Отдел Следдипломно обучение

отдел СДО
отдел СДО

Следдипломно обучение в МУ – Пловдив

Една от основните дейности на висшите медицински училища е следдипломното обучение на лекари, дентални медици, магистър фармацевти, медицински сестри и акушерки и магистри и бакалаври с немедицинско образование, които работят в сферата на здравеопазването.

 • В МУ – Пловдив и 25 бази за практическо обучение и 23 акредитирани практики за доболнична помощ се обучават 1071 специализанти.
 • От 2008 г. до края на 2014 г. са проведени 77 курса за повишаване на квалификацията с 622 участници.
 • Обучението по високоспециализирани дейности в МУ – Пловдив се извършва по 11 специалности: нефрология, нервни болести, кардиология, гастроентерология, ортопедия и травматология, образна диагностика, хирургия, пневмология и фтизиатрия, съдова хирургия, УНГ, педиатрия.
 • Обучение по високоспециализирани дейности се извършва в двете университетски болници – УМБАЛ „Свети Георги“ и УМБАЛ „Каспела“.

Основни задачи на отдел СДО:

 • Да създава, поддържа и актуализира регистър на базите за специализация – клиники, здравни заведения или отделни техни структури по специалности за усъвършенстване на медицински и специалисти по дентална медицина и фармация, както и регистър на специализантите и ръководителите на специализиращите по отделни медицински и фармацевтични специалности и такива по дентална медицина.
 • Да разработва и аргументира предложения до Висшия медицински съвет и МЗ за акредитиране на отделни здравни заведения и техни структури като бази за специализация.
 • Да организира и провежда системен контрол по изпълнението на програмите за специализация, практическото и теоретично обучение на специализантите, организацията и редовното полагане на колоквиумите, отношението и поведението на обучаващите и обучаваните по време на специализацията.
 • Да участва в организирането и провеждането на държавни изпити по специалности.
 • Ежегодно да организира обучението в курсове и индивидуалното обучение на лекари, дентални медици, фармацевти.
 • Да участва и в единната кредитна система за оценка на формите за продължителна квалификация на лекарите.
 • Да организира и провежда обучение по високоспециализирани дейности в медицината.

Контакти

e-mail: [email protected]

Началник Отдел СДО
проф. д-р Иванка Костадинова, дм
проф. д-р Иванка Костадинова, дм
Началник Отдел СДО

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 722, вътр. 2722
e-mail: [email protected]

Зам.- ръководител
Люба Калинова
Люба Калинова – зам.- ръководител

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 709, вътр. 2709
E-mail: [email protected]

Експерт
Емилия Харизанова
Емилия Харизанова – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 717, вътр. 2717
E-mail: [email protected]

Експерт
Експерт
Елена Тошкова
Елена Тошкова – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 723, вътр. 2723
E-mail: [email protected]

Експерт
Стефания Кръстева
Стефания Кръстева – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 720, вътр. 2720
E-mail: [email protected]

Експерт
Димитър Киров
Димитър Киров
Димитър Киров – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 723, вътр. 2723
E-mail: [email protected]

Приемно време за специализанти и специалисти :
проф. д-р Иванка Костадинова, дм – Началник Отдел СДО
приемно време – понеделник преди обяд от 11.00 ч. до 12.00 ч.; след обяд от 13.00 ч. до 15.00 ч.