Катедра по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия

Колектив на катедра по образна диагностика, ФДМ, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по образна диагностика, ФДМ, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : imaging.diagnostics@fdm.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност

Обучението по образна диагностика се реализира в VI и VII семестър. Учебната програма включва 30 лекционни часа и 60 часа упражнения.

Апаратното обезпечаване е много добро: пуснат е в действие единственият в страната 3D компютърен томограф за лицево-челюстната област, разполага се с дигитален кугел и ортопантомограф.

Преподаването по дентална клинична алергология се осъществява от 2009 година (лекционен курс на проф. А. Киселова, дмн, ФДМ – София). Учебната програма включва 15 лекционни часа и 15 часа упражнения, които се преподават в VIII семестър. За обучението по тази специалност Катедрата разполага с една учебна зала, стандартизирани алергени за диагностика и два апарата за фокална диагностика и измерване на корозионен потенциал.

Дисциплината физиотерапия се преподава от учебната 2009 – 2010 г. на студентите от X семестър (лекционен курс на доц. д-р Янис Папатанасиу, дм). Програмата включва 15 лекционни часа и 15 часа упражнения. Кабинетът по физиотерапия е оборудван с апарат за диадинамични токове, магнитно поле, озонатор, физиотерапевтичен лазер, дарсонвал, солокс лампа и ултравиолетова лампа.

В периода 2010 – 2015 г. към сектора „Дентална алергология“ са зачислени като редовни докторанти д-р К. Тодорова и д-р А. Чонин. В същия период д-р И. Ангелова получи специалност „Образна диагностика“, а д-р П. Каназирска и д-р П. Йовчев – специалност „Дентална образна диагностика“.

Академичен състав

Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева, дм –Ръководител катедра

Тел: 032/602083
e-mail:

Проф. д-р Йоанис Василиос Папатанасиу, дм

Тел: 032/602075
e-mail:

Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов , дм

Тел: 032/602073
e-mail:

Доц. д-р Николай Владимиров Сираков, дм

Тел: 032/602074
e-mail:

Гл. асистент, д-р Ирина Ангелова Ангелова-Дечевска, дм – Отговорник СУК, Отговорник Учебна дейност

Тел: 032/602074
e-mail:

Гл. асистент, д-р Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска, дм – Отговорник СДО

Тел: 032/602074
e-mail:

Д-р Григор Иванов Григоров -Административен аситент

Тел:
e-mail:

Д-р Атанас Стоянов Чонин, дм – Отговорник актуалност на уеб страницата

Тел:
e-mail: 032/602070

Д-р Борислава Николова Петрова

Тел:
e-mail: 032/602074

Научна дейност

През периода 2010 – 2015 г. са публикувани 31 научни статии, а участията в научни конгреси и научни сесии у нас и в чужбина са над 30.

Преподаватели от Катедрата имат участие в 5 научни проекта.

През 2011 г. Катедрата организира и проведе „Майски дни на българската дентална медицина“ в гр. Александруполис, Гърция, с участие на преподаватели от ФДМ – Пловдив и ФДМ – София.

Защитени са две дисертации за ОНС „доктор“:

 • д-р Й. Папатанасиу – „Проучване на ефектите на групов високоинтензивен аеробен интервален и умерено интензивен продължителен кардиорехабилитационнен модел при пациенти с ХСН“ (2012);
 • д-р И. Ангелова – „Компютърна томография в лицево-челюстната област“ (2013).

Доц. Й. Папатанасиу публикува монографията „Кардиорехабилитация при хронична сърдечна недостатъчност“ (2013). През 2012 г. в Катедрата се хабилитира като доцент д-р Илияна Стоева-Иванова, дм.

Учебници и учебни помагала

 • Стоева, И. Практическо ръководство по дентална клинична алергология (под ред. на А. Киселова и Б. Петрунов) (2011).
 • Лалабонова, Хр., И. Стоева. Алергология. Алергични заболявания. В: Ръководство по вътрешни болести (под ред. на М. Панчовска-Мочева) (2011).
 • Dencheva, M., A. Kisselova, A. Krasteva, Ts. Georgieva, I. Stoeva, T. Bolyarova. Focal dental diagnostic in patients with replaced renal function – One new method in dentistry. Book “Hemodialysis/Book 2“ (2011), р. 213 – 232.
 • Алергология и орална медицина: Принципи и практики (под ред. на А. Киселова и Б. Петрунов) (2013).
 • В. Сираков. Практическо ръководство за тестови изпитвания по образна диагнoстика за медици (2012).
 • Велкова К., А. Шопов, А. Петрова, А. Хилендаров, В. Сираков, И. Ангелова, Н. Сираков, Х. Шипков: Тестове за подготовка по образна диагностика за студенти по медицина и специализанти (2013).
 • T.Troev, J. Papathanasiou. Essentials of Physical and Rehabilitation Medicine for Undergraduate Medical Students. 2016. Учебник
 • Stefano Masiero, Ugo Carraro, J. Papathanasiou. Rehabilitation Medicine for Elderly Patients. 1st edn. 2018. Учебник
 • Iliyana Stoeva, Georgi Nikolov, Atanas Chonin.Textbook of Dental Clinical Allergology. 2018. Учебник
 • Iliyana Stoeva. Dental Clinical Allergology – Practical Guide. 2018. Практическо ръководство

Публикации

Монографии

 • Й. Папатанасиу – „Кардиорехабилитация при хронична сърдечна недостатъчност“ (2013).
 • Papathanasiou J.V. Postoperative Rehabilitation of Elderly Patients. (2018) Physical Therapy Modalities for Older Persons. In: Masiero S, Carraro U, Eds., pag. 469-475. ISBN 978-3-319-57405-9 ISBN 978-3-319-57406-6 (eBook).
 • Musumeci A, Papathanasiou JV, Lena E, Assenza C, Giordani C, et al. (2018) Physical Therapy Modalities for Older Persons. In: Masiero S, Carraro U, Eds., pag. 43-52. ISBN 978-3-319-57405-9 ISBN 978-3-319-57406-6 (eBook).

Дисертации

 1. Георги Йорданов Йорданов, „Диагностични възможности на някои рентгенови методи при фрактури на долна челюст“, (1991)
 2. Илияна Любомирова Иванова, „Интраорална контактна свръхчувствителност към зъбопротезни материали.“, МУ- София, (2009)
 3. Йоанис Василиос Папатанасиу – „Проучване на ефектите на групов високоинтензивен аеробен интервален и умерено интензивен продължителен кардиорехабилитационнен модел при пациенти с ХСН“ (2012);
 4. Ирина Ангелова Ангелова-Дечевска– „Компютърна томография в лицево-челюстната област“ (2013).
 5. Петя Георгиева Хаджигеоргиева–Каназирска „Диагностични възможности на конусно лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст“, (2017)
 6. Атанас Стоянов Чонин, „Алергии към метакрилати в денталната медицина”, ( 2017)