Графици за сесии и държавни изпити

Графици за сесии – Дентална медицина

 • I курс – лятна сесия 2020-2021 г. / I курс лятна сесия 2020-2021 г. АЕ
 • II курс – лятна сесия 2020-2021 г. / II курс лятна сесия 2020-2021 г. АЕ
 • III курс – лятна сесия 2020-2021 г. / III курс – лятна сесия 2020-2021 г. AE
 • IV курс – лятна сесия 2020-2021 г./IV курс – лятна сесия 2020-2021 г. AE
 • V курс – лятна сесия 2020-2021 г./V курс – лятна сесия 2020-2021 г. АЕ
 • Графици за поправителни сесии – Дентална медицина

 • Септемврийска Поправителна 2020-2021г.
 • Лятна поправителна сесия 2020-2021г.
 • Графици за държавни изпити по Дентална медицина

  Държавни изпити – поправителна сесия за учебната 2020-2021 г.-

  Държавни изпити за учебната 2020-2021 г.

  Приложение на студентите по факултетни номера за явяване на държавни изпитиза учебната 2020-2021 г.

  Списъци с допуснати до изпит студенти

  I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биология – I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Химия – I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биофизика – I курс

  II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биохимия – II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиология – II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – I част – II курс

  III курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална профилактика – I част – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – I част – III курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Орална патология – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патоанатомия – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патофизиология – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Специална хирургия – III курс

  IV курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална алергология – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Хигиена и Епидемиология – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Кожни болести – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Медицина на бедствените ситуации – IV курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Очни болести – IV курс

  V курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиотерапия – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – II – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Лицевочелюстна хирургия – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Пародонтология и ЗОЛ – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – II – V курс

  Допуснати до ДИ

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Детска дентална медицина
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Консервативно зъболечение и ендодонтия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Орална хирургия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Ортодонтия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Пародонтология и ЗОЛ
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Протетична дентална медицина

  Графици за сесии – Медицинска сестра

 • I курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • II курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • III курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • Графици за сесии – Акушерка

 • I курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • II курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • III курс – лятна сесия 2020-2021г.
 • Графици за държавни изпити – Медицинска сестра

  Поправителна държавна изпитна сесия по “Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравна законодателство” за специалността “Медицинска сестра”, учебна 2020/2021 година

  Редовна държавна изпитна сесия, “Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи.” за специалността “Медицинска сестра”, учебна 2020/2021 година

  Редовна държавна изпитна сесия, “Хирургия и анестезиология, реанимация и интензивни грижи-сестрински дейности и грижи” за специалността “Медицинска сестра”, учебна 2020/2021 година

  Редовна държавна изпитна сесия, “Вътрешни болести и фармакология” за специалността “Медицинска сестра”, учебна 2020/2021 година

  Редовна държавна изпитна сесия, “Социална медицина” за специалността “Медицинска сестра”, учебна 2020/2021 година

  Графици за държавни изпити – Акушерка

  Поправителна държавна изпитна сесия по “Неонатология и Детски болести – акушерски дейности и грижи – теоретичен изпит – УМБАЛ “Свети Георги” АГ клиника – Неонатология” за специалността “Акушерка”, учебна 2020/2021 година

  Поправителна държавна изпитна сесия по “Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравна законодателство” за специалността “Акушерка”, учебна 2020/2021 година

  Редовна държавна изпитна сесия, “Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните акушерски грижи – теоретичен и практически изпит” и “Акушерство и гинекология – акушерски дейноети и грижи – теоретичен и
  практически изпит”, за специалността “Акушерка”, учебна 2020/2021 година

  Редовна държавна изпитна сесия, “Социално медицина” и “Неонатология и детски болести”, за специалността “Акушерка”, учебна 2020/2021 година

  Графици за държавни изпити за специалности с ОКС “Магистър”

  Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС “Магистър”

  Конспект за държавен изпит, магистратура по Обществено здраве и здравен
  мениджмънт, 2021

  Теми за дипломна работа за магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, 2021

  График предаване и защита на дипломни работи и явяване на държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт” за учебната 2020/2021 г.

  УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

  Конспект за държавен изпит, специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт”

  Теми за дипломни работи на магистратурат по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”

  Държавен изпит на студенти от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”с ОКС Магистър, 2020 г.

  Специалности “Управление на здравните грижи”, ОКС “Бакалавър”
  КОНСПЕКТ за Държавен изпит по специалността „Управление на здравните грижи” БАКАЛАВРИ, 2020/2021 уч. г.

  Промяна на Заповед Д-123/05.11.2020 г.

  Държавен изпит, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2019/2020 учебна година

  Държавната изпитна сесия за “Управление на здравните грижи” за учебната 2018-2019 г.

  Декларация за оригиналност на резултатите

  Държавен изпит на студенти от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”с ОКС Магистър, 2019 г.

  ЗАПОВЕД за определяне сроковете за защити на дипломни работи и явяване на държавен изпит за специалността “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, уч. 2019/2020 г.

  Срокове за защита на дипломни работи, и явяване на държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

  УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА


  Специалност “Управление на здравните грижи”, ОКС “Магистър”, 2 семестъра

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит на специалност Управление на здравните грижи, Магистри – два семестъра, 2020 година

  Държавният изпит по „Социално-медицински, икономически, правни, педагогически и психологически науки” специалност „Управление на здравните грижи” , 2 семестъра

  Държавен изпит по “Социално – медицински, икономически и правни науки”, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистри“, два семестъра, 2019/2020учебна година


  Специалност “Управление на здравните грижи”, ОКС “Магистър”, 3 семестъра
  Заповед за провеждане на Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.


  Специалност “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”, ОКС “Магистър”

  Заповед за провеждане на Държавен изпит по “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”

  Конспект за държавен изпит по “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”