Нови издания на Националния център по обществено здраве и анализи

Информираме Ви, че в Библиотечно-информационния център са на разположение за ползване в печатна и електронна форма следните бюлетини на НЦОЗА:

• Лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане в Р България през периода 2005-2020 г., София, 2021, ISSN 2367-9514

• Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени новообразувания в Република България през периода 2005-2020 г., София, 2021, ISSN 1314-2712

• Смъртност по основни причини в Република България, София 2021, ISSN 1313-9452

Изданията са любезно предоставени от доц. д-р Христо Хинков, дм – директор на НЦОЗА.