Катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“

Колектив на катедра Медицинска биология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]

доц. д-р Росица Цветанова Димова, дм , – Ръководител на катедрата

Телефон : 032 200 786

Катедрата по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването е учредена на 28.09.2007 г. с решение на Академичния съвет на МУ Пловдив и е една от съставляващите катедри на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Т. Захариев“.

Неин пръв ръководител е видният български общественик и председател на КНСБ, проф. д-р Желязко Христов, дмн.
От създаването си катедрата преминава през различни етапи на преструктуриране, като първоначално включва и секции по „Информационни технологии и биостатистика“ (до 2012 г.) и по „Обща медицина“ (до 2015 г.). Понастоящем в структурата на Катедрата са секциите по Здравен мениджмънт и Икономика на здравеопазването.

Ръководители на катедрата от основаването й са:

  • Проф. д-р Желязко Христов, дмн (2007-2010г.)
  • Доц. Ст. Паунов, ди (2010-2014 г.)
  • Проф. Д. Димитрова, дм (от м.декември 2014-2019г.)
  • Доц. Николай Атанасов, ди (от януари 2019-януари 2023)
  • Доц. д-р Росица Димова, дм (от януари 2023-до момента)

Учебната дейност на Катедрата по здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването е свързана с обучението на студенти-магистри по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“; „Управление на здравните грижи“; „Мениджмънт на медико-социалните дейности“, „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“ и „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“ и една бакалавърска специалност – „Управление на здравните грижи.

От 2010 г. в Катедрата се обучават специализанти по специалността „Икономика на здравеопазването“, а през 2014 г. и 2022 г. има решение на НАОА за програмна акредитация на докторска програма по същата специалност. От 2023 г. към катедрата се акредитира нова докторска програма Обществено здраве. И двете докторски програми са акредитирани към ПН Обществено здраве.
Преподавателите от катедрата са признати специалисти в областта на управлението, икономиката и социалните науки, като по-голямата част от членовете на академичният състав имат повече от една специалност. Някои от тях са действащи консултанти и експерти в дейността на национални и международни организации, в областта на управлението и качеството в здравеопазването, здравната политика и здравната икономика.

Дейността на катедрата е осигурена с модерни зали и оборудвана за съвременни и интерактивни методи на обучение, където се представят лекции и семинарни занятия, а от 2014 г. Членовете на академичния състав участват активно в проект на ФОЗ за създаване на система за ефективно дистанционно електронно-базирано обучение на магистри по „Здравен мениджмънт“. В катедрата се преподават научни дисциплини, сред които в областта на управлението, здравната политика, квалитология, социология, икономика, финансов мениджмънт, организационно поведение, маркетинг и др.

Колективът на Катедрата осъществява интензивен академичен обмен по програми Еразъм, CEEPUS и др. Част от преподавателите ежегодно изнасят лекции в чуждестранни университети, като са привличани и като гост- лектори от външни образователни, правителствени и професионални организации. Членове от академичният състав получават признание от професионалната общност, чрез привличането им като членове на научни журита за присъждане на ОНС „Доктор“ и процедури за хабилитация.

Учебна дейност

Академични стандарти
Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването

1.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВНИ СИСТЕМИ “ СПЕЦИАЛНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – БАКАЛАВРИ“

2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЗДРАВНИ АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ

3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ИКОНИМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (Специалности ОЗЗМ, Дентална медицина,Медицински сестри, УЗГ – бакалавър, УЗГ – магистри 3сем., РУСБ)

4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „КОМУНИКАТИВНИ ТЕХНИКИ И УМЕНИЯ“ СПЕЦИАЛНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО за студенти в магистърската програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт

6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (2 СЕМЕСТЪРА) НА ФОЗ, МУ-ПЛОВДИВ (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА МЕДИЦИНСКА КВАЛИТОЛОГИЯ

8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА МЕДИЦИНСКА СОЦИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (2 СЕМЕСТЪРА) НА ФОЗ, МУ-ПЛОВДИВ (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (2 СЕМЕСТЪРА) НА ФОЗ, МУ-ПЛОВДИВ (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

10. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ОСНОВИ НА ЗДРАВНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ, ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИ“ СПЕЦИАЛНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

11. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

12. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ СПЕЦИАЛНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – 3 СЕМ“

13. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

14. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ“ СПЕЦИАЛНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

15. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „УПРАВЛЕНСКИ КОМУНИКАТИВНИ ТЕХНИКИ И УМЕНИЯ “ СПЕЦИАЛНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

16. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „Финансов мениджмънт в здравеопазването“ За специалности „Здравен мениджмънт и обществено здраве“ и „Управление на здравните грижи – 2 сем.“

Академичен състав

доц. д-р Росица Цветанова Димова, дм – Ръководител на катедрата

Тел: 032 200 788
мобилен: 0887 36 30 22
e-mail: [email protected]

Публикации

Проф. Донка Димитрова, дм

Тел: 032 200 782
e-mail: [email protected]

Публикации

доц. Николай Атанасов, ди – отговорник по научно изследователска дейност и „уеб“ страница на катедрата

доц. Николай Атанасов, ди
тел: 032 200 786

e-mail: [email protected]

Публикации

доц. Тодор Стайков Стоев, дм – отговорник по международно сътрудничество

Тел: 032 200 786
e-mail: [email protected]

доц. д-р Димитър Шопов, дм – Ръководител секция „Здравен мениджмънт“

Д.Шопов
Тел: 032 200 787
e-mail: [email protected]

Гл. ас. д-р Боряна Левтерова, дм – отговорник по качеството

Тел: 032 200 782
e-mail: [email protected]

Публикации

гл. ас. Румяна Стоянова, дм – главен административен асистент, отговорник по учебна дейност, дистанционно обучение и ЗБУТ

тел: 032 200 787
e-mail: [email protected]

Станимира Гунчева – Технически секретар, отговорник по пожарна безопасност

Тел: 032200790
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Научната дейност на Катедрата по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването през последните години е ориентирана в следните тематични направления:
• технология на здравно управление;
• организация и управление на здравните системи и лечебните заведения;
• здравно планиране и доказателствено-базирана здравна политика;
• оценка и управление на качеството в медицината;
• технологии и подходи за оценка на здравни потребности;
• достъпност и равнопоставеност в общественото здравеопазване;
• култура на безопасност и безопасни здравни грижи в лечебните и здравни организации;
• организационни аспекти на социалната отговорност на здравните организации;
• съвременни модели и приложение на личност-центриран подход в медицината;
• интердисциплинарни проучвания в областта на общественото здраве;
• здравни разходи – съдържание, финансиране, връзка с икономическата динамика и разпределението на доходите;
• финансов мениджмънт на лечебните заведения.
Членове на катедрата са печелили редица награди и грамоти в престижни национални и международни научни форуми. „Бяла книга за здравеопазване, основано на стойности“, издадена през 2012 г. под редакцията на проф. д-р Л. Иванов, дмн, с авторски колектив доц. д-р Г. Иванов, дмн, проф. Д. Димитрова, дм е отличена с грамота от Министъра на здравеопазването за принос в реформата на здравеопазването.
В катедрата се осъществява активна научноизследователска работа. Доказателство за това е високата публикационна активност на академичният състав. В периода 2012 – 2017 г. сътрудници на катедрата са публикували над 146 научни публикации, от които 47 в международни списания (от тях 32 с импакт фактор). Също така общият брой публикации на академичния състав на катедра ЗМИЗ само за периода 2018 – 2022 г надхвърлят 100 бр. От тях публикации в списания, които са реферирани в Scopus (с импакт ранг, SJR) и Web of Science са 48бр., и публикации с импакт фактор (само по Thomson Reuters) 21бр. Участията в научни форуми са представени с над 80 научни съобщения в страната и в чужбина. Научните трудове за целия период са цитирани над 370 пъти (над 220 от чуждестранни учени).
Катедрата е основен съорганизатор на Първата и Втора Българо-Гръцка международна конференция, проведени през 2009 г. 2010 г. Хабилитираният състав участва в провеждането на ежегоден международен конкурс за млади учени и докторанти „Наука и младост” на Медицински Университет – Пловдив и на БНДОЗ.

От създаване на катедрата са реализирани множество проекти.
За периода 2019 – 2023 г. членовете от катедрата са участвали в реализирането на университетски проекти, финансирани от МУ Пловдив, национални проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж „ 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и международни проекти:

Година

Тема на проекта

Финансираща институция

2003

Хармонизиране на бакалавърската и следдипломната програма по обща медицина с европейските критерии и стандарти

Българското правителство, Световната банка

2005

Разработване на национални стандарти по обща медицина

МЗ

2006

Скринингът в общата практика в България

МУ-Пловдив

2007

Достъп на уязвимите социални групи в България до здравните услуги

МУ-Пловдив

2007

Създаване на система за Ефективно дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено Здраве

Европейския социален фонд на ЕС

2011

Модел на ранна диагностика на синдрома на професионално изпепеляване сред рискови категории здравни професионалисти

МУ-Пловдив

2011

Контингентно оценяване на готовността за плащане на пациенти с кожни и дентални заболявания

МУ-Пловдив

2011

Пациент-центриран подход за повишаване на активността на здравно-осигурените лица в общата медицинска практика за участие в промоционната и скринингова дейност при колоректален карцином

МУ-Пловдив

2012

Бяла книга за здравеопазване, основано на стойности.

Българска асоциация на търговците на медицински изделия

2012

Демонстративен проект за обучение на общопрактикуващи лекари по проблема околна среда и здраве

Европейския социален фонд на ЕС

2012

Обществено здраве. Мониторинг на хроничните заболявания – мултидисциплинарен подход

МУ-Пловдив

2013

Study of health-insured individuals compliance in CRC screening using iFOB test. Special project Funding by EGPRN

European General Practice Research Network

2014

Валидизиране на български език на инструментариум за проучване мнението на пациентите за общата медицинска практика – EUROPEP и провеждане на представително проучване

МУ-Пловдив

2017

Въвеждане на Web -базирана платформа за регистриране и оценка нивото на болничната култура за осигуряване безопасност на пациента в лечебните заведения и провеждане на представително проучване за страната

МУ-Пловдив

2019 МАРКЕРИ НА ОКСИДАТИВЕН СТРЕС И ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ПРИ ХРОНИЧЕН АВТОИМУНЕН ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО.

МУ-Пловдив

2021 ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ИНФЕКЦИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НУЖДАТА ОТ ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА.

МУ-Пловдив

2023 МАРКЕРИ НА ПОВИШЕНА ЧРЕВНА ПРОПУСКЛИВОСТ И СИСТЕМНО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧЕН АВТОИМУНЕН ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО.

МУ-Пловдив

BG05M20P001-2.016-0018 „Модерна-А“: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема – дисциплина Project Management in medicine.

финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж „ 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие

2022 ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА СТРЕСИНДУЦИРАНИ СЪСТОЯНИЯ НА ПРЕДДИАБЕТ, МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДИСТРЕС ПРИ СТУДЕНТИ В ПРОДЪЛЖАВАЩА ПАНДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ (COVID-19) И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ-БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА « STOP COVID-19 STRESS

Университетската агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа

Учебници

Учебници и учебни помагала

Преподаватели от Катедрата по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването са участвали в написването на следните учебници и учебни помагала:
• Медицинска квалитология, Р. Димова, МУ Пловдив, 2021
• Атанасов, Н. Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването. ИЦ на МУ Пловдив, 2020 г.
• Атанасов Н. Финансов мениджмънт в здравеопазването. Изд. МУ Пловдив, 2017.
• Димова Р, Стоянова Р, Търновска М, Стоев Т. Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт, Лакс Бук, 2016.
• Иванова Н, Димитрова Д, Киров Л, Иванов Г. Качество на общата медицинска помощ. Актуални аспекти на общата медицинска практика, том III. Изд. Лакс Бук, Пловдив, 2015.
• Димитрова Д. Практическо задание №6 Доверието като фундаментална етична концепция в общата медицинска практика. в Практически занятия по Обща медицина. под ред. на М. Льочкова, Мед. Изд. Лакс бук, 2015
• Паунов Ст. Икономика на здравеопазването: Кратък лекционен курс. Изд. Макрос, Пловдив, 2014.
• Стоянов Д. и кол. Ръководство за диагностика и превенция на бърн аут синдрома при здравни професионалисти. Изд. Изток-Запад, 2012.
• Иванов Г., Д. Димитрова „Въведение в общата медицина и общата медицинска практика”., НСОПЛБ, София 2012 (второ издание).
• Димов Р, Димова Р, Дойков И, Левтерова Б, Стоянова Р. Ръководство за поведение на общопрактикуващи лекари при скрининг на колоректален карцином, Пловдив, ВАП, 2012.
• Стоев Т. – Умеем ли да комуникираме. Изд. АБАГАР, Велико Търново, 2011.
• Димова Р. в т 2.1 и т.2.4 от Глава 10 – Болните с хронични заболявания в общата медицинска практика (интраморбидна профилактика), Иванов Г. Димитрова Д, Въведение в общата медицина и общата медицинска практика, Пловдив, 2010.
• Христов Ж, Христова Д, Димитрова Д, Иванова Н. Професионален стрес. В Хигиена, хранене и професионални болести. Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари. Под редакцията на Б. Попов, София, СТЕНО; 2010: 137-147.
• Христов Ж., Папатансиу Я., Христова Д., Константинидис Т., Димитрова Д., Иванова Н. Стресът: Биологичен, социален и управленски проблем. [Двуезично учебно помагало на гръцки и български език]. Изд. Тракийски университет Демокрит, Александрополис, 2008

Публикации

От създаването на катедрата с участието на академичния състав са публикувани над 200 публикации в периодични издания и сборници у нас и в чужбина и над 100 научни съобщения на национални и международни научни форуми.

Членове на академичния състав участват в престижни национални и международни институции и организации, консултанти и експерти в разработването на здравно-политически анализи, програми и документи на здравното управление.

Монографии

Монографии и книги
• Култура на безопасност в здравеопазването и безопасни здравни грижи, Р. Димова, Р. Стоянова, МУ Пловдив, 2020
• Левтерова, Б. Как да измерим здравето. Макрос. Пловдив, 2019;
• Левтерова, Б. Измерване на качеството на живот при хронично болни. Макрос. Пловдив, 2018.
• Rozsa S., Dimitrova D. Regression and Structural Equation Modeling of Burnout Components in Health Care. New Model of Burn Out Syndrome:Towards Early Diagnosis and Prevention.River Publishers, 2014.
• Asenova R., Foreva G., Dimitrova D., Stoyanov D. Burn Out Syndrome Among General Practitioners. New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. River Publishers, 2014.
• Иванов Л, Г Иванов, Д Димитрова, Л Киров, Зл Петрова и кол. Бяла книга за здравеопазване основано на стойности. БАТМИ. София, 2012.
• Стоев Т. – Междуличностна и между културна комуникация. Изд. АБАГАР, Велико Търново, 2011.
• Димова Р. Измерване и оценяване на качеството на медицинската помощ. Пловдив, ВАП, 2011.
• Паунов Ст. Парите – мит, история, съвременност. Пловдив, ИМН, 2006.
• Паунов Ст. Нематериалните ресурси и икономическата динамика. Пловдив, ИМН, 2005.
• Паунов Ст. Същност и функция на парите. Пловдив, ИМН, 2004.
• Паунов Ст. Психология на икономическото поведение, Пловдив, 2004.

Дисертации

Хабилитационни трудове и защитени дисертации на членове на академичния състав:

Защитени дисертации за ОНС „Доктор“ в катедрата:
• Росица Димова, 2002. Качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика – същност, съдържание, определяне и управление.
• Донка Димитрова, 2008. Достъп на населението в първичната медицинска помощ.
• Радост Асенова, 2009. Наднормено тегло при деца в ранна училищна възраст и превантивна дейност на общопрактикуващите лекари.
• Нейчо Чачевски, 2009. Скринингът в общата медицинска практика.
• Любомир Киров, 2011. Бърнаут синдром при ОПЛ в България.
• Константин Сапунджиев, 2012.Детерминанти на психо-емоционалното и здравното състояние на лекарите, работещи в болничните заведения.
• Петя Гьорева, 2014. Оценка риска от психо-социални фактори в трудовата медицина.
• Гергана Форева, 2011. Палиативни грижи в общата медицинска практика.
• Хенриета Елкова, 2015. Организационно-управленчески проблеми на етапната болнична и извънболнична рехабилитация и отражението им върху качеството на живот на болни с мозъчен инсулт.
• Невена Иванова, 2015. Професионално-поведенчески и мотивационен профил на общопрактикуващите лекари.
• Румяна Стоянова, 2015. Текучество на медицинските сестри в Южен централен район на Република България – нагласи, фактори и перспективи.
• Боряна Левтерова, 2016. Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управлението на хроничното заболяване.