За факултета

Фармацевтичен факултет
Фармацевтичен факултет

Образование, основано на качество, конкурентоспособност и сътрудничество

Фармацевтичният факултет при МУ – Пловдив е създаден през 2003 г. Понастоящем във факултета се обучават над 800 студенти, като 125 от тях са чужди граждани от страни като Гърция, Турция, Великобритания, Сърбия, Македония и др. От учебната 2016/2017 година във факултета се провежда обучение на студенти по фармация на английски език. Академичният състав понастоящем наброява 92 души, като 19 от тях са възпитаници на факултета.

Основен приоритет на ръководството на Фармацевтичния факултет е повишаване на качеството на обучение и научноизследователска дейност чрез осигуряване на модерна материална база и хармонизиране на учебния материал с високите изисквания на динамично променящата се фармацевтична наука. Свидетелство за непрестанния стремеж за усъвършенстване са резултатите от публикуваната в края на 2019 година Рейтингова система на висшите училища в България, където Фармацевтичен факултет при МУ – Пловдив заема второ място сред петте фармацевтични факултета в страната.

Факултетът по фармация провежда активна политика в посока насърчаване на академичния състав за извършване на стойностни научни изследвания в приоритетните за МУ – Пловдив направления. Доказателство за това са високите резултати през периода 2015 – 2019 г. в научноизследователската дейност на факултета. Понастоящем са акредитирани 15 докторски програми, пет от които по направление «Фармация», защитени са 28 дисертации за ОНС «Доктор» и 1 дисертация за НС «Доктор на науките». Реализирани са близо 150 научни проекта с активното участие на студенти и докторанти като членове на научноизследователските екипи. Показател за високото качество на провежданата научноизследователска дейност са близо 500 научни публикации в авторитетни чуждестранни издания, реферирани в международни бази данни. Над 1300 са чуждите автори, цитирали научните трудове на академичния състав. Научната продукция е представена на повече от 500 научни форума в страната и в чужбина, а близо 30 са научните прояви, организирани от катедрите на факултета.

Фармацевтичният факултет е база за следдипломна квалификация на специализанти и участва в продължаващото обучение на магистър-фармацевти.

Факултетът участва активно в изграждането и поддържането на международни връзки със сродни институции. За периода 2015 – 2019 г. са реализирани 34 изходящи мобилности на студенти и преподаватели. Студентите са преминали обучение във факултети в Испания, Франция, Австрия, Германия, САЩ или преддипломен стаж във фармацевтични компании и аптеки, а преподавателите са изнесли лекции или са провели краткосрочни специализации.