Катедра „Социална медицина и обществено здраве“

Колектив на катедра по социална медицина, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по социална медицина, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/200 580


Учебна дейност

Конспекти

Академични стандарти

 1. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ЗА МАГИСТРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 2 СЕМ. (задочно обучение)
 2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО” ЗА БАКАЛАВРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ (задочно обучение)
 3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО” ЗА МАГИСТРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 3 СЕМ. (задочно обучение)
 4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЕПИДЕМИОЛОГИЯ” ЗА МАГИСТРИ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УЕЛНЕС, СПА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ (задочно обучение)
 5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МЕДИЦИНСКА ЕТИКА”

 6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ Медицинска статистика”
 7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ”
 8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ СММЕ І част”
 9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКА ЕТИКА I” ЗА МАГИСТРИ ПО МЕДИЦИНА
 10. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКА ЕТИКА II” ЗА МАГИСТРИ ПО МЕДИЦИНА
Учебни програми

Преподавателите от Катедрата водят занимания на български и на английски език в :

 • Медицински факултет
 • Факултет по дентална медицина
 • Факултет по обществено здраве
 • Медицински колеж към МУ – Пловдив

Дисциплините, които се водят са:

 • Социална медицина;
 • Медицинска етика;
 • Медицинска статистика

Новостите, въведени в учебния процес са:

 • включване на ролеви игри в процеса на обучение;
 • изготвяне на презентации и реферати от студентите;
 • активно студентско участие при изготвяне на учебен филм.

В катедрата се провежда стаж преди държавен изпит по социална медицина за студентите по медицина.
През 2013 г. катедрата получи акредитация на докторската програма по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за срок от 6 години. През последните 4 години през катедрата са преминали 14 специализанти, повечето от които са положили успешно изпит за специалност.

Академичен състав

проф. д-р Румен Стефанов, дм – Ръководител катедра

проф. д-р Румен Стефанов, дм – Ръководител катедра copy
Тел: 032 200 580
e-mail: [email protected]
Публикации

доц. д-р Нина Мусурлиева,дм – главен административен асистент

доц. д-р Нина Мусурлиева,дм – главен административен асистент copy
Тел: 032 200 578

e-mail: [email protected]
Публикации

доц. д-р Цонка Митева-Катранджиева, дм – Отговорник „Качество и акредитация“ и „Следдипломно обучение“

доц. д-р Цонка Митева-Катранджиева, дм
Тел: 032 200 577

e-mail: [email protected]
Публикации

доц. Георги Искров, дм

доц. Георги Искров, дм
Тел: 032 200 578

e-mail: [email protected]
Публикации

доц. д-р Юлия Пеева,дм – Отговорник „Международно сътрудничество и проектна дейност“

доц. д-р Юлия Пеева,дм
Тел: 032 200 579

e-mail: [email protected]

доц. Ралица Райчева, дм – Отговорник „Научноизследователска дейност“

доц. Ралица Райчева, дм
Тел: 032 200 575

e-mail: [email protected]
Публикации

гл. ас. д-р Елеонора Христова-Атанасова, дм – Отговорник „Учебна дейност“

гл. ас. д-р Елеонора Христова-Атанасова, дм
Тел: 032 200 575

e-mail: [email protected]
Публикации

гл. ас. д-р Виктория Мандова, дм

гл. ас. д-р Виктория Мандова, дм
Тел: 032 200 576

e-mail: [email protected]

ас. д-р Костадин Костадинов – Отговорник „Учебна дейност“

ас. д-р Костадин Костадинов copy
Тел: 032 200 579
e-mail: [email protected]

ас. д-р Костадин Димитров – Отговорник „Актуализация на уеб страницата на катедрата“

ас. д-р Костадин Димитров
Тел: 032 200 576
e-mail: [email protected]

ас. д-р Ивелина Попова – Отговорник „Здравословни и безопасни условия на труд“

ас. д-р Ивелина Попова
Тел: 032 200 576
e-mail: [email protected]

ас. д-р Веника Белова – Отговорник „ Социални мрежи“>

Тел:
e-mail: [email protected]

ас. д-р Лилия Ценкова – Отговорник „ Електронно обучение“

д-р Лилия Ценкова
Тел: 032 200 575
e-mail: [email protected]

Неакадемичен състав на катедрата:

Василка Анева – технически секретар

Василка Анева – технически секретар
тел: 032 200 580

e-mail: [email protected]

Васи Славчева – хигиенист – Отговорник „Противопожарна безопасност“

Ръководители на Катедрата:

доц. д-р Тодор Захариев (1951 – 1973 г.)
проф. д-р Никола Запрянов, дм (1973 – 1994 г.)
проф. д-р Иво Димитров, дм (1994 – 2004 г.)
доц. Диляна Ляхова, дм (2004 – 2008 г.)
проф. д-р Румен Стефанов дм (2008–2011 г.)
проф. д-р Мария Стойкова, дм (2011-2020 г.)

Научна дейност

Основните научноизследователски направления, по които академичният състав на Катедрата работи, са:

 • Редки болести
 • Качество на живот, свързано със здравето
 • Актуални демографски и етични проблеми
 • Педагогически аспекти в медицинската статистика
 • Оценка на качеството в доболничната и болнична помощ
 • Клиничен мениджмънт
 • История на медицината
 • Епидемиологични регистри
 • Оценка на здравни технологии

През периода 2012 г. и до днес преподавателите от Катедрата са реализирали над 200 публикации в български и чуждестранни научни издания. Изнесени са над 120 научни съобщения в национални и международни форуми. Има издадени 7 монографии, 2 от които в чужбина.
Членовете на Катедрата участват в вътреуниверситетски, национални и международни проекти, както и международни мобилности по програма Еразъм.
Академичният състав на Катедрата организира редица научни събития, сред които Вечер на Катедрата по социална медицина и обществено здраве и Национална конференция по редки болести и лекарства сираци.
Преподавателите са членове на водещи международни организации, сред които European Public Health Association (EUPHA), Balkan Association of History and Philosophy of Medicine (BAHPM), International Conference for Rare Diseases Society (ICORD), Central and Eastern European Genetic Network (CEEGN), International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC), Health Technology Assessment International (HTAi).
Катедрата регулярно сформира научни кръжоци за студенти по медицина и дентална медицина.

Учебници

Издадени учебни помагала в катедрата

 1. Петрова Н. Медицинска статистика. Изд. „Райков” 2015. ISBN 978-954-9666-62-5
 2. Петрова Н, Искров Г, Райчева Р. Сборник задачи и тестове по Медицинска статистика. МУ – Пловдив 2016; ISBN 978-619-7085-69-3
 3. Райчева Р. Икономическа тежест на вътреболничните/нозокомиалните инфекции. В: Под редакцията на проф. Й. Стоилова. Клинична епидемиология. Учебник. Изд. „Райков“, 2013, 141-143.
 4. Райчева Р. Инфекция свързана с дивайс (изделие, пособие), болестност, заболяемост – дескриптивна статистика. В: Под редакцията на проф. Й. Стоилова. Клинична епидемиология. Учебник. Изд. „Райков“, 2013, 69-72.
 5. Стефанов Р, Семерджиева М, Стойкова М. Примерни тестове за кандидатстудентски конкурсни изпити по социална медицина и здравен мениджмънт. МУ-Пловдив 2013. 68 с. ISBN 978-954-9549-97-3
 6. Стефанов Р, Семерджиева М, Стойкова М. Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност „Управление на здравните грижи“ (ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – два семестъра и ОКС „Магистър“ – три семестъра). МУ – Пловдив, 2014. с.115 ISBN 978-619-7085-29-7
 7. Стойкова М, Мусурлиева Н. Нормативни документи свързани с денталната практика. МУ-Пловдив 2014. с.79 ISBN 978-619-7085-32-7
 8. Koev I, Stoykova M, Batakliev I. Tumors of the spine and spinal cord. In: Fundamentals of neurosurgery. A handbook for medical students – edited by Borislav Kitov. Lax Book, Plovdiv 2014:102-118 ISBN 978-954- 8326-91-9

Публикации

Избрани публикации

Избрани публикации за периода 2021 – 2022 г.

 1. Micai M, Fulceri F, Salvitti T, Romano G, Poustka L, Diehm R, Iskrov G., Stefanov R., Guillon Q, Rogé B, Staines A, Sweeney MR, Boilson AM, Leósdóttir T, Saemundsen E, Moilanen I, Ebeling H, Yliherva A, Gissler M, Parviainen T, Tani P, Kawa R, Pisula E, Vicente A, Rasga C, Budişteanu M, Dale I, Povey C, Flores N, Jenaro C, Monroy ML, Primo PG, Charman T, Cramer S, Warberg CK, Canal-Bedia R, Posada M, Schendel D, Scattoni ML. Autistic Adult Services Availability, Preferences, and User Experiences: Results From the Autism Spectrum Disorder in the European Union Survey. Front Psychiatry. 2022 Jun 10;13:919234. doi: 10.3389/fpsyt.2022.919234. e Collection 2022.
 2. Schiller T, Musurlieva N., Bozhkova T, Kondeva V, Dimitrova M, Rimalovska S. Survey Study among Dentist in Bulgaria to Develop a Model for Risk Management in Dental Practice. Biomed Res Int. 2022 Jun 6;2022:6142445. doi: 10.1155/2022/6142445. eCollection 2022.
 3. Raycheva R., Rangelova V, Kevorkyan A. Cost Analysis for Patients with Ventilator-Associated Pneumonia in the Neonatal Intensive Care Unit. Healthcare (Basel). 2022 May 25;10(6):980. doi: 10.3390/healthcare10060980.
 4. Mandova VD., Stefanov RS. Case-Control Study to Evaluate the Oral Hygiene Habits in 31 Children with Hemophilia in Bulgaria Using the Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) Questionnaire. Med Sci Monit Basic Res. 2022 Apr 21;28:e936560.
 5. Micai M, Ciaramella A, Salvitti T, Fulceri F, Fatta LM, Poustka L, Diehm R, Iskrov G., Stefanov R., Guillon Q, Rogé B, Staines A, Sweeney MR, Boilson AM, Leósdóttir T, Saemundsen E, Moilanen I, Ebeling H, Yliherva A, Gissler M, Parviainen T, Tani P, Kawa R, Vicente A, Rasga C, Budişteanu M, Dale I, Povey C, Flores N, Jenaro C, Monroy ML, Primo PG, Charman T, Cramer S, Warberg CK, Canal-Bedia R, Posada M, Scattoni ML, Schendel D. Autistic Adult Health and Professional Perceptions of It: Evidence From the ASDEU Project. Front Psychiatry. 2021 May 28;12:614102. doi: 10.3389/fpsyt.2021.614102. eCollection 2021.
 6. Micai M, Ciaramella A, Salvitti T, Fulceri F, Fatta LM, Poustka L, Diehm R, Iskrov G, Stefanov R, Guillon Q, Rogé B, Staines A, Sweeney MR, Boilson AM, Leósdóttir T, Saemundsen E, Moilanen I, Ebeling H, Yliherva A, Gissler M, Parviainen T, Tani P, Kawa R, Vicente A, Rasga C, Budişteanu M, Dale I, Povey C, Flores N, Jenaro C, Monroy ML, Primo PG, Charman T, Cramer S, Warberg CK, Canal-Bedia R, Posada M, Scattoni ML, Schendel D. Intervention Services for Autistic Adults: An ASDEU Study of Autistic Adults, Carers, and Professionals’ Experiences. J Autism Dev Disord. 2022 Apr;52(4):1623-1639. doi: 10.1007/s10803-021-05038-0.
 7. Ignatova V, Kostadinov K, Vassileva E, Muradyan N, Stefanov G, Iskrov G, Stefanov R. Socio-Economic Burden of Myasthenia Gravis: A Cost-of-Illness Study in Bulgaria. Front Public Health. 2022 Mar 3;10:822909. doi: 10.3389/fpubh.2022.822909. eCollection 2022.
 8. Scattoni ML, Micai M, Ciaramella A, Salvitti T, Fulceri F, Fatta LM, Poustka L, Diehm R, Iskrov G, Stefanov R, Guillon Q, Rogé B, Staines A, Sweeney MR, Boilson AM, Leósdóttir T, Saemundsen E, Moilanen I, Ebeling H, Yliherva A, Gissler M, Parviainen T, Tani P, Kawa R, Vicente A, Rasga C, Budişteanu M, Dale I, Povey C, Flores N, Jenaro C, Monroy ML, Primo PG, Charman T, Cramer S, Warberg CK, Canal-Bedia R, Posada M, Schendel D. Real-World Experiences in Autistic Adult Diagnostic Services and Post-diagnostic Support and Alignment with Services Guidelines: Results from the ASDEU Study. J Autism Dev Disord. 2021 Nov;51(11):4129-4146. doi: 10.1007/s10803-021-04873-5.
 9. Bozhkova T, Musurlieva N, Slavchev D, Dimitrova M, Rimalovska S. Occlusal Indicators Used in Dental Practice: A Survey Study. Biomed Res Int. 2021 Nov 3;2021:2177385. doi: 10.1155/2021/2177385. eCollection 2021.
 10. Bozhkova T, Musurlieva N, Slavchev D. Comparative Study Qualitative and Quantitative Techniques in the Study of Occlusion. Biomed Res Int. 2021 Sep 23;2021:1163874. doi: 10.1155/2021/1163874. eCollection 2021.
 11. Rangelova V, Raycheva R, Sariyan S, Kevorkyan A. Reporting adverse events of COVID-19 vaccines: The case of Bulgaria. PLoS One. 2022 Jun 10;17(6):e0269727. doi: 10.1371/journal.pone.0269727. eCollection 2022.
 12. Iskrov G, Vasilev G, Mitev M, Nikolova R, Stoykova M, Stefanov R. Practice Patterns for Early Screening and Evaluation for Autism Spectrum Disorder Diagnosis in Bulgaria. J Autism Dev Disord. 2021 Mar;51(3):778-789. doi: 10.1007/s10803-019-04170-2.
 13. Burkert V, Stoykova M, Semerdjieva M. Communication Skills Teaching Methods in Dental Education – a Review. Folia Med (Plovdiv). 2021 Feb 28;63(1):30-34. doi: 10.3897/folmed.63.e52343.
 14. Golkocheva-Markova E, Kevorkyan A, Raycheva R, Ismailova C, Yoncheva V, Tenev T, Emilova R, Grigorova L, Baltadzhiev I, Komitova R. Assessment of hepatitis E seropositivity among HIV-infected patients in Bulgaria. Braz J Infect Dis. 2022 Jan-Feb;26(1):102329. doi: 10.1016/j.bjid.2022.102329. Epub 2022 Feb 15.
 15. Kalchev Y, Petkova T, Raycheva R, Argirova P, Stoycheva M, Murdjeva M. Combined testing of cerebrospinal fluid IL-12 (p40) and serum C-reactive protein as a possible discriminator of acute bacterial neuroinfections. Cytokine. 2021 Apr;140:155423. doi: 10.1016/j.cyto.2021.155423. Epub 2021 Jan 24.

Монографии

Издадени монографии от преподаватели в катедрата

 1. Лесинска М, Шивачев С. Димитър Кудоглу – Благодетеля. Пловдив, Жанет – 45, 2011. 160 с. ISBN 978-954-26-1031-1
 2. Лесинска М. Домът на благотворителността и народното здраве „Димитър Петров Кудоглу” явление в историята на българското здравеопазване. Тафпринт ЕООД, Пловдив 2015. 127 с. ISBN 978-619-7091-08-3
 3. Маджирова Н, Димитров Б, Семерджиева М, Стефанов Р, Петрова Н. Хронобиологични и биометеорологични проучвания на самоубийствата и опитите за самоубийство. Хронобиология и биометеорология в българската медицина. Под ред. на Н. Маджирова, Макрос Пловдив 2000:87-98
 4. Мусурлиева Н, Бояджиев Д, Стойкова М. Орална хигиена и хроничен пародонтит. Медицински Университет – Пловдив 2016. 68 с. ISBN 978-619-7085-76-1
 5. Пеева Ю. Информираност и мотивация за ортодонтско лечение през погледа на ортодонтите, децата и родителите. Водещи технологии в денталната помощ, София 2017. 260 с. ISBN 978-954-90363-8-1
 6. Райчева Р. Епидемиологичен надзор / наблюдение – дефиниции, кумулативно разпространение и коефициенти на употреба на медицински устройства и изделия. В: Под редакцията на проф. д-р Й. Стоилова, доц. д-р М. Кръстева.Превенция и контрол на неонаталните инфекции. Издателство „Медицински университет – Пловдив“, Пловдив, 2013:217-219.
 7. Райчева Р. Глобална финансова тежест и методи за икономическа оценка на разходите за нозокомиални инфекции. В: Под редакцията на проф. д-р Й. Стоилова, доц. д-р М. Кръстева. Превенция и контрол на неонаталните инфекции. Издателство „Медицински университет – Пловдив“, Пловдив, 2013:305-324.
 8. Райчева Р, Асенова Р, Казаков Д и кол. Статистическо изследване на зависимостите между скалите в инструментариума. Личност, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване. Монография под редакцията на проф. д-р Д. Стоянов, дм. Издателство Изток-Запад, 2012 г.
 9. Стойкова М. Кои са рисковете, какво е качеството на живот и има ли социална рехабилитация при болни с рак в устата. Медицински Университет – Пловдив 2012. 81 с. ISBN 978-954-9549-66-9
 10. Стоянов Д., Стойкова М. Бърн аут синдром: произход и значение за медицината. В: Под редакцията на Стоянов Д. Личност, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване.„Изток-запад”2012:24-35.ISBN 978 619 152 152 4
 11. Тилов Б, Димитрова Д, Торньова Б, Стойкова М и кол. Стандартизиране и валидизация на инструментариума. В: Под редакцията на Стоянов Д. Личност, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване. „Изток-запад” 2012:88-120 ISBN 978 619 152 152 4
 12. Iskrov G, Kuncheva R, Stefanov R. Incorporation of Multi-Criteria Decision Analysis into Health Technology Assessment: Experiences and Challenges from Bulgaria. In: Jakovljevic M, editor. Health Economics and Policy Challenges in Global Emerging Markets. New York, NY: Nova Science Publishers (2016). p. 41-58. ISBN 978-1-63484-720-9
 13. Musurlieva N. Chronic periodontitis. Risk factors, quality of life. Lambert academic publishing 2015. p. 55 ISBN: 978-3-659-39763-9
 14. Raycheva R. Empirical Measures of Vulnerability to BOS. Standardization and Validation of the Battery of Assessment Tools. Editor Stoyanov Dr. New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. 2014 River Publishers, Aalborg. ISBN: 978-87-93102-70-5 (Print); 978-87- 93102-71-2 (Ebook)
 15. Raycheva R, Georgieva Ch. Comparative Analysis of Vulnerability to Burnout Syndrome in Health and Social care personnel. Editor Stoyanov Dr. New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. 2014 River Publishers, Aalborg. ISBN: 978-87-93102-70-5 (Print); 978-87- 93102-71-2 (Ebook)
 16. Stoykova M, Harizanova St, Stoyanov Dr. Introduction and Background of the Studies in the Field of Burn Out Syndrome (BOS). In:Di Nardo P, Stoyanov D. New Model of Burn Out Syndrome:Towards Early Diagnosis and Prevention. 9220 Aalborg, Denmark 2014:1-7 ISBN: 978-87-93102-70-5 (Print) ISBN 978-87-93102-71-2 (Ebook)
 17. Taruscio D, Gentile AE, De Santis M, Ferrelli R, Frazzica RG, Iskrov G, Stefanov R. National plans on rare diseases. In: M. Özgüç (ed.), Rare Diseases: Integrative PPPM Approach as the Medicine of the Future. Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine 6. Springer Science+Business Media Dordrecht (2015). p 1-21. ISBN 978-94-017-9213-4

Дисертации

В катедрата са защитени 2 дисертации за НС “Доктор на науките” и над 60 дисертации за ОНС “Доктор”. За периода 2021–2022 г. в катедрата са зачислени двама редовни докторанти, един е отчислен с право на защита и двама са защитили успешно дисертации за придобиване на ОНС “Доктор”

 1. Редовни докторанти към катедрата:
  • д-р Нина Мусурлиева – 2013 г. (асистент в катедрата)
  • Соня Ненчева – 2014 г.
  • Георги Искров – 2016 г. (асистент в катедрата)
  • Д-р Костадин Костадинов
  • Юлияна Маринова
  • Д-р Костадин Димитров
  • Д-р Ивелина Попова
  • Елизабет Джамбазова
  • Ива Бориславова Здравкова-Анева
  • Д-р Веника Белова
 2. Свободните докторанти към катедрата:
  • доц. Светлан Дерменджиев – 2012 г.
  • Ина Стоицова и д-р Никола Събев – 2013 г.
  • д-р Мая Лесинска – 2014 г.; (асистент в катедрата)
  • д-р Цонка Митева и д-р Юлия Пеева – 2015 г. (асистенти в катедрата)
  • Ралица Райчева – 2016 г. (асистент в катедрата)
  • д-р Елеонора Христова – 2019 г. (асистент в катедрата)
  • д-р Весела Георгиева Буркерт- 2020 г.

Защитени дисертации на членове на академичния състав:

 1. Дерменджиев С. Сравнителен анализ на алергичните болести с общ и професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион. 2012
 2. Стоицова И. Качество на живот при пациенти с таласемия. 2013
 3. Мусурлиева Н. Качеството на живот при болни с хроничен пародонтит. 2013
 4. Събев Н. Фактори на риска, асоциирани с артериална хипертония сред ниско урбанизирана популация. 2013
 5. Лесинска М. Домът на благотворителността и народното здраве „Димитър Петров Кудоглу“ и неговото място в историята на българското здравеопазване. 2014
 6. Ненчева Соня. Проблеми свързани със здравното обслужване и грижи в домовете за стари хора в някои региони на Южна България. 2014
 7. Митева-Катранджиева Ц. Дизайн и приложение на епидемиологични регистри в областта на редките заболявания. 2015
 8. Пеева Ю. Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от град Пловдив. 2015
 9. Искров Г. Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци. 2016
 10. Райчева Р. Оценка на здравни технологии – изграждане на капацитет и институционализиране. перспективи за България. 2016
 11. Христова Е. Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве. 2019
 12. д-р Весела Георгиева Буркерт „Проучване значимостта на комуникативните умения в денталната практика“ 2020 г.
 13. Шилер Т. Лекарски грешки в денталната практика – сравнителен анализ и модел за управление на риска в денталната практика. 2022
 14. Мандова В. Дентални грижи при деца с хемофилия. 2023

Регламент и график за отработване на пропуснати упражнения

Регламент и график за отработване на пропуснати упражнения