Катедра фармакогнозия и фармацевтична химия

Контакти

e-mail : ph.ph.chemistry@ff.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/200 766.


Учебна дейност

Академични стандарти

Учебни програми

Лекции

Упражнения

Седмични графици

Консултации

Конспекти

Колоквиум

Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ е създадена през април 2014 г. и се разполага в сграда на Медицински университет – Пловдив, намираща се на ул. Братя Бъкстон 120.
В катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия се обучават студенти по фармация по три задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Фармацевтичен анализ.

За всяка една от тези дисциплини катедрата разполага с добре оборудвани учебни лаборатории.
Академичният състав на катедрата провежда учебния процес в пълно съответствие с мисията и университетските цели на специалността „Фармация”. Основните принципи на обучение се осъществяват посредством лекции, практически упражнения, семинари и учебни практики. В преподавателската дейност на Катeдрата е застъпено и обучение на специализанти по специалностите:

 • „Лечебни растения и фитофармацевтични продукти“’;
 • „Анализ на лекарствените продукти“.

Акредитирани са докторски програми по:

 • Фармацевтична химия;
 • Фармакогнозия.

Фармацевтичната химия има интердисциплинарен характер и съчетава аспекти от органичната химия, фармакологията, биохимията и други дисциплини. Курсът по фармацевтична химия акцентира върху подходите при разработване на нови лекарства, лекарствен дизайн, връзка структура-активност, метаболизъм, фармакологично действие, подходи за оценка на молекули с потенциал за бъдещи лекарства и други тематики с есенциално значение за фармацията.

Курсът по Фармацевтичен анализ ще даде възможност на студентите да придобият теоретични познания и практически умения, относно съвременните подходи и аналитични процедури, които се използват за осигуряването на качествения контрол на лекарствата във фармацевтичната индустрия. Преподаването на теоретичния материал се осъществява чрез лекции и семинари. Теоретичните познания се допълват с лабораторна работа. Практическите занимания се провеждат в учебни лаборатории, които са оборудвани със съвременни аналитични инструменти. Студентите ще придобият ключови познания по фармацевтичен анализ като: подход при избор на метод за анализ, прилагане на различни аналитични техники за качествен и количествен контрол на лекарства, оценяване и интерпретация на получените резултати.

Дисциплината Фармакогнозия дава възможност фармацевтът да получи необходимите теоретични познания за лекарствените растителни суровини, които се използват в медицинската практика, както и за лечебните растения, виреещи у нас и в чужбина, от които се получават тези суровини. Те придобиват практически знания и умения за добиване на растителни дроги за лечебни цели, начините за тяхното окачествяване, химичен състав, действие и приложение и за лекарствените продукти на растителна основа, прилагани в практиката при различни заболявания.
Получените знания ще послужат на бъдещите фармацевти за практическата им работа в аптечната мрежа, билковите аптеки, складовете и дистрибуцията на продукти от лечебни растения при приложение в медицинската практика.

Академичен състав

Секция „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“

доц. Калин Валентинов Иванов, дф – ръководител на катедра

доц. Калин Иванов, дф
Тел: 032/200 766
e-mail: kalin.ivanov@mu-plovdiv.bg

доц. Станислава Иванова, дф – Отговорник по НИД

Тел: 032/200 766
e-mail: stanislava.ivanova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Стоян Пъпанов, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: stoyan.papanov@mu-plovdiv.bg

ас. Велислава Тодорова – IT- отговорник

Тел: 032/200 766
e-mail: velislava.todorova@mu-plovdiv.bg

ас. Станислав Дянков – зам. отговорник по РНИ

Тел: 032/200 766
e-mail: stanislav.dyankov@mu-plovdiv.bg

ас. Зоя Джакова – отговорник по РНИ

Тел: 032/200 766
e-mail: zoya.dzhakova@mu-plovdiv.bg

Секция „Фармакогнозия“

доц. Нико Бенбасат, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: niko.benbasat@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Паолина Лукова, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: paolina.lukova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Диана Карчева – Бахчеванска, дф –Административен асистент

Тел: 032/200 766
e-mail: diana.karcheva@mu-plovdiv.bg

ас. Даниела Сейменска –Отговорник по учебна дейност

Тел: 032/200 766
e-mail: daniela.seymenska@mu-plovdiv.bg

ас. Ваня Налбантова – Отговорик по качество и акредитация

Тел: 032/200 766
e-mail: vanya.nalbantova@mu-plovdiv.bg

ас. Борислава Лечкова – отговорник по пожарната безопасност и ЗБУТ

Тел: 032/200 766
e-mail: borislava.lechkova@mu-plovdiv.bg

Помощен персонал

Йоана Георгиева – специалист биолог

Тел: 032/200 766.
e-mail: yoana.georgieva@mu-plovdiv.bg

Нурай Мюмюнова – специaлист химик

Тел: 032/200 766.
e-mail: nmyumyunova@mu-plovdiv.bg

Габриела Ломска – специалист химик

Тел: 032/200 766.
e-mail: gabriela.lomska@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Научните изследвания са съсредоточени в следните основни направления:

 • Охарактеризиране на химическия състав на биологично-активни екстракти от български лечебни растения.
 • Фитохимичен анализ на растителни полизахариди (РПз). Изпитване на биологични активности на РПз.
 • Изпитване на биологични активности на растителни полифеноли.
 • Разработване на хранителни добавки (ХД) с потенциална антиоксидантна, имуностимулираща и противовирусна активност.
 • Разработване на аналитични подходи за качествен и количествен анализ на необявени субстанции в ХД.
 • Разработване на аналитични подходи за качествен и количествен анализ на допинг субстанции.
 • Разработване на аналитични подходи за качествен и количествен анализ на субстанции, които се мониторират от WADA.

Учебници

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ

1. Лиляна Дряновска-Нонинска, Йордан Гагаузов, Станка Якимова, Фармацевтична химия, 1986. г.
2. Watson, David G. Pharmaceutical Chemistry, Elsevier Health Sciences, 2011.
3. Hill, Raymond G. Drug Discovery and Development,Elsevier Health Sciences, 2012.
4. Donald Cairns,Essentials of Pharmaceutical Chemistry, 4th edition, 2012
5. Jill Barber,Chris Rostron,Pharmaceutical Chemistry, 2013

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАКОГНОЗИЯ

1.Асенов И., С. Николов. Фармакогнозия. Медицина и физкултура, София, 1988.
2.Асенов И., Ч. Гусев, Г. Китанов, С. Николов, Т. Петков. Билкосъбиране. Ръководство за бране и първична преработка на лечебни растения. Гео Фар-2003, София, 2019.
3.Асенов И., Ст. Николов, Г. Китанов, И. Йонкова, С. Нинов. Ръководство за практически упражнения по фармакогнозия. Медицина и физкултура, София, 1993.
4.Китанов Г. Фармакогнозия І (лекции за студенти във Фармацевтичен факултет).
5.Китанов Г. Фармакогнозия ІI (лекции за студенти във Фармацевтичен факултет).
6.Evans W. Trease and Evans’ Pharmacognosy, 16th Edition, Saunders Ltd., New York, 2009
7.Heinrich M., Barnes J., Gibbons S., Williamson E. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Elsevier, 2012.
8.Shah B. Textbook of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2nd Edition, Elsevier, 2013.
9.European Pharmacopoeia Monographs. European Pharmacopoeia 9, 2016.
10.WHO. Monographs on Selected Medicinal Plants. WHO, Geneva: v.1, 1999; v.2, 2002; v. 3, 2007; v.4, 2009.

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ

1. Нено П. Димов, Хроматографиите във фармацевтичния анализ, 1999 г.
2. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 9th Edition
3. Watson, David G. Pharmaceutical analysis, Elsevier Health Sciences, 2017
4. Steen Hansen, Stig Pedersen‐Bjergaard, Knut Rasmussen, Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis, John Wiley & Sons, 2012
5. Quality assurance of pharmaceuticals, WHO, second edition

Публикации

Колективът на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ има публикувани над 110 статии в международни списания, от които 27 с импакт фактор, както и 35 публикации в национални издания. Осъществени са над 60 участия в международни и над 40 участия в национални научни форуми, както и 10 участия в научни проекти. Трудовете на катедрата са цитирани над 250 пъти, 195 от които от чуждестранни автори.

Монографии

 • Калин Иванов, Станислава Иванова, Субстанции в спорта, 2016, издателство Зеница, ISBN 978-954-9674-47-7”

Дисертации

 • Калин Иванов – „Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава на хранителни добавки“– област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия“;
 • Станислава Иванова – “Фармакоаналитичен контрол на хранителните добавки с андрогенно действие” област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия “;
 • Паолина Лукова – „ Изследване пребиотичния потенциал на полизахариди при някои видове от род Plantago L., разпространени в България“- област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“;
 • Диана Карчева-Бахчеванска – „Изследване функционалните свойства на полифенолни екстракти при видове от род Vaccinium L. върху ензими от въглехидратната обмяна“ – област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“;
 • Стефка Иванова – “Регулаторни аспекти на лечението на остеопороза и аналитични характеристики на някои лекарствени продукти със стероидна структура” област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия “.