Espace francophone

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОНКУРСИ И УНИВЕРСИТЕТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЛИНИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

AUF-Централна и Източна Европа отправя покана за проектни предложения, подкрепящи развитието на научните изследвания в национален и междунапроден план и създаването на международни франкофонски изследователски мрежи.
Подкрепата от AUF-Централна и Източна Европа ще бъде предназначена за укрепване на капацитета на изследователите от университетите в Централна и Източна Европа в следните направления:
– изследвания – стратегия, организация, лаборатории и др.
– иновации в научните дейности – валоризация, партньорства, трансфер и др.
– международна отвореност – сътрудничество, влияние и др.
– синергия на изследователски екипи – работа в мрежа, партньорство и др.
Поканата е отворена за изследователи от университети, членуващи в УАФ и организирани в проектен консорциум. Списък на университетите ще намерите тук: http://www.auf.org/nos-membres
Проектите трябва да се осъществят в периода 1 юни 2024 г. – 31 август 2025 г.
За повече информация относно условията за кандидатстване и документи последвайте връзката https://l.auf.org/Appel-RESCI-ECO-2024
Краен срок за подаване на проектното предложение: 𝟑𝟏 март 𝟐𝟎𝟐𝟒 г.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС КРЕАТИВНОСТ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ИНОВАЦИИ, ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ 30 ГОДИНИ AUF-ECO

По повод 30-годишнината от създаването на Университетската агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа (AUF-ECO), която ще бъде отбелязана през 2024 г. в целия регион, AUF-ECO отправя покана към своите университети-членове за изразяване на интерес за организиране на събития, свързани с френския език и приложението му в полза на науките и иновациите.
Допустимите за финансиране събития са: дебати, конференции, кръгли маси, семинари, работилници, медийни срещи, конкурси, публикации, представяне на книги, краткосрочни франкофонски курсове за обучение, свързани с актуални теми, културни или спортни дейности, изложби и др. с участието на преподаватели-изследователи, студенти, партньори на учебното заведение и, в по-широк смисъл, на местната френскоговоряща общност.
Проектите трябва да се осъществят в периода 15 април – 30 ноември 2024 г.
За повече информация последвайте https://l.auf.org/Appel-30ansECO
Срок за подаване на предложенията : 𝟐𝟎 март 𝟐𝟎𝟐𝟒г

КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Конкурсът е насочен към изследователи от български научни организации и университети с цел подпомагане, създаване и развитие на сътрудничества за съвместна дейност с френски научни екипи. Важно е участието както на млади изследователи (докторанти), така и на утвърдени изследователи. Кандидатурите могат да бъдат на френски или на английски език.
Условия за кандидатстване:
Проектите трябва да предвиждат участието на поне един изследовател от Франция и от България. Исканата субсидия представлява частично финансиране и не трябва да надвишава 33 % от предвидения бюджет по проекта. Използването на средствата е целево, по предварително определени разходни пера. Могат да бъдат финансирани подготовка и извършване на научни изследвания, консумативи, преводи, публикации или научни събития в частта им френско-българско сътрудничество (конференции, лекции, уъркшоп и други). От друга страна, субсидията не може да се използва за заплащане на заплати и възнаграждения на изследователи, нито за представителни разходи за храна или приеми.
Приоритетни теми и критерии за избор: Този конкурс е отворен за всички области на научните проучвания (вкл. Хуманитарни и социални науки). Четири области се приемат за приоритетни:
• Цифрови и квантови
• Здравеопазване и природни науки
• Енергия
• Устойчиво развитие
Подаване на документите
Формулярът се изтегля оттук.
Формулярът може да бъде попълнен и подаден на френски или на английски език.
Документите се изпращат по имейл, сканирани в един общ PDF файл, до Отдела за научно и университетско сътрудничество, на следните адреси: [email protected] с копие до [email protected]
Крайният срок за подаване на документите е 31 март 2024 г.
Резултатите ще бъдат обявени на 30 април 2024 г.
https://institutfrancais.bg/podkrepa-za-nauchni-proekti/

КОНКУРС « МОЯТА ТЕЗА В 180 СЕКУНДИ »

Националното бюро на УАФ-България в партньорство с Технически университет София и Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски неговия Франкофонски факултет организират шестото издание на конкурса „Моята теза в 180 секунди“. Конкурсът се провежда с подкрепата на“ и е отворен за участие за всички висши учебни заведения и научни институти в България.
Целта на този конкурс е да даде възможност на настоящи или защитили през миналата академична година докторанти франкофони, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително, и атрактивно изложение на френски език, на проблемите, по които работи.
Конкурсът « Моята теза в 180 секунди » е вдъхновен от състезанието Three minute thesis (3MTMC), което за първи път е организирано през 2008г. в Университета Куинсленд, Австралия. През 2012 г. той навлиза във франкофонското пространство, като вече има издания в близо 30 държави.
Победителят в националния финал на 28 май в София юни ще представлява България на финала в Абиджан, Кот д’Ивоар на 18 ноември 2024 г.
Победител в Първото издание на националния финал в България през 2019 г. стана д-р Мартин Симеонов, тогава докторант към Клиника по детска хирургия.в УМБАЛ „Св. Георги“.
Информация за условията за кандидатстване, подробности и документи ще намерите на https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-ma-en-180-secondes-mt180s-en-bulgarie-appel-participation/
Срок за подаване на заявка за участие: 30 април 2024 г.

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО ПРОГРАМАТА
«НАУЧЕН ПРЕСТОЙ НА ВИСОКО НИВО »

1. Стипендии за докторанти и млади изследователи
Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец, предоставяна на два типа кандидати:
• докторанти (до 40 години), от всички области на знанието, зачислени в докторантура в България
• постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция
2. Стипендии за утвърдени изследователи
Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец, предоставяна на постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция

Документи за кандидатстване
За програма « Научен престой на високо ниво» – Докторанти и Млади изследователи
• формуляр (изтеглете формуляра оттук), снимка, залепена върху формуляра ;копие на личната карта ;CV; кратко представяне на проекта и целта на кандидата; служебна бележка за зачисляване на докторанта в България; копие на докторската диплома за младите изследователи; писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой, представяне на научния проект
За програма « Научен престой на високо ниво» – Утвърдени изследователи
• формуляр (изтеглете формуляра оттук), снимка, залепена върху формуляра; копие на личната карта; CV; кратко представяне на проекта и целта на кандидата; копие на докторската диплома и на дипломата за хабилитация; писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой, представяне на научния проект.
https://institutfrancais.bg/sejours-scientifiques-de-haut-niveau-en-france/
Контакт : [email protected] / [email protected]
Тел : +359 2 937 79 64

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „FRANCE EXCELLENCE“ 2024

Тази стипендия е насочена към студенти от ЕС, франкофони и нефранкофони, на възраст между 18 и 26 години, с високи академични резултати и проект за обучение във Франция на магистърско ниво.
Стипендията е с продължителност 12 или 24 месеца.
Областите, в които може да се кандидатства са : Културно наследство; Образование, педагогика; Френски език и цивилизация, чужди езици и цивилизации и европеистика; Политически и правни науки; Здраве ; Науки за околната среда; Информатика.
Досиетата за кандидатстване се изпращат онлайн във Френския институт в България на адрес: [email protected]
За повече информация: на френски и на английски език

СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТУРА ПОД ДВОЙНО НАУЧНО РЪКОВОДСТВО (COTUTELLE DE THÈSE)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с максимална продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Необходими са двама научни ръководители. Една единствена защита на докторската дисертация в едно от двете учебни заведения, в което докторантът е редовно записан. Издаване на съвместна докторска диплома от двете учебни заведения или на две отделни докторски дипломи от всяко едно учебно заведение.
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.
[email protected] Тел : +359 2 937 79 64

СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТУРА ПОД СЪВМЕСТНО НАУЧНО РЪКОВОДСТВО (CODIRECTION INTERNATIONALE DE THÈSE)

Краткосрочни периоди на престой във Франция, одобрени от двамата научни ръководители.
Записването и заплащането на таксата за обучение се извършва в българското учебно заведение.
Придобиване на диплома за докторска степен от учебното заведение, в което докторантът е записан.
[email protected] Тел : +359 2 937 79 64

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ „ОДИСЕЙ“ / « ULYSSE » ПО ПРОГРАМА, ФИНАНСИРАНА ОТ БЕЛГИЙСКИЯ ФОНД ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ, В САЙТА НА УНИВЕРСИТЕТА В МОНРЕАЛ, КАНАДА

 • Осмо издание на студентския конкурс „Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател-лекар“
 • Конкурс за докторанти „Моята теза в 180 секунди“ 2022
 • IX Международен фестивал на студентите франкофони от Централна и Източна Европа
 • Стипендии на френското правителство 2022
 • Втори „Виртуален форум за образование и професионална реализация“ 2021
 • AUF – международна покана за проектни предложения
 • Равнопоставеност на мъжете и жените в университетската франкофония: конкретни действия и сътрудничество
 • Покана за проектни предложения 2021 УНИВЕРСИТЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ Gouvernance universitaire et Transformation numérique- Appel à projets 2021
 • Покана за проектни предложения „Подкрепа за университетски структури за наука и иновации“
 • Университетска агенция на франкофонията AUF – лекции и уебинари
 • Университетската агенция на франкофонията AUF открива процедура за кандидатстване за финансиране на студентски стажове с продължителност 1 до 3 месеца
 • Eвропейски конкурс за най-добър млад репортер, с общ с награден фонд от 10 000 евро.
 • Стипендии „Йожен Йонеско“ за докторански и постдокторантски научни стажове на френски език в 28 румънски университета
 • Информация от Университетската агенция на франкофонията AUF
 • Стипендии на френското правителство
 • Стипендии на френското правителство програма „Научен престой на високо ниво“
  (всички научни области)

  Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти и на млади научни работници, както и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020.

  Докторанти и млади научни работници (до 35 години):
  Докторантите трябва да са зачислени в българско висше учебно заведение, а младите научни работници трябва да са на щат в българска институция. Кандидатурите в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
  Стипендиите покриват медицинска осигуровка и месечна издръжка в размер на 1704 €.

  Утвърдени научни работници (без ограничение на възрастта):
  Кандидатури в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
  Стипендиите покриват медицинска осигуровка и месечна издръжка в размер на 2055 €.

  Краен срок за подаване на документи : 1 ноември 2020.

  За допълнителна информация, посетете сайта на Френския институт http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/ или се свържете с г-жа Бисера Коларова, [email protected]

  L’Agence universitaire de la Francophonie lance cet appel à manifestation d’intérêt qui répond au 13ème Objectif de Développement Durable de l’ONU « Lutte contre le changement climatique » dans le but de « renforcer la contribution des établissements membres au développement économique, social et environnemental » (défi 3, axe 7 de la Stratégie 2017-2021 de l’AUF).
  Domaines d’intervention : Biotechnologies, Mathématiques, statistiques et informatique, Sciences agricoles, Sciences de l’éducation, Sciences de l’ingénieur, Sciences de l’Univers, Sciences de la santé, Sciences de la Terre, Sciences humaines, Sciences de la matière, Sciences sociales
  Les projets pourront notamment viser des activités de :
  • Formation : production de dispositifs et ressources pédagogiques numériques, utilisables au sein des formations des membres MOOC, etc.
  • Recherche : publication, missions, manifestations scientifiques
  • Sensibilisation
  • Vulgarisation des connaissances
  Pour plus de détails
  Conditions d’éligibilité : être rattaché à un établissement membre de l’AUF en Europe centrale et orientale, à jour de ses cotisations.
  Date limite de dépôt des propositions : 15 février 2020
  Pour répondre à l’appel : consulter la fiche projet


  APPEL A PROJETS
  Soutien aux actions universitaires et scientifiques
  L’institut français de Bulgarie lance des appels à projets pour soutenir l’organisation des actions universitaires et scientifiques.
  Cet appel s’adresse à toutes les disciplines universitaires.
  Toutes universités, les filières (francophones ou non) et instituts de recherche peuvent déposer une candidature.
  Cliquez ici pour ouvrir le formulaire de demande de soutien.
  Le formulaire peut être rempli en français ou en bulgare.
  Date limite de candidature (appel à projets n°1) : 29 février 2020
  Les dossiers seront déposés sous forme scannée au Service de coopération universitaire et scientifique, aux adresses comme suit :
  [email protected] avec copie à [email protected]


  Appel à candidatures 2020 : Soutien à la participation aux manifestations scientifiques pour les jeunes chercheurs de l’ECO

  L’AUF en Europe centrale et orientale encourage la mobilité des personnels académiques universitaires (doctorants/enseignants/chercheurs) de manière à valoriser et à renforcer la science en français. Ainsi, elle soutient les universitaires en activité dans les établissements membres de l’AUF dans la région ECO qui font état d’une contribution scientifique en français à l’occasion de manifestations scientifiques (congrès, colloques, journées scientifiques, etc.) internationales.
  Prise en charge
  Le soutien de l’AUF portera uniquement sur la prise en charge des frais de transport, selon le barème maximal de 400 € pour l’Europe et de 800 € hors Europe.
  Calendrier
  • Appel ouvert en permanence.
  • La demande doit être faite au moins 6 semaines avant le début de la manifestation scientifique.
  Pour répondre à l’appel
  • Règlement
  • Formulaire en ligne (https://formulaires.auf.org)
  Contact : [email protected]


  УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА AUF ПРЕДОСТАВЯ ПОРТАЛИ И ПЛАТФОРМИ ЗА ДОСТЪП, СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК


 • Студентския конкурс за есе, фотография или карикатура на тема: ЗДРАВОСЛОВНО И ВКУСНО: МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА?
 • За да бъдете винаги навреме информирани за актуалните прояви, конкурси и проекти със знака на франкофонията, харесайте нашата фейсбук страница Université médicale de Plovdiv/ Espace Francophone!
 • Pour être toujours connecté.e.s aux actualités francophones, événements, concours et appels à projets, aimez notre page Facebook Université médicale de Plovdiv/ Espace Francophone !

 • Международен студентски конкурс за разказ, написан на френски език, на тема: „Le hasard fait bien les choses ! Aléas, probabilités, ordre et désordre“!
  Конкурсът се провежда под патронажа на Министерството на образованието и младежта на Франция и с партньорството на Университетската агенция на франкофонията.
  Краен срок за получаване на творбите по електронен път: 31.01.2020 г.
  Официален сайт на конкурса: https://concours-nouvelles.ensta-paris.fr/2020/
 • Edition 2020 du concours « Nouvelles Avancées » œuvrant depuis une décennie à l’instauration du dialogue entre scientifiques et littéraires. Le thème de cette édition est celui du hasard : « Le hasard fait bien les choses ! Aléas, probabilités, ordre et désordre ». Pour plus d’information, allez sur https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/11e-edition-concours-nouvelles-avancees-hasard-bien-choses-aleas-probabilites-ordre-desordre/
  Le dépôt des nouvelles s’effectue jusqu’au 31 janvier 2020 minuit sur le site web du concours : https://concours-nouvelles.ensta-paris.fr/2020/

 • ФЕСТИВАЛ НА СТУДЕНТИТЕ-ФРАНКОФОНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ, 1-5 ЮЛИ 2019
  КАК БЕ СЪЗДАДЕНА ГИГАНТСКАТА ФРЕСКА НА АРТИСТИЧНИЯ ТАНДЕМ ELLA & PITR © „МАРИЦА, ПЛАНЕТАТА“
  Фотографии: Ella & Pitr ©
  Видео: Живко Гичев
  https://www.facebook.com/InstitutFrancaisdeBulgarie/videos/451096345444549/?v=451096345444549
 • FESIVAL DES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
  RETOUR VERS LA CRÉATION DE L’ŒUVRE GIGANTESQUE DU TANDEM ARTISTIQUE ELLA&PITR© « LA MARITSA, LA PLANETE »
  Crédit photo : Ella & Pitr ©
  Crédit vidéo : Zhivko Gitchev
  https://www.facebook.com/InstitutFrancaisdeBulgarie/videos/451096345444549/?v=451096345444549

 • ФЕСТИВАЛ НА СТУДЕНТИТЕ-ФРАНКОФОНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ, 1-5 ЮЛИ 2019
  ФОТОГРАФ: ГЕО КАЛЕВ
 • FESIVAL DES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
  LIEU : UNIVERSITÉ MÉDICALE DE PLOVDIV, 1-5 juillet 2019: RETOUR EN IMAGES.
  CREDITS PHOTOS GEO KАLEV
 • 05-07-2019
  04-07-2019
  03-07-2019
  02-07-2019
  01-07-2019


  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  Информация за франкофонски проекти и програми за финансиране на обучение и научни изследвания в университетите, членуващи в AUF (Университетска франкофонска агенция) www.auf.org