Графици за сесии и държавни изпити

Графици за изпитни сесии – Медицина

 • I курс / I курс АЕО
 • II курс / II курс АЕО
 • III курс / III курс АЕО
 • IV курс / IV курс АЕО
 • V курс / V курс АЕО
 • Графици за зимна поправителна сесия

 • I курс
 • II курс
 • III курс
 • IV курс
 • V курс
 • Графици за сесии – Медицинска речева и езикова патология

  I-ва година – зимна сесия 2022-2023 г.

  Графици за държавни изпити по Медицина

 • Заповед за провеждане на държавни изпити – специалност Медицина VI курс през учебната 2022/2023 година
 • График за провеждане на държавни изпити през поправителна и допълнителна поправителна сесия на специалност Медицина VI курс през учебната 2021/2022 година
 • Списъци с допуснати до изпит студенти

  I курс

  II курс

  III курс

  IV курс

  V курс

  Графици за сесии – Дентална медицина

  Графици за поправителни сесии – Дентална медицина

  Графици за държавни изпити по Дентална медицина

  Списъци с допуснати до изпит студенти

  I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биология – I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Химия – I курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биофизика – I курс

  II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Биохимия – II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиология – II курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – I част – II курс

  III курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална профилактика – I част – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – I част – III курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Орална патология – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патоанатомия – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Патофизиология – III курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Специална хирургия – III курс

  IV курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Дентална алергология – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Хигиена и Епидемиология – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Кожни болести – IV курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Медицина на бедствените ситуации – IV курсСписък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Очни болести – IV курс

  V курс

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Физиотерапия – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Консервативно зъболечение – II – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Лицевочелюстна хирургия – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Пародонтология и ЗОЛ – V курс
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – II – V курс

  Допуснати до ДИ

  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Детска дентална медицина
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Консервативно зъболечение и ендодонтия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Орална хирургия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Ортодонтия
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Пародонтология и ЗОЛ
  Списък с прекъснали студенти с право да се явят на Държавен изпит по Протетична дентална медицина

  Графици за сесии – Фармацевтичен факултет

 • График на зимна поправителна сесия (за сметка на есенната поправителна сесия) 30.01. – 5.02.23 г. за студенти от сп. ФАРМАЦИЯ, обучаващи се на български език
 • График за провеждане на зимната изпитна сесия през учебната 2022/2023 г. на студентите от І курс от специалност „Фармация“
 • График за провеждане на зимната изпитна сесия през учебната 2022/2023 г. на студентите от ІІ курс от специалност „Фармация“
 • График за провеждане на зимната изпитна сесия през учебната 2022/2023 г. на студентите от ІІІ курс от специалност „Фармация“
 • График за провеждане на зимната изпитна сесия през учебната 2022/2023 г. на студентите от ІV курс от специалност „Фармация“
 • График за провеждане на зимната изпитна сесия през учебната 2022/2023 г. на студентите от V курс от специалност „Фармация“
 • ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 • Заповед за провеждане на поправителна държавна изпитна сесия, учебната 2022/2023
 • Списъци с допуснати до изпит студенти

  Графици за сесии – Медицинска сестра

 • График за получаване на семестриална заверка за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., специалност „Медицинска сестра“
 • I курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • II курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • III курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • Графици за сесии – Акушерка

 • I курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • II курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • III курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • Графици за сесии – Лекарски асистент

 • I курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • ІІ курс – зимна сесия 2022-2023 г.
 • Графици за държавни изпити – Медицинска сестра

  Допълнителна, поправителна сесия, Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи, Медицинска сестра, 2021/2022

  Ликвидационна държавна изпитна сесия, Медицинска сестра, 2021/2022

  Допълнителна поправителна изпитна сесия държавен изпит – Хирургия и анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи – Медицинска сестра ІV курс.

  Държавен изпит – Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство – Медицинска сестра ІV курс.

  Държавен изпит – Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи – Медицинска сестра, ІV курс.

  Графици за държавни изпити – Акушерка

  Ликвидационна държавна изпитна сесия, Акушерки, 2021/2022

  Държавен изпит – Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните аушерски грижи – теоретичен и практически изпит, Акушерки, ІV курс

  Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство – Акушерка, ІV курс

  Графици за държавни изпити за специалности с ОКС „Магистър“

  Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „Магистър“

  Заповед за явяване и изпитни комисии за държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, за учебната 2022/2023

  Видоизменям заповед за явяване на държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, за учебната 2022/2023

  Заповед за явяване на държавен изпит на магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, за учебната 2022/2023

  Теми за дипломни работи на магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, ръководители, консултации и рецензенти, 2022/2023

  Конспект за държавен изпит на магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, 2022/2023

  Специалности „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“

  Заповед за провеждане на държавна изпитна сесия, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2022/2023 г.

  Конспект за държавен изпит, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2022/2023 г.


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 2 семестъра

  Държавна изпитна сесия на студенти от специалност „Управление на здравните грижи – 2 сем.“ с ОКС Магистър

  Конспект за Държавен изпит на специалност „Управление на здравните грижи“ – 2 сем.“ с ОКС Магистър


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 3 семестъра

  Държавен изпит „Управление на здравните грижи“, Магистри – три семестър, 2021-2022

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2021-2022

  Заповед за провеждане на Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит, Магистри – три семестър, 2020/2021 уч. г.


  Специалност „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“, ОКС „Магистър“

  Заповед за провеждане на Държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“

  Конспект за държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“

  Уведомление за за реда на провеждане на държавни изпити и защити на теми

  Заповед за провеждане на Държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“

  Конспект за държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“