За факултета

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Факултет по обществено здраве на МУ – Пловдив

Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) е създаден с решение на АС през 2007 г. и институционално легитимиран с решение на Народното събрание на Република България през 2009 г. Основател и първи Декан на ФОЗ е проф. д-р Желязко Христов, дм. От декември 2010 г. до 2017 г. Декан на ФОЗ е проф. д-р Румен Стефанов, дм. Към настоящия момент Декан на ФОЗ е проф. д-р Мария Семерджиева,дм.

Факултетът по обществено здраве е фокусиран върху подобряване на здравето в национален и международен аспект. Правим това чрез изследвания, преподаване и предоставяне на съвети/консултации в областта на специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве. Мултидисциплинарният характер е отличителен белег на нашите изследвания, преподаване и ангажираност. Доказателства затова са научните публикации в престижни издания, отличната професионална реализация на нашите студенти и т.н.

В организационно-функционалната структура на Факултета са включени осем катедри с общ академичен състав от 82 преподаватели, от които 28 хабилитирани (12 професори и 16 доценти) и 54 нехабилитирани. С образователна и научна степен (ОНС) „Доктор” са 61 преподаватели, а четирима са с ОНС „Доктор на науките”.

Във ФОЗ се осъществява обучение на студенти по три бакалавърски и пет магистърски акредитирани специалности:

 1. “Управление на здравните грижи” – ОКС „бакалавър“. Срок на обучение – 5 семестъра.
 2. “Управление на здравните грижи” – ОКС „магистър“ след образователна и квалификационна степен „бакалавър“ по управление на здравните грижи. Задочна форма, с продължителност 2 семестъра.
 3. “Управление на здравните грижи” с ОКС „магистър“, след придобиване на ОКС „бакалавър“ по:
  • социални дейности;
  • социална педагогика;
  • административен и здравен мениджмънт (с базово образование от специалностите по направление „Здравни грижи“);
  • „Здравни грижи“ – медицински сестри и акушерки. Задочна форма на обучение, с продължителност 3 семестъра.
 4. “Обществено здраве и здравен мениджмънт” за медицински и немедицински специалисти с ОКС „магистър“. Формата на обучение е задочна, с продължителност 2 семестъра.
 5. “Мениджмънт на медико-социални дейности и обществено здраве” за медицински и немедицински специалисти. Формата на обучение е задочна, с продължителност 3 семестъра.
 6. „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ с ОКС „магистър“ след придобиване на ОКС образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по „Здравни грижи” („Рехабилитатор”). Формата на обучение е задочна, с продължителност 4 семестъра.
 7. „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ с ОКС „магистър“ след придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ от област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; специалност „Спорт“ с професионална квалификация „Треньор по кондиционна тренировка“, „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“, „Спортен аниматор“, „Треньор по вид спорт“, „Спортен мениджър“,…и др. от област 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3…„Педагогика на обучението по физическо възпитание“.. Формата на обучение е задочна, с продължителност 2 семестъра.
 8. “Медицинска сестра” и “Акушерка” – ОКС „бакалавър“. Професионално направление „Здравни грижи“, само в редовна форма на обучение, с продължителност 4 учебни години.

От учебната 2020 г./2021 г. започва обучение по ОКС „Бакалавър“ специалност „Лекарски асистенти”.

Обучението във Факултета по обществено здраве се провежда от висококвалифицирани преподаватели със специалности и научни интереси в следните основни направления: социална медицина, здравна политика, обща медицина, медицинска и бизнес етика, медицинска информатика и биостатистика, хигиена и екомедицина, епидемиология на инфекциозните болести, приложна епидемиология, медицинска психология, медицинска социология, информационни технологии в медицината, здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването, здравно законодателство и медицинско право, промоция на здравето, медицинска педагогика, управление на здравните грижи, редки болести, оценка на здравни технологии и други.

ФОЗ разполага със съвременни учебни зали с над 300 места, компютърни зали и работни кабинети, отговарящи на образователните стандарти.

Обучението по специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ се провежда в учебни корпуси, разположени в базите на университета на бул. „В. Априлов“ № 15А и бул. „Братя Бъкстон“ № 120. Учебна практика се провежда и в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в град Пловдив, хосписи, домове за медико-социални грижи и др.

Във ФОЗ се обучават докторанти по седем докторски програми: „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията”, “Управление на здравните грижи”, “Хигиена”, “Епидемиология”, “Медицинска информатика”, “Икономика на здравеопазването”, “Медицина на бедствените ситуации”.

Към ФОЗ се обучават специализанти по: икономика на здравеопазването, медицинска педагогика, медицинска информатика и здравен мениджмънт, медицина на бедствените ситуации, обществено здравеопазване, обща хигиена, социална медицина и здравен мениджмънт, трудова медицина.
Членовете на ФОЗ участват активно в национални и международни научноизследователски и образователни проекти.

По инициатива на проф. д-р Румен Стефанов,дм през 2016 г. бе създадено “БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”. През 2019 г. ФОЗ бе домакин на ежегодната Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето”.

През 2017 г. беше възстановена дейността на „Българско научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести”, което организира провеждането на ежегодни научни конференции под ръководството на катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации”.

Факултетът е член на ASPHER (Асоциация на училищата по обществено здраве в европейския регион). Академичният състав на ФОЗ членува в редица международни и европейски професионални организации.