Предложения, конкурси и класирания

СДО
СДО

Конкурси

Класирания

 • Kласиране и резултати от конкурс за придобиване на специалност по неклинични специалности на места, финансирани от държавата
 • Места, финансирани от държавата
 • Критерии за приемане на специализантски договор от МУ - Пловдив и регистрирането му в МЗ съгласно изискванията на Наредба №1/22.01.2015г.

  • Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ.
  • Пълно работно време - 8 часа на ден.
  • Точно упомената длъжност в трудовия договор - "лекар специализант по...", както и място (отделение), в което ще работи специализанта.
  • Размер на трудовото възнаграждение на специализанта, не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група определени със Закона за бюджета на ДОО за съответната календарна година (884лв. за 2015г.)
  • Изпратени заверени копия от БПО на следните документи:
   1. документ за самоличност на специализанта
   2. диплома за придобита от специализанта професионална квалификация в Република България и документ, достоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава.
   3. трудов договор на специализанта с базата за обучение, съответно договори по чл. 13, ал. 1 и 2
   4. удостоверение за членство от специализанта в съответната съсловна организация
   5. заповедта за присъжданe на положителна акредитационна оценка на лечебното заведение за обучение на специализанти по съответната специалност
  • МУ - Пловдив ще приема и регистрира срочни трудови договори по чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ , с начална дата след влизане в сила на Наредба №1/22.01.2015г.
  • Сключен договор за сътрудничество в областта на обучението за придобиване на специалност. Началната дата на договора между МУ-Пловдив и лечебното заведение, е необходимо да предхожда датата на приемането и регистрирането на специализантските договори от МУ-Пловдив.