Катедра по медицинска биология

Колектив на катедра Медицинска биология, Медицински университет – Пловдив

Контакти


e-mail: [email protected]
Телефони : +359 32 200 671; +359 32 200 673


Учебна дейност

Академични стандарти

Aкадемичен стандарт за учебни дисциплини Биология на човека (медицина), Биология и генетика на човека (дентална медицина), Биология (фармация и медицински колеж)

Учебни програми

Конспекти

Катедрата е основана през 1945 г. като Катедра по биология и паразитология. Първата учебна година лекциите се изнасят от д-р Радой Попиванов от Софийския медицински факултет. В периода 1945 – 1948 г. временни ръководители са били проф. Богоя Юруков и проф. Цветан Кристанов.

При създаването си Катедрата по биология и паразитология представлява голяма научно-преподавателска структура с три звена – „Обща биология и биология на човека“, „Медицинска паразитология“ и „Медицинска генетика с медико-генетична консултация“. След отделянето на лабораториите по медицинска генетика и по медицинска паразитология през 1988 г., катедрата се преименува в Катедра по обща биология. Обособяват се две нови направления – „Клетъчна биология“ и „Имунология“.

През 2012г., с оглед променящите се приоритети в научните направления, свързани с развитието на молекулната биология и персонализираната молекулна медицина, катедрата е преименувана на „Медицинска биология“.

В момента към катедрата функционират три модерни изследователски лаборатории:

 • Лаборатория по клетъчна биология;
 • Имунологична лаборатория;
 • Лаборатория по молекулна биология и генетика.

 

Катедрата по медицинска биология е академична структура със сериозен опит и авторитет в учебната и изследователската дейност. Първите съвременни форми на тестово изпитване и първите сборници с тестове в МУ – Пловдив са издадени от наши колеги още през 1991 г. И в момента катедрата и университетът са пионери във въвеждането на изпитен кандидатстудентски тест и промяна във формата на провеждания приемен изпит.

За периода 2011 – 2015 г. катедреният колектив е издал 7 учебника, ръководства и сборника по дисциплината. От 2011 г. в катедра „Медицинска биология“ е въведен свободно избираем предмет „Биология на паразитите“ на български и английски език.

Преподаватели от катедрата работят по индивидуални научни програми с изявени студенти. Така се дава възможност за задълбочено и целенасочено подготвяне на студенти с практически и теоретични познания по дисциплината.

Израз на новаторския подход и амбиция на академичния състав да мотивира студентите са ежегодните публични защити на научни обзори по биомедицински теми. Студентите се обучават да използват онлайн научни библиотеки, да анализират и обобщават научна информация, да боравят с научен текст, да презентират и отговарят на въпроси. Защитата на научните обзори се превърна в традиция и място за среща и непринудена дискусия между студенти, ученици и преподаватели от различни дисциплини.

Катедрата е база за обучение на специализанти по медицинска биология в рамките на следдипломното обучение към МЗ. В периода 2010 – 2015г. двама асистенти са защитили специалност и още трима се обучават в момента.

Примерни тестове: Я. Феодорова, М. Казакова, М. Драганова, В. Александров, Н. Мехтеров, В. Низамов, В. Сарафян. Под редакцията на В. Сарафян. Тестове по медицинска биология, ISBN 978-619-7085-87-7, Пловдив, 2017

Академичен състав

Ръководители на Катедрата:

 • проф. Богоя Юруков – вр. ръководител
 • проф. Цветан Кристанов – вр. ръководител
 • проф. Живко Ламбрев (1948 – 1961 г.)
 • проф. д-р Никола Янков, дм (1963 – 1979 г.)
 • доц. д-р Анка Цветкова, дм (1980 – 1987 г.);
 • доц. д-р Ангел Ангелов, дм (1988 – 1989 г.) – вр. ръководител;
 • проф. д-р Василий Ишев, дм (1990 – 2011 г.);
 • проф. д-р Виктория Сарафян, дмн (2011 – 2024 г.).

доц. Мария Казакова, дб – Ръководител Катедра

Тел: 032 200 677
e-mail: [email protected]

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн
Тел: 032 200 670

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

доц. Николай Мехтеров, дб – отговорник по НИД

Тел: 032 200 675

e-mail: [email protected]

гост проф. Деница Дочева, дб

Department of Musculoskeletal Tissue Regeneration
Orthopaedic Hospital König-Ludwig-Haus
& University of Wuerzburg, Germany


e-mail: [email protected]

гл. ас. Милена Драганова, дб- главен адм. асистент, отговорник по качеството, отговорник Web страница на катедрата

Тел: 032 200 676
e-mail: [email protected]

гл. ас. Яна Феодорова, дб- отговорник по акредитацията

гл. ас. Яна Феодорова, дб

Тел: 032 200 672
e-mail: [email protected]

гл. ас. Йордан Сбирков, дб – отговорник по МСПД

Тел: 032 200 672

e-mail: [email protected]

гл. ас. Мария Гевезова, дб – отговорник по учебната дейност

Тел:032 200 675

e-mail: [email protected]

ас. Цветомира Иванова, дб

Тел:032 200 676
e-mail: [email protected]

ас. Елеонора Ковачева

Тел:032 200 672
e-mail: [email protected]

д-р Божидар Вергов – редовен докторант

Тел: 032 200 675
e-mail: [email protected]

Тома Цветанов – биоинформатик, изследовател към НИМУ

Тома Цветанов
Тел: 032 200 673
e-mail: [email protected]

Валентина Михайлова- редовен докторант, отговорник Дистанционно обучение

Тел: 032 200 671

e-mail: [email protected]

Технически състав

Валентин Дичев, дб – биолог– отговорник РНИ

Тел: 032 200671
e-mail: [email protected]

Татяна Тодорова- биолог– зам.- отговорник РНИ

Тел: 032 200 671
e-mail: [email protected]

Татяна Дамянова- биолог– отговорник Дистанционно обучение

Тел: 032 200 671

e-mail: [email protected]

Елица Танова- химик– отговорник по ЗБУТ

Тел: 032 200 671

e-mail: [email protected]

Калинка Николова -технически секретар

Тел: 032 200 673

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Павлина Славова- хигиенист

Тел: 032 200 674
e-mail: [email protected]

Недка Ламбрева- хигиенист

Тел: 032 200 674
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Настоящата научна тематика на катедрата е свързана с:
• изучаване клетъчните механизми на пролиферацията и апоптозата;
• експресия на нови биомаркери в туморни клетъчни линии и в човешки тумори;
• проучване на въздействието на природни и синтетични субстанции за биосъвместимост;
• индукция на имунен отговор и цитокинова секреция in vitro;
• изследването на молекулно-биологични маркери и транскрипционен профил при онкологични заболявания, фармакогенетика и персонализирана молекулна медицина.

Катедрата по биология разполага с четири научни лаборатории, оборудвани за извършване на експериментална и диагностична работа в областта на клетъчната и молекулната биология, фундаменталната и клиничната имунология, и персонализираната медицина.

Резултати от наши проучвания са публикувани в реномирани международни списания като Int J Cancer, Acta Pathol Microbiol Immunol Scand, Transpl Proceedings, Int Rheumatology, Arch Med Res, Acta Biologica, Acta Zoologica, J Mol Histol, Folia Biologica, Cytotechnology, Open J Animal Sci, Arch Dermatol Research, Plant Physiol Biochem, Biotechnology Advances, Methods in Enzymology, Plant Physiology Biochemistry, Cell Biol Toxicol , Am J Clinical Pathol, BBI-health, Pharmaceutics, Biomolecules, Front Oncol, Nat Cell Biol и др.
Съществува тясна колаборация с колективи от Институт по молекулярна биология, Институт по биология и имунология на размножаването, БАН, София; ПУ „П. Хилендарски“; Тракийски университет – Ст. Загора; НЦЗПБ – София и др.

Международното сътрудничество се реализира по научни проекти с изследователи от University Campus BioMedico, Rome, Italy; N. Copernicus University, Poland; University of Namur, Belgium; Ludwig Maximillian University of Munich, Germany; Max Planck Institute of Plant Molecular Physiology, Germany, Istituto Regina Elena – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Rome, Italy; Scientific Center for Functional Genomics, Biomedicine and Translational Medicine, Cluj-Napoca, Romania, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Катедрата е база за обучение по две акредитирани докторски програми „Имунология“ и „Медицинска биология“.

Текущи научни проекти към катедра Медицинска биология

1. Проучване върху нов прогностичен биомаркер при черепно-мозъчни травми №ДМ 03/2 17.12.2016, Финансираща институция – ФНИ Ръководител на проекта: доц. Мария Казакова, дб, Водещ изследовател от катедрата: доц. Мария Казакова, дб

2. Биологично-клиничен подход за изясняване ролята и начина за генна регулация на YKL-40 при системна склероза, № ДПДП 06/2018, Финансираща институция МУ-Пловдив, Ръководител на проекта: доц. Мария Казакова, дб, Водещ изследовател от катедрата: Валентин Дичев

3. Изследване на нови прицелни молекули за терапия на преждевременно стареене и болести, свързани със стареенето. № 11/15. 18.12.2017, Финансираща институция – ФНИ, Ръководител на проекта: проф. Георги Милошев, дб, Координатори за МУ-Пловдив: проф. В. Сарафян, дм, дмн, доц. П. Загорчев, дбн, Водещ изследовател от катедрата: гл. ас. Милена Драганова, дб

4. A field detector for genotoxicity from CBRN and explosive devices. NATO SPS MYP G5266, 2017, Ръководител на проекта: проф. Георги Милошев, дб, Водещ изследовател от катедрата: гл. ас. Милена Драганова, дб

5. Физични и биологични тестове върху BioHPP, биополимер на базата на полиетеретеркетон (PEEK) –– in vitro изследване, СДП 07-2017, Финансираща институция – Медицински университет-Пловдив, Ръководител на проекта: доц. Ангелина Влахова – Петрова, Водещ изследовател от катедрата: гл. ас. Милена Драганова, дб

6. Пилотно проучване върху ролята на епитранскриптома и N6-аденозин- метилационния комплекс в туморогенезата на колоректален карцином. ДПДП-10/2018, Финансираща институция – МУ, Ръководител на проекта: гл. ас. Яна Феодорова, дб, Водещ изследовател от катедрата: гл. ас. Яна Феодорова, дб.

7. Ефект на Атоваквон върху клетчъна метаболитна активност при детска остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ). № ДПДП 04/2018, Финансираща институция – МУ-Пловдив, Ръководител на проекта: ас. Йордан Сбирков, дб, Водещ изследовател от катедрата: ас. Йордан Сбирков, дб.

Учебници

 1. В. Сарафян, М. Василевска-Декова, И. Ватев, Х. Радева-Куямова. Медицинска
  биология. Учебник за медици, стоматолози и фармацевти. МУ-Пловдив, ISBN 954-9549-08-9, 2005, 2009, 2010.
 2. М. Василевска-Декова, В. Сарафян, И. Ватев, М. Драганова. Под редакцията на: проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн. Паразитология. III допълнено и преработено издание. Пловдив, 2020
 3. В. Сарафян, М. Казакова, М. Драганова, Н. Мехтеров. Практически упражнения по медицинска биология за студенти по Медицина и дентална медицина. Пловдив, 2020
 4. М. Гевезова, М. Драганова, М. Казакова, Н. Мехтеров, Д. Минчев, В. Сарафян, Й. Сбирков. Практически упражнения по медицинска биология за студенти по фармация. Пловдив, 2020
 5. В. Сарафян, М. Казакова, М. Драганова. Практически упражнения по медицинска биология за студенти от специалност „Лекарски асистент“. Пловдив, 2019
 6. М. Казакова, М. Драганова-Филипова, В. Александров, В. Сарафян. Паразитология – микроскопски практически курс/ Parasitology – Microscopic Practical Course, за студенти първи курс по медицина и дентална медицина с обучение на български и на английски (CD), 2015
 7. Я. Феодорова, М. Казакова, М. Драганова, В. Александров, Н. Мехтеров, В. Низамов, В. Сарафян. Под редакцията на В. Сарафян. Тестове по медицинска биология, Пловдив, 2017

Публикации

Резултатите от наши проучвания са публикувани в реномирани международни списания като Int J Cancer, Acta Pathol Microbiol Immunol Scand, Transpl Proceedings, Int Rheumatology, Arch Med Res, Acta Biologica, Acta Zoologica, J Mol Histol, Folia Biologica, Cytotechnology, Open J Animal Sci, Arch Dermatol Research, Plant Physiol Biochem, Biotechnology Advances, Methods in Enzymology, Plant Physiology Biochemistry, Cell Biol Toxicol , Am J Clinical Pathol, BBI-health, Pharmaceutics, Biomolecules, Front Oncol, Nat Cell Biol и др. и са цитирани хиляди пъти.

Галерия

Дисертации

Докторски дисертации:

 • Никола Янков, 1967 – „Изолиране и идентифициране на местни лептоспирни щамове“;
 • Анка Цветкова, 1975 – „Биология и разпространение на Трихомонас вагиналис“;
 • Василий Ишев, 1981 – „Проучване върху антигенната общност между Трихомонас вагиналис и човешките сперматозоиди“;
 • Магдалена Василевска, 1981 – „Проучване на белтъчния състав на лептоспири и отношението му към тяхната систематика“;
 • Невена Андреева, 1987 – „Клинични и лабораторни изследвания при трихомоноза у мъже“;
 • Виктория Сарафян, 1994 – „Проучване върху клетъчната експресия на човешките кръвно-групови антигени А, В и Н чрез моноклоналните антитела В7Н4, D1E8 и ВН82“;
 • Мариан Драганов, 2000 – “ Създаване на безсерумна клетъчна културална система, щам „McCoy-Plovdiv“. Характеризиране и приложение“;
 • Милена Филипова, 2013 – „Имунобиологични ефекти in vitro на български прополис“;
 • Николай Мехтеров, 2013 – „Позиционно клониране на atr7 и atr9 – гени, свързани с устойчивостта на Arabidopsis thaliana към окислителен стрес“;
 • Мария Казакова, 2013 – „Имунобиологични проучвания върху YKL-40 при някои възпалителни ставни и туморни процеси“;
 • Яна Феодорова, 2015 – „Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори – динамика и формиране на обърната ядрена архитектура“;
 • Веселин Александров, 2016 – “Разработване на безсерумна клетъчна линия McCoy-Plovdiv като експресионна система на човешки теномодулин”
 • Йордан Сбирков, 2016 – „Therapeutic targeting of EZH2 in acute myeloid leukaemia“
 • Мария Гевезова, 2014 – „Проучване на биоразнообразието на българските представители на сем. Orobanchaceae (Воловодецови) посредством молекулярни маркери“
 • Валентин Дичев, 2021 – „YKL-40 при възпалителни заболявания”.
 • Десислав Томов, 2023 – „Определяне на оксидативен стрес чрез използване на течна хроматография с мас спектрометрична детекция“
 • Desislav Tomov, 2023 – “Oxidative stress determination using liquid chromatogrphy with mass spectrometric detection”**
 • Диана Моландър, 2023 – „3D – биопринтиране на колоректален карцином – имунобиологични аспекти“
 • Diana Molander, 2023 – “3D bioprinting of colorectal cancer – immunobiological aspects”**

Дисертация за научната степен „Доктор на медицинските науки“:

 • Виктория Сарафян, 2007 – „Кръвно-групови и лизозомни гликопротеини – имунобиологични аспекти“;