д-р Джевдет Ибрям Чакъров

д-р Джевдет Ибрям Чакъров

  

Дата на публикуване : 04.09.2015
Професионално направление :

7. 1. Медицина

Докторска програма:

Обща хирургия

Факултет :

Медицински факултет

Първично структурно звено :

Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“

Тема на дисертационния труд: „Клинични аспекти на постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия „
Научни ръководители :

доц. д-р Росен Димов,дм

Заповед на Ректора :Р-1342/24.07.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Божидар Хаджиев, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Николай Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Таньо Сечанов, дм Външен Член Становище
4. проф. д-р Петър Учиков, дмн   Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Росен Димов, дм МУ Пловдив Член Становище
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 05.10.2015  г., 11,00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив