Конкурс за учебната 2018/2019 г. за редовни докторанти

Във връзка с Решение № 341 от 21 май 2018 г. на Министерски съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2018/2019 г. за редовни докторанти по следните научни специалности :

№ по ред

Област на висше образование, професионално направление и докторски програми

редовно

1.

7. Здравеопазване и спорт , 7.1. Медицина

1.1.

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

1

1.2.

Ревматология

1

1.3.

Ендокринология

2

1.4.

Дерматология и венерология

1

1.5.

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

1

2.

4. Природни науки, математика и информатика, 4.2. Химически науки

2.1.

Неорганична химия

1

За участие в конкурса се подават следните документи, съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, изменение и допълнение в ДВ бр. 56 от 06 юли 2018 г. във връзка със ЗРАСРБ (изм. и доп. ДВ бр. 30 от 3 април 2018 г.) и вътрешни за МУ-Пловдив нормативни актове.

1. Заявление до ръководителя на научната организация.
2. Автобиография.
3. Диплом за придобита образователно- квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
5. Квитанция за внесена административна такса – 100.00 лева.Таксите се внасят в клона на банка Уни Кредит Булбанк -Пловдив.

Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,т.1-13 и задължения, съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.

Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански)

На основание Решение № 286 от 26 април 2018 г. на Министерски съвет, Приложение № 19 към чл. 1, докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер на 900.00 лева.

Срок за подаване на документи – два месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник

Адрес за справки, контакти и подаване на документи:
Гр. Пловдив, бул. В. Априлов № 15 А
Научен отдел: Ю. Маринова и Д. Русев, тел. 602 224

ДВ. брой 78 от 21.09.2018 г.