Факултетно управление

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
Управление на Факултет обществено здраве
Декан
Проф. д-р М. Семерджиева, дм
Проф. д-р М. Семерджиева, дм
Проф. д-р Мария Семерджиева, дм
Декан

Prof. Maria Semerdjieva, MD, PhD
Dean

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел. 032/200 781;
вътр. 2-781;
моб. +359 882/863 500
e-mail: dean@fph.mu-plovdiv.bg

Заместник-декан по учебната дейност
Проф. Биянка Торньова, дп
Проф. Б. Торньова, дп
Проф. Биянка Торньова, дп
Заместник-декан по учебната дейност

Prof. Biyanka Tornyova, PhD
Vice Dean for Educational Activities

тел. 032/200 581
вътр. 2-581
моб. +359 898/747 259
e-mail: vice_dean_ea@fph.mu-plovdiv.bg
e-mail: btorniova@abv.bg

Заместник-декан по научно-изследователската дейност
Проф. д-р Мария Стойкова, дм
Проф. д-р М. Стойкова, дм
Проф. д-р Мария Стойкова, дм
Заместник-декан по научно-изследователската дейност

Prof. Mariya Stoykova, DD, PhD
Vice Dean for Research

тел. 032/200 574
вътр. 2-574
моб. +359 888/494 921
e-mail: vice_dean_ra@fph.mu-plovdiv.bg
e-mail: brami@abv.bg

Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност
 Доц. д-р Р. Костадинов, дм
Проф. д-р Р. Костадинов, дмн
Проф. д-р Ростислав Костадинов, дмн
Заместник-декан МСПД

prof. Rostislav Kostadinov, MD, PhD
Vice Dean for International Relations and
Project Activities

тел. 032/200 583
вътр. 2-583
моб. +359 888/440 807
e-mail: vice_dean_icpa@fph.mu-plovdiv.bg
e-mail: rostikosti@abv.bg

Заместник-декан по качество и акредитация
Доц. Донка Димитрова, дм
Проф. Д. Димитрова, дм
Проф. Донка Димитрова, дм
Заместник-декан по качество и акредитация

Prof. Donka Dimitrova, MSc, MSSc, MPH, PhD
Vice Dean for Quality and Accreditations

тел. 032/200 782
вътр. 2-782
моб. +359 882/860 395
e-mail: vice_dean_qa@fph.mu-plovdiv.bg
e-mail: dddimitroval@gmail.com

Председател на Общото събрание на ФОЗ
Проф. д-р Румен Стефанов, дм
Проф. д-р Р. Стефанов, дм
Проф. д-р Румен Стефанов, дм
Председател на Общото събрание на ФОЗ

Prof. Rumen Stefanov, MD, PhD
Chairman of the General Assembly

тел. 032/200 580
вътр. 2-580
e-mail: stefanov@raredis.org

Инспектор Деканат
Яна Котова
Яна Котова
Яна Котова
Инспектор Деканат

Yana Kotova
Dean’s office inspector

тел. 032/200 780;
вътр. 2-780
e-mail: yana.kotova@mu-plovdiv.bg