Катедра „Социална медицина и обществено здраве“

Колектив на катедра по социална медицина, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по социална медицина, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : soc.med.p.health@fph.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/200 580


Учебна дейност

Конспекти

Академични стандарти

 1. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ЗА МАГИСТРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 2 СЕМ. (задочно обучение)
 2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО” ЗА БАКАЛАВРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ (задочно обучение)
 3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО” ЗА МАГИСТРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 3 СЕМ. (задочно обучение)
 4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЕПИДЕМИОЛОГИЯ” ЗА МАГИСТРИ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УЕЛНЕС, СПА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ (задочно обучение)
 5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МЕДИЦИНСКА ЕТИКА”

 6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ Медицинска статистика”
 7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ”
 8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ СММЕ І част”
 9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКА ЕТИКА I” ЗА МАГИСТРИ ПО МЕДИЦИНА
 10. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКА ЕТИКА II” ЗА МАГИСТРИ ПО МЕДИЦИНА

Преподавателите от Катедрата водят занимания на български и на английски език в :

 • Медицински факултет
 • Факултет по дентална медицина
 • Факултет по обществено здраве
 • Медицински колеж към МУ – Пловдив

Дисциплините, които се водят са:

 • Социална медицина;
 • Медицинска етика;
 • Медицинска статистика

Новостите, въведени в учебния процес са:

 • включване на ролеви игри в процеса на обучение;
 • изготвяне на презентации и реферати от студентите;
 • активно студентско участие при изготвяне на учебен филм.

В катедрата се провежда стаж преди държавен изпит по социална медицина за студентите по медицина.
През 2013 г. катедрата получи акредитация на докторската програма по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за срок от 6 години. През последните 4 години през катедрата са преминали 14 специализанти, повечето от които са положили успешно изпит за специалност.

Академичен състав

проф. д-р Румен Стефанов, дм – Ръководител катедра

Професор Румен Стефанов
Тел: 032 200 580
e-mail: Rumen.Stefanov@mu-plovdiv.bg
Публикации

проф. д-р Мария Стойкова,дм

Професор Мария Стойкова
Тел: 032 200 574
e-mail: mariya.bratoycheva@mu-plovdiv.bg

Публикации

доц. д-р Цонка Митева-Катранджиева, дм

д-р Цонка Митева-Катранджиева
Тел: 032 200 577

e-mail: tsonka.miteva@mu-plovdiv.bg
Публикации

доц. Георги Искров, дм

гл. ас. Георги Искров
Тел: 032 200 578

e-mail: georgi.iskrov@mu-plovdiv.bg
Публикации

доц. д-р Нина Мусурлиева,дм

д-р Нина Мусурлиева
Тел: 032 200 578

e-mail: nina.musurlieva@mu-plovdiv.bg
Публикации

гл. ас. д-р Юлия Пеева,дм

д-р Юлия Пеева
Тел: 032 200 579

e-mail: yuliya.peeva@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Елеонора Христова, дм

д-р Елеонора Христова
Тел: 032 200 575

e-mail: eleonora.hristova@mu-plovdiv.bg
Публикации

гл. ас. Ралица Райчева,дм

гл. ас. Ралица Райчева
Тел: 032 200 575

e-mail: r.raycheva@mu-plovdiv.bg
Публикации

ас. д-р Виктория Мандова

д-р Виктория Мандова
Тел: 032 200 576

e-mail: viktoriya.mandova@mu-plovdiv.bg

ас. д-р Костадин Костадинов,дм

Тел: 032 200 579
e-mail: kostadin.kostadinov@mu-plovdiv.bg

Неакадемичен състав на катедрата:

Василка Анева – технически секретар

Васи Анева
тел: 032 200 580

e-mail: vasilka.aneva@mu-plovdiv.bg

Васи Славчева – хигиенист

Ръководители на Катедрата:

доц. д-р Тодор Захариев (1951 – 1973 г.)
проф. д-р Никола Запрянов, дм (1973 – 1994 г.)
проф. д-р Иво Димитров, дм (1994 – 2004 г.)
доц. Диляна Ляхова, дм (2004 – 2008 г.)
проф. д-р Румен Стефанов дм (2008–2011 г.)
проф. д-р Мария Стойкова, дм (2011-2020 г.)

Научна дейност

Основните научноизследователски направления, по които академичният състав на Катедрата работи, са:

 • Редки болести
 • Качество на живот, свързано със здравето
 • Актуални демографски и етични проблеми
 • Педагогически аспекти в медицинската статистика
 • Оценка на качеството в доболничната и болнична помощ
 • Клиничен мениджмънт
 • История на медицината
 • Епидемиологични регистри
 • Оценка на здравни технологии

През периода 2012 г. и до днес преподавателите от Катедрата са реализирали над 200 публикации в български и чуждестранни научни издания. Изнесени са над 120 научни съобщения в национални и международни форуми. Има издадени 7 монографии, 2 от които в чужбина.
Членовете на Катедрата участват в вътреуниверситетски, национални и международни проекти, както и международни мобилности по програма Еразъм.
Академичният състав на Катедрата организира редица научни събития, сред които Вечер на Катедрата по социална медицина и обществено здраве и Национална конференция по редки болести и лекарства сираци.
Преподавателите са членове на водещи международни организации, сред които European Public Health Association (EUPHA), Balkan Association of History and Philosophy of Medicine (BAHPM), International Conference for Rare Diseases Society (ICORD), Central and Eastern European Genetic Network (CEEGN), International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC), Health Technology Assessment International (HTAi).
Катедрата регулярно сформира научни кръжоци за студенти по медицина и дентална медицина.

Учебници

Издадени учебни помагала в катедрата

 1. Петрова Н. Медицинска статистика. Изд. „Райков” 2015. ISBN 978-954-9666-62-5
 2. Петрова Н, Искров Г, Райчева Р. Сборник задачи и тестове по Медицинска статистика. МУ – Пловдив 2016; ISBN 978-619-7085-69-3
 3. Райчева Р. Икономическа тежест на вътреболничните/нозокомиалните инфекции. В: Под редакцията на проф. Й. Стоилова. Клинична епидемиология. Учебник. Изд. „Райков“, 2013, 141-143.
 4. Райчева Р. Инфекция свързана с дивайс (изделие, пособие), болестност, заболяемост – дескриптивна статистика. В: Под редакцията на проф. Й. Стоилова. Клинична епидемиология. Учебник. Изд. „Райков“, 2013, 69-72.
 5. Стефанов Р, Семерджиева М, Стойкова М. Примерни тестове за кандидатстудентски конкурсни изпити по социална медицина и здравен мениджмънт. МУ-Пловдив 2013. 68 с. ISBN 978-954-9549-97-3
 6. Стефанов Р, Семерджиева М, Стойкова М. Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност „Управление на здравните грижи“ (ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – два семестъра и ОКС „Магистър“ – три семестъра). МУ – Пловдив, 2014. с.115 ISBN 978-619-7085-29-7
 7. Стойкова М, Мусурлиева Н. Нормативни документи свързани с денталната практика. МУ-Пловдив 2014. с.79 ISBN 978-619-7085-32-7
 8. Koev I, Stoykova M, Batakliev I. Tumors of the spine and spinal cord. In: Fundamentals of neurosurgery. A handbook for medical students – edited by Borislav Kitov. Lax Book, Plovdiv 2014:102-118 ISBN 978-954- 8326-91-9

Публикации

Избрани публикации

 1. Искров Г, Христова Е, Стефанов Р. Експертни центрове и Национален регистър за редки болести в България – перспективи и предизвикателства. Обща Медицина 2015; 10(2):3-9.
 2. Станимирова И, Гарджева П, Филипов И, Узунова Й, Иванов Г, Ничева С, Мандова В. In vitro микробиологично изследване на мономерна смес и екстракт от композити върху плакови микроорганизми. Дни на медицинската наука, МУ-Пловдив 14-18 октомври 2013. Сб. Резюмета:32
 3. Филипов И, Мандова В. Кондензиращи се композиционни материали- физични, механични, биологични качества. Клинично приложение. Представяне на случай. http://journal.bzs.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=139:2013-10-02-06-12-41&catid=36
 4. Шопов Д, Стоев Т. Здравеопазване и необходимост от Национална здравна карта. Обща медицина 2015; 1:3-7
 5. Шопов Д. Кадри и здравеопазване. ASKLEPIOS 2015 ІХ(ХХІХ)№1:82-6
 6. Aleksandrova V, Musurlieva N, Stoykova M. Communication skills in the dental practice:a review. Stomatology Edu Journal 2016; 3(1):63-8.
 7. Daskalova E, Delchev Sl,. Peeva Yu et al. Antiatherogenic and Cardioprotective Effects of Black Chokeberry (Aronia melanocarpa) Juice in Aging Rats, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015, Article ID 717439, http://dx.doi.org/10.1155/2015/717439 IF=1.880
 8. Hristova E, Iskrov G, Stefanov R. New Horizons for Centres of Expertise for rare diseases in Bulgaria. Rare Diseases and Orphan Drugs 2014; 1(4):116-20.
 9. Hristova E, Raycheva R, Iskrov G, Stefanov R. LIST OF RARE DISEASES IN BULGARIA. Rare Diseases and Orphan Drugs 2016; 3(3):39-44.
 10. Iskrov G, Astigarraga I, Stefanov R, and BURQOL-RD Research Network. Social/Economic Costs and Health-Related Quality of Life in Patients with Histiocytosis in Europe. Eur J Health Econ. 2016 Apr;17 Suppl 1:67-78. IF: 2.266 (2015)
 11. Iskrov G, Dermendzhiev S, Miteva-Katrandzhieva T, Stefanov R. Health economic data in reimbursement of new medical technologies: importance of the socio-economic burden as a decision-making criterion. Front Pharmacol 2016, 7:252. doi: 10.3389/fphar.2016.00252 IF: 4.418 (2015)
 12. Iskrov G, Jessop E, Miteva-Katrandzhieva T, Stefanov R. Budget impact of rare diseases: proposal for a theoretical framework based on evidence from Bulgaria. Georgian Medical News 2015:46-53
 13. Iskrov G, Raycheva R, Stefanov R. Insight into reimbursement decision-making criteria in Bulgaria: implications for orphan drugs. Folia Medica 2013; 55(3-4):80-6.
 14. Iskrov G, Stefanov R. Ensuring Transparency and Consistency in the Value Assessment of Cancer Therapies. J Clin Oncol. 2016 Aug 20;34(24):2938-9. doi: 10.1200/JCO.2015.63.6076 IF: 20.982 (2015)
 15. Iskrov G, Stefanov R. Ensuring Transparency and Consistency in the Value Assessment of Cancer Therapies. J Clin Oncol 2016 Aug 20;34(24):2938-9. doi: 10.1200/JCO.2015.63.6076 IF: 20.982 (2015)
 16. Kevorkyan A, Teoharov P, Lernout T, Petrova, N, Raycheva R et al. Prevalence of HBV and HCV among outpatients in the Plovdiv region of Bulgaria, 2010–2011. Journal of Medical Virology 2015; 87(3):401-6.
 17. Lesinska M, Contribution of the Home of Charity and People’s Health “ Dimitar Petrov Kudoglu” in Plovdiv to the Recognized Responsibility for the National Future.Second Bulgarian – Greek Scientific Conference “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration”; 2010 October 8-10; Plovdiv, Bulgaria. Papazissis Publishers; Athens, Greece; 2011:353-59
 18. Lesinska M. The French military hospital in Plovdiv – 1912 (First disclosure of archives). Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration , Athens, Greece 2010:817-23
 19. Miteva T, Jordanova R, Iskrov G, Stefanov R. General knowledge and awareness on rare diseases among general practitioners in Bulgaria. Georgian Med News 2011:16-19.
 20. Miteva-Katrandzhieva T, Iskrov G, Stefanov R et al. Overview of epidemiological registries in Bulgaria. Rare diseases and orphan drugs 2016; 3(1):11-15
 21. Musurlieva N, Stoykova M, Boyadjiev D. Validation of a scale assessing the impact of periodontal diseases on patient’ quality of life (pilot research). Brazilian Dental Journal 2012. 23(5):1-6 IF:0.55
 22. Musurlieva N, Stoykova M. Diabetes-a systemic risk factor for the development of chronic periodontitis in Bulgarian patients. Intern J of Diabetes and Clinical Research 2015; 2:2-5.
 23. Musurlieva N, Stoykova M. Evaluation of the impact of chronic periodontitis on individual’s quality of life using a self-developed tool. ). Biotechnology& Biotechnological equipment, Taylor&Francis 2015; 29(5):991-6 IF:0,379
 24. Novacova S, Mateva N, Dimitrova D, Stoykova M, Yontceva M, Novakova P. Satisfaction with sublingual immunotherapy in allergic rhinitis treatment: dependence on some clinical factors – real life study. Allergy – European J of allergy and clinical immunology. J Wiley & Sons A/S, sept. 2014; 69 (Suppl. 99):503 IF:5,95
 25. Novakova S, Yoncheva M, Stoykova M, Musurlieva N, Taneva D. Characteristics of sensitization among children with allergic rhinitis. Merit Research J 2015; 3(5):196-201. IF=1.206
 26. Peeva Yu. Assessment of certain socio-demographic and other factors for the need of orthodontic treatment among 7-18 years old children from Plovdiv, Bulgaria. PARIPEX – Indian Journal of Research 2015; 4(7):34-35. IF=3.4163
 27. Peeva Yu. The gap of awareness in orthodontic treatment. Open Access Library J 2017, 4(1):3367
 28. Peeva Yu., Stoykova M,. Iankovski Hr, Peev I. Approbation of Q-methodology to evaluate parents attitudes for demand of orthodontic treatment. Oral Health and Dental Management 2017. 2(1):58-69
 29. Raycheva R, Asenova R, Kazakov D et al. The vulnerability to burn out in healthcare personnel according to the Stoyanov-Cloninger model: evidence from a pilot study. Intern J of Person Centered Medicine 2012; 2(3):552-63.
 30. Shopov D, Mihaylova V, Stoeva T. PATIENTS’ SATISFACTION – AN INDICATOR OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 2016; 7(49)3: 12-5
 31. Stoykova M, Musurlieva N, Boyadzhiev D. Risk factors for development of chronic periodontitis in Bulgarian patients (pilot research). Biotechnology& Biotechnological equipment, november 2014; Taylor&Francis, DOI:10.1080/13102818.2014. 974328; ISSN: 1310-2818; eISSN:1314-3530 IF:0.379
 32. Taruscio D, Vittozzi L, Choquet R, Heimdal K, Iskrov G, Kodra Y, Landais P, Posada M, Stefanov R, Steinmueller C, Swinnen E, Van Oyen H. National Registries of Rare Diseases in Europe: An Overview of the Current Situation and Experiences. Public Health Genomics 2015; 18(1):20-5. IF (2014)=2.462
 33. Tilov B, Dimitrova D, Stoykova M, Tornjova B, Foreva G, Stoyanov D. Cross-cultural validation of the revised temperament and character inventory in the Bulgarian language. J of Evaluation Clinical Practice 2012; 18:1180-1185 IF:1,51
 34. Todorova M, Petrova N. Psychosocial predictors and their connection with the quality of life of patients with ischemic heart disease. Eurasian Union of Scientists 2016; 7(29):32-5
 35. Todorova M, Petrova N. Significance of the emotional intelligence for the education of students at Faculty of Public Health. Eurasian Union of Scientists 2014;4(8):67-9.

Монографии

Издадени монографии от преподаватели в катедрата

 1. Лесинска М, Шивачев С. Димитър Кудоглу – Благодетеля. Пловдив, Жанет – 45, 2011. 160 с. ISBN 978-954-26-1031-1
 2. Лесинска М. Домът на благотворителността и народното здраве „Димитър Петров Кудоглу” явление в историята на българското здравеопазване. Тафпринт ЕООД, Пловдив 2015. 127 с. ISBN 978-619-7091-08-3
 3. Маджирова Н, Димитров Б, Семерджиева М, Стефанов Р, Петрова Н. Хронобиологични и биометеорологични проучвания на самоубийствата и опитите за самоубийство. Хронобиология и биометеорология в българската медицина. Под ред. на Н. Маджирова, Макрос Пловдив 2000:87-98
 4. Мусурлиева Н, Бояджиев Д, Стойкова М. Орална хигиена и хроничен пародонтит. Медицински Университет – Пловдив 2016. 68 с. ISBN 978-619-7085-76-1
 5. Пеева Ю. Информираност и мотивация за ортодонтско лечение през погледа на ортодонтите, децата и родителите. Водещи технологии в денталната помощ, София 2017. 260 с. ISBN 978-954-90363-8-1
 6. Райчева Р. Епидемиологичен надзор / наблюдение – дефиниции, кумулативно разпространение и коефициенти на употреба на медицински устройства и изделия. В: Под редакцията на проф. д-р Й. Стоилова, доц. д-р М. Кръстева.Превенция и контрол на неонаталните инфекции. Издателство „Медицински университет – Пловдив“, Пловдив, 2013:217-219.
 7. Райчева Р. Глобална финансова тежест и методи за икономическа оценка на разходите за нозокомиални инфекции. В: Под редакцията на проф. д-р Й. Стоилова, доц. д-р М. Кръстева. Превенция и контрол на неонаталните инфекции. Издателство „Медицински университет – Пловдив“, Пловдив, 2013:305-324.
 8. Райчева Р, Асенова Р, Казаков Д и кол. Статистическо изследване на зависимостите между скалите в инструментариума. Личност, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване. Монография под редакцията на проф. д-р Д. Стоянов, дм. Издателство Изток-Запад, 2012 г.
 9. Стойкова М. Кои са рисковете, какво е качеството на живот и има ли социална рехабилитация при болни с рак в устата. Медицински Университет – Пловдив 2012. 81 с. ISBN 978-954-9549-66-9
 10. Стоянов Д., Стойкова М. Бърн аут синдром: произход и значение за медицината. В: Под редакцията на Стоянов Д. Личност, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване.„Изток-запад”2012:24-35.ISBN 978 619 152 152 4
 11. Тилов Б, Димитрова Д, Торньова Б, Стойкова М и кол. Стандартизиране и валидизация на инструментариума. В: Под редакцията на Стоянов Д. Личност, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване. „Изток-запад” 2012:88-120 ISBN 978 619 152 152 4
 12. Iskrov G, Kuncheva R, Stefanov R. Incorporation of Multi-Criteria Decision Analysis into Health Technology Assessment: Experiences and Challenges from Bulgaria. In: Jakovljevic M, editor. Health Economics and Policy Challenges in Global Emerging Markets. New York, NY: Nova Science Publishers (2016). p. 41-58. ISBN 978-1-63484-720-9
 13. Musurlieva N. Chronic periodontitis. Risk factors, quality of life. Lambert academic publishing 2015. p. 55 ISBN: 978-3-659-39763-9
 14. Raycheva R. Empirical Measures of Vulnerability to BOS. Standardization and Validation of the Battery of Assessment Tools. Editor Stoyanov Dr. New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. 2014 River Publishers, Aalborg. ISBN: 978-87-93102-70-5 (Print); 978-87- 93102-71-2 (Ebook)
 15. Raycheva R, Georgieva Ch. Comparative Analysis of Vulnerability to Burnout Syndrome in Health and Social care personnel. Editor Stoyanov Dr. New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. 2014 River Publishers, Aalborg. ISBN: 978-87-93102-70-5 (Print); 978-87- 93102-71-2 (Ebook)
 16. Stoykova M, Harizanova St, Stoyanov Dr. Introduction and Background of the Studies in the Field of Burn Out Syndrome (BOS). In:Di Nardo P, Stoyanov D. New Model of Burn Out Syndrome:Towards Early Diagnosis and Prevention. 9220 Aalborg, Denmark 2014:1-7 ISBN: 978-87-93102-70-5 (Print) ISBN 978-87-93102-71-2 (Ebook)
 17. Taruscio D, Gentile AE, De Santis M, Ferrelli R, Frazzica RG, Iskrov G, Stefanov R. National plans on rare diseases. In: M. Özgüç (ed.), Rare Diseases: Integrative PPPM Approach as the Medicine of the Future. Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine 6. Springer Science+Business Media Dordrecht (2015). p 1-21. ISBN 978-94-017-9213-4

Дисертации

В катедрата за защитени 2 докторски, 30 дисертации за научна и образователна степен „доктор” от членове на катедрения колектив и 36 свободни докторантури на специалисти извън катедрата.
От 2012 до 2020 г. са защитили дисертации:

 1. Редовни докторанти към катедрата:
  • д-р Нина Мусурлиева – 2013 г. (асистент в катедрата)
  • Соня Ненчева – 2014 г.
  • Георги Искров – 2016 г. (асистент в катедрата)
 2. Свободните докторанти към катедрата:
  • доц. Светлан Дерменджиев – 2012 г.
  • Ина Стоицова и д-р Никола Събев – 2013 г.
  • д-р Мая Лесинска – 2014 г.; (асистент в катедрата)
  • д-р Цонка Митева и д-р Юлия Пеева – 2015 г. (асистенти в катедрата)
  • Ралица Райчева – 2016 г. (асистент в катедрата)
  • д-р Елеонора Христова – 2019 г. (асистент в катедрата)

Защитени дисертации на членове на академичния състав:

 1. Дерменджиев С. Сравнителен анализ на алергичните болести с общ и професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион. 2012
 2. Стоицова И. Качество на живот при пациенти с таласемия. 2013
 3. Мусурлиева Н. Качеството на живот при болни с хроничен пародонтит. 2013
 4. Събев Н. Фактори на риска, асоциирани с артериална хипертония сред ниско урбанизирана популация. 2013
 5. Лесинска М. Домът на благотворителността и народното здраве „Димитър Петров Кудоглу“ и неговото място в историята на българското здравеопазване. 2014
 6. Ненчева Соня. Проблеми свързани със здравното обслужване и грижи в домовете за стари хора в някои региони на Южна България. 2014
 7. Митева-Катранджиева Ц. Дизайн и приложение на епидемиологични регистри в областта на редките заболявания. 2015
 8. Пеева Ю. Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от град Пловдив. 2015
 9. Искров Г. Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци. 2016
 10. Райчева Р. Оценка на здравни технологии – изграждане на капацитет и институционализиране. перспективи за България. 2016
 11. Христова Е. Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве. 2019

Лекционен курс