Документи

Катедра Медицинска биология, Медицински университет - Пловдив
Катедра Медицинска биология, Медицински университет – Пловдив

Вътрешни правила за установяване на плагиатство и недостоверност на представените научни данни в научната продукция на Академичния състав на МУ-Пловдив
Модел на изписване на автори и афилиация към МУ-Пловдив в статии за национални и международни списания
Модел на изписване на имената на катедрите на английски език
Списък на български списания реферирани в международни бази данни
Правилник за създаване, регистрация, защита и управление на обектите на интелектуална собственост
Бланки и формуляри на доклади за ОУНД

Документи – 2021г.

Годишен план за НИД 2021
Примерен план за НИД 2021
Отчет за НИД – за 2020г. за катедра
Примерен отчет за НИД за 2020г.
Обобщен анализ за факултет за 2020 г.

Документи – 2020г.

Годишен план за НИД -2020
Примерен план за НИД 2020 г.
Отчет за НИД – за 2019г. за катедра
Примерен отчет за НИД за 2019г.
Обобщен анализ за факултет за 2019 г.