РекторПроф. д-р Ангел Учиков, дмн е завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1991 г., притежава две признати специалности по „Хирургия” (1996 г.) и „Гръдна хирургия“ (1998 г.) и е провел специализации по лапароскопска, торакоскопска и чернодробна хирургия във Франция и Австрия.

През 2012 г. е избран за ръководител на Катедрата по специална хирургия на МУ-Пловдив. Осем години е заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност, а през последните четири години е Декан на Медицинския факултет на МУ-Пловдив.

Повече от 13 години участва в управлението на УМБАЛ „Свети Георги“ като началник на Втора клиника по хирургия и заместник-председател на Съвета на директорите.

Проф. Учиков има над 130 публикации в български и чужди издания, от които 101 включени в база данни Web of Science и Scopus, както и 24 публикации с импакт фактор, над 160 цитирания и хирш индекс 6. Има значимо участие в 6 учебника и монографии и е научен ръководител на 9 докторанти и на 18 специализанти по специалност „Обща хирургия“ и „Гръдна хирургия“.

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн е сред водещите специалисти по гръдна и коремна хирургия в България. Член е на Българското хирургическо дружество, ЕSТА и е Републикански консултант по хирургия и гръдна хирургия (2013 г.)