Контакти

Симулационен център, МУ - Пловдив
Симулационен център, МУ – Пловдив

Директор на МСТЦ
Доц. Милена Сандева, дм
Милена Сандева
+359899937054

Доц. Милена Сандева е специалист в областта на акушерските дейности и грижи. Има придобита специалност „Обществено здравеопазване”. Ръководител е на Катедра по акушерски грижи и работи в Медицински симулационен тренировъчен център от неговото създаване. Участва в множество научни и образователни форуми, национални и международни курсове. Автор е на първото проучване за ефективността на симулационното обучение в България.
Предлага базови и високо специализирани курсове по акушерство, гинекология, акушерски дейности и грижи за студенти, специализанти, стажант-лекари и специалисти.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. Катедра по акушерски грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив

Заместник директор учебна дейност
проф. д-р Росен Димов, дм
032 645997 вътр.401

Главен административен асистент
д-р Стоилка Туфкова, дм
+359889302953

Д-р Стоилка Туфкова, дм е специалист в обастта на клиничната токсикология. Преминала редица специализирани обучения за следдипломна квалификация у нас и в чужбина.
Д-р Туфкова е част от екипа на Медицински Симулационен Тренировъчен Център от началото на неговото създаване. Основноположник на въведеното симулационно-базирано обучение по клинична токсикология и всички базови медицински манипулации и клинични процедури извършвани в МСТЦ. Активно работи за анотирането на МСТЦ към МУ- Пловдив, като първият акредитиран Симулационен център в България.
Предлага базови и специализирани курсове по клинична токсикология и спешна медицина за студенти, специализанти, стажант-лекари и специалисти.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. Клиника по Клинична Токсикокология, УМБАЛ “Свети Георги “- ЕАД, гр. Пловдив

Главен асистент
Д-р Окан Алиман, дм
д-р Окан Алиман
032 / 200 602

Д-р Окан Алиман е със специалност по Вътрешни болести и Кардиология, а от 2010 г., придобива сертификат по Инвазивна кардиология. През 2008 г. защитава докторска степен по Кардиология. Участва в множество научни и образователни форуми, национални и международни курсове, придобивайки сертификати за ALS, ILS, ATLS, както и за медицински преподавател към University of Nottingham.
Понастоящем, д-р Алиман ръководи ангиографски екип към МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ – гр.Смолян и участва активно в екипи, третиращи остри коронарни синдроми на територията на област Пловдив.
Предлага базови и високо-специализирани курсове в областта на Сърдечно-съдовите заболявания, включително – Ендоваскуларни процедури.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. Ръководител ангиографски екип към МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ – гр.Смолян

Главен асистент
Д-р Георги Амалиев, дм
д-р Георги Амалиев
+359888641846

Д-р Георги Амалиев е специалист по акушерство и гинекология от 2007 г., преминал множество следдипломни обучения у нас и в чужбина в областта на ултразвуковата диагностика, патологичната бременност, феталната медицина, стерилитета и ендоскопията.
В МСТЦ на МУ-Пловдив, д-р Амалиев провежда симулационни обучителни курсове в областта на ултразвуковата диагностика и гинекологичната лапароскопия за студенти, специализанти, стажант-лекари и специалисти.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ – гр. Пловдив
3. АГ ЦЕНТЪР „АМАЛИЕВИ“

Главен асистент
Д-р Валентин Иванов, дм
д-р Валентин Иванов
+359888244798

Гл.ас. д-р Валентин Иванов, дм е специалист в областта на специалността “ обща хирургия“. Преминал множество обучения за следдипломна квалификация у нас и в чужбина. Редактор е в рецензираното интердисциплинарно медицинско списание на МУ-Пловдив – Folia Medica. Интересите му са свързани с хирургията на млечната жлеза и лапароскопските минимално инвазивни операции. Д-р Иванов е създател на полезен модел със заявен патент на тема „Реалистичен симулационен модел на женска гърда, позволяващ извършване на биопсия и ексцизия на непалпиращи се туморни формации под ехографски контрол” Предлага базови и високо специализирани курсове по лапараскопска хирургия за студенти, специализанти, стажант-лекари и специалисти.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. УМБАЛ ‘‘Каспела‘‘– гр. Пловдив

Асистент
Д-р Костадин Кетев, дм – Отговорник по качеството
д-р Костадин Кетев
+359883368288

Д-р Костадин Кетев, дм е специалист в областта на педиатрията. Преминал множество обучения за следдипломна квалификация у нас и в чужбина. През 2008 г., започва работа като клиничен ординатор към Клиника по Педиатрия на УМБАЛ “Свети Георги“ – ЕАД, а от 2014 г. в отделение за интензивно лечение. Придобива специалност по педиатрия през 2013 г., а през 2016 г. – специалност по детска пневмология и фтизиатрия. През 2018 год. започва работа като асистент към Медицински Симулационен Тренировъчен Център на МУ-Пловдив. Д-р Кетев изследва задълбочено ефективността от обучението и запазването на знанията в дългосрочен план в симулационна среда, кибер-пациент и в клинични условия.
Предлага базови и специализирани курсове при спешни състояния в педиатрията, както и трениране на основни процедурни умения като лумбална пункция, интубация в детска възраст, кардиопулмонална ресусцитация. Обученията са насочени както към студенти, така и към специализанти и специалисти.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. Клиника по Педиатрия, УМБАЛ “Свети Георги “ – ЕАД, гр. Пловдив

Aсистент
Д-р Никола Боянов, дм
+359885910350

Д-р Никола Боянов е специалист в областта на гастроентерологията. Преминал множество обучения за следдипломна квалификация у нас и в чужбина. По настоящем е Началник на отделение по Гастроентерология към УМБАЛ „Пълмед“ – гр. Пловдив.
Като главен изследовател по ВУП, д-р Боянов за първи път, съвместно с Ветеринарно-медицински факултет на Тракийски университет в Стара Загора провежда практически курс по интервенционална гастроентерология на живи свински модели (лигиране на варици; поставяне на хранопроводни протези).
Предлага базови и високо специализирани курсове по гастроентерология за студенти, специализанти, стажант-лекари и специалисти.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. Отделение по Гастроентерология към УМБАЛ „Пълмед“ – гр. Пловдив

Хоноруван асистент
Д-р Красимир Джинсов
+359877022744

Д-р Красимир Джинсов е кардиолог, ръководител на сектора по Електрофизиология и кардиостимулация към отделението по Инвазивна кардиология на УМБАЛ „Свети Георги“ – ЕАД, гр. Пловдив и Председател на Съсловното Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България (ССКЕБ).
В професионалното си развитие е преминал обучения в Национална кардиологична болница и УМБАЛ „Света Екатерина“ в гр. София, както и във водещи европейски центрове в Германия, Австрия, Холандия, Унгария, Словакия и Хърватия, където е трупал опит и знания в областта на електрофизиологията и кардиостимулацията. Притежава международно признат сертификат удостоверяващ правоспособността му по Електрофизиология, издаден от Европейското дружество по сърдечен ритъм (European Heart Rhythm Association – EHRA) и Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology – ESC).
Той е лектор и част от организационния комитет на редица национални и международни конгреси и конференции. Води семинари и обучителни курсове в областта на кардиологията, електрофизиологията и кардиостимулацията на студенти, общо-практикуващи лекари, специализанти и специалисти по кардиология.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. Клиника по Инвазивна кардиология , УМБАЛ “Свети Георги “ – ЕАД, гр. Пловдив

Хоноруван асистент
Д-р Николай Михайлов, дм
032 / 200 602

Д-р Николай Михайлов има придобита специалност по Обща Хирургия и Съдова Хирургия, както и следдипломна квалификация по Ендоваскуларна хирургия. Работил и специализирал в Лондон, Великобритания. Член на БНДСЕХА и ESVS. Представител на България в ESVS за периода 2020-23г. Член на УС на БНДСЕХА, Началник на Отделението по Съдова хирургия в УМБАЛ „Пълмед” – гр. Пловдив.
Предлага базови и специализирани курсове по Евдоваскуларна хирургия на периферни артерии, венозна патология и болни на хемодиализа за студенти и специализанти, стажант-лекари и специалисти.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. Отделението по Съдова хирургия в УМБАЛ „Пълмед” – гр. Пловдив

Хоноруван асистент
Д-р Владимир Божилов
+359896683187

Д-р Владимир Божилов е лекар специалист по спешна медицина към Клиника по Клинична Токсикология към УМБАЛ “Свети Георги “- ЕАД, гр. Пловдив. От 2017 г. преподава Клинична токсикология към Медицински Факултет – Втора катедра по вътрешни болести. Регистриран към General Medical Council UK и няколкократно сертифициран от Adult Advanced Life Support и Pediatric Advanced Life Support курсове.
Предлага базови и специализирани курсове за студенти, специализанти, стажант-лекари и специалисти:
• ABCDE алгоритъм за разпознаване и овладяване на критично болни пациенти;
• Basic Life Support;
• Aсоциирани със сърдечен арест ритъмни нарушения и спешни състояния;
• Медицински манипулации – поставяне на назогастрални сонди, уретрална катетеризация, периферни венозни източници и др.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. Клиника по Клинична Токсикокология, УМБАЛ “Свети Георги “- ЕАД, гр. Пловдив

Хоноруван асистент
Д-р Стефан Грънчаров
Д-р Стефан Грънчаров
+359879345122

Д-р Стефан Грънчаров е специализант по гастроентерология и редовен докторант към Втора Катедра по Вътрешни Болести на Медицински факултет към МУ-Пловдив. Практикува в УМБАЛ “Еврохоспитал” – гр. Пловдив.
Предлага базови и специализирани курсове на български и английски език по абдоминална ехография и езофагогастродуоденоскопия за студенти, специализанти, стажант-лекари и специалисти.

Месторабота
1. Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив
2. УМБАЛ “Еврохоспитал” – гр. Пловдив

Инспектор
Стефан Тенишев
0877 145 565

Технически сътрудник
инж. Мирослав Николов
инж. Мирослав Николов
032 / 200 602

Технически сътрудник
Илия Юруков
И. Юруков