СДО

Дипломиране специалност Дентална медицина в Медицински университет - Пловдив
Дипломиране специалност Дентална медицина в Медицински университет – Пловдив


НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ,
ЗАЧИСЛЕНИ ПО НАРЕДБА №1/2015 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Представяме на Вашето внимание акцентите от становището на Министерство на труда и социалната политика, във връзка със значимостта на важни за специализиращите лекари въпроси.
В писмо с изх.№ 0403-224/10.07.2019 г. на Министерство на труда и социалната политика до д-р Бойко Пенков – зам.-министър на здравеопазването, са дадени отговори на въпроси от специализанти, провеждащи обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по Наредба №1/2015 г. /посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/23.07.2019г./ на Министерство на здравеопазването, относно възможност за зачитане на трудов и осигурителен стаж на специализантите
Зачисляване по:

1. чл.234 от КТ: / цитат /“…времето на обучение по този договор се зачита за трудов стаж, съгласно чл.352, ал.1, т.5 от КТ. Бихме искали да обърнем внимание, обаче, че това време не се зачита за осигурителен стаж, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване/КСО//край на цитата/;

За трудов стаж:

2. /цитат/“… се зачита времето на ползване, както на платения, така и на неплатения служебен или творчески отпуск по чл.161 КТ, но за осигурителен стаж може да се зачете само периодът на ползване на платен служебен или творчески отпуск, за който се дължат и съответните осигурителни вноски.

От отдел СДО


Подстраници

Контакти

Специализации

Продължаващо обучение

Национални консултанти от МУ – Пловдив