Комисия по качество на МК

Медицински колеж Медицински университет - Пловдив
Медицински колеж Медицински университет – Пловдив

Комисия по качество

Качеството на обучение е приоритетна задача на ръководството на Медицински университет – Пловдив. То е свързано с бъдещето на университета, осъзнато е от всички негови членове. В Медицински университет – Пловдив съществува цялостна концепция за качеството на обучение и процеса на неговата реализация. В Медицински колеж (МК), като структурно звено на Медицински университет успешно функционира Колежанска комисия по качество (ККК), като колективен орган за управление и осигуряване на качеството на учебния процес. В своята дейност Комисията по качество на МК се ръководи в съответствие от програмата за работа на УКК, разработена с цел усъвършенстване на управлението на качеството на образователния процес и свързаната с него преподавателска дейност.

В своята си дейност ККК провежда регулярни заседания, на които се планират дейности по приложение на системата за контрол на учебния процес и се анализират резултатите от прилагането на тази система, след което се предприемат корективни мерки.

Проучвания и Анкети

2018

2017

2016

2015-2016

Списък на отговорници по качество

Име Специалност Телефон Е-mail
ст. пр. Божидарка Хаджиева Отговорник по КК за МК 032/200928 bozhidarka.hadzhieva@mu-plovdiv.bg
ст. пр. д-р Василка Илиева „Помощник фармацевт“ 032/200928 vasilka.ilieva@mu-plovdiv.bg
ст. пр. Зоя Колева „Рехабилитатор“ 032/200919 zoya.koleva@mu-plovdiv.bg
ст. пр. Пенка Аргилашка „Медицински лаборант“ 032/200924 penka.argilashka@mu-plovdiv.bg
ст. пр. Светлана Каридова „Рентгенов лаборант“ 032/200927 svetlana.karidova@mu-plovdiv.bg
ст. пр. д-р Георги Кавлаков „Инспектор по обществено здраве“ 032/200921 georgi.kavlakov@mu-plovdiv.bg
ст. пр. Светослав Славов „Зъботехник“ 032/200918 svetoslav.slavov@mu-plovdiv.bg
ст. пр. Гергана Павлова „Медицинска козметика“ 032/200920 gergana.pavlova@mu-plovdiv.bg
пр. Нели Божинова „Инструктор диетично хранене“ 032/200900 neli.bozhinova@mu-plovdiv.bg