Графици за сесии и държавни изпити

Графици за сесии – Дентална медицина

Графици за поправителни сесии – Дентална медицина

Графици за държавни изпити по Дентална медицина

Списъци с допуснати до изпит студенти

I курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биология – I курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Химия – I курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биофизика – I курс

II курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биохимия – II курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиология – II курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – I част – II курс

III курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална профилактика – I част – III курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – I част – III курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Орална патология – III курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патоанатомия – III курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патофизиология – III курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Специална хирургия – III курс

IV курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална алергология – IV курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Хигиена и Епидемиология – IV курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Кожни болести – IV курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Медицина на бедствените ситуации – IV курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Очни болести – IV курс

V курс

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиотерапия – V курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – II – V курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Лицевочелюстна хирургия – V курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Пародонтология и ЗОЛ – V курс
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – II – V курс

Допуснати до ДИ

Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Детска дентална медицина
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Консервативно зъболечение и ендодонтия
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Орална хирургия
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Ортодонтия
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Пародонтология и ЗОЛ
Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Протетична дентална медицина

Графици за сесии – Фармацевтичен факултет

 • График на зимната поправителна сесия на студентите от специалност „Фармация“
 • График на зимната сесия на студентите от І редовен курс, специалност „Фармация“
  1. Промени в графика на изпита по Физика, от зимна изпитна сесия през учебната 2021/2022 г. на студентите от I курс, обучение на български и английски език 2021/2022 учебна година
 • График на зимната сесия на студентите от ІІ редовен курс, специалност „Фармация“
 • График на зимната сесия на студентите от ІІI редовен курс, специалност „Фармация“
  1. Промени в графика на изпити по Патофизиология по време на редовна зимна сесия на 2021/2022 учебна година
 • График на зимната сесия на студентите от ІV редовен курс, специалност „Фармация“
  1. Промяна в графика на изпитна сесия по Фармакогнозия през редовна зимна сесия на 2021/2022 учебна година
 • График на зимната сесия на студентите от V редовен курс, специалност „Фармация“
  1. Промени в графика на изпитите по Социална фармация и фармацевтично законодателство, Фармакоикономика и История на фармацията по време на редовна зимна сесия на 2021/2022 учебна година

  ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 • Допълнителната поправителна държавна изпитна сесия през учебната 2021/2022 година на студентите от V редовен курс от специалност “Фармация”
 • Списъци с допуснати до изпит студенти

  Графици за сесии – Медицинска сестра

 • I курс – лятна сесия 2021-2022 г.
 • II курс – лятна сесия 2021-2022 г.
 • III курс – лятна сесия 2021-2022 г.
 • Графици за сесии – Акушерка

 • I курс – лятна сесия 2021-2022 г.
 • II курс – лятна сесия 2021-2022 г.
 • III курс – лятна сесия 2021-2022 г.
 • Графици за сесии – Лекарски асистент

 • I курс – лятна сесия 2021-2022 г.
 • Графици за държавни изпити – Медицинска сестра

  Държавен изпит – Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи, Медицинска сестра, ІV курс.

  Държавен изпит – Хирургия и анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи, Медицинска сестра, ІV курс.

  Поправителен държавен изпит – Хирургия и анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи, Медицинска сестра, ІV курс.

  Държавен изпит – Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи, Медицинска сестра, ІV курс.

  Поправителен държавен изпит – Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи, Медицинска сестра, ІV курс.

  Графици за държавни изпити – Акушерка

  Държавен изпит – Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните аушерски грижи – теоретичен и практически изпит, Акушерки, ІV курс

  Държавен изпит – Неонатология и Детски болести – акушерски дейности и грижи, Акушерки, ІV курс

  Поправителен държавен изпит – Неонатология и Детски болести – акушерски дейности и грижи, Акушерки, ІV курс

  Графици за държавни изпити за специалности с ОКС „Магистър“

  Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „Магистър“

  Уведомление за за реда на провеждане на държавни изпити и защити на теми

  Заповед за провеждане на държавен изпит по магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, учебната 2021-2022 г.

  Конспект за държавен изпит по магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, (медици)2021 г.

  Конспект за държавен изпит по магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, (не медици)2021 г.

  Държавен изпит, Обществено здраве и здравен мениджмънт, 2021/2022 г.

  Теми за дипломни работи, Обществено здраве и здравен мениджмънт, 2021 г.

  Специалности „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“

  Конспект за Държавен изпит по специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС „БАКАЛАВЪР“, 2021/2022 г.

  Държавен изпити, „Управление на здравните грижи” БАКАЛАВРИ, 2021/2022 уч. г.


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 2 семестъра

  Уведомление за за реда на провеждане на държавни изпити и защити на теми

  Конспект за Държавен изпит на специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, два семестъра, 2021/2022 г.

  Държавен изпити, „Управление на здравните грижи”,2 семестъра, МАГИСТРИ, 2021/2022 уч. г.


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 3 семестъра

  Държавен изпит „Управление на здравните грижи“, Магистри – три семестър, 2021-2022

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2021-2022

  Заповед за провеждане на Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.


  Специалност „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“, ОКС „Магистър“

  Уведомление за за реда на провеждане на държавни изпити и защити на теми

  Заповед за провеждане на Държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“

  Конспект за държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“