Информационен ден по Програма Еразъм+ в Медицински университет – Пловдив

При обичайно голям интерес премина информационният ден по Програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 година.
Поради спецификата при различните групи, които могат да участват в този вид мобилност, се организираха три отделни срещи: за преподавателски и непреподавателски персонал, за български студенти и докторанти, както и за чуждестранни студенти.

Информационният ден беше воден от доц. д-р Боян Владимиров – институционален координатор по Програма Еразъм +. На срещите присъства и проф. д-р Диляна Вичева – зам.-ректор по МСПД, както и експертите от отдел Международно сътрудничество: София Гонева, Таня Кутрянска и Петя. Иванова, които координират и организират академичната дейност по програмата.

Доц. Владимиров изтъкна ползите от различните видове мобилности, обърна внимание на продължителността и контрола, на предоставяната финансова и логистична подкрепа, на принципите на селекцията и на процедурите след одобрение. Освен отправените благодарности към целия екип от участниците в минали вече мобилности, беше отделено време за въпроси и отговори.

Медицински университет – Пловдив има двустранни споразумения с програмни държави по Еразъм+ със 128 висши учебни заведения от 25 страни и двустранни споразумения с партньорски държави по Еразъм+ с 6 университета от 3 страни.

Академичното ръководство на МУ – Пловдив вярва, че тези информационни срещи ще доведат до увеличаване на мобилностите по Програма Еразъм+. Участието в тази програма помага за професионалното израстване и разширяването на знанията и уменията на участниците. Осъществява се двустранна обмяна на опит и се създават контакти и приятелства, които са потенциал за бъдещи проекти, разширяват хоризонта и обогатяват всеки един с културното наследство на другите народи.

Подаването на документи ще бъде онлайн на https://erasmus.mu-plovdiv.bg/application от 5 март до 27 март 2020 година.