Графици за сесии и държавни изпити

Графици за изпитни сесии – Медицина

 • I курс Лятна сесия 2022/2023 г. – БЕО / I курс Лятна сесия 2022/2023 г. – АЕО
 • II курс Лятна сесия 2022/2023 г. – БЕО / II курс Лятна сесия 2022/2023 г. – АЕО
 • III курс Лятна сесия 2022/2023 г. – БЕО / III курс Лятна сесия 2022/2023 г. – АЕО
 • IV курсЛятна сесия 2022/2023 г. – БЕО / IV курс Лятна сесия 2022/2023 г. – АЕО
 • V курс Лятна сесия 2022/2023 г. – БЕО/ V курс Лятна сесия 2022/2023 г. – АЕО
 • График за извънредна поправителна сесия

 • I курс
 • II курс
 • III курс
 • IV курс
 • V курс
 • Графици за сесии – Медицинска речева и езикова патология

  I-ва година – лятна сесия 2022-2023 г.
  I-ва година – септемврийска поправителна сесия 2022-2023 г.

  Графици за държавни изпити по Медицина

 • Заповед за провеждане на държавни изпити – специалност Медицина VI курс през учебната 2023/2024 година
 • График за провеждане на държавни изпити през поправителна и допълнителна поправителна сесия на специалност Медицина VI курс през учебната 2022/2023 година
 • Графици за сесии – Дентална медицина

  Графици за поправителни сесии – Дентална медицина

  Графици за извънредна поправителна сесия

  IV Курс

  Графици за държавни изпити по Дентална медицина

  Държавни изпити за учебната 2022-2023 г

  Списъци с допуснати до изпит студенти

  I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биология – I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Химия – I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биофизика – I курс

  II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биохимия – II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиология – II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – I част – II курс

  III курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална профилактика – I част – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – I част – III курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Орална патология – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патоанатомия – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патофизиология – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Специална хирургия – III курс

  IV курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална алергология – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Хигиена и Епидемиология – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Кожни болести – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Медицина на бедствените ситуации – IV курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Очни болести – IV курс

  V курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиотерапия – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – II – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Лицевочелюстна хирургия – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Пародонтология и ЗОЛ – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – II – V курс

  Допуснати до ДИ

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Детска дентална медицина
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Консервативно зъболечение и ендодонтия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Орална хирургия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Ортодонтия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Пародонтология и ЗОЛ
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Протетична дентална медицина

  Графици за сесии – Фармацевтичен факултет

 • График на извънредна поправителна сесия, 6. – 15.10.2023 г.
 • График на допълнителни изпитни дати, определени по биохимия, фармакология, фармакогнозия – І ч., фармацевтична химия, фармацевтичен анализ, технология на лекарствените форми – І ч. и технология на лекарствените форми – ІІ част по Решение на РС-Прот. №16/19.09.2023 г. 9. – 13.10.2023 г.
 • График на ликвидационна сесия (20.09.23-29.09.23) за студенти от сп. „Фармация“, обучение на български език
 • Държавната изпитна сесия през учебната 2023/2024 година на студентите от V редовен курс, специалност “Фармация”
 • График за провеждане на колоквиуми на студентите от V курс, специалност „Фармация“
 • График на юлска поправителна сесия (за сметка на септемврийската) 17. – 23.07.2023 г.
 • График на септемврийска поправителна сесия – 4. – 14.09.2023 г.
 • ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 • Заповед за поправителна държавната изпитна сесия през учебната 2023/2024 година на студентите от V редовен курс, специалност „Фармация“
 • Списъци с допуснати до изпит студенти

  Графици за сесии – Медицинска сестра

 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година, специалност „Медицинска сестра“ 1-ви курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година, специалност „Медицинска сестра“ 2-ри курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година, специалност „Медицинска сестра“ 3-ти курс
 • График за получаване на семестриална заверка за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., специалност „Медицинска сестра“
 • I курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • II курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • III курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • Графици за сесии – Акушерка

 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година, специалност „Акушерка“ 1-ви курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година, специалност „Акушерка“ 2-ри курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година, специалност „Акушерка“ 3-ти курс
 • График за редовна лятна изпитна сесия за учебната 2022/2023 година в Катедра по акушерски грижи
 • График за поправителна лятна изпитна сесия за учебната 2022/2023 година в Катедра по акушерски грижи
 • График за извънредна ликвидационна изпитна сесия за учебната 2022-2023 година в Катедра по акушерски грижи
 • Графици за сесии – Лекарски асистент

 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година, специалност „Лекарски асистент“ 1-ви курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година, специалност „Лекарски асистент“ 2-ри курс
 • I курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • ІІ курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • Графици за държавни изпити – Медицинска сестра

  Допълнителна поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година на специалност „Медицинска сестра“

  Допълнителна поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година на специалност „Медицинска сестра“

  Графици за държавни изпити – Акушерка

 • Допълнителна поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година на специалност „Акушерка“
 • План-график за допълнителна поправителна държавна сесия за учебната 2022/2023 в Катедра по акушерски грижи
 • Графици за изпити за специалности с ОКС „Магистър“

  Заповед за явяване на изпити, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в области на ВО Здравеопазване и cnopт)-трети модул, на уч. 2023/2024 г.

  Заповед за явяване на изпити, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в области различни на ВО Здравеопазване и cnopт)-трети модул, на уч. 2023/2024 г.

  Графици за държавни изпити за специалности с ОКС „Магистър“

  Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „Магистър“

  Теми за дипломни работи на магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, ръководители, консултации и рецензенти, 2023

  Заповед за явяване на зимна изпитна сесия, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (медици), за учебната 2022/2023

  Заповед за явяване на зимна изпитна сесия, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (немедици), за учебната 2022/2023

  Заповед за явяване и изпитни комисии за държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, за учебната 2022/2023

  Видоизменям заповед за явяване на държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, за учебната 2022/2023

  Заповед за явяване на държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, за учебната 2022/2023

  Конспект за държавен изпит на магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, 2022/2023

  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“

  Заповед за провеждане на зимна изпитна сесия на учебната 2022 2023 г., специалност УЗГ, бакалаври, 2 курс, 3 семестър

  Заповед за провеждане на имна изпитна сесия на учебната 2022/2023 год. на бакалаври по „Управление на здравните грижи“ – 2 курс, 3 семестър

  Заповед за провеждане на държавна изпитна сесия, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2023/2024 г.

  Заповед за провеждане на държавна изпитна сесия, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2022/2023 г.

  Конспект за държавен изпит, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2022/2023 г.


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 2 семестъра

  Държавна изпитна сесия на студенти от специалност „Управление на здравните грижи – 2 сем.“ с ОКС Магистър

  Конспект за Държавен изпит на специалност „Управление на здравните грижи“ – 2 сем.“ с ОКС Магистър


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 3 семестъра

  Заповед за провеждане на зимна изпитна сесия на учебната 2023/2024 rод., специалност УЗГ, магистри, 3 сем., първи курс втори семестър

  Държавен изпит „Управление на здравните грижи“, Магистри – три семестър, 2021-2022

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2021-2022

  Заповед за провеждане на Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.


  Специалност „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“, ОКС „Магистър“

  Заповед за провеждане на зимна изпитна сесия на учебната 2022/2023 год. на магистри по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение»)- 1 курс, 2 сем., четвърти модул


  Специалност „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“, ОКС „Магистър“

  Заповед за провеждане на зимна изпитна сесия на учебната 2022/2023 год. на магистри по „Фрамацветичен бизнес мениджмънт“-2 семестър.

  Заповед за провеждане на зимна изпитна сесия на учебната 2022/2023 год. на магистри по „Фрамацветичен бизнес мениджмънт“- 2 семестър.

  Графици за сесии – Медицински колеж

  График за извънредна поправителна сесия

  График за извънредна ликвидационна сесия-Медицинска козметика-2023

  График за извънредна ликвидационна сесия-Медицински лаборант-2023

  График за извънредна ликвидационна сесия-Помощник фармацевт-2023

  График за извънредна ликвидационна сесия-Рентгенов лаборант-2023

  График за извънредна ликвидационна сесия-Зъботехник-2023

  График за извънредна ликвидационна сесия-Инспектор обществено здраве-2023

  График-за-извънредна-ликвидационна-сесия-Рехабилитатор-2023

  График за редовна изпитна сесия – летен семестър на учебната 2022/2023г.

  График за редовна сесия на специалност Медицинска козметика
  График за редовна сесия на специалност Инспектор по обществено здраве
  График за редовна сесия на специалност Медицински лаборант
  График за редовна сесия на специалност Рентгенов лаборант
  График за редовна сесия на специалност Помощник фармацевт
  График за редовна сесия на специалност Зъботехник
  График за редовна сесия на специалност Инструктор диетично хранене
  График за редовна сесия на специалност Рехабилитатор