Докторантско училище

Катедра Медицинска биология, Медицински университет - Пловдив
Катедра Медицинска биология, Медицински университет – Пловдив


 

Ръководство на докторантското училище

Ръководител
проф. д-р Мария Токмакова, дм
032 / 602 530
[email protected]
[email protected]

Координатор докторантско училище
проф. д-р Мария Токмакова, дм
032 / 602 530
[email protected]
[email protected]

Изтегли правилник на докторантското училище
Изтегли график на докторантско училище – летен семестър 2023-2024

Същност

Докторантското училище е функционална структура в МУ-Пловдив, която е насочена към образователните и научни потребности на докторанти и млади изследователи от всички основни звена на Университета.

Целевата група на Докторантското училище са докторанти, млади учени, постдокторанти и студенти.

Основни цели

  • осигуряване на административна, информационна и консултантска помощ по отношение на цялостното обучение на докторантите и младите учени в МУ-Пловдив;

 

  • подпомагане на общообразователната подготовка в хода на обучението за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“, съобразена със спецификата на медицинското образование и научна дейност;

 

  • разширяване на научния и изследователски капацитет на академичните кадри в Университета.

Основни дейности

  • Докторантското училище работи по учебна програма (групов учебен план), приета от АС. Тя се актуализира своевременно при предложение от директора. Лекциите и семинарите от учебната програма се провеждат в летен и зимен семестър.

 

  • В учебната програма са включени теми, свързани с формиране на изследователски знания и умения: организация и методика на научното проучване, оформяне на научни трудове, статистика, етика, педагогика и други аспекти на научната работа.

 

  • Обучение, насочено към знания и компетенции, осигуряващи кариерното развитие на младите учени и докторанти : работа в екип, комуникативни умения, презентиране, подготовка на проектни предложения и др.

 

  • Обучение по чужди езици, информационни, компютърни и знания и статистически умения.

 

  • Популяризиране на съвременни високотехнологични методи и научни постижения в областта на медицината чрез лекции на поканени лектори и уебинари.

Организация

  • Организационната структура, контрола в Докторантското училище устройството и дейността са описани в Правилник приет от АС.

 

  • Докторантското училище се оглавява от директор, който е Заместник-ректорът по научно-изследователската дейност (Зам.Ректор НИД) и включва координатор (хабилитиран преподавател на функционален принцип) и организатори, които са на щат като експерти в Научен отдел.

 

Стратегията за развитие на Докторантското училище е приета на РС от 06.1 О.2015 г. АС от 08.10.2015 г.

Пътеводител за докторанти

Галерия