Организация на обучението

Проф. Жан-Клод Шерман, откривател на вируса на СПИН, Лекция в Медицински университет - Пловдив
Проф. Жан-Клод Шерман, откривател на вируса на СПИН, Лекция в Медицински университет – Пловдив

Структура и организация на учебния процес

Чл. 56. (1) В Медицински университет – Пловдив се организира и провежда обучение при придобити студентски права и в съответствие с Единните държавни изисквания:

 1. В Медицински факултет по специалностите:
  – „Медицина“ – ОКС „магистър“;
  – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – ОКС „бакалавър“.
 2. Във Факултета по дентална медицина по специалностите:
  – „Дентална медицина“ – ОКС „магистър“.
 3. Във Факултета по Фармация по специалностите:
  – „Фармация“ – ОКС „магистър“.
 4. Във Факултета по обществено здраве по специалностите:
  – ОКС „бакалавър“ по специалността „Управление на здравните грижи„;
  – ОКС „бакалавър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ след образование в Медицински колеж;
  – ОКС „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ след придобита образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по тази дисциплина;
  – ОКС „магистър по специалността „Здравен мениджмънт„.
 5. В Медицински колеж по специалностите:
  „Клиничен лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Зъботехник“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“, „Санитарен инспектор“– ОКС „професионален бакалавър“.

(2) Обучението за научно-образователната степен „докторантура“ се осъществява по индивидуален учебен план, включва разработване на дисертационен труд по научна специалност и направление, съответстващи на професионалното направление, в което лицето е придобило степента „бакалавър“ или „магистър“. Защитата на дисертационния труд и присъждането на научно-образователната степен „д. м.“ се осъществява по условията и реда на ЗНСНЗ.

(З)Формите на обучение във МУ са:

 1. За ОКС „Професионален бакалавър“ – редовна форма.
 2. За ОКС „бакалавър“ – редовна и задочна.
 3. За ОКС „магистър“ – редовна.
 4. За научно-образователна степен „доктор“ – редовна, на самостоятелна подготовка и дистанционна.

Чл. 58. (1) Обучението на студентите в МУ-Пловдив се организира и провежда по учебна документация за специалността (приета от АС), което включва квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми и годишен учебен график.

 1. Квалификационната характеристика определя наименованието на специалността, мястото й в системата на науката и обучението, знанията и уменията, които дава за професионалното оформяне на бъдещите лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, бакалаври по здравни грижи и специалисти по обществено здраве
 2. Учебната програма определя съдържанието на изучаваната дисциплина и структурирането й в относително обособени части, включващи минимум 15 академични часа аудиторна заетост.
 3. Учебният план определя общия хорариум за целия курс на обучение, разпределението на учебния материал по семестри, хорариума на всяка дисциплина и нейното място и поредност в учебния процес, както и съотношението между теоретичното и практическото обучение.
 4. Годишният учебен график определя реалното календарно разпределение на материала по учебния план в течение на учебната година (начало, край, сесии, ваканции, стажове, практики и др.).
 5. Изпитните сесии са редовни – зимна (януарска), лятна (юнска) и поправителна (септемврийска). Началото и краят на сесиите се определят с годишния учебен график. По изключение и необходимост PC може да разреши провеждането на извънредни ликвидационни сесии, след редовните и поправителните, по отделни дисциплини.

(2) Учебните програми се обсъждат и приемат от ФС, а учебният план и годишният учебен график – от АС в края на предходната учебна година.

(3) Изучаваните дисциплини са задължителни, избираеми и факултативни и се включват в общия учебен план.

 1. Задължителните учебни дисциплини са тези, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на професионална квалификация. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.
 2. Избираемите учебни дисциплини са тези, които осигуряват специализирана подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях.
 3. Факултативни учебни дисциплини са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите. Те се утвърждават от АС и се изучават по желание на студентите.

(4) След избора, дисциплините по т. 2 и 3 на предходната алинея, стават задължителни за избралите ги студенти и се отразяват в главната книга и дипломите за висше образование

(5) В общия хорариум за придобиване на магистърска степен по медицина, дентална медицина и фармация, се включват часовете по задължителните, избираемите и факултативните дисциплини.
Чл. 59. (1) Технологията на преподаването на учебния материал включва:

 1. Аудиторни академични лекции (планово-програмни, тематични, интегрирани).
 2. Практическо клинично и кабинетно обучение.
 3. Семинарни занятия.
 4. Учебно-производствени практики.
 5. Преддипломен стаж.

(2) Лекционният курс се изнася по правило от хабилитирани преподаватели. С решение на АС единични лекции могат да се провеждат и от нехабилитирани преподаватели, с образователно-научна степен „доктор„.

(3) Лекциите се изнасят пред цели курсове от основен лектор. Курсовете могат да се делят на потоци. Основният лектор за потоците е един и същ. Основният лектор изнася не по-малко от половината лекции за семестъра.

(4) Присъствието на лекции и практически занятия за студентите е задължително и се отразява в академичната справка.

(5) Пропуснатите практически упражнения се отработват с разрешение на ръководителя на катедрата в 7-дневен срок. Не извинените отсъствия се отработват срещу заплащане, определено от PC, в края на семестъра.

(6) При неизвинени отсъствия, повече от 30% от хорариума за семестъра, студентското положение се решава от декана.

Чл. 60. (1) Формите за контрол и оценка на усвояването на материала от обучаваните включва:

 1. Текущ контрол и оценка по време на практическите или семинарни занятия от ръководещия асистент.
 2. Възлагане на задачи или теми за решаване и разработка от студентите.
 3. Контролни тестове за текуща оценка.
 4. Колоквиуми.
 5. Семестриални изпити.
 6. Държавен изпит (защита на дипломна работа).

(2) Контролът и оценките се документират. Основна форма за оценяване на знанията и уменията са писменият изпит, клиничният изпит, решаването на казус (клиничен, клиниколабораторен, клиникостатистичен, здравносоциален).

(3) Семестриалните и държавните изпити се провеждат изключително от хабилитирани лица.

(4) Оценките се регистрират по шестобална система – минималната положителна оценка е среден (3).

Чл. 61. (1) Изпитните сесии по учебния план се провеждат по график, изготвен от курсовия ръководител по обявените от катедрите изпитни дати съвместно с представители на студентите.

(2) По правило явяването на изпит е по групи. По решение на студентите, взето 1 месец преди сесията, явяването може да бъде и индивидуално.

(3) До изпит се допускат само студенти със зачетен (заверен) от Учебния отдел семестър на основание заверка (подпис) по всяка изучавана дисциплина от асистента и лектора, удостоверяваща достатъчно присъствие на лекциите и вземане на практическите упражнения.

(4) По своя преценка деканът може да завери административно семестъра(без подпис на лектора), но не повече от един път за целия курс на следването.

(5) Не се допуска условно заверяване при неотработени практически занятия. В такива случаи практическата работа се изпълнява срещу заплащане в следващата учебна година с повтаряне на курса.

(6) Студентките майки с деца до 6-годишна възраст, военноинвалидите и диспансеризираните ползват специален облекчен режим на обучение и явяване на изпити, определен от декана по тяхна молба.

Чл. 62. (1) Разрешава се условно записване на всяка учебна година с до два невзети изпита, които задължително трябва да бъдат успешно положени до края на текущата учебна година.

(2) АС по изключение може да постанови в началото на учебна година и друг брой условни изпити.

(3) Не се разрешава условно записване с невзети изпити по пропедевтични дисциплини, които продължават с клиника.

(4) Студентите, неположили успешно условния изпит към началото на учебна година, прекъсват с право на явяване.

(5) По всяка дисциплина обучаваните имат право на една редовна и на една поправителна сесия. Полагането на изпити извън тях става по решение на Ректорския съвет и срещу заплащане.

Чл. 63. (1) Студентите прекъсват обучението си с решение на декана, когато:

 1. Нямат зачетен (заверен) семестър с право да презапишат същия семестър през следващата учебна година.
 2. Не са положили успешно предвидените изпити за преминаване в по-горен семестър, с право еднократно за следването да презапишат същия семестър (година) и да повторят обучението си по всички дисциплини, по които имат слаб успех. За презаписване по слаб успех студентите заплащат такса, определена от АС.
 3. Поради болест, майчинство или сериозни социални причини не са били в състояние да изпълняват задълженията си на студенти, с право по решение на ДС да прекъснат обучението си за срок до 3 години, след което да изпълнят учебния план.
 4. Ректорският съвет (или деканът) по изключение може да разреши на студенти, завършили семестриално V курс, но неположили всички изпити, да се явят допълнително на изпит в срок до 3 месеца след завършване на последната сесия по учебния план. Студентите заплащат прогресивни такси, определени от PC. Датите на допълнителните изпити се определят от декана по предложение на катедрените ръководители.

(2) Допуска се започване на преддипломен стаж с невзети семестриални изпити, но в стаж се влиза само по дисциплина с успешно положен семестриален изпит.

(3) Не се допуска явяване на държавни изпити преди приключване на всички семестриални изпити.

Чл. 64. (1) Студентите се отстраняват от обучение за определен срок с решение на ректора, когато:

 1. Бъде доказана измама по време на провеждане на изпит.
 2. След повтаряне поради „слаб успех“ отново са показали слаба успеваемост.
 3. До 3 години от семестриалното завършване не влизат в преддипломен стаж.
 4. Проявяват действия и поведение, противоречащи на Правилника и на гражданските принципи и морал в МУ и страната.
 5. Бъдат задържани за повече от 6 месеца за противообществени прояви и действия или осъдени – за срока на присъдата.

(2) Отстранените студенти могат да възстановят правата си с решение на PC, по доклад на ректора.

(3) Възстановените студенти заплащат такса, определена от АС.

(4) Възстановяване не може да се постанови преди изтичане срока на отстраняването.

Чл. 65. (1) Преместването на студенти в друго или от друго ВУ се допуска при успешно завършен период на обучение – семестър, удостоверено с академична справка преди началото на следващ период. Записването в МУ-Пловдив се извършва от Ректора.

(2) Преместването от един в друг факултет и от една в друга специалност на МУ се извършва с решение на Ректорския съвет по доклад на ректора.


Настоящият правилник за устройството и дейността на МУ – Пловдив, приет от Общото събрание на Университета на 05.11.1996 г. съгласно чл. 17 от ЗВО/1995 г. е:
– изменен и допълнен от ОС на 20.06.2000 г. според изменения и допълнения на ЗВО/1999 г.;
– изменен и допълнен според изменения и допълнения на ЗВО/ДВ, бр. 53 от 28.05.2002 г. и преименуването на ВМИ на Медицински университет, гр. Пловдив с решение на НС от 2002 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 28.04.2005 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 14.12.2006 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 04.12.2008 г.;
– изменен и допълнен от ОС на МУ – Пловдив на 25.02.2010 г.