Разработване на продуктови и производствени иновации – покана за проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за обявяване на нова процедура за подбор на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.
Проектната линия е насочена към организации (МСП и др., регистрирани по Търговския закон), които работят в колаборация с научни организации и университети, в ролята на такива.

Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. Поканата е на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и е свързана с набиране на проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Освен „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ са допустими дейности за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) иновация, придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или иновация, защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ и др.
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.

Академичното ръководство на МУ – Пловдив насочва поканата към организации и МСП, регистрирани по Търговския закон, като изразява готовност за включване на университета като партньор в ролята на научна организация и оказване на съдействие по подготовка на проектно предложение.

Проф. Д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД