Графици за сесии и държавни изпити

Графици за сесии – Дентална медицина

Графици за поправителни сесии – Дентална медицина

Графици за държавни изпити по Дентална медицина

Държавни изпити – поправителна сесия за учебната 2020-2021 г.-

Държавни изпити за учебната 2020-2021 г.

Приложение на студентите по факултетни номера за явяване на държавни изпитиза учебната 2020-2021 г.

Списъци с допуснати до изпит студенти

I курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биология – I курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Химия – I курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биофизика – I курс

II курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биохимия – II курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиология – II курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – I част – II курс

III курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална профилактика – I част – III курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – I част – III курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Орална патология – III курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патоанатомия – III курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патофизиология – III курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Специална хирургия – III курс

IV курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална алергология – IV курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Хигиена и Епидемиология – IV курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Кожни болести – IV курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Медицина на бедствените ситуации – IV курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Очни болести – IV курс

V курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиотерапия – V курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – II – V курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Лицевочелюстна хирургия – V курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Пародонтология и ЗОЛ – V курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – II – V курс

Допуснати до ДИ

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Детска дентална медицина
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Консервативно зъболечение и ендодонтия
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Орална хирургия
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Ортодонтия
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Пародонтология и ЗОЛ
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Протетична дентална медицина

Графици за сесии – Фармацевтичен факултет

 • График на септемврийската ликвидационна сесия, 16.09. – 26.09.2021 г.
 • График на септемврийската поправителна сесия 01.09. – 10.09.2021 г.
 • График на юлска поправителна сесия (за сметка на септемврийската) 19.07. – 24.07.2021 г.
 • Лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите от І редовен курс от специалност „Фармация“
 • Лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите от ІІ редовен курс от специалност „Фармация“
 • Лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите от ІІІ редовен курс от специалност „Фармация“
 • Лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите от ІV редовен курс от специалност „Фармация“
 • Лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите от ІV редовен курс от специалност „Фармация“ (английски език)
 • ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

  Списъци с допуснати до изпит студенти

  Графици за сесии – Медицинска сестра

 • I курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • II курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • III курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • Графици за сесии – Акушерка

 • I курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • II курс – лятна сесия 2020-2021 г.
 • III курс – лятна сесия 2020-2021г.
 • Графици за държавни изпити – Медицинска сестра

  Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи. 11.10.2021 r. – от 09.00 ч. до 13.00 ч. – IV и VI аудитория – Аудиторен комплекс

  Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи. МК, кабинети №1, №2

  Хирургия и анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи

  Хирургия и анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи – поправителен

  Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство допълнителен поправителен за Медицински сестри

  Графици за държавни изпити – Акушерка

  Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните акушерски грижи – теоретичен и практически изпит – МК – кабинет № 1 „Акушерски грижи“

  Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство допълнителен поправителен за Акушерки

  Графици за държавни изпити за специалности с ОКС „Магистър“

  Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „Магистър“

  Конспект за държавен изпит, магистратура по Обществено здраве и здравен
  мениджмънт, 2021

  Теми за дипломна работа за магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, 2021

  График предаване и защита на дипломни работи и явяване на държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ за учебната 2020/2021 г.

  УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

  Конспект за държавен изпит, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

  Теми за дипломни работи на магистратурат по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

  Държавен изпит на студенти от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“с ОКС Магистър, 2020 г.

  Специалности „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“
  КОНСПЕКТ за Държавен изпит по специалността „Управление на здравните грижи” БАКАЛАВРИ, 2020/2021 уч. г.

  Промяна на Заповед Д-123/05.11.2020 г.

  Държавен изпит, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2019/2020 учебна година

  Държавната изпитна сесия за „Управление на здравните грижи“ за учебната 2018-2019 г.

  Декларация за оригиналност на резултатите

  Държавен изпит на студенти от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“с ОКС Магистър, 2019 г.

  ЗАПОВЕД за определяне сроковете за защити на дипломни работи и явяване на държавен изпит за специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, уч. 2019/2020 г.

  Срокове за защита на дипломни работи, и явяване на държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

  УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 2 семестъра

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит на специалност Управление на здравните грижи, Магистри – два семестъра, 2020 година

  Държавният изпит по „Социално-медицински, икономически, правни, педагогически и психологически науки“ специалност „Управление на здравните грижи“ , 2 семестъра

  Държавен изпит по „Социално – медицински, икономически и правни науки“, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистри“, два семестъра, 2019/2020учебна година


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 3 семестъра
  Заповед за провеждане на Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.


  Специалност „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“, ОКС „Магистър“

  Заповед за провеждане на Държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“

  Конспект за държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“