Организация на обучението

Проф. Жан-Клод Шерман, откривател на вируса на СПИН, Лекция в Медицински университет - Пловдив
Проф. Жан-Клод Шерман, откривател на вируса на СПИН, Лекция в Медицински университет – Пловдив

Структура и организация на учебния процес

Чл. 65. (1) В МУ – Пловдив се организира и провежда обучение при придобити студентски права и в съответствие с Единните държавни изисквания:
1. В Медицинския факултет по специалността „Медицина” за образователно-квалификационна степен „магистър”, както и по други магистратури по съвместни акредитирани програми с други ВУ.
2. Във Факултета по дентална медицина по специалността „Дентална медицина” за образователно-квалификационната степен „магистър”, както и по други магистратури по съвместни акредитирани програми с други ВУ.
3. Във Факултета по фармация по специалността „Фармация” за образователно-квалификационната степен „магистър”, както и по други магистратури по съвместни акредитирани програми с други ВУ.
4. Във Факултета по обществено здраве се провежда обучение в редовна, задочна и дистанционна форма:
– за образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалността „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Управление на здравните грижи”, „Лекарски асистент“;
– за образователно-квалификационната степен „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
– магистър по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на медико-социалните дейности и обществено здраве”, „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“ и др.
5. В Медицинския колеж по специалностите „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Зъботехник”, „Рентгенов лаборант”, „Рехабилитатор”, „Инспектор обществено здраве”, „Медицинска козметика“, „Инструктор по диетично хранене“ и др. за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър”.
6. В Център за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация като „Асистент на лекаря по дентална медицина“, „Здравен асистент“, „Болногледач“, „Изпълнител на термални процедури“ и др.
(2) Формите на обучение в МУ са:
1. За образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър” – редовна.
2. За образователно-квалификационната степен „бакалавър” – редовна и задочна.
3. За образователно-квалификационната степен „магистър” – редовна в Медицински Факултет, Факултет по дентална медицина и Фармацевтичен факултет, а във Факултета по обществено здраве – редовна, задочна и дистанционна.
4. За образователна и научна степен „доктор” – редовна, на самостоятелна подготовка, задочна и дистанционна.
5. За професионалната квалификация в ЦПО – редовна.
Чл. 66. В ДЕСО се организира и провежда езиково и специализирано обучение:
1. За всички образователно-квалификационни степени в МУ –Пловдив.
2. На кандидат-студенти за всички образователно-квалификационни степени в МУ – Пловдив.
3. За докторанти и специализанти в МУ – Пловдив.
4. За служители на Университета – езиково обучение.
Чл. 67. Обучението в образователната и научна степен „доктор” и придобиването на научна степен „доктор на науките“ се осъществяват съгласно „Правилник за придобиване на образователната и научната степен „доктор” и научна степен „доктор на науките” в МУ – Пловдив”, който се приема от АС.
Чл. 68. (1) МУ – Пловдив организира и провежда следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, специалисти с висше немедицинско образование, работещи в сферата на здравеопазването, медицински сестри, акушерки и професионални бакалаври за повишаване квалификацията и усъвършенстване или за специализация за придобиване на специалност чрез:
1. Краткосрочни (под 3 месеца) или дългосрочни (над 3 месеца) курсове по определена тематика.
2. Индивидуално обучение и специализация по индивидуален учебен план.
(2) Работата в отдела за СДО се ръководи от Началник-отдел под контрола на зам.-ректора по учебната дейност. Работата в отдела се организира и провежда съгласно Закона за висшето образование, Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, подзаконовите нормативни актове за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и Правилника за следдипломното обучение в МУ – Пловдив, приет от АС.
(3) Формите на следдипломно обучение са редовни.
(4) В следдипломното обучение се организира и провежда обучение по високоспециализирани дейности в медицината, включително симулационни обучения, предхождащи започване на обучения по високоспециализирани дейности.
(5) При следдипломното обучение се организира и провежда системен контрол по изпълнението на програмите за специализация, практическото и теоретичното обучение на специализантите, организацията и редовното полагане на колоквиумите, отношението и поведението на обучаващите се и обучаваните по време на специализацията.
Чл. 69. (1) Обучението на студентите в МУ – Пловдив се организира и провежда по учебна документация за специалността (приета от АС), която включва квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми и годишен учебен график.
1. Квалификационната характеристика определя наименованието на специалността, мястото й в системата на науката и обучението, знанията и уменията, които дава за професионалното оформяне на бъдещите лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, бакалаври по здравни грижи и специалисти по обществено здраве
2. Учебната програма определя съдържанието на изучаваната дисциплина и структурирането й в относително обособени части, включващи минимум 15 академични часа аудиторна заетост. Академичният час е с продължителност 45 мин.
3. Учебният план определя общия хорариум за целия курс на обучение, разпределението на учебния материал по семестри, хорариума на всяка дисциплина и нейното място и поредност в учебния процес, както и съотношението между теоретичното и практическото обучение.
4. Годишният учебен график определя реалното календарно разпределение на материала по учебния план в течение на учебната година (начало, край, сесии, ваканции, стажове, практики и др.).
5. Изпитните сесии са редовни – зимна (януарска), лятна (юнска) и поправителна (септемврийска). Началото и краят на сесиите се определят с годишния учебен график. По изключение и при необходимост РС може да разреши провеждането на извънредни сесии след редовните и поправителните.
(2) Учебните програми се обсъждат и приемат от ФС/СК/Департаментен съвет, а учебният план и годишният учебен график – от АС в края на предходната учебна година.
(3) Изучаваните дисциплини са задължителни, избираеми и факултативни и се включват в общия учебен план.
1. Задължителните учебни дисциплини са тези, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на професионална квалификация. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.
2. Свободноизбираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността в съответствие с интересите на студентите.
3. Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.
4. Избираемите и факултативните учебни дисциплини се приемат от ФС/СМК и се утвърждават от АС в учебния план за специалността.
(4) В общия хорариум за придобиване на ОКС „магистър”, „бакалавър”, „професионален бакалавър” по професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация”, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи” се включват часовете по задължителните и избираемите дисциплини.
Чл. 70. (1) Смяната на основен лектор се утвърждава от ФС по предложение на КС. При временно отсъствие лекциите на основния лектор се изнасят от преподавател, определен от основния лектор или ръководител катедра.
Чл. 71. (1) Формите за контрол и оценка на усвояването на материала от обучаваните се регламентират в Правилник за организация на УД.
Чл. 72. (1) Изпитните сесии по учебния план се провеждат по график, изготвен от курсовия ръководител по обявените от катедрите/специалностите изпитни дати съвместно с представители на студентите. Организацията и провеждането на изпитните сесии се регламентира в Правилника за организацията на УД.
Чл. 73. (1) Студентите прекъсват обучението си с решение на съветите на основните структурни звена на Университета при условия и ред, регламентирани в Правилника за УД.
Чл. 74. (1) Студентите се отстраняват от обучение за определен срок с решение на Ректора, когато:
1. Се докаже измама по време на провеждане на изпит.
2. До 3 години от семестриалното завършване не влизат в преддипломен стаж.
3. Проявяват действия и поведение, противоречащи на Правилника и на гражданските принципи и морал в МУ – Пловдив и страната.
4. Са задържани за повече от 6 месеца за противообществени прояви и действия или осъдени – за срока на присъдата.
(2) Отстранените студенти могат да възстановят правата си с решение на РС, по доклад на Декана/Директора.
(3) Възстановените студенти заплащат такса, определена от АС.
(4) Възстановяване не може да се постанови преди изтичане срока на отстраняването.
Чл. 75. (1) Преместването на студенти в друго или от друго ВУ се допуска при успешно завършен период на обучение – семестър, удостоверено с академична справка преди началото на следващ период. Записването в МУ – Пловдив от други университети се извършва от Ректора, съобразно Процедура за прехвърляне на студенти, утвърдена от АС и в рамките на определения капацитет за обучение.
(2) Преместването от един в друг факултет и от една в друга специалност на МУ – Пловдив се извършва с решение на Ректорския съвет по мотивиран доклад на Декана/Директора и съобразно Процедура за прехвърляне на студенти, утвърдена от АС и в рамките на определения капацитет за обучение.
(3) Преместването на специализанти може да се извърши по условията и реда на Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
(4) Студентите, изпълнили успешно учебния план по специалността, получават диплома и европейско приложение за завършено висше образование на ОКС „магистър”, „бакалавър” и „професионален бакалавър” в срок до 4 месеца.

Настоящият правилник за устройството и дейността на МУ – Пловдив, приет от Общото събрание на Университета на 05.11.1996 г. съгласно чл. 17 от ЗВО/1995 г., е:
– изменен и допълнен от ОС на 20.06.2000 г. според измененията и допълненията на ЗВО/1999 г.;
– изменен и допълнен според измененията и допълненията на ЗВО/ДВ, бр. 53 от 28.05.2002 г. и преименуването на ВМИ на Медицински университет, гр. Пловдив с решение на НС от 2002 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 28.04.2005 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 14.12.2006 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 04.12.2008 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 25.02.2010 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 02.06.2011 г., в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 18.12.2012 г., 13.02.2013 г. и 06.11.2014 г. в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ.
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 26.11.2020 г. в съответствие със ЗРАСРБ, 2018 г. и Закона за висшето образование от 2020 г.