Катедра по детска дентална медицина

Колектив на катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ-Пловдив
Колектив на катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ-Пловдив

Контакти

e-mail : pediatric.dentistry@fdm.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/200 838


Учебна дейност

Конспекти

Източници за самостоятелна подготовка

На учебна база с площ от 1067 кв. м, Катедрата разполага със семинарна зала, фантомна зала, зала за обучение по дентална профилактика, четири клинични зали.

Малките пациенти могат да се забавляват в специално създадения за тях детски кът.

За нуждите на научната дейност и следдипломното обучение през 2014 г. е оборудван високотехнологичен кабинет, който разполага с Er-YAG лазер и най-съвременна апаратура за диагностика и лечение на оралните заболявания.

Обучението на студентите в Катедрата включва три дисциплини, които са задължителни съгласно единните държавни изисквания за специалността „Дентална медицина“:

  • Детска дентална медицина – І част“ дава възможност за придобиване на базисни знания за хистогенезата, морфологията и физиологията на оралните структури, динамиката в развитието на зъбите, аномалиите в анатомията и структурата на зъбите, оралната екосистема и защитните механизми на организма в детска възраст.
  • Дентална профилактика дава познания за първичната профилактика на зъбния кариес и заболяванията на пародонта.
  • Дисциплината „Детска дентална медицина – ІІ част“ е насочена към придобиване на знания и умения за клинична работа с деца.

През учебната 2013 – 2014 г. в Катедрата започва преподаване на английски език. След 1982 г. се провежда и специализация по детска стоматология и обща стоматология и следдипломно обучение в краткосрочни тематични курсове.

От създаването на Катедрата досега са специализирали повече от 40 лекари по дентална медицина от България, Турция, Гърция, Либия.

Академичен състав

Ръководители на Катедрата:
доц. д-р Минчо Банчев, дм
проф. д-р Марин Вутов, дм (1977 – 1987 г.)
проф. д-р Христина Матеева, дм (1987 – 2002 г.)
доц. д-р Калинка Инджова, дм (2002 – 2004 г.)
проф. д-р Мария Куклева, дмн (от 2004 – 2020 г.)


Проф. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, дм – Ръководител на катедрата

Тел: 032/200 951, 2-836
e-mail: ani.belcheva@mu-plovdiv.bg

Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм

Тел: 2-849
e-mail: veselina.kondeva@mu-plovdiv.bg

Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова- Харуил, дм

Тел: 2-848
e-mail: mariana.dimitrova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Стела Кирилова Ангелова, дм – Отговорник РНИ

Тел: 2-839
e-mail: stela.angelova@mu-plovdiv.bg

доц. д-р Мария Петрова Шиндова, дм – отговорник „Учебна дейност“, отговорник КО

Тел: 2-839
e-mail: mariya.shindova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Ваня Крумова Велеганова, дм – Отговорник ЗБУТ

Тел: 2-839
e-mail: vanya.veleganova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Александар Атанасовски, дм- Отговорник Пожарна безопасност

Тел: 2-839
e-mail: a.atanasovski@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Михаил Петков Онов, дм – Главен административен отговорник, Отговорник актуалност на уеб-страницата и Отговорник дистанционно обучение

Тел: 2-839
e-mail: mihail.onov@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Таня Иванова Нихтянова-Гарфалска, дм

Тел: 2-839
e-mail: tanya.nihtyanova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Севда Илиева Рималовска, дм – Отговорник СУК, Отговорник Качество и акредитация и Вътрешен одит

Тел: 2-839
e-mail: sevda.rimalovska@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Пламена Тодорова Сапунарова-Стефанова, дм

Тел: 2-839
e-mail: plamena.sapunarova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Елица Романова Венева-Райчинова, дм

Тел: 2-839
e-mail: elitsa.veneva@mu-plovdiv.bg

ас. д-р Светла Георгиева Петрова-Бучкова – отговорник „Научно-изследователска дейност“

Тел: 2-839
e-mail: svetla.petrova@mu-plovdiv.bg

ас. д-р Станимира Пейчева Милева-Мърхова – отговорник „Следдипломно обучение“

Тел: 2-839
e-mail: stanimira.mileva@mu-plovdiv.bg

ас. д-р Йордан Данаилов Търпоманов

Тел: 2-839
e-mail: yordan.tarpomanov@mu-plovdiv.bg

ас. д-р Лиляна Христова Щерева, дм

Тел: 2-839
e-mail: lilyana.shtereva@mu-plovdiv.bg

ас. д-р Ирина Симова Узунова-Райчева

Тел: 2-839
e-mail: irina.uzunova@mu-plovdiv.bg

ас. д-р Антония Петрова Паланкалиева- Отговорник МСПД, Отговорник англоезично обучение

Тел: 2-839
e-mail: antonia.palankalieva@mu-plovdiv.bg

ас. д-р Кристина Даниел Табутова

Тел: 2-839
e-mail: kristina.tabutova@mu-plovdiv.bg

д-р Таня Иванова Залъмова-Динева

Тел: 2-839
e-mail: tanya.zalamova@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Основните направления, в които се реализира научноизследователската дейност на Катедрата по детска дентална медицина, са профилактиката и лечението на оралните заболявания в детска възраст.

От създаването на Катедрата досега преподавателите са автори и съавтори на 13 монографии, имат над 450 публикации в специализирани научни издания и участия в национални и чуждестранни научни форуми. Защитени са 21 дисертации, от които 2 за научната степен „доктор на медицинските науки“.

През последните години с участието на преподаватели от Катедрата са реализирани 5 вътреуниверситетски и междууниверситетски проекта.

Учебници

1. Иванова, К. „Заболявания на пародонта и устната лигавица в детска възраст“. Лекционен курс. Пловдив: МИ „В. Петров”, 2003.
2. Иванова, К., Т. Пахомов. „Профилактика на кариеса с флуорирано мляко“. Учебен филм. Пловдив, 1990.
3. Иванова, К. „Празник на вълшебното мляко“. Учебен филм. Пловдив, 1990.
4. Вутов, М., П. Делчовски. „Лети вставки“. Учебен филм. Пловдив, 1986.
5. Илиева, Ем., К. Инджова. „Лечение на дете с кариеси на ранното детство под обща анестезия“. Учебен филм. Пловдив, 2003.
6. Вутов М., Здр. Колимечкова, Н. Атанасов. „Детска стоматология“. Учебник за студенти по стоматология. Ред. М. Вутов. София: Медицина и физкултура, 1980.
7. Вутов, М., Д. Маслинков, Здр. Колимечкова, Н. Атанасов, Хр. Матеева. „Детска стоматология“. Учебник за студенти по стоматология. Ред. М. Вутов. София: Медицина и физкултура, 1984.
8. Вутов, М., Д. Маслинков, Здр. Колимечкова, Н. Атанасов, Хр. Матеева, Д. Маджаров, Ем. Крумова. „Детска стоматология“. Учебник за студенти по стоматология. Ред. М. Вутов. София: Медицина и физкултура, 1989.
9. Матеева, Хр., Ем. Крумова, К. Инджова. „Пропедевтика и профилактика в детската стоматология“. Учебник за студенти по стоматология. Ред. Хр. Матеева. София: Медицина и физкултура, І изд. 1993, ІІ изд. 1995, ІІІ изд. 1998.
10. Маслинков, Д., Ем. Крумова, К. Инджова, К. Иванова и др. Ръководство за практически упражнения по детска стоматология. Ред. Д. Маслинков, София: Медицина и физкултура, 1989.
11. Стоилова, Р. Специални грижи в детската дентална медицина (2012).
12. Тестове за самоподготовка по детска дентална медицина I част за студенти по дентална медицина (2013)
13. Tests in pediatric dentistry for dental medicine student Part I. (2013).
14. Сборник тестове по Детска дентална медицина I част. Под редакцията на проф. д-р Ани Белчева, дм. Пловдив, издателство: Медицински университет – Пловдив, 2019. ISBN 978-619-237-243-5.
15. Tests in pediatric dentistry Part I. Edited by Prof. Ani Bozhidarova Belcheva-Krivorova, DDS, PhD, Msc. Plovdiv, Publisher: Medical University – Plovdiv, 2020. ISBN 978-619-237-047-3.
16. Клинични задачи по Дентална профилактика – учебно помагало за студенти по дентална медицина, Пловдив, 2021
17. Preventive dentistry – clinical tasks for dental students, Plovdiv, 2021
18. Veneva E, Belcheva A, Raycheva R. Vibrotactile devices, DentalVibe, and local anesthesia. In: Treatments, Mechanisms, and Adverse Reactions of Anesthetics and Analgesics, Academic Press, 2022
19. Veneva E, Belcheva A, Raycheva R. Virtual reality induced analgesia and dental pain. In: Treatments, Mechanisms, and Adverse Reactions of Anesthetics and Analgesics, Academic Press, 2022

Публикации

1. Belcheva A., K. Imdjova, M. Manolova, R. Stefanov, St. Mileva. Prevalence of crown fractures to the permanent incisors of 7-11-year-old schoolchildren in Plovdiv, Bulgaria, Folia medica, April-June 2008, L, 2. 43-49.
2. Belcheva A., K. Imdjova, R. Stefanov. Risk factors for crown fractures of the permanent incisors at children from the town of Plovdiv. Folia medica, April-June, 2008, L, 2, 50-55.
3. Димитрова М., М. Куклева. Модель оценки риска появления кариеса в раннем детстве. Стоматология, /М/, 2008, 87, /4/, 29-32.
4. Димитрова, М., М. Куклева. Применение компомеров в лечении кариеса зубов в раннем детстве. Стоматология /М/, 2005, 84, /4/, 3-46.
5. Кондева В., М. Куклева, С. Петрова., М. Стойкова. Кариес жевательных поверхностей постоянных моляров в детском возрасте роль их морфологии. Стоматология /Москва/, 2008, 87, /6/, 56-62.
6. Kondeva V., M. Kukleva, S. Petrova. Application of sealants in dental practice in Bulgaria. Folia Medica, 2008, 50, /3/, 66-70.
7. Kukleva M., A. Isheva, V. Kondeva, M. Dimitrova, S. Petrova. Prevalence of dental fluorosis among 4to 14years old children from the town Dimitrovgrad (Bulgaria). Folia Medica, 2007; 49(1/2):2531.
8. Kukleva M., A. Isheva, V. Kondeva, M. Dimitrova, S.Petrova. Prevalence of dental fiuorosis among 4 to 14 year old children from the town of Dimitrovgrad /Bulgaria/. Folia Medica 2007, /1&2/, 25-31.
9. Кuklevа M., S Petrova, V. Кondevа, T. Nihtyanova. Molar-incisor Hypomineralisation in 7to14year old children in Plovdiv, Bulgariaan epidemiologic study. Folia Medica, 2008; 50(3):7175.
10. Кuklevа M., V. Кondevа, A. Isheva, S. Rimalovska. Comparative study of dental caries and dental fluorosis in populations of different dental fluorosis prevalence. Folia Medica, 2009; LI(3):4552.

Монографии

1. Белчева А. „Коронкови фрактури на постоянните детски зъби“, Пловдив, медицинско издателство ЕТ „Васил Петров”ВАП, 2009

2. Кондева В., М. Куклева. „Оклузален кариес при по-стоянни детски зъби“, Пловдив, медицинско издателство ЕТ „Васил Петров”ВАП, 2010

3. Куклева М. „Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза“, Пловдив, медицинско издателство ЕТ „Васил Петров”ВАП, 2010

4. Шмилев Т. Спешна педиатрия, 2010

5. Димитрова М. Кариес на ранното детство, 2013

6. Шиндова М., А. Белчева Контрол и моделиране на поведението, страха и тревожността в детската дентална практика, Издадена от МУ-Пловдив, 2020

Дисертации

1. Крумова, Ем. „Хроничен катарален гингивит при деца в предучилищна и училищна възраст“, Дисертация, Пловдив, 1987

2. Инджова, К. „Лечение на пулпната гангрена и периодонтитите при временните зъби по двусеансов формалинрезорцинов метод“, Дисертация, Пловдив, 1988

3. Иванова, К. „Програма за профилактика на зъбния кариес чрез флуорирано мляко“, Дисертация, Пловдив, 1991

4. Стоилова, Р. „Патология на временните зъби във връзка с пренаталното и ранното постнатално развитие на детето“, Дисертация, Пловдив, 1991

5. Матеева, Хр. „Caries incipiens в детска възраст. Клинико-епидемиологични, морфологични и профилактично-лечебни аспекти“. Докторска дисертация, Пловдив, 1995

6. Илиева, Ем. „Проблемните пациенти в детската стоматология оценка и управление“, Дисертация, Пловдив, 1998

7. Куклева, М. „Профилактика и лечение на началния кариес в детска възраст с флуорен гел“, Дисертация, Пловдив, 1999

8. Димитрова, М. „Кариес на ранното детство, епидемиология, рискови фактори и лечение“, Дисертация, Пловдив, 2003

9. Белчева А. „Инцизивни коронкови фрактури на постоянните зъби в детско-юношеска възраст. Разпространение, рискови фактори, клиника и лечение“, Дисертация, Пловдив, 2006

10. Кондева В. „Оклузален кариес в детска възрастепидемиологични и клинични проучвания“, Дисертация, Пловдив, 2008

11. Куклева М. „Рискови фактори за зъбна флуороза“, Докторска дисертация, Пловдив, 2009

12. Ангелова Ст., „Приложение на български прополис като допълнителна терапия при плак-индуциран гингивит в детска възраст“, Дисертация, Пловдив, 2016

13. Шиндова М., „Емоционално и поведенческо приспособяване към дентално лечение в детска възраст“, Дисертация, Пловдив, 2016

14. Велеганова В., „Орално здраве на деца със захарен диабет тип 1“. Дисертация, Пловдив, 2016

15. Атанасовски А., „Проучване на орално здраве при деца, активно спортуващия футбол“, Дисертация, Пловдив, 2019

16. Онов М., “Сравнително проучване на зъбния кариес при деца от област Пловдив и област Смолян – разпространение и рискови фактори”, Дисертация, Пловдив, 2019

17. Сапунарова П., „Орално здраве при деца със затлъстяване“, Дисертация, Пловдив, 2020

18. Нихтянова Т., „Зъбна ерозия в детска възраст“, Дисертация, Пловдив, 2020

19. Рималовска С., „Кариес в съседство с обтурации в детска възраст“, Дисертация, Пловдив, 2020

20. Венева Е., „Нефармакологични стратегии за контрол на болката и тревожността, свързани с локална аналгезия при деца“, Дисертация, Пловдив, 2021
21. Щерева Л., „Диагностика и контрол на силанизацията при първи постоянни молари“, Дисертация, Пловдив, 2022