Катедра по Фармакология, токсикология и фармакотерапия

Академичен състав на Фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 60 2501


През 2006 г. e основана катедра по Фармакология и лекарствена токсикология като структурно звено на Фармацевтичен факултет към Медицинския университет – Пловдив. Новата катедра наследява традициите и опита в преподавателската и научно-изследователската дейност на школата от фармаколози от катедрата по фармакология на Медицински факултет.

Първият ръководител на новосъздадената катедрата е доц. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм. В състава ѝ са привлечени като хабилитирани преподаватели по лекарствена токсикология и фармакотерапия – проф. д-р Маргарита Караиванова, дмн и доц. д-р Янко Илиев, дм, мзм. Последователно са назначени и първите асистенти: д-р Нина Дончева (2007), д-р Анита Михайлова (2009), маг. фарм. Михаела Шишманова-Досева (2009).

От 2007 г. в катедрата е назначена Венета Желязкова (маг. химик), която съвместно със старшата лаборантка Йонка Коликова от катедрата по фармакология и клинична фармакология към МФ, обезпечава цялостната експериментална работа с опитни животни. През 2008 г. като редовен докторант постъпва д-р Мария Георгиева-Котетарова, която по-късно през 2011 г. е прехвърлена на длъжност асистент в катедрата по фармакология и клинична фармакология на Медицински факултет.

С нарастване обема на преподавателската работа нараства и необходимостта от нови преподаватели. Така през 2012 г. на работа като редовни асистенти постъпват маг. фарм. Елисавета Апостолова, д-р Мариян Тополов и маг. фарм. Весела Кокова. През 2013 – 2014 г. временно в катедрата работи като асистент по чл.68 от КТ маг. фарм. Илин Кандиларов. От създаването си до настоящия момент катедрата по фармакология и лекарствена токсикология на Фармацевтичния факултет се базира в една и съща сграда с катедрата по фармакология и клинична фармакология на Медицинския факултет.

Двете катедри се помещават в бившата сграда на клиниката по Акушерство и гинекология, собственост на УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив. Благодарение на умелото ръководство на двамата настоящи ръководители – проф. д-р Иванка Костадинова, дм, мзм и проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм, академичният състав на двете катедри работи като едно цяло в дух на разбирателство, научно сътрудничество и взаимопомощ в преподавателската работа. Катедрите ползват общи научно-изследователски лаборатории и учебни зали. Двете катедри разполагат с 8 учебни зали с обща площ 207,48 кв. м. и 137 работни места. За целите на научната дейност двете катедри по фармакология използват 3 лаборатории с обща площ 74,68 кв. м. и 14 работни места.

Учебно-преподавателска дейност

Академични стандарти

Програма за лекции

Програма за практически упражнения

Конспекти

2006 година след официалното признаване от Народното събрание на ФФ се наложи фармацевтите в 3-ти курс да учат фармакология в един семестър.
Преподаването беше организирано така, че два пъти седмично да имат три часови упражнения. Този първи випуск студенти по фармация завърши обучението си по фармакология със среден успех мн.добър (5.30). При условията на свръх натовареност академичният състав на катедрата участва в преподаването на магистър фармацевти, помощник фармацевти, студенти по медицина и дентална медицина, рентгенови лаборанти и рехабилитатори.

Съвместно с преподаватели от катедрата по фармакология и клинична фармакология на Медицинския факултет се провежда преподаване по 6 различни дисциплини: фармакология (на български и английски език), клинична фармакология (на български и английски език), фармакокинетика, лекарствена токсикология, фармакотерапия и клинична хомеопатия. Активно се работи със студенти-кръжочници по научни програми за изследване на биологично активни вещества.

Академичен състав

доцент Елисавета Апостолова, дм – Ръководител катедра

Елисавета Апостолова
Тел: 60 2089
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм

L. Peychev
Тел: 60 2498
e-mail: [email protected]

Проф. Блейз Билак , PhD, изследовател в рамките на програма Фулбрайт, период: февруари – юни, 2024

B.-Billack
Тел:
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

доц. Весела Кокова, дм – отговорник актуализация на Web страницата на к-та.

Весела Кокова
Тел: 60 2099
e-mail: [email protected]

гл. ас. Нина Дончева, дм – главен административен асистент

Тел: 60 2086
e-mail: [email protected]

Маг. ф. Михаела Шишманова, дм – гл. асистент, отговорник по учебна дейност

Тел: 60 2089
e-mail: [email protected]

гл. ас. Анита Михайлова, дм – отговорник по научната дейност

Тел: 60 2086
e-mail: [email protected]

гл. ас. Мариян Тополов, дм – отговорник по ЗБУТ

Мариян Тополов
Тел: 60 2099
e-mail: [email protected]

гл. ас. Кремена Сарачева, дм – отговорник по качество и акредитация, отговорник РНИ, отговорник МСПД

Кремена Сарачева
Тел: 60 2099
e-mail: [email protected]

маг. фарм. Кристина Ставракева – редовен докторант

Кристина Ставракева
Тел: 60 2099
e-mail: [email protected]

Севдалина Андонова- медицински лаборант

Севдалина Андонова
Тел: 60 2501
e-mail: [email protected]

Венета Желязкова – химик

Венета Желязкова
Тел: 60 2501
e-mail: [email protected]

Научно-изследователска дейност

Основните насоки в научно-изследователката работа на настоящата катедра към Фармацевтичния факултет следват жалоните, оставени от основателите на фармакологията в Медицинския факултет Пловдив. Водещо е изучаване действието на нови лекарства върху процесите на обучение и памет, фармакологично проучване на нови антиепилептични средства, невропротектори, фармакология на местни и интродуцирани видове растения, фармакология на пчелни продукти и пр.

Всеки от членовете на катедрата работи по собствена научна тематика:

− Невропротекция и антиконвулсанти; фитофармакология; клинична хомеопатия; фармакология на апитерапевтици; активатори на стем-клетъчна либерация, средства и методи за отказване от тютюнопушене и други (проф. д-р Л. Пейчев, маг. фарм. М. Шишманова-Досева, маг. фарм. Е. Апостолова, маг. фарм. В. Кокова, маг. фарм. И. Кандиларов);

− Проучване ефектите на средства, действащи върху ЦНС – инхибитори на холинестеразата за лечение болест на Алцхаймер, ГАМК-ергични средства, бензодиазепини, невропептиди, антипаркинсонови препарати (д-р Н. Дончева, д-р А. Михайлова, д-р М. Тополов);

През последните седем години в катедрата са постигнати значителни резултати в научната област (табл.1). Авторските свидетелства на сътрудници от катедрата за търговски марки са 4, публикуваните научни статии – 94, от които 51 в чуждестранни списания, а изнесените научни доклади и презентации – 110, от които 17 в чужбина. Колективът на катедрата е участвал в написването на 11 учебника по фармакология, токсикология и фармакотерапия, 10 ръководства по фармакология и 5 монографии. Осъществени са 2 хабилитации за професор (Л. Пейчев и Я. Илиев), защитени са 3 магистратури по здравен мениджмънт (Л. Пейчев, Я. Илиев, М. Шишманова-Досева), защитени са 5 дисертации за ОНС „Доктор“ (М. Шишманова-Досева, Е. Апостолова, Н. Дончева, М. Тополов, В. Кокова,). Членове на колектива са участвали в 10 научно-изследователски проекта, финансирани от МУ – Пловдив и МОН.

За периода 2011-2017 г. в катедрата по фармакология и лекарствена токсикология са защитени 5 дисертации за ОНС „Доктор“:

1. маг.фарм. Михаела Стилианова Шишманова-Досева – „Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове“, 2016 г.
2. маг.фарм. Елисавета Георгиева Апостолова – „Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин“, 2015 г.
3. д-р Нина Димитрова Дончева – „Сравнително експериментално изследване на аналгетично и противовъзпалително действие на средства, прилагани за съпътстваща терапия на болката“, 2016 г.
4. д-р Мариян Красимиров Тополов – „Сравнително изследване на ефектите на оланзапин и арипипразол върху модели на променени паметови функции“, 2017 г.
5. маг.фарм. Весела Юлиева Кокова – „Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури“, 2017 г.

Табл. 1. Публикационна активност на катедрата по фармакология и лекарствена токсикология към Фармацевтичен факултет на МУ Пловдив за периода 2011 – 2017 год.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ОБЩО
Брой публикации в научни списания – в чужбина и електронни  
 
1
 
 
3
 
8
 
8
 
12
 
32
Публикации в пълен текст – национални списания и сборници 6 6 4 3 5 9 10 43
Публикации в пълен текст в чужбина с IF  
 
 
2
 
2
 
4
 
4
 
7
 
19
Общ брой цитирания               84
  Цитирания от български автори 5 7 3 6 8 3 4 36
  Цитирания от чуждестранни автори 7 10 5 2 18 6 48
Общ брой участия на научни форуми                
  Участия в български форуми 12 13 8 14 16 22 8 93
  Участия в чужди форуми 1 5 1 2 4 3 1 17
Монография 3 1 1 5
Учебни помагала 3 3     2 4 3 2 4 21

Учебници

Списък на учебници и учебни помагала и монографии с участие на академичния състав на катедра по Фармакология и лекарствена токсикология

1. Психология и медицина. Ред. Н. Маджирова. Изд. „Райков“, 2011.
2. От симптома към медикамента и от медикамента към симптома – хомеопатичен справочник. Л. Пейчев, Х. Бояджиян. Второ допълнено издание. Изд. Изток-Запад, 2011.
3. Manual of Pharmacology for medical students. Edited by prof. D. Getova, MD, PhD, DrSci. Publisher: Medical University Plovdiv, 2011.
4. Учебник по фармакология. Ред. Проф. д-р Н. Бояджиева. Изд. АРСО, Второ издание, 2012.
5. Basic and Clinical Pharmacology with Toxicology. Edited by N. Boyadjieva. АРСО, 2012.
6. Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация II част. Ред. проф. д-р М. Караиванова, дмн. Изд. Софттрейд, 2014.
7. Фармакология и токсикология. Ред. проф. д-р Н. Бояджиева, Кр. Якимова. Изд. АРСО, 2014.
8. Фармакология и токсикология. Ред. Н. Бояджиева, К. Якимова. Изд. АРСО, Второ издание, 2015.
9. Клинична фармакология за студенти по медицина. Ред. проф. д-р И. Костадинова, дм. Изд. Летера, 2015.
10. Basic and Clinical Pharmacology with Toxicology. Ed. N. Boyadjieva. Изд. АРСО, Второ издание 2015.
11. Фармакология. Ред. Проф. д-р М. Караиванова, дмн. Изд. Софттрейд, 2016.
12. Лекарствен справочник 2016. М. Караиванова, Л. Пейчев, Ст. Георгиев. Изд. ТЕА Дизайн ООД, 2016.
13. Фармакология. Ред. проф. д-р М. Караиванова, дмн. Изд. Софттрейд, 2016.
14. Сборник класификации на лекарствените групи и тестови въпроси по Фармакология за студенти от специалностите „ Медицински лаборант“, Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“, ред. проф. д-р Л. Пейчев, 2016.
15. Сборник с тестове и рецептурни задачи по фармакология за студенти по фармация. Ред. проф. д-р Л. Пейчев, дм, Трето допълнено издание, 2017.
16. Сборник с рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология за студенти по дентална медицина. Ред. доц. д-р Д. Делев, дм и доц. Д-р И. Костадинов, дм, Трето преработено издание, 2017.
17. Фармакология за помощник-фармацевти, медицински сестри и акушерки, ред. проф. д-р И. Костадинова, дм и проф. д-р Л. Пейчев, дм, Изд. Екзакт 93, 2017.
18. Сборник с тестове и рецептурни задaчи по фармакология за студенти по медицина. Ред. доц. д-р Д. Делев, дм и доц. д-р И. Костадинов, дм, 2018.

Публикации

Списък на значими публикации с участие на академичния състав на катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“ за периода 2009-2017 г.

1. Peychev L. Homeopatic treatment of atopic dermatitis in the childhood – retrospective study. Plenar lectures of VI-th National Congress of Pharmacology, Varna, October 2009. Autonomic & Autacoid Pharmacology, Blackwell Publishing Ltd. Vol.30; 2; 2010, L-15; 132–135. IF 0.410
2. Draganova-Filipova M, Nikolova M, Mihova A, Peychev L, Sarafian V. A pilot study on the immunomodulatory effect of bulgarian propolis. Biotechnol. & Biotechnol. Equipment. 119-124; 24/2010/SE Second Balkan Conference On Biology Special Edition/On-Line, 21-23 May 2010, Plovdiv 50 Years University of Plovdiv. IF 0.291
3. D. Getova, N. Doncheva. Effects of ketamine on memory and nociception in rats. Folia Medica, 2011, 53(1): 53-59. ISSN 0204-8043.
4. Damianka P. Getova, Anita S. Mihaylova. A study of effects of Lamotrigine on mice using two convulsive tests. Folia Medica, 2011, 53(2): 57-62.
5. Damianka P. Getova, Anita S. Mihaylova. Effects of Rhodiola rosea extract on passive avoidance tests in rats. Centr. Eur. J. Med, 2013, 8(2): 176-181.
6. Slavov A, Trifonov A, Peychev L, Dimitrova S, Peycheva S, Gotcheva V, Angelov A. Biologically active compounds with anti-tumor activity in propolis extracts. J. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2013; 27(4):4010-4013. IF 0.291
7. Shishmanova M, Georgieva K, Peychev L. Effects of antiepileptic drugs on the physical working capacity of rats. European neuropsychopharmacology European College of Neuropsychopharmacology, Elsevier 2013; 23 Suppl. 2 223-224. IF 4,595
8. N. Doncheva, A. Mihaylova, D. Getova. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Rhodiola rosea L. extract in rats. Folia Medica, 2013, 55(3&4): 70-75
9. N. Doncheva, D.Getova. Antinociceptive effect of Gabapentin in naïve and with neuropathic pain rats. Trakia Journal of Sciences, 2014, vol. 12, Suppl. 1, 127-131.
10. Shishmanova M., Georgieva K., Peychev L. Changes in learning and memory in pentylenetetrazole induced amnesia of rats treated with Lacosamide. Indian Journal of Applied Research; The Global Journals, India. 2014;4, 1; 39-41. IF 2.1652.
11. Kokova V, E. Apostolova, L. Peychev. Experimental studies of the analgesic effect of pregabalin. 27thECNP Congress, 18-21 October 2014, Berlin, Germany. Abstract P.1.g.041 in: European Neuropsychopharmacology; The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, Elsevier, 2014, Vol 24, suppl. 2, Page 226-227. IF= 5.395
12. Тopolov M, Getova D. Study of the effects of atypical antipsychotics aripiprazole and olanzapine on learning and memory in naïve rats and rats with apomorphine-induced behavior. The Journal of European Neuropsychopharmacology 2014; 24(1):S42 P.2.014. ISSN 0924-977. IF 4.595.
13. Kokova V, Apostolova E, Peychev L. Effects of etifoxine on passive avoidance tests and locomotor activity in rats. The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology. Elsevier; Belgium. 2015; 25, 2, 334-335. IF 4.369
14. Shishmanova М, Georgieva K, Peychev L. Effect of Lacosamide and Lamotrigine on Cognitive Functions in Pentylentetrazole Kindled Rats. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences BAS. 2015; 68, 5: 661-8. IF 0.284
15. Shishmanova M, Peychev L, Georgieva K, Grozlekova L, Effects of different doses of the new antiepileptic drug lacosamide on learning and memory abilities in rats. The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology Elsevier; Belgium. 2015; 25,2,243-244. IF 4.369
16. J. Tchekalarova, M. Shishmanova, D. Atanasova, M. Stefanova, L. Alova, N. Lazarov, K. Georgieva. Effect of endurance training on seizure susceptibility, behavioral changes and neuronal damage after kainate-induced status epilepticus in spontaneously hypertensive rats. Brain Res. 2015; Vol 2;1625; 39-53. IF 2.561
17. Apostolova E., Kokova V, Peychev L. Experimental study on the antinociceptive effect of retigabine in rats. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research; December 2015: Vol. 5, Issue 1, P. 568-574. ISSN 2250 – 2858. IF 0.34
18. Darinka Dimitrova, Anita Mihaylova, Damianka Getova. Comparison of the effects of different doses Diazepam on learning and memory processes in rats using active and passive avoidance tests. Indian Journal of Pharmaceutical Science & Research, 2015, 15(2): 112-116.
19. Darinka Dimitrova, Anita Mihaylova, Damianka Getova . Study of the effects of Diazepam on passive avoidance test and locomotor activity in rats. International Journal of Preclinical & Pharmaceutical Research, 2015, 6(3): 106-110.
20. Saracheva K., Vasileva L., Getova D. Pharmacotherapy of post-traumatic stress disorder. World Journal of Pharmaceutical Research 2016; 5(6):75-87.
21. M. Shishmanova, Y. Koeva, L. Peychev, K. Georgieva. Suspected role of BDNF in the suppressive effects of lacosamide on cognitive functions in rats. European Neurophychopharmacology. 2016, Vol 26, Suppl. 2, P:245–246. IF 4.409
22. Zagorchev P., Apostolova E., Kokova V., Peychev L. Activation of KCNQ channels located on the skeletal muscle membrane by retigabine and its influence on the maximal muscle force in rat muscle strips. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 2016, Vol. 389(4), ISSN 0028-1298, p. 439–446. DOI 10.1007/s00210-016-1211-0. IF 2.471
23. Topolov M, Getova D. Cognitive impairment in schizophrenia, neurotransmitters and the new atypical neuroleptic aripiprazole. Folia Мedica 2016; 58(1):12-8; ISSN 0204-8043; DOI: 10.1515/folmed-2016-0001.
24. Nina Doncheva, Lilia Vasileva, Maria Ivanovska, Atanaska Petrova, Mariana Murdjeva, Damianka Getova. Protective effect of multiple administration of alpha – lipoic acid in lipopolysaccharide – induced model of inflammation in rats. Scholars Academic Journal of Pharmacy, 2016, 5(4): 95-99.
25. Saracheva KE., Prissadova NA., Turiiski VI., Slavchev VI., Krastev AD., Getova DP. Effects of the novel high-affinity 5-HT (1B/1D)-receptor ligand frovatriptan on the rat carotid artery. Folia Med. 2017; 59(1):31-36.
26. Saracheva K., Getova D. Effects of second generation triptans-frovatriptan and almotriptan on locomotor activity in an experimental model of migraine. Bulgarian medicine 2017; 7(1):17-22.

Монографии

Пейчев Л, Костадинова И. Хронофармакологията – основа на хронотерапията. В: “Хронобиология и биометрология в Българската медицина” под редакцията на Надежда Маджирова. Макрос 2000 Пловдив, ISBN 954-561-090-5, 48-54.

Пейчев Л. Фитотерапия. В: „Психология и медицина“ под редакцията на Надежда Маджирова. Пловдив, Медицинско издателство „Райков“ 2011, 662 с. ISBN: 978-954-9666-58-8. 521-525.

Пейчев Л. Хомеопатия. В: „Психология и медицина“ под редакцията на Надежда Маджирова. Пловдив, Медицинско издателство „Райков“ 2011, 662 с. ISBN: 978-954-9666-58-8; 526-531.

Пейчев Л., Бояджиян Х., 2011. От симптома към медикамента и от медикамента към симптома – хомеопатичен справочник. Изд. Изток-Запад Сф. 2011, ISBN 978-954-321-524-9; 830 с.

Илиев Я. Пропедевтика на клиничната токсикология. Издателство “Васил Петров – ВАП“ 2013, ISBN 978-954-8326-65-0, 136 с.

Елисавета Апостолова, Експериментални модели на зависимост и болка при животни, 2020, ИПК „Екобелан”, ISBN 978-619-7561-17-3.

Дисертации

Пейчев Л. 1991. Нови експериментални данни в неврофармакологичната характеристика на натриевия валпроат при многократно приложение и след отнемането му.

Илиев Я., 2000. Oстри отравяния: клинико-епидемиологична характеристика, токсикологична помощ и здравни последици.

Шишманова-Досева М., 2014. Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове.

Апостолова Е., 2015. Експериментална характеристика на малко проучени неврофармалокогични ефекти на ретигабин.

Дончева Н., 2016. Сравнително експериментално изследване на аналгетично и противовъзпалително действие на средства, прилагани за съпътстваща терапия на болката.

Тополов М., 2017. Сравнително изследване на ефектите на оланзапин и арипипразол върху модели на променени паметови функции.

Кокова В., 2017. Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури.

Сарачева К., 2017. In vivo и in vitro проучване ефектите на триптани второ поколение върху поведенчески функции и a. carotis communis.
Михайлова А., 2019. Експериментално повлияване на паметови функции, възпаление и имуномодулация при приложението на прамипексол и толкапон.