Документи за процедури

Документи за заемане на АД “Доцент”

Документи за кандидат:

 • Списък с необходими документи 2019 г.
 • Списък с необходими документи
 • Заявление до Ректора
 • Академична справка за учебна натовареност
 • Изисквания и препоръчителна подредба на научните трудове 2016 г
 • Декларация за оригиналност и достоверност
 • Примерна организация на списъка с цитирания
 • Информационна карта НАЦИД
 • Документи за членове на Научно жури:

 • Закон за развитието на академичния състав в република България – 2018
 • Правилник за приложение на ЗРАСРБ – 2018
 • Общи правила за изготвяне на рецензия и становище
 • Документи за председател на Научно жури:

 • Инструкции за председател на Научно жури
 • Протокол от първо заседание на Научно жури
 • Примерен дневен ред за провеждане на открито заседание
 • Документи за Ръководител катедра:

 • Протокол от катедрен съвет
 • Примерна таблица с координати на Научно жури

 • Документи за заемане на АД “Професор”

  Документи за кандидат:

 • Списък с необходими документи 2019 г.
 • Списък с необходими документи
 • Заявление до Ректора
 • Академична справка за учебна натовареност
 • Изисвания и препоръчителна подредба на научните трудове 2016 г
 • Декларация за оригиналност и достоверност
 • Примерна организация на списъка с цитирания
 • Информационна карта НАЦИД
 • Документи за членове на Научно жури:

 • Извадка от Правилника – IV.Условия и ред за заемане на академична длъжност Професор“ в МУ – Пловдив
 • Общи правила за изготвяне на рецензия и становище

 • Документи за председател на Научно жури:

 • Инструкции за председател на Научно жури
 • Протокол от първо заседание на Научно жури
 • Примерен дневен ред за провеждане на открито заседание
 • Документи за Ръководител катедра:

 • Протокол от Катедрен съвет
 • Примерна таблица с координати на Научно жури