Катедра по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия

Колектив на катедра по образна диагностика, ФДМ, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по образна диагностика, ФДМ, МУ – Пловдив

Контакти

Доц. Д-р Илияна Стоева, дмн – Ръководител катедра
Телефон : 0899821661
e-mail : [email protected]
Главен асистент Д-р Петя Каназирска, дм – отговорник Качество и акредитация, Главен административен асистент
Телефон : 0887975628
e-mail : [email protected]

e-mail : [email protected]

Учебна дейност

Програми на лекции и упражнения

Конспекти

Обучението по дентална образна диагностика се реализира в VI и VII семестър за български и англоезични студенти. Учебната програма включва 30 лекционни часа и 60 часа упражнения. Оборудването включва апарат за панорамни рентгенографии с възможност за 3D сканиране, също така компютърен томограф и два дентални кугела. Образно-диагностичните изследвания са изцяло дигитализирани.

Преподаването по дентална клинична алергология се осъществява от 2009 година. Учебната програма включва 15 лекционни часа и 15 часа упражнения, които се преподават в VII семестър на англоезични студенти и VIII семестър на български студенти по дентална медицина. За обучението по тази специалност Катедрата разполага с учебна зала, в която се извършват тестове за алергологична и фокална диагностика.

Дисциплината физиотерапия се преподава от 2009 г. Учебната програма включва 15 лекционни часа и 15 часа упражнения, които се преподават в IX семестър на англоезични студенти и X семестър на български студенти по дентална медицина. Кабинетът по физиотерапия е оборудван с апарат за диадинамични токове, магнитно поле, озонатор, физиотерапевтичен лазер, дарсонвал, солокс лампа и ултравиолетова лампа

Академичен състав

Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева, дмн –Ръководител катедра

Тел: 032/200886
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Йоанис Василиос Папатанасиу, дм отговорник ЕРАЗЪМ и МСПД (международно сътрудничество и проектна дейност)

Тел: 032/200950
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Николай Владимиров Сираков, дм отговорник НИД(научноизследователска дейност)

Тел:
e-mail: [email protected]

Гл. асистент, д-р Ирина Ангелова Ангелова-Дечевска, дм – Отговорник СУК, Отговорник Учебна дейност

Тел: 032/200894
e-mail: [email protected]

Гл. асистент, д-р Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска, дм – Отговорник СДО

Тел: 032/200894
e-mail: [email protected]

Гл. асистент, д-р Атанас Стоянов Чонин, дм – Отговорник актуалност на уеб страницата и СБУТ

Тел: 032/200896
e-mail: [email protected]

Д-р Борислава Николова Петрова – отговорник РНИ(средства за наблюдение и контрол)

Тел: 032/200894
e-mail: [email protected]

Д-р Олга Попова-асистент

Тел:
e-mail:

Д-р Тамара Гатева – редовен докторант

Тел:
e-mail: [email protected]

Научна дейност

През периода 2010 – 2022 г. са публикувани 160 научни статии и са осъществени над 170 участия в научни конгреси и сесии.
Преподавателите от катедрата имат разработки в 15 научни проекта.
През 2011 г. Катедрата организира провежда „Майски дни на българската дентална медицина“ в гр. Александруполис, Гърция, с участие на преподаватели от ФДМ – Пловдив и ФДМ – София

Защитени са дисертации за ОНС „Доктор“:

 • д-р Й. Папатанасиу – „Проучване на ефектите на групов високоинтензивен аеробен интервален и умерено интензивен продължителен кардиорехабилитационнен модел при пациенти с ХСН“ (2012);
 • д-р И. Ангелова – „Компютърна томография в лицево-челюстната област“ (2013).
 • Петя Георгиева Хаджигеоргиева–Каназирска „Диагностични възможности на конусно лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст“, (2017)
 • Атанас Стоянов Чонин, „Алергии към метакрилати в денталната медицина”, ( 2017)

През 2012 г. д-р Илияна Стоева-Иванова, дм се хабилитира като доцент.

През 2018 г проф. Й. Папатанасиу публикува монографията „Кардиорехабилитация при хронична сърдечна недостатъчност и заема академичната длъжност „Професор“ в катедрата.

През 2021 Доц. Д-р Илияна Стоева-Иванова защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен “Доктор на науките“.

Учебници и учебни помагала

 • Стоева, И. Практическо ръководство по дентална клинична алергология (под ред. на А. Киселова и Б. Петрунов) (2011).
 • Лалабонова, Хр., И. Стоева. Алергология. Алергични заболявания. В: Ръководство по вътрешни болести (под ред. на М. Панчовска-Мочева) (2011).
 • Dencheva, M., A. Kisselova, A. Krasteva, Ts. Georgieva, I. Stoeva, T. Bolyarova. Focal dental diagnostic in patients with replaced renal function – One new method in dentistry. Book “Hemodialysis/Book 2“ (2011), р. 213 – 232.
 • Алергология и орална медицина: Принципи и практики (под ред. на А. Киселова и Б. Петрунов) (2013).
 • В. Сираков. Практическо ръководство за тестови изпитвания по образна диагнoстика за медици (2012).
 • Велкова К., А. Шопов, А. Петрова, А. Хилендаров, В. Сираков, И. Ангелова, Н. Сираков, Х. Шипков: Тестове за подготовка по образна диагностика
 • за студенти по медицина и специализанти (2013).

 • T.Troev, J. Papathanasiou. Essentials of Physical and Rehabilitation Medicine for Undergraduate Medical Students. 2016. Учебник
 • Stefano Masiero, Ugo Carraro, J. Papathanasiou. Rehabilitation Medicine for Elderly Patients. 1st edn. 2018. Учебник
 • Iliyana Stoeva, Georgi Nikolov, Atanas Chonin.Textbook of Dental Clinical Allergology. 2018. Учебник
 • Iliyana Stoeva. Dental Clinical Allergology – Practical Guide. 2018. Практическо ръководство

Публикации

Монографии

 • Й. Папатанасиу – „Кардиорехабилитация при хронична сърдечна недостатъчност“ (2013).
 • Papathanasiou J.V. Postoperative Rehabilitation of Elderly Patients. (2018) Physical Therapy Modalities for Older Persons. In: Masiero S, Carraro U, Eds., pag. 469-475. ISBN 978-3-319-57405-9 ISBN 978-3-319-57406-6 (eBook).
 • Musumeci A, Papathanasiou JV, Lena E, Assenza C, Giordani C, et al. (2018) Physical Therapy Modalities for Older Persons. In: Masiero S, Carraro U, Eds., pag. 43-52. ISBN 978-3-319-57405-9 ISBN 978-3-319-57406-6 (eBook).
 • П. Хаджигеоргиева-Каназирска – „Рентгеново изследване на ретенираните зъби.“ ISBN;978-619-7178-34-0(2022)

Дисертации

 1. Георги Йорданов Йорданов, „Диагностични възможности на някои рентгенови методи при фрактури на долна челюст“, (1991)
 2. Илияна Любомирова Иванова, „Интраорална контактна свръхчувствителност към зъбопротезни материали.“, МУ- София, (2009)
 3. Йоанис Василиос Папатанасиу – „Проучване на ефектите на групов високоинтензивен аеробен интервален и умерено интензивен продължителен кардиорехабилитационнен модел при пациенти с ХСН“ (2012);
 4. Ирина Ангелова Ангелова-Дечевска– „Компютърна томография в лицево-челюстната област“ (2013).
 5. Петя Георгиева Хаджигеоргиева–Каназирска „Диагностични възможности на конусно лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст“, (2017)
 6. Атанас Стоянов Чонин, „Алергии към метакрилати в денталната медицина”, ( 2017)
 7. Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева, дм, „Професионално-обусловена кожна и респираторна симптоматика сред дентално-медицинския персонал“(2021)