Структура и състав

Отдел НИД
Отдел НИД

Състав на научен отдел

Ръководител

проф. д-р Благой Маринов, дм
проф. д-р Благой Маринов, дм
проф. д-р Благой Маринов, дм
Зам. Ректор НИД

032 / 200 530 (2-530 вътрешен)

Научен секретар
проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм
проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм

Експерти

Данаил Русев
Данаил Русев
Данаил Русев

032 / 200 544 (2-544 вътрешен)
0882512598
0877124007

Елица Давчева
Елица Давчева
Елица Давчева

032 / 200 543 (2-543 вътрешен)
0882512598
0877124007

Ани Даскалова
Ани Даскалова
Ани Даскалова

032 / 200 511 (2-511 вътрешен)
0882512598
0877124007

Дориана Шумкова

032 / 200 541 (2-541 вътрешен)
0882512598
0877124007

Иван Немски

032 / 200 542 (2-542 вътрешен)
0882512598

Координатор докторантско училище

доц. д-р Мария Токмакова, дм
проф. д-р Мария Токмакова, дм
проф. д-р Мария Токмакова, дм

032 / 602 398

0888 305 096

Приемно време за административно обслужване на докторанти, проекти и конкурси
08:00 ч.-15:30 ч.

Състав на комисия по научна етика

Структура

Мисията на МУ – Пловдив като автономна академична институция е чрез динамична научноизследователска стратегия да изгражда подготвени за научна дейност студенти, докторанти и постдокторанти, които да се реализират пълноценно в националното и световното научно-образователно пространство.

Научно-изследователска дейност в МУ – Пловдив

 • В Университета функционират няколко високотехнологични изследователски центъра:

  1. Център за функционална белодробна диагностика;
  2. Център по имунология;
  3. Център по лазерна дентална медицина;
  4. Технологичен център по спешна медицина;
  5. Център по транслационни невронауки;
  6. Морфологичен изследователски център;
  7. Център по персонализирана медицина и фармакогенетика.
 • Чрез проектно финансиране от държавната субсидия и от средства на университета се разработват над 100 вътреуниверситетски проекта – както на докторанти, така и на утвърдени колективи.
 • Водещо направление е трансферът на иновации и развитието на транслационни медицински изследвания.
 • Основният принцип, върху който е изградена научната стратегия на МУ – Пловдив в момента, е концентрация на научните ресурси в няколко приоритетни научни направления:

  1. Нови методи и иновационни технологии в ендоскопската хирургия и микрохирургия, образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението;
  2. Развитие на фармакогеномиката и персонализираната медицина;
  3. Превенция, диагностика, терапия и социална адаптация при онкологични, сърдечно-съдови и неврологични състояния;
  4. Управление и икономика на здравните системи;
  5. Създаване и внедряване на нови методи (неинвазивни и инвазивни, консервативни и оперативни) и технологии (лекарствени средства, диагностични, лечебни, рехабилитационни) в медицинската и денталната практика;
  6. Методология и технология на здравното образование.
 • В акредитирани 57 докторски програми се обучават над 120 докторанти от всички факултети, включително и чуждестранни граждани.
 • Студентите и младите учени са неразделна част от Младежкото научно дружество „Асклепий“.
 • Провежда се ежегоден конкурс за студенти, докторанти и млади учени „Наука и младост“ под егидата на ректора на МУ – Пловдив.
 • „Дните на медицинската наука“ са друг утвърден формат за представяне на научни разработки, финансирани по вътреуниверситетски, национални и международни програми.
 • Университетското списание „Folia medica“, от създаването си през 1958 г. до днес е водещото българско научно медицинско списание.