Катедра фармакогнозия и фармацевтична химия

Колектив на катедра по фармакогнозия и фармацевтична химия, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по фармакогнозия и фармацевтична химия, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/200 766.


Учебна дейност ОКС “ Магистър“ по специалност Фармация

Академични стандарти

Учебни програми

Програма за лекции

Програма за практически упражнения

Седмични графици

График за консултации

Конспекти

Изисквания за колоквиуми след завършен държавен стаж

Регламент за провеждане на присъствен теоретичен изпит

Инструкции за провеждане на онлайн теоретичен изпит

Катедра Фармакогнозия и фармацевтична химия

Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ е създадена във Фармацевтичен факултет през 2014г. Разположена е в сграда на МУ – Пловдив, намираща се на ул. Братя Бъкстон 120.
В катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия се обучават студенти по фармация ОКС “Магистър” по три задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Фармацевтичен анализ.

В катедрата се обучават също и студенти ОКС “Професионален бакалавър” по специалност Помощник фармацевт по следните задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Броматология.

В преподавателската дейност на Катeдрата е застъпено и следдипломно обучение за придобиване на специалност, за лица с професионална квалификация магистър-фармацевт по:

 • „Лечебни растения и фитофармацевтични продукти“’
 • „Анализ на лекарствените продукти“

Акредитирани са докторски програми по следните научни специалности:

 • Фармацевтична химия
 • Фармакогнозия и фитохимия

Свободноизбираеми дисциплини за студенти по фармация ОКС “Магистър”:

 • Анализ на биологичноактивни вещества
 • Етерични масла и ароматерапия

За всяка една от тези дисциплини катедрата разполага с академичен състав, притежаващ съответния задължителен ценз, както и с добре оборудвани учебни и научни лаборатории. Академичният състав на катедрата провежда учебния процес в пълно съответствие с мисията и университетските цели на специалността „Фармация”. Основните принципи на обучение се осъществяват посредством лекции, практически упражнения, семинари и учебни практики.

Материалната база на катедрата е разположена на третия етаж и част от четвъртия етаж и включва:

 • Фитохимична лаборатория;
 • Две микроскопски лаборатории по фармакогнозия;
 • Лаборатория по фармацевтична химия;
 • Две лаборатории по фармацевтичен анализ;
 • Научно-изследователска лаборатория по фармакогнозия и фитохимия;
 • Научно-изследователска лаборатория по фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
 • Склад за съхранение на опасни реактиви и химикали.

Фармацевтична химия.

Дисциплината “Фармацевтична химия” е есенциална за обучението по Фармация и по нея се полага държавен изпит. Тази специална научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети, представлява пресечна точка на редица други фундаментални научни дисцилпини. Целта на обучението е да подготви квалифицирани, креативни и мотивирани магистър фармацевти, със задълбочени познания, относно фармакологичните групи лекарствени вещества, международни непатентни наименования, структурни формули, химични наименования, връзки между химична структура, физични и химични свойства и фармакологично действие, механизъм на действие, терапевтични индикации, метаболизъм, елиминиране, стабилност, синтеза.

Фармацевтичен анализ.

Дисциплината “Фармацевтичен анализ” е есенциална за обучението по Фармация и по нея се полага държавен изпит. Тази специална научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети, представлява пресечна точка на редица други фундаментални научни дисцилпини. Изучавайки Фармацевтичен анализ студентите ще придобият теоретични познания и практически умения, относно съвременните подходи и аналитични процедури, които се използват за осигуряването на качествения контрол на лекарствата във фармацевтичната индустрия. Преподаването на теоретичния материал се осъществява чрез лекции и семинари. Теоретичните познания се допълват с лабораторна работа. Практическите упражнения се провеждат в учебни лаборатории, които са оборудвани със съвременни аналитични инструменти. Студентите ще придобият ключови познания по фармацевтичен анализ като: подход при избор на метод за анализ, прилагане на различни аналитични техники за качествен и количествен контрол на лекарства, оценяване и интерпретация на получените резултати.

Фармакогнозия.

„Фармакогнозия и фитохимия“ е специална интердисциплинарна научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети. Тя има за предмет изучаването на растителните лекарствени суровини, които се използват в медицинската практика, както и на лечебните растения, от които се получават тези суровини.
Изучавалите тази дисциплина усвояват необходимите теоретични познания и практически умения за добиване на растителни лекарствени субстанции за лечебни цели, начините за тяхното окачествяване, химичен състав, действие и приложение, както и за лекарствените продукти на растителна основа, прилагани в практиката при различни заболявания.
Основната цел на обучението по „Фармакогнозия и фитохимия”, което се провежда в катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия ”, включва:

 • Подготвяне на високо квалифицирани специалисти, способни самостоятелно и компетентно да решават теоретични и практически задачи в областта на фармакогнозията и фитохимията.
 • Създаване на висококвалифицирани преподаватели по специалността Фармакогнозия и фитохимия за нуждите на обучението в МУ- Пловдив.
 • Придобиване на теоретични, методични и практически умения за развитие на съвременна научно-изследователска дейност в областта на фармакогнозията и фитохимията.
 • Привличане и подготовка на млади и мотивирани хора (магистър-фармацевти) за работа в областта на фармакогнозията и фитохимията като университетска специализирана научна дисциплина.

Учебна дейност ОКС “Професионален бакалавър“ по специалност Помощник фармацевт

Учебни програми

График за консултации

Конспекти

Регламент за провеждане на присъствен теоретичен изпит

Инструкции за провеждане на онлайн теоретичен изпит

Катедра Фармакогнозия и фармацевтична химия

Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ е създадена във Фармацевтичен факултет през 2014г. Разположена е в сграда на МУ – Пловдив, намираща се на ул. Братя Бъкстон 120.
В катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия се обучават студенти по фармация ОКС “Магистър” по три задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Фармацевтичен анализ.

В катедрата се обучават също и студенти ОКС “Професионален бакалавър” по специалност Помощник фармацевт по следните задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Броматология.

В преподавателската дейност на Катeдрата е застъпено и следдипломно обучение за придобиване на специалност, за лица с професионална квалификация магистър-фармацевт по:

 • „Лечебни растения и фитофармацевтични продукти“’
 • „Анализ на лекарствените продукти“

Акредитирани са докторски програми по следните научни специалности:

 • Фармацевтична химия
 • Фармакогнозия и фитохимия

Свободноизбираеми дисциплини за студенти по фармация ОКС “Магистър”:

 • Анализ на биологичноактивни вещества
 • Етерични масла и ароматерапия

За всяка една от тези дисциплини катедрата разполага с академичен състав, притежаващ съответния задължителен ценз, както и с добре оборудвани учебни и научни лаборатории. Академичният състав на катедрата провежда учебния процес в пълно съответствие с мисията и университетските цели на специалността „Фармация”. Основните принципи на обучение се осъществяват посредством лекции, практически упражнения, семинари и учебни практики.

Материалната база на катедрата е разположена на третия етаж и част от четвъртия етаж и включва:

 • Фитохимична лаборатория;
 • Две микроскопски лаборатории по фармакогнозия;
 • Лаборатория по фармацевтична химия;
 • Две лаборатории по фармацевтичен анализ;
 • Научно-изследователска лаборатория по фармакогнозия и фитохимия;
 • Научно-изследователска лаборатория по фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
 • Склад за съхранение на опасни реактиви и химикали.

Фармацевтична химия.

Дисциплината “Фармацевтична химия” е есенциална за обучението по Фармация и по нея се полага държавен изпит. Тази специална научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети, представлява пресечна точка на редица други фундаментални научни дисцилпини. Целта на обучението е да подготви квалифицирани, креативни и мотивирани магистър фармацевти, със задълбочени познания, относно фармакологичните групи лекарствени вещества, международни непатентни наименования, структурни формули, химични наименования, връзки между химична структура, физични и химични свойства и фармакологично действие, механизъм на действие, терапевтични индикации, метаболизъм, елиминиране, стабилност, синтеза.

Фармацевтичен анализ.

Дисциплината “Фармацевтичен анализ” е есенциална за обучението по Фармация и по нея се полага държавен изпит. Тази специална научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети, представлява пресечна точка на редица други фундаментални научни дисцилпини. Изучавайки Фармацевтичен анализ студентите ще придобият теоретични познания и практически умения, относно съвременните подходи и аналитични процедури, които се използват за осигуряването на качествения контрол на лекарствата във фармацевтичната индустрия. Преподаването на теоретичния материал се осъществява чрез лекции и семинари. Теоретичните познания се допълват с лабораторна работа. Практическите упражнения се провеждат в учебни лаборатории, които са оборудвани със съвременни аналитични инструменти. Студентите ще придобият ключови познания по фармацевтичен анализ като: подход при избор на метод за анализ, прилагане на различни аналитични техники за качествен и количествен контрол на лекарства, оценяване и интерпретация на получените резултати.

Фармакогнозия.

„Фармакогнозия и фитохимия“ е специална интердисциплинарна научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети. Тя има за предмет изучаването на растителните лекарствени суровини, които се използват в медицинската практика, както и на лечебните растения, от които се получават тези суровини.
Изучавалите тази дисциплина усвояват необходимите теоретични познания и практически умения за добиване на растителни лекарствени субстанции за лечебни цели, начините за тяхното окачествяване, химичен състав, действие и приложение, както и за лекарствените продукти на растителна основа, прилагани в практиката при различни заболявания.
Основната цел на обучението по „Фармакогнозия и фитохимия”, което се провежда в катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия ”, включва:

 • Подготвяне на високо квалифицирани специалисти, способни самостоятелно и компетентно да решават теоретични и практически задачи в областта на фармакогнозията и фитохимията.
 • Създаване на висококвалифицирани преподаватели по специалността Фармакогнозия и фитохимия за нуждите на обучението в МУ- Пловдив.
 • Придобиване на теоретични, методични и практически умения за развитие на съвременна научно-изследователска дейност в областта на фармакогнозията и фитохимията.
 • Привличане и подготовка на млади и мотивирани хора (магистър-фармацевти) за работа в областта на фармакогнозията и фитохимията като университетска специализирана научна дисциплина.

Академичен състав

„Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“

Доц. Маг. фарм. Калин Валентинов Иванов, дф – ръководител на катедра

доц. Калин Иванов, дф
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Доц. Маг. фарм. Станислава Иванова, дф – Отговорник по НИД

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Велислава Тодорова – IT- отговорник

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Станислав Дянков – зам. отговорник по РНИ

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Зоя Джакова – отговорник по РНИ

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Велина Джоглова

Велина-Джоглова
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Павлина Костова

Павлина-Костова
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Стела Пашова

Стела-Пашова
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Гл. Ас. Маг. фарм. Стоян Пъпанов, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

„Фармакогнозия“

Доц. Маг. фарм. Нико Бенбасат, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Гл. Ас. Маг. фарм. Паолина Лукова, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Гл. Ас. Маг. фарм. Диана Карчева – Бахчеванска, дф –Административен асистент

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Даниела Сейменска –Отговорник по учебна дейност

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Ваня Налбантова – Отговорик по качество и акредитация

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Борислава Лечкова – отговорник по пожарната безопасност и ЗБУТ

Борислава-Лечкова
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Неакадемичен състав

Йоана Георгиева – специалист биолог

Тел: 032/200 766.
e-mail: [email protected]

Нурай Мюмюнова – специaлист химик

Тел: 032/200 766.
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Научните изследвания са съсредоточени в следните основни направления:

 • Охарактеризиране на химическия състав на биологично-активни екстракти от български лечебни растения.
 • Фитохимичен анализ на растителни полизахариди (РПз). Изпитване на биологични активности на РПз.
 • Изпитване на биологични активности на растителни полифеноли.
 • Разработване на хранителни добавки (ХД) с потенциална антиоксидантна, имуностимулираща и противовирусна активност.
 • Разработване на аналитични подходи за качествен и количествен анализ на необявени субстанции в ХД.
 • Разработване на аналитични подходи за качествен и количествен анализ на допинг субстанции.
 • Разработване на аналитични подходи за качествен и количествен анализ на субстанции, които се мониторират от WADA.

Учебници

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ

1. Лиляна Дряновска-Нонинска, Йордан Гагаузов, Станка Якимова, Фармацевтична химия, 1986. г.
2. Watson, David G. Pharmaceutical Chemistry, Elsevier Health Sciences, 2011.
3. Hill, Raymond G. Drug Discovery and Development,Elsevier Health Sciences, 2012.
4. Donald Cairns,Essentials of Pharmaceutical Chemistry, 4th edition, 2012
5. Jill Barber,Chris Rostron,Pharmaceutical Chemistry, 2013

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАКОГНОЗИЯ

1.Асенов И., С. Николов. Фармакогнозия. Медицина и физкултура, София, 1988.
2.Асенов И., Ч. Гусев, Г. Китанов, С. Николов, Т. Петков. Билкосъбиране. Ръководство за бране и първична преработка на лечебни растения. Гео Фар-2003, София, 2019.
3.Асенов И., Ст. Николов, Г. Китанов, И. Йонкова, С. Нинов. Ръководство за практически упражнения по фармакогнозия. Медицина и физкултура, София, 1993.
4.Китанов Г. Фармакогнозия І (лекции за студенти във Фармацевтичен факултет).
5.Китанов Г. Фармакогнозия ІI (лекции за студенти във Фармацевтичен факултет).
6.Evans W. Trease and Evans’ Pharmacognosy, 16th Edition, Saunders Ltd., New York, 2009
7.Heinrich M., Barnes J., Gibbons S., Williamson E. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Elsevier, 2012.
8.Shah B. Textbook of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2nd Edition, Elsevier, 2013.
9.European Pharmacopoeia Monographs. European Pharmacopoeia 9, 2016.
10.WHO. Monographs on Selected Medicinal Plants. WHO, Geneva: v.1, 1999; v.2, 2002; v. 3, 2007; v.4, 2009.

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ

1. Нено П. Димов, Хроматографиите във фармацевтичния анализ, 1999 г.
2. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 9th Edition
3. Watson, David G. Pharmaceutical analysis, Elsevier Health Sciences, 2017
4. Steen Hansen, Stig Pedersen‐Bjergaard, Knut Rasmussen, Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis, John Wiley & Sons, 2012
5. Quality assurance of pharmaceuticals, WHO, second edition

Публикации

Колективът на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ има публикувани над 110 статии в международни списания, от които 27 с импакт фактор, както и 35 публикации в национални издания. Осъществени са над 60 участия в международни и над 40 участия в национални научни форуми, както и 10 участия в научни проекти. Трудовете на катедрата са цитирани над 250 пъти, 195 от които от чуждестранни автори.

Монографии

 • Калин Иванов, Станислава Иванова, Субстанции в спорта, 2016, издателство Зеница, ISBN 978-954-9674-47-7”

Дисертации

 • Калин Иванов – „Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава на хранителни добавки“– област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия“;
 • Станислава Иванова – “Фармакоаналитичен контрол на хранителните добавки с андрогенно действие” област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия “;
 • Паолина Лукова – „ Изследване пребиотичния потенциал на полизахариди при някои видове от род Plantago L., разпространени в България“- област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“;
 • Диана Карчева-Бахчеванска – „Изследване функционалните свойства на полифенолни екстракти при видове от род Vaccinium L. върху ензими от въглехидратната обмяна“ – област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“;
 • Стефка Иванова – “Регулаторни аспекти на лечението на остеопороза и аналитични характеристики на някои лекарствени продукти със стероидна структура” област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия “.