Катедра по анатомия, хистология и ембриология

Колектив на катедра анатомия, хистология и ембриология, МУ Пловдив
Колектив на катедра анатомия, хистология и ембриология, МУ Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : +359 32 200634


Учебна дейност

Академични стандарти

Седмични програми

Учебни програми

Конспекти

За дата на основаване на Катедрата по анатомия официално се приема 1 декември 1945г. – денят, в който в салона на кино „Балкан“ в центъра на града е изнесена първата лекция по анатомия. Основател и пръв ръководител на катедрата е проф. д-р Димитър Станишев.

Катедрата по хистология и ембриология се създава в края на 1945 г. В периода 1945 – 1949г., нейни временни ръководители са проф. П. Николов, проф. К. Чолаков, проф. Л. Телчаров.

Първи редовен ръководител на катедрата е проф. д-р Жорес Йорданов. От 1960 г. до 1988 г. тя се оглавява от проф. д-р Иван Георгиев. От 2002 г. двете катедри се обединяват в Катедра по анатомия, хистология и ембриология с ръководител проф. д-р Георги Балтаджиев. От 2005 г. до 2020 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Стефан Сивков, дм. През 2020 г. за ръководител на катедрата е избран доц. д-р Стоян Новаков, дм.

В Катедрата се обучават студенти по медицина, дентална медицина, фармация, медицински сестри и акушерки, както и студенти от специалностите в Медицинския колеж. Провежда се и англоезично обучение на чуждестранни студенти по медицина и дентална медицина.

Основна цел при обучението е студентите да придобият оптимално количество знания за нормалната морфология на човешкото тяло, които да бъдат основа за клиничното им обучение. За целта е въведен диференциран подход, който насочва вниманието им върху топографски, системни и структурни характеристики на човешкото тяло, имащи значение за клиничната дейност.

В тази насока от 2012 г. е въведен свободноизбираем предмет по клинична анатомия за студенти по медицина. Лекционният курс запознава студентите с традиционните представи и съвременните достижения в науката, като използва мултимедийно представяне.

Акцентът при провеждане на практическите занятия е върху дисекцията на трупен материал. Използват се нативни органни и костни препарати, а като допълнение – макети, филмов материал и мултимедийни програми.

От 2014 г. на разположение на студентите и преподавателите е интерактивен ресурс за обучение по анатомия A.D.A.M. Interactive Anatomy Online, съдържащ дисекционна анатомия, атлас по анатомия, 3D визуализация на анатомични структури, клинични илюстрации, енциклопедия, учебни планове, тестове по анатомия.

За упражненията по микроскопска анатомия за всеки студент е осигурен микроскоп Olympus CH21 LED и необходимият комплект микроскопски препарати за самостоятелна работа.

Микроскопските и дисекционните учебни зали са оборудвани с плазмени телевизори, като всяко упражнение се онагледява с филми за съответните морфологични структури. Две от микроскопските зали са оборудвани с интерактивни системи за микроскопско обучение Olympus и Leica състоящи се от 12 учебни микроскопа с вградени микрокамери и монитори, 1 преподавателски екран за наблюдение от цялата учебна група, което дава възможност за синхронно визуализиране на работата на всички студенти от групата и непосредствен контрол от преподавателя.

Катедрата разполага и с две 3D виртуални дисекционни маси SECTRA Visualization Table. Масата Sectra е идеална за проблемно базирано обучение и за развиване на критично мислене. С подходящите клинични случаи масата позволява на студентите да използват изследователски подход в обучението си.

Контролът на знанията на студентите се осъществява чрез семестриални тестове. Според представянето си студентите могат да освобождават изпит върху части или върху целия материал.

Крайният изпит протича в три части:

 • практически изпит;
 • теоретичен тест;
 • устно събеседване.

Катедрата притежава собствен сайт – www.anatomy.plcnet.org, който предоставя актуална информация на студентите и преподавателите, свързана с учебната и административната дейност.

През 2013 и 2014 г. Катедрата участва в организирането и провеждането на конференция с практически курс по хирургична анатомия на горен и долен крайник, съвместно с изтъкнати специалисти по ортопедия и анатомия от Италия и България. Поради силния интерес на партньорите от чужбина научно-практическият форум ще се провежда и през следващите години.

Академичен състав

доц. д-р Атанас Балтаджиев, дм – Ръководител Катедра

доц. д-р Атанас Балтаджиев
Тел: +359 32 200633
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Слави Делчев, дм

Тел: +359 32 200634
e-mail: [email protected]

доц. д-р Стоян Новаков, дм

Тел: +359 32 200662
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Ферихан Попова, дм

Тел: +359 32 200630
e-mail: [email protected]

д-р Цветанка Петлешкова, дм, главен асистент, отговорник по Качеството

Тел: +359 32 200634
e-mail: [email protected]

д-р Антоанета Фъсова, дм, – административен главен асистент

Тел: +359 32 200634
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Фанка Гергинска, дм

Тел: +359 32 200632
e-mail: [email protected]

Д-р Елена Николаева Божикова, дм, главен асистент

Тел: +359 32 200632
e-mail: [email protected]

Главен асистент д-р Здравка Харизанова, дм – Отговорник Учебна дейност, Дистанционно обучение

Тел: +359 32 200630
e-mail: [email protected]

д-р Марин Канарев – преподавател

Тел: +359 32 200634
e-mail: [email protected]

Д-р Кристиан Аргиров – асистент

Тел: +359 32 200631
e-mail:[email protected]

Д-р Надежда Кадрева – асистент

Тел: +359 32 200632
e-mail:[email protected]

д-р Златизара Тодорова- асистент

Тел: +359 32 200634
e-mail: [email protected]

Д-р Петър-Преслав Светланов Петров- асистент

Тел: +35932200634
e-mail: [email protected]

Д-р Вяра Славкова Зайкова- асистент

Тел: +35932200634
e-mail: [email protected]

Д-р Катерина Павлова Топалова – асистент

D-r Katerina Topalova
Тел: +35932200634
e-mail: [email protected]

Д-р Сабри Бахри Сабри – асистент

D-r Sabri Sabri
Тел: +35932200634
e-mail: [email protected]

Секция „Хистология“

проф. д-р Пепа Атанасова, дм – Ръководител секция Хистология

Тел: +359 32 200644
e-mail: [email protected]

проф. д-р Ивета Коева, дм

Тел: +359 32 200645
e-mail: iveta.koeva@mu-plovdiv. bg

проф. д-р Таня Китова, дм, дмн

Тел: +359 32 200633
e-mail: [email protected]

доц. д-р Надя Пенкова, дм

Тел: +359 32 200633
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Елена Даскалова, дм – отговорник по НИД

Тел: +359 32 200631
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Лилия Грозлекова, дм

Тел: +359 32 200633
e-mail: [email protected]

гл. асистент, д-р Дарина Барбутска, дм

Тел: +359 32 200631
e-mail: [email protected]

д-р Анелия Петрова – преподавател

Тел: +359 32 200634
e-mail: anе[email protected]

Надежда Петрова, дб – асистент

Тел: +359 32 200632
e-mail: [email protected]

д-р Нина Йотова-преподавател

Тел: +359 32 200634
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Научната дейност на Катедрата през последните години е ориентирана в следните тематични направления:
Актуалните тематични направления на дейността на катедрата са:

Антропология

1. Кефалометрично изследване и 3D виртуално моделиране на лицето с цел конструиране и визуализиране на 3D лицева статистика и създаване на кефалофациални база данни. Изпълнители: проф. д-р С. Сивков, д-р Цв. Петлешкова и колектив.

2. Дисморфогенетични биомаркери като доказателство за невроонтогенетичната хипотеза за възникването на психичните разстройства. Асиметрия и полов диморфизъм на пръстови и дланни папиларни изображения при здрави и психичноболни лица. Изпълнители: проф. д-р С. Сивков и колектив.

3. Соматотип на болни от шизофрения и биполарно разстройство тип І. Изпълнители: проф. д-р С. Сивков и колектив.

4. Соматометрична характеристика на деца болни от диабет тип I. Изпълнители: доц. д-р А. Балтаджиев и колектив.

5. Вариететна анатомия. Анатомичното изследване на вариациите в човешкото тяло, с оглед клиничната практика. Публикации на научни съобщения върху анатомични особености и варианти на органите. Изпълнители: доц. д-р С. Новаков и колектив.

6. Асоциирани аномалии при фетуси с дефекти на нервната тръба. Изпълнители: доц. д-р Т. Китова и колектив.

7. Морфологични особености на максиларния синус и тяхната роля в денталната имплантология. Изпълнители: доц. д-р Т. Китова и д-р Е. Божикова.

8. Антропологично изследване на клиничните корони на българската популация. Изпълнители: доц. д-р А. Балтаджиев, д-р З. Харизанова.

9. Времеви и пространствени промени в коровата структура на крайния мозък при интензивно обучение. проф. д-р С. Сивков, д-р Ф. Попова и колектив.

Експериментална морфология

10. Произход, диференциация и функционална активност на Лайдиговите клетки в човешки тестис и тестис на плъх в развитие. Изпълнители: проф. д-р И. Коева и колектив.

11. Клетъчна и молекулярна невропатология на шизофренията. Изпълнители: проф. д-р И. Коева, д-р Л. Грозлекова и колектив.

12. Хистохимични, имунохистохимични и електронномикроскопски характеристики на диференциацията и реактивността на адипозната тъкан на човека и някои животни in situ и in vitro при хормонални въздействия, субмаксимално физическо натоварване, гладуване и затлъстяване. Изпълнители: проф. д-р П. Атанасова и колектив.

13. Адаптационни промени при системно физическо натоварване и отражението му върху морфологията на миокард, скелетни мускули, тестис, черен дроб и аорта на плъхове. Изпълнители: доц. д-р С. Делчев, д-р Ф. Гергинска и колектив.

14. Диференциация на гастроинтестиналния тракт. Роля на ендокринните клетки от ГЕП ендокринна системата в хистогенезата на храносмилателната тръба. Роля на грелина в метаболитния синдром. Изпълнители: доц. д-р Н. Пенкова и колектив.

15. Проучване на морфо-физиологични ефекти на функционални плодови напитки, богати на антикосиданти, за превенция на социално-значими болести. Изпълнители: доц. д-р С. Делчев, д-р Е. Даскалова и колектив.

16. Влияние на пребиотици и аеробна тренировка върху антиоксидантния и липидния профил на плъхове със стрептозотоцин индуциран диабет. Изпълнители: доц. д-р С. Делчев, д-р Ф. Гергинска и колектив.

Наукометричната активност на колектива за периода 2016 – 2019 г. показва:

• Защитени дисертации: ОНС „Доктор“ – 7, НС „Доктор на науките“ – 1.
• Членове на колектива са участвали в 5 образователни и научни проекти, от които 2 по МОН, 3 вътреуниверситетски.
• Публикациите на академичния състав на катедрата са общо 67: 42 в списания, реферирани в PubMed, 19 в списания с импакт фактор, 15 в чуждестранни списания без импакт фактор, 25 в национални списания, 14 в научни сборници, 5 в интернет списания.
• Преподаватели от катедрата са автори на 5 монографии и на 9 глави в монографии: 11 издадени у нас, 3 издадени в чужбина.
• Цитиранията на публикациите на преподавателите от катедрата са над 220, като основно са от чуждестранни автори.
• Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми са общо 86: 16 на чуждестранни форуми, 70 на български научни форуми.
• Хабилитирани преподаватели от катедрата са изготвили рецензии на: 3 научни статии в чуждестранни научни списания, 3 научни статии в национални научни списания, 15 научни проекта, 16 рецензии за дисертации, 25 рецензии за заемане на академична длъжност, 3 рецензии на монографии, 5 становища за заемане на академична длъжност.
• Преподавателите от катедрата членуват в 8 чуждестранни и 5 български научни организации и дружества.
• Шестима преподаватели от катедрата участват в редакционните колегии на 5 чуждестранни и 3 български научни списания.
• Катедрата е участвала в организирането на 5 научни форума.
• Закупена е нова техника за научно-изследователска дейност: криостат с вграден микротом и криокамера Leica CM1950.

Учебници

Преподаватели от Катедрата по анатомия, хистология и ембриология са участвали в написването на следните учебни помагала:

 • Ж. Йорданов. Ръководство за практически упражнения по хистология. 1953, 1955;
 • Д. Станишев, Учебник по анатомия на централната нервна система, София: Наука и изкуство, 1956;
 • Д. Каданов, М. Балан, Д. Ста­нишев, Анатомия на човека – учебник-атлас, т. I и II, София: Медицина и физкултура, 1964;
 • И. Георгиев, И. Недялков, Хр. Чолаков, Л. Попова, П. Димова, Г. Матеева. Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология. 1974; С. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски
 • Указания за дисекции върху крайници, Пловдив: ВМИ, 1975
 • Ръководство за практически упражнения по дисекции върху труп, Пловдив: ВМИ, 1975, 1981,2007;
 • И. Георгиев. Ембриология на чoвeкa. 1975;
 • И. Георгиев. Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология. 1987, 1992;
 • Г. Балтаджиев, Я. Буков, Ц. Караманлиева. Ръководство по топографска анатомия на главата. Пловдив, ВМИ, 1998;
 • П. Петков, И. Георгиев, С. Донев, 3. Нанов, П. Димова. Обща хистология и ембриология (под редакцията на П. Петков). София, 1999;
 • П. Атанасова, И. Коева, Е. Петрова, Н. Пенкова, В. Тричкова. Практическо ръководство по микроскопска анатомия и специална ембриология. Пловдив, 2004;
 • Г. Балтаджиев, Анатомия на човека. Издателство Райков, Пловдив, 2001; Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С. Анатомия на човека. Издателство Райков, Пловдив, 2006;
 • P. Atanassova, Y. Koeva, Е. Petrova, N. Penkova, V. Trichkova. A Practicum in cytology, histology and embryology 2008; P. Atanassova, Y. Koeva, Е. Petrova, N. Penkova, V. Trichkova. A Practicum in organ histology and embryology 2008.
 • атласи в електронен формат (CD):
 • И. Коева, П. Атанасова, Е. Петрова, Н. Пенкова, В. Тричкова. Микроскопски препарати по цитология и обща хистология, 2006;
 • Р. Иванова, Ст. Новаков, Т. Матев, Е. Петрова. Интерактивен атлас върху ЦНС и глава, 2007;
 • С. Делчев, Р. Иванова. Интерактивен атлас към ръководство за дисекция на труп, 2008;
 • С. Делчев, Р. Иванова. Интерактивен атлас за свързвания между костите, 2009.
 • С. Сивков, П. Атанасова и Я. Буков участват в издаването на Цветен атлас по анатомия в 3 тома. 8-мо преработено издание от Thieme-Lettera, 2005, 2006, 2007.
 • Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова. Тестове по цитология, обща хистология, ембриология, ИК ВАП, 2011.
 • Коева И., Петрова Е., Батинова М., Пенкова Н., Йотова Н., Китова Т., Даскалова Е., Матев Т., Ръководство по анатомия и хистология за студенти – фармацевти. Лакс бук, Пловдив, 2012.
 • Коева И, Батинова М, Петрова Е, Китова Т, Пенкова Н, Йотова Н, Матев Т. Учебно помагало по анатомия за студенти – специалност фармация. Медицински Университет – Пловдив, 2012.
 • Коева И, Петрова Е, Батинова М, Пенкова Н, Йотова Н, Китова Т, Даскалова Е, Матев Т. Ръководство по Анатомия и Хистология за фармацевти. Медицинско издателство ВАП, Пловдив, 2012.
 • С. Делчев, Р.Иванова, С. Новаков под редакцията на проф.С. Сивков, Фотографски атлас по Анатомия. ИК ВАП, 2012.
 • Б. Китов, Ц. Караманлиева, Т. Китова. Клинична невроанатомия. Лакс бук, Пловдив, 2013.
 • Delchev S., Novakov S., Ivanova R. ed. S. Sivkov, Photographic atlas of human anatomy, 2016, Plovdiv.
 • Делчев С., Иванова Р., Караманлиева Ц., Петлешкова Цв., Попова Ф., Гергинска Ф.,Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Нервна система, сетивни органи и череп. Лакс Бук, Пловдив, 2014.
 • Йотова Н., Фъсова А., Черванский Д., Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Опорно-двигателен апарат. Лакс Бук, Пловдив, 2014.
 • Х. Желязков, И. Кехайов, Р. Иванова, Д. Милков, Т. Китова, Ц. Караманлиева, А. Тенев, К. Килова. Атлас на мозъка. МУ-Пловдив, 2016.
 • Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев. Анатомия на човека. Учебник – атлас за медицински колежи. 2016, Пловдив.
 • Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С, Балтаджиев А. Анатомия на човека. Издателство Лакс бук, Пловдив, 2016.
 • Балтаджиев Г., Буков Я., Караманлиева Ц., Балтаджиев А. Ръководство по топографска анатомия на глава с дисекция. Лакс бук, Пловдив, 2017.
 • Балтаджиев Г., Сивков С., Матев Т., Буков Я., Балтаджиев А. Ръководство по топографска анатомия на труп с дисекция. Лакс бук, Пловдив, 2017.
 • С. Делчев, Цв. Петлешкова, Р. Иванова, М. Батинова, Ф. Попова, Ф. Гергинска, Б. Владимиров, Тестове върху топографска анатомия на глава с клинични случаи. За студенти по дентална медицина. Лакс бук, Пловдив, 2018.
 • Балтаджиев Г, Матев Т, Балтаджиев А. Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците. Лакс бук, Пловдив, 2018.
 • Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев. Анатомия на човека. Учебник за медицински колежи. 2018, Пловдив.
 • Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С., Балтаджиев А. Анатомия на човека, Издателство Лакс Бук, Пловдив, 2019.
 • И. Коева и колектив. Ръководство по анатомия и хистология за фармацевти. Пловдив, Лакс бук, Пловдив, 2020.
 • П. Атанасова, И. Коева, редактори на българското издание. Junqueira’s основи на хистологията, учебник и атлас, първа част. Лакс бук, Пловдив, 2021.
 • Н. Пенкова, Д. Барбутска, П. Атанасова. Ръководство по цитология, обща и специална хистология за медицински лаборанти. Лакс бук, Пловдив, 2021.
 • Yveta Koeva, Pepa Atanassova, Elisaveta Petrova, Nadja Penkova, Valentina Trichkova Handbook in Cytology, Histology and Embryology, Ed. Y. Koeva, Plovdiv ИК ВАП, 2011.
 • MCQs in anatomy. A self-testing supplement to human anatomy. Locomotory & Central Nervous System. S.T. Sivkov, S.S. Novakov. 2012.
 • S.T.Sivkov, P.K. Atanasova, S.S. Novakov. MCQ’s in Anatomy. A self-testing supplement to human anatomy. Internal organs and topographic anatomy. Medical Publishing House “VAP”, Plovdiv, Publishing House “Makros”, Plovdiv, 2013.
 • S. Novakov, Y. Koeva, A. Fusova, F. Popova. MCQs in anatomy, a self-testing supplement to human anatomy – All Systems (For Dental Students), Med Publ House “Lax Book”, Plovdiv, 2014.
 • Delchev S., Novakov S., Ivanova R. ed. S. Sivkov, Photographic atlas of human anatomy – bilingual edition, Lax book, Plovdiv, 2019
 • Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С, Балтаджиев А. Анатомия на човека – за студенти по медицина и дентална медицина. Под редакцията на проф.д-р Георги Балтаджиев, д.м.н. VI-то издание. Обем: 1103 стр. Издател: Лакс бук 2022 г. ISBN: 978-619-189-200-6
 • Надя Пенкова, Eлена Даскалова, Ръководство по Анатомия за студенти по дентална медицина, Опорно-двигателен апарат, 2022 г, Издателство „Лакс бук“ ЕООД, тел.: 0899/190 200, ISBN 978-619-189-195-5,
 • Пепа К. Атанасова, Ивета А. Коева, Janqueira’s Основи на хистологията, учебник и атлас, втора част2022 г, Издателство „Лакс бук“ ЕООД, тел.: 0899/190 200, ISBN: 978-619-189-192-4

Публикации

Резултатите от научните изследвания в Катедрата (1970-2020) са отразени в огромен брой публикации, над сто в международни списания, много от които с импакт фактор.
Сред научните списания правят впечатление Acta Anatomica, Anatomischer Anzeiger, Cells Tissue Organs, Italian Journal of Anatomy and Embryology, Folia Biologica (Praha), Psychiatry, Schizophrenia Bulletin, Psychiatry Research, The Journal of Craniofacial Surgery, Adipobiology, Aesthetic and Plastic Surgery, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, International Journal of Morphology, Food and Chemical Toxicology, Behavioural Brain Research, International Journal of Infertility & Fetal Medicine, Journal of Evaluation in Clinical Practice, Current Topics in Medicinal Chemistry, Journal of Gastrointestinal & Digestive System, Prenatal Diagnosis, Australian Journal of Forensic Sciences, Asian Journal of Andrology, International Journal of Pharmaceutical Science Invention, Journal of Forensic and Legal Medicine, Folia Morphologica, Folia Histochemica Cytobiologica.

Монографии

 • И. Георгиев. Peaктивна eкcфолиация на клeтки. София: М и Ф, 1979
 • С. Сивков, В. Акабалиев. Невроонтогенетични основи на шизофренията. Дисморфични маркери за ранна дисонтогенеза при шизофренно болни. Пловдив: ИК Хермес, 2003.
 • Chaldakov GN, Tonchev AB, Tuncel N, Fiore M, Atanassova P, Aloe L. Adipose tissue and mast cells: adipokines as yin and yang modulators of inflammation. In: Adipose Tissue and Adipokines in Health and Disease. G. Fantuzzi, T. Mazzone, editors. Humana Press Inc., Totowa, NJ, USA. 2007.
 • Tore, F., Tonchev AB, Fiore M, Tuncel N, Atanassova P, Aloe L. Chaldakov GN. From adipose tissue protein secretion to adipopharmacology of disease. In: Adipobiology of Disease. Immun., Endoc. & Metab. Agents in Med. Chem., 2007 Bentham Science Publishers Ltd.
 • Атанас Балтаджиев „Антропологично изследване на деца болни от Захарен диабет тип 1“ 2019г.
 • Таня Китова „Възможности на фетопатологията за установяване причините на фетална смърт“ 2019г.
 • Надя Пенкова „Грелинът – мултифункционален гастроинтестинален хормон“ 2019г.
 • Валерия Тананска „Емпатична връзка ‚лекар – пациент‘ – неизбежна, но проблематична“ 2019г.
 • Слави Делчев „Физиологична хипертрофия на миокарда и механизми на кардиопротекция“ 2020г.
 • Ферихан Ахмед-Попова „Маркери за пренатална дисонтогенеза при психични заболявания“, 2021
 • Елена Петрова Даскалова, Морфологични аспекти на стареенето и повлияване с Aronia melanocarpa, 2022 г.

Дисертации

За степен „доктор на медицинските науки” :
М. Цировски. (1987)
Г. Балтаджиев. (1994).
Т. Китова (2018)

За степен „кандидат на медицинските науки” :
И. Георгиев., 1959; М. Христова., 1972; Г. Матеева., 1973; Л. Попова., 1974; П. Димова, 1974; С. Чифчийски., 1975; М. Цировски, 1976; Х. Чолaкoв, 1977; В. Бeрбенковa., 1980; Г. Балтаджиев, 1983; И. Ненова, 1987; Е. Кънева, 1988; ИХ. Муса, 1996.

За образователна и научна степен „Доктор” и „Доктор на науките“:

 • И. Коева, 1999 – Невротрофични фактори в Лайдиговите клетки на човешкия тестис
 • П. Атанасова, 2000 – Хистогенеза и диференциация на подкожнита адипозни клетки в ранната ембриогенеза на човека in situ
 • С. Сивков, 2001 – Сравнително антропологично проучване на шизофренно болни от гледна точка на невроонтогенетичната хипотеза за шизофренията
 • >

 • А. Балтаджиев, 2010 – Морфо-антропологична характеристика на болните от Захарен диабет тип 2
 • Т. Китова, 2013 – ОНС Доктор, Асоцирани аномалии при фетуси с дефект на нервната тръба. 2018 – ОНС „Доктор на науките“ – Вродена хидроцефалия с летален изход на плода
 • В. Тананска 2013 – Тревожност и степен на емпатия у студенти-медици първи и втори курс при среща с трупен материал
 • Ф. Попова, 2015 – Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенеза
 • Н. Пенкова, 2015 – Диференциация на гастро-интестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки
 • Д. Барбутска, 2017 – Морфологични аспекти на стероидогенезата на Лайдиговите клетки при стареене
 • Л. Грозлекова, 2016 – Морфологични промени в мозъка и невротрофични фактори като маркери за дисонтогенетичен произход на шизофренията – експериментално проучване
 • Ф. Гергинска, 2017 – Роля на андрогенните рецептори в адаптацията на скелетните мускули и миокарда при тренировка за издръжливост на плъхове
 • С. Новаков, 2017 – Анатомични вариации у човека – част от анатомичната наука и значение за медицината
 • П. Дърмонска, 2018 – Сравнителна характеристика на физическото развитие, телесен състав и телесна охраненост на деца с ромски етнически произход
 • Н. Петрова, 2019 – Асиметрия и полов диморфизъм на пръстови и дланни папиларни изображения при здрави и психичноболни лица
 • М. Пенчева, 2019 – Значение на тестикуларния ангиотензин- конвертиращ ензим като биомаркер за фертилитета при мъжа
 • Е. Даскалова, 2019 – Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Aronia melanocarpa – морфологични аспекти
 • Е. Божикова, 2020 – Морфологични аспекти на максиларния синус
 • З. Харизанова, 2022 – Антропологична характеристика на клиничната дентална корона при етнически българи