Начало


Проект „ПЕРИМЕД“ – пример за добра практика.

Начало 

Проект № BG05M2OP001-1.002-0005-C 01
Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Изграждане на ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
с финансовата подкрепа на
Европейския фонд за регионално развитие

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“,
Инвестиционен приоритет № 1а “Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа“

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-1.002
«ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ»