Информация за образователни програми и стипендии в базите данни на European Books

През 2018 г. академичният и административният състав и студентите в МУ – Пловдив отново могат да ползват абонираните бази данни на European Books Ltd. Publishers: HEPSEU Database, EduScholarships Index и EduDonor Index.

 • HEPSEU Database (Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries) съдържа информация за повече от 100 хил. образователни програми в европейските държави и за около 1.5 милиона стипендии за обучение.
  www.hepseu.com

 • EduScholarships Index (Worldwide Directory of Scholarships for Students) е световна директория с информация за над 2 милиона стипендии за студенти от всички образователно-квалификационни степени.
  www.eduscholarshipsindex.com

 • EduDonor Index (Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions) съдържа информация за повече от 600 хил. стипендии във всички области на образованието, насочена към образователни институции, за финансиране на различни проекти и дейности.
  www.edudonorindex.com

  Достъпът до базите данни се осъществява от университетската мрежа на посочените адреси, както и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп на адрес: https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login.