За факултета

Упражнение по Анатомия, Медицински университет - Пловдив
Упражнение по Анатомия, Медицински университет – Пловдив

Обучение по Mедицина в Медицински факултет на МУ-Пловдив

  • Обучението по медицина продължава 6 години.
  • Включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж.
  • Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка.
  • Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше медицинско образование. Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите МУ – Пловдив лекари.
  • Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен магистър и професионална квалификация лекар.

Медицински факултет на МУ-Пловдив в последните години

Медицинският факултет е базата, от която възниква първоначално Висшият медицински институт, а впоследствие и неговият приемник – Медицинският университет в Пловдив. Медицински факултет поддържа висок престиж на международно признат образователен и изследователски център, в който понастоящем се обучават 2862 студенти по специалността „Медицина“. Обучението се провежда на български и на английски език. Близо 1721-те чуждестранни студенти медици са граждани на 47 държави от 5 континента, в т.ч. – от Великобритания, Гърция, Турция, Италия, Германия, Белгия, Франция, Австрия, Република Ирландия, Дания, Кипър, Португалия, Дания, Австралия, САЩ, Китай, Швеция, Финландия, Норвегия, Нова Зеландия и пр. Освен съвременната база за теоретично обучение, която включва нови и модерно оборудвани аудитории, студентите от Медицински Факултет използват като база за практическо обучение множество университетски болници, в които са разгърнати всички специалности с модерни високотехнологични диагностични и терапевтични звена, разполагащи с конвенционална и уникална апаратура. Студентите и специализантите имат възможност да се обучават в най-големия и комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в Р България – Медицински Симулационен Тренировъчен Център на МУ – Пловдив.

В структурата на Медицинския факултет влизат 29 катедри, най-новата от които е тази по Ендокринология (2020 г.).

Основен приоритет на ръководството на Медицинския факултет е повишаване на качеството на обучение на студентите и привеждане на учебните програми в съответствие с европейските и Единните държавни изисквания по медицина. За тази цел периодично се актуализират учебните програми по всички изучавани дисциплини, както и учебния план. Те са публикувани в сайта на МУ на български и на английски език. Актуализирана е и системата за отчитане и трансфер на кредити по всички задължителни и свободноизбираеми дисциплини. Обучението в специалността „Медицина“ дава възможност студентите да избират между повече от 27 свободноизбираеми дисциплини за попълване на своите кредити от първи до шести курс. Броят им нараства и те се радват на изключително голям интерес. Във Факултета функционират 17 кръжока, в които студентите обогатяват своите знания извън учебната програма.

С оглед подобряване на организацията и оптимизиране на учебния процес, и предвид увеличаващия се брой чуждестранни студенти в периода 2015-2019 бяха преработени и оптимизирани седмичните програми за обучение в редица секции и катедри.

Факултетската комисия по качество провежда редовно одити и контрол на качеството на учебния процес – лекции, упражнения, преддипломен стаж, материално-техническа база. Обратна връзка се осъществява чрез анкети за студентското мнение за обучението.

Подобреното качество и организация на учебния процес, както и мотивацията на студентите намират израз в постигнатите високи резултати от обучението. Предюбилейният 69-ти випуск на Медицинския факултет, включващ 214 дипломанти – 2019 г. (127 български и 87 чуждестранни), е със среден успех от следването „мн. добър“ (4,85), а от държавните изпити – „мн. добър“ (5,09). Отличен успех и от следването, и от държавните изпити имат 48 студенти, а от тях 3-ма студенти бяха отличени с наградата „Златен Хипократ“.

Научноизследователската дейност на Медицинския факултет отразява актуалните приоритетни области, определени в програмата за развитие на Университета. Тя е насочена към внедряване на нови методи и иновационни технологии в ендоскопската хирургия и микрохирургия, образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението; развитие на фармакогеномиката и персонализираната медицина; превенция, диагностика, терапия и социална адаптация при онкологични, сърдечносъдови и неврологични състояния; създаване и внедряване на нови методи и технологии в медицинската практика. В основната си част тези приоритети са залегнали в тематиката на проектно-конкурсната научна дейност на МФ. За периода 2015-2019 г. са одобрени 66 вътреуниверситетски проекта в 9 проектни сесии. В тяхното осъществяване са включени 250 университетски преподаватели и 39 докторанти и студенти. Положителна е тенденцията за широко включване на докторанти и студенти в авторските колективи.

Научната дейност на академичния състав на Факултета през периода 2015 – 2019 г. е значителна по обем. Общият брой на публикациите на преподавателите от Медицински факултет е 2241. Над 1000 от тях са пълнотекстови статии или доклади, публикувани в чуждестранни издания, а с импакт фактор – над 400 публикации. За този период членове на академичния състав са изнесли 1876 доклада и постери на научни форуми, от които 802 са на научни конференции и конгреси в чужбина. Издадени са 79 монографии, 265 учебници и учебни помагала, от които 138 самостоятелни.

Интензивната научна дейност в Медицинския факултет намира отражение в броя на защитените дисертационни трудове. За периода 2015 – 2019 г. са защитени 129 дисертации за придобиване на научната и образователна степен „доктор“, а за научната степен „доктор на медицинските науки“ – 10. Хабилитирани са 53 преподаватели, от които академичната длъжност „професор“ са придобили 18, а „доцент“ – 35.

Акредитирани са и 40 докторантски програми по Медицина и 8 по Биологически науки.

Докторантите и младите учени се запознават с основите на научноизследователската дейност в рамките на създаденото в МУ-Пловдив „Докторантско училище“, както и по проекти „Докторант 1“ и „Докторант 2“. Младите докторанти и постдокторанти получават допълнителна подкрепа за своята научна дейност по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Медицинският факултет осъществява активна международна дейност. За периода 2015/2019 г. са реализирани 178 студентски и 65 преподавателски мобилности по програма „Еразъм“, както и 45 изходящи мобилности на преподаватели по линия на Open Medical Institute Salzburg. Студентите участват и в обменните програми на АСМ, IFMSA и EMSA, Medical Students Beyond Frontier. За същия период са поканени 27 гост-лектори – водещи световни учени и специалисти в областта на експерименталната и клиничната медицина. Чрез Медицинския университет Медицинският факултет членува в 137 международни и 140 български образователни и изследователски организации.

Постиженията на Медицински факултет на МУ-Пловдив намират признание в получената висока оценка от НАОА за програмна акредитация на специалност „Медицина“ с обща оценка по критериите 9.49, както и в Рейтинговата система на висшите училища в България. Обучението по медицина в Медицински факултет заема за втора поредна година първо място сред медицинските факултети в България.