Медицински университет – Пловдив стартира Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие

От началото на 2023 г. Медицински университет – Пловдив започна изпълнението на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие (СНИИПР), финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост по Компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ и Стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.

Създаването на такава мрежа има за цел да бъде пилотиран модел за развитие на висшите училища, който да им помогне да повишат още повече качеството на научноизследователска си дейност, да ускорят трансфера на технологии и да подобрят взаимодействието си с бизнеса. Новият модел ще осигури необходимите условия за повишаване участието на изследователските висши училища в международни, европейски и национални програми, включително по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Планира се до 2030 г. изследователските висши училища да получават държавна субсидия за научна и иновационна дейност в размер на приблизително 40% повече спрямо субсидията за обучение, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030 г.

Договорът за изпълнение, сключен между Изпълнителна Агенция „Програма за образование“ и Медицински университет – Пловдив, един от изследователските университети в страната, е с период на изпълнение до юли 2026 г.

Дейностите по проекта са в 10 приоритетни за висшето училище направления: персонализирана медицина, имунология, онкология, иновативни диагностични подходи за прецизна диагноза и таргетна терапия; молекулярна биология, насочена към неопластични и невродегенеративни заболявания; скрининг на лекарства и моделиране на болести, лекарствени биоматериали и наноструктури; здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда; транслационна невронаука; дигитално направлявано познание и когнитивно профилиране и др.

Програмата предвижда привличане на 15 водещи международни изследователи и включване на 25 млади учени и докторанти и 14 постдокторанти.

Планирани са дейности за защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер, които ще обучат научните групи и ще им помогнат при подготовката на заявки за патенти за изобретения и полезни модели.

При изпълнение на проекта се предвижда осъществяване на международно сътрудничество в стратегическите за МУ-Пловдив научни направления и приложни изследвания, насочени към иновации.

По проекта МУ-Пловдив ще създаде изследователски групи, ръководени от признати международни изследователи, които ще надграждат съществуващия изследователски потенциал и ще съдействат за разпространение на научните резултати и насърчаване на организационна иновационна култура.