Факултетно управление

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
Управление на Факултет обществено здраве
Декан
Проф. д-р М. Семерджиева, дм
Проф. д-р М. Семерджиева, дм
Проф. д-р Мария Семерджиева, дм
Декан

Prof. Maria Semerdjieva, MD, PhD
Dean

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел. 032/200 781;
вътр. 2-781;
моб. +359 882/863 500
e-mail: [email protected]

Заместник-декан по учебната дейност
Доц. д-р Станислава Харизанова, дм
Доц. д-р Станислава Харизанова, дм
Заместник-декан по учебната дейност

Assoc. prof. Stanislava Harizanova, MD, PhD
Vice Dean for Educational Activities

тел. 032/ 200 656
вътр. 2-656
моб. + 359 887/ 915 119
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Заместник-декан по научно-изследователската дейност
Проф. Биянка Торньова, дп
Проф. Б. Торньова, дп
Проф. Биянка Торньова, дп
Заместник-декан по научно-изследователската дейност

Prof. Biyanka Tornyova, PhD
Vice Dean for Research

тел. 032/200 581
вътр. 2-581
моб. + 359 898/ 747 259
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност
проф. Нонка Матева, дм
проф. Нонка Матева, дм
Заместник-декан МСПД

Prof. Nonka Mateva, PhD
Vice Dean for International Relations and
Project Activities

тел. 032 / 200 792
вътр. 2-792
моб.+ 359 887/ 318 557
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Заместник-декан по качество и акредитация
Доц. Донка Димитрова, дм
Проф. Д. Димитрова, дм
Проф. Донка Димитрова, дм
Заместник-декан по качество и акредитация

Prof. Donka Dimitrova, MSc, MSSc, MPH, PhD
Vice Dean for Quality and Accreditations

тел. 032/200 782
вътр. 2-782
моб. +359 882/860 395
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Председател на Общото събрание на ФОЗ
Проф. д-р Румен Стефанов, дм
Проф. д-р Р. Стефанов, дм
Проф. д-р Румен Стефанов, дм
Председател на Общото събрание на ФОЗ

Prof. Rumen Stefanov, MD, PhD
Chairman of the General Assembly

тел. 032/200 580
вътр. 2-580
e-mail: [email protected]

Експерт Деканат
Яна Котова
Яна Котова
Яна Котова
Експерт Деканат

Yana Kotova
Dean’s office expert

тел. 032/200 780;
вътр. 2-780
e-mail: [email protected]