Информационен ден за Програмата Еразъм+ в МУ-Пловдив

Повече гъвкави възможности за реализиране на образователни мобилности предлага Еразъм+


Информационният ден за представяне на възможностите и механизмите на Програмата Еразъм+ в МУ-Пловдив събра вниманието на преподаватели, студенти и служители на университета.

Институционалният координатор доц. д-р Боян Владимиров и екипът към Университетския център „Мобилност на студенти и преподаватели Eразъм+” представиха възможностите и акцентите на европейската програма Еразъм+ за новия програмен период 2021–2027 г. Принципите на селекция и на функциониране на програмата са: конкурсно начало, безпристрастност, прозрачност, коректност, липса на конфликт на интереси.

НОВОСТИ

След КОВИД пандемията за желаещите от МУ – Пловдив има осигурени средства и възможности за осъществяване на мобилности както като финансиране, така и като нови механизми. В момента в МУ-Пловдив се осъществяват мобилности по четири проекта по Програма „Еразъм+“, КД1.

Мобилностите за студенти, академичен и административен персонал се реализират в рамките на периода на проектите, които са с продължителност 26 месеца. По този начин могат да се реализират максимум до две мобилности за персонал за една академична година.
Медицински университет – Пловдив успешно осъществява обмен на студенти и персонал не само с университети от програмни държави, но и с университети в партниращи държави като САЩ, Колумбия и Израел.

Изискванията, параметрите и условията за осъществяване на видовете мобилности, сроковете, дневните и месечните ставки бяха подробно и нагледно представени на присъстващите студенти и персонал от доц. Владимиров на 7 март в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив.
Обърнато беше внимание на възможностите за мобилност на докторанти, които са по-гъвкави и по-реализуеми. Докторантите вече могат да отидат на мобилност за обучение и стаж – от 5 до 30 дни.

Друга новост са смесените интензивни програми – кратки програми с онлайн и физическо осъществяване по дадена тематика. Представляват интензивен курс, организиран между три институции най-малко от три държави, като продължителността на виртуалната компонента може да варира, а физическата компонента е от 5 до 30 дни в един от партньорите-домакин. Участници могат да бъдат студенти и академичен персонал. МУ-Пловдив, чрез Факултета по дентална медицина, е поканен като партньор за участие в такава смесена интензивна програма „Dental Omics“ в партньорство с университети от Бразилия, Хърватия, Португалия, Италия. Домакин е полският Medical University of Wroclaw.

Тази възможност е на разположение на инициативни преподаватели от МУ- Пловдив, които биха могли да предложат тематика със съответна програма, да привлекат партньори през свои контакти и да бъдат организатори на смесена интензивна програма чрез капацитета на МУ-Пловдив.

ОТЛИЧНО АДМИНИСТРИРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Двустранните споразумения, на базата на които се осъществяват мобилностите за МУ – Пловдив, са 119 с университети от 23 програмни държави и 5 университета от 3 партниращи държави.
Информационните ресурси за Еразъм+ в официалния сайт на МУ-Пловдив: са обновени, актуализирани и на разположение на заинтересованите студенти, докторанти, преподаватели и служители.
Международно сътрудничество » Erasmus+ » https://mu-plovdiv.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/erasmus/obshta-informatsiya-erasmus/
Екипът на УЦ „Мобилност на студенти и преподаватели Eразъм+” е в готовност за организационно съдействие, информация и административно-техническо подпомагане при осъществяване на мобилностите.

ВАЖНО за заинтересованите
През месец МАРТ предстоят най-важните мероприятия за желаещите да пътуват по Erasmus+ :

  • 08 – 23 МАРТ 2023 г.:
    кандидатстване и подаване на документи за участие в селекция по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2023/2024 година за студенти, докторанти и персонал.
    ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ е онлайн на интернет страницата на МУ – Пловдив:

    https://erasmus.mu-plovdiv.bg/application/
  • 28 – 31 МАРТ 2023 г.
    селекционните процедури се провеждат онлайн през Teams. Часовете, определени по факултети, ще бъдат обявени на 24.03.2023 г.