ПЛАН ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните десетилетия Европейският съюз (ЕС) предприе значителни стъпки за насърчаване на равенството между половете по начини и дейности, насочени към разбиране на причините за все още съществуващите неравенства и прилагането на правила за равно третиране на половете, както и специфични мерки в полза на жените.
Основните цели, посочени от Комисията, са:

 • да сложи край на насилието, основано на пола;
 • борба срещу сексистките стереотипи;
 • премахване на разликата между половете на пазара на труда;
 • постигане на баланс между половете в процесите на вземане на решения;

Ръководството на Медицински университет – Пловдив винаги се е отличавало с действия, насочени към увеличаване на прозрачността и възможностите за засилване на ангажимента на служителите и преподавателите при прилагане на мерки за насърчаване на равенството и равните възможности.
Както е показано в редица проучвания и по време на консултации, някои хора страдат от предразсъдъци и срещат институционални бариери. В резултат на това те може да не се възползват еднакво от съществуващите възможности за академично развитие. Тези бариери често приемат формата на дискриминация по пол, сексуален тормоз и трудности при съчетаването на професионалния и семейния живот.
Институциите, които са фокусирани върху науката, качеството на образованието и правата на човека, се нуждаят от интегрирани дейности в университетите с цел засилване на европейската изследователска среда. Европейската комисия определи следните цели за стратегии за равенство между половете в научните изследвания и иновациите (2012 г.):

 • насърчаване на равенството в научната кариера;
 • осигуряване на баланс между половете в процесите и органите за вземане на решения;
 • интегриране на измерението на пола в съдържанието на научните изследвания и иновациите, т.е. отчитане на биологичните характеристики и социалните особености на жените и мъжете.

Социалната мисия на Медицински университет – Пловдив е да гарантира достъп до знания и придобиване на умения на всички лица, които имат право на това. Чрез внедряване на добри практики в дейностите и подобряване на комуникацията в рамките на университетската общност, най-добрите решения за насърчаване на равенството могат да бъдат популяризирани по-ефективно, което позволява създаването на безопасна среда и равно третиране в университета, както и борбата с дискриминацията в процеса на академично развитие.
Университетът е това, което позволява на всеки индивид, в зависимост от неговите заслуги и усилия, да може да развива професионалната си кариера при ефективно равно третиране на мъже и жени, предоставяйки им еднакви възможности, без оглед на техния пол, етнос или социално положение.
Равенството между половете намира своето първо утвърждаване в Декларацията за правата на човека, обявени и одобрени от Генералната асамблея на ООН на 10 декември 1948 г. Всъщност член 1 припомня че: „Всички човешки същества се раждат свободни и равни по достойнство и права“.

EТИЧНА КОМИСИЯ
На 24.04.2019 г. със заповед на ректора чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, е създадена Комисия по етика към Медицински университет – Пловдив. Същата е преименувана на 02.03.2021 г. със заповед на ректора проф.Мариана Мурджева на Комисия по академична етика.
Комисията по академична етика е органът за разглеждане на всеки проблем от етичен характер, който може да възникне в рамките на дейностите на МУ-Пловдив, независимо дали е свързан с клиничната практика и биомедицинските изследвания.

ПЕРСОНАЛ
Общия брой персонал на Медицински университет – Пловдив е 1388 човека, от които 903 са жени и 485 са мъже. Тоест 65% от персонала са жени. Изследователският състав е съставен от 795 човека ,от които 451 жени или 56,7% и 344 мъже или 43,3%.
Плановете за равенство между половете представляват поне отчасти отговорът на тези критики. Те са стратегически, оперативни и индивидуализирани инструменти, които позволяват да се определят правните, организационните, икономическите и социални и оперативни условия за прилагане на равенството между половете на практика. Този термин не означава, че мъжете и жените трябва да са равни или равни на брой, но когато имат едни и същи умения, то те трябва да имат равен достъп до едни и същи възможности.
В контекста на изследователски организации и висши учебни заведения, Европейската комисия насърчава приемането на Плановете за равенство между половете и определя всеки план като една поредица от действия, насочени към извършване на оценка на въздействието за:

 • идентифициране на измеренията на дискриминацията по пол в организацията;
 • идентифициране и прилагане на иновативни стратегии за коригиране на всякакъв вид несъответствия;
 • поставянето на цели и проследяване на напредъка чрез индикатори.

Плановете за равенство между половете днес са основният инструмент за повлияване на системната институционална промяна чрез:

 • определяне на стратегии за развитие на човешките ресурси в институционалното управление;
 • отпускане на средства за научни изследвания.

Медицински университет – Пловдив изготви своя план за равенство между половете в тригодишна перспектива. Бяха идентифицирани три критични проблема, които се нуждаят от стратегическа намеса и ангажираност, съответстващи на следните три точки:

А. Насърчаване на баланса между половете на всички работни нива
Действията, които ще се предприемат в тази насока са:

  А1. Увеличение на представителство на жените/мъжете в различни комисии/ изпитни, конкурсни, по качество, научна етика…/ с цел постигане на баланс в броя на представителите на двата пола;
  А2. Създаване на Комитет по равните възможности/Анти-дискриминационна комисия;
  А3. Увеличение на броя на лектори/ки в курсове/конференции, организирани от Медицински университет – Пловдив за постигане на баланс в броя на представителите на двата пола;
  А4. Насърчаване на по-голям баланс по отношение на пола в персонала и работните групи, на които са възложени проекти за научноизследователска и развойна дейност;
  А5. Интегриране на джендър измерението в изследователска дейност, в дейности по информиране и обучение.

Б. Насърчаване и подкрепа на жените на работното място
Действията, които ще се предприемат в тази насока са:

  Б1. Благоприятстване на напредването в кариерата при уважение и спазване на принципите на равните възможности.
  Б2. Благоприятстване на набирането на жени – изследователи при уважение и спазване на принципите на равните възможности.
  Б3. Популяризиране на дейностите, които са реализирани от жените – изследователи в Медицински университет – Пловдив.
  Б4. Насърчаване на интегрирането на променливите пол, възраст и етнос в изследователските процеси и в съдържанието на научните проучвания.

В. Баланс между работа и личен живот в Медицински университет – Пловдив
Действията и мерките, които ще се предприемат в тази насока са:

  В1. Насърчаване на балансирането между личния и професионалния живот;
  В2. Въвеждане и поддържане на оценка на изследването на университета по отношение на коригиращи и/или подобряващи действия, свързани с периода на майчинство и други периоди на отсъствие от работа, предвидени от действащото законодателство, за получаване на по-справедлива оценка;
  В3. Наличност на услуги и инструменти от страна на университета в подкрепа на грижата за децата, за възрастните членове на семейството и/или членовете на семейството с увреждания;
  В4. Насърчаване на молбите за отпуск по бащинство.

Много от изследователските проекти, в които участва Медицински университет – Пловдив, в рамките на програмите на Европейския съюз, включват различни дейности, в който участващите изследователи играят важна роля и при изучаването на социалното въздействие.
Университетът насърчава равните възможности при достъп до обществени места и интегрирането по пол при създаването и изпълнението на собствени политики. Работи за зачитане на равенството между половете в научната кариера, при съчетаване на образование и работа и личен живот, и се бори срещу дискриминацията и стереотипите чрез образователни действия.
Плана за равенство между половете очертава следните области на интервенция:

 • външна комуникация с цел да се увеличи прозрачността на действията на университета и вътрешната комуникация за насърчаване на по-голям диалог между ръководството и служителите, студентите и изследователите;
 • грижа за благополучието на всички, свързани с университета и в частност особено внимание към здравето на хората по отношение на стреса, свързан с работата, както и при предотвратяване на тормоз на работното място и внимание към площта и удобството на работните пространства;
 • опростяване и интегриране на правилата за балансиране между личен живот и професионален живот;
 • баланс между половете на челните позиции и в органите за вземане на решения;
 • равенство между половете при набиране на персонал и в кариерното развитие;
 • интегриране на джендър измерението в изследванията и в учебните програми.

Медицински университет – Пловдив е утвърден пред националната и международната общност като университет без прегради. Водещи са утвърждаването на непрекъснатото развитие, многообразието и равенството.

Принос за това имат всички студенти, служители и най-вече ръководството на университета.
Стремежът винаги е бил към усъвършенстване и приемане на нови добри практики.

Планът за равни възможности по пол е доказателство за международното утвърждаване на университета, за стремежа към придобиване на нови знания и ценности и предприемане на действия за премахване на насилието, дискриминацията, основана на пол, етнос и възраст.