Катедра фармакогнозия и фармацевтична химия

Колектив на катедра по фармакогнозия и фармацевтична химия, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по фармакогнозия и фармацевтична химия, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/200 766.


Учебна дейност ОКС “ Магистър“ по специалност Фармация

Академични стандарти

Учебни програми

Програма за лекции

Програма за практически упражнения

Седмични графици

График за консултации

Конспекти

Изисквания за колоквиуми след завършен държавен стаж

Регламент за провеждане на присъствен теоретичен изпит

Инструкции за провеждане на онлайн теоретичен изпит

Катедра Фармакогнозия и фармацевтична химия

Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ е създадена във Фармацевтичен факултет през 2014г. Разположена е в сграда на МУ – Пловдив, намираща се на ул. Братя Бъкстон 120.
В катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия се обучават студенти по фармация ОКС “Магистър” по три задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Фармацевтичен анализ.

В катедрата се обучават също и студенти ОКС “Професионален бакалавър” по специалност Помощник фармацевт по следните задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Броматология.

В преподавателската дейност на Катeдрата е застъпено и следдипломно обучение за придобиване на специалност, за лица с професионална квалификация магистър-фармацевт по:

 • „Лечебни растения и фитофармацевтични продукти“’
 • „Анализ на лекарствените продукти“

Акредитирани са докторски програми по следните научни специалности:

 • Фармацевтична химия
 • Фармакогнозия и фитохимия

Свободноизбираеми дисциплини за студенти по фармация ОКС “Магистър”:

 • Анализ на биологичноактивни вещества
 • Етерични масла и ароматерапия

За всяка една от тези дисциплини катедрата разполага с академичен състав, притежаващ съответния задължителен ценз, както и с добре оборудвани учебни и научни лаборатории. Академичният състав на катедрата провежда учебния процес в пълно съответствие с мисията и университетските цели на специалността „Фармация”. Основните принципи на обучение се осъществяват посредством лекции, практически упражнения, семинари и учебни практики.

Материалната база на катедрата е разположена на третия етаж и част от четвъртия етаж и включва:

 • Фитохимична лаборатория;
 • Две микроскопски лаборатории по фармакогнозия;
 • Лаборатория по фармацевтична химия;
 • Две лаборатории по фармацевтичен анализ;
 • Научно-изследователска лаборатория по фармакогнозия и фитохимия;
 • Научно-изследователска лаборатория по фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
 • Склад за съхранение на опасни реактиви и химикали.

Фармацевтична химия.

Дисциплината “Фармацевтична химия” е есенциална за обучението по Фармация и по нея се полага държавен изпит. Тази специална научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети, представлява пресечна точка на редица други фундаментални научни дисцилпини. Целта на обучението е да подготви квалифицирани, креативни и мотивирани магистър фармацевти, със задълбочени познания, относно фармакологичните групи лекарствени вещества, международни непатентни наименования, структурни формули, химични наименования, връзки между химична структура, физични и химични свойства и фармакологично действие, механизъм на действие, терапевтични индикации, метаболизъм, елиминиране, стабилност, синтеза.

Фармацевтичен анализ.

Дисциплината “Фармацевтичен анализ” е есенциална за обучението по Фармация и по нея се полага държавен изпит. Тази специална научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети, представлява пресечна точка на редица други фундаментални научни дисцилпини. Изучавайки Фармацевтичен анализ студентите ще придобият теоретични познания и практически умения, относно съвременните подходи и аналитични процедури, които се използват за осигуряването на качествения контрол на лекарствата във фармацевтичната индустрия. Преподаването на теоретичния материал се осъществява чрез лекции и семинари. Теоретичните познания се допълват с лабораторна работа. Практическите упражнения се провеждат в учебни лаборатории, които са оборудвани със съвременни аналитични инструменти. Студентите ще придобият ключови познания по фармацевтичен анализ като: подход при избор на метод за анализ, прилагане на различни аналитични техники за качествен и количествен контрол на лекарства, оценяване и интерпретация на получените резултати.

Фармакогнозия.

„Фармакогнозия и фитохимия“ е специална интердисциплинарна научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети. Тя има за предмет изучаването на растителните лекарствени суровини, които се използват в медицинската практика, както и на лечебните растения, от които се получават тези суровини.
Изучавалите тази дисциплина усвояват необходимите теоретични познания и практически умения за добиване на растителни лекарствени субстанции за лечебни цели, начините за тяхното окачествяване, химичен състав, действие и приложение, както и за лекарствените продукти на растителна основа, прилагани в практиката при различни заболявания.
Основната цел на обучението по „Фармакогнозия и фитохимия”, което се провежда в катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия ”, включва:

 • Подготвяне на високо квалифицирани специалисти, способни самостоятелно и компетентно да решават теоретични и практически задачи в областта на фармакогнозията и фитохимията.
 • Създаване на висококвалифицирани преподаватели по специалността Фармакогнозия и фитохимия за нуждите на обучението в МУ- Пловдив.
 • Придобиване на теоретични, методични и практически умения за развитие на съвременна научно-изследователска дейност в областта на фармакогнозията и фитохимията.
 • Привличане и подготовка на млади и мотивирани хора (магистър-фармацевти) за работа в областта на фармакогнозията и фитохимията като университетска специализирана научна дисциплина.

Учебна дейност ОКС “Професионален бакалавър“ по специалност Помощник фармацевт

Учебни програми

Седмичен график

График за консултации

Конспекти

Регламент за провеждане на присъствен теоретичен изпит

Инструкции за провеждане на онлайн теоретичен изпит

Катедра Фармакогнозия и фармацевтична химия

Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ е създадена във Фармацевтичен факултет през 2014г. Разположена е в сграда на МУ – Пловдив, намираща се на ул. Братя Бъкстон 120.
В катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия се обучават студенти по фармация ОКС “Магистър” по три задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Фармацевтичен анализ.

В катедрата се обучават също и студенти ОКС “Професионален бакалавър” по специалност Помощник фармацевт по следните задължителни дисциплини:

 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтична химия;
 • Броматология.

В преподавателската дейност на Катeдрата е застъпено и следдипломно обучение за придобиване на специалност, за лица с професионална квалификация магистър-фармацевт по:

 • „Лечебни растения и фитофармацевтични продукти“’
 • „Анализ на лекарствените продукти“

Акредитирани са докторски програми по следните научни специалности:

 • Фармацевтична химия
 • Фармакогнозия и фитохимия

Свободноизбираеми дисциплини за студенти по фармация ОКС “Магистър”:

 • Анализ на биологичноактивни вещества
 • Етерични масла и ароматерапия

За всяка една от тези дисциплини катедрата разполага с академичен състав, притежаващ съответния задължителен ценз, както и с добре оборудвани учебни и научни лаборатории. Академичният състав на катедрата провежда учебния процес в пълно съответствие с мисията и университетските цели на специалността „Фармация”. Основните принципи на обучение се осъществяват посредством лекции, практически упражнения, семинари и учебни практики.

Материалната база на катедрата е разположена на третия етаж и част от четвъртия етаж и включва:

 • Фитохимична лаборатория;
 • Две микроскопски лаборатории по фармакогнозия;
 • Лаборатория по фармацевтична химия;
 • Две лаборатории по фармацевтичен анализ;
 • Научно-изследователска лаборатория по фармакогнозия и фитохимия;
 • Научно-изследователска лаборатория по фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
 • Склад за съхранение на опасни реактиви и химикали.

Фармацевтична химия.

Дисциплината “Фармацевтична химия” е есенциална за обучението по Фармация и по нея се полага държавен изпит. Тази специална научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети, представлява пресечна точка на редица други фундаментални научни дисцилпини. Целта на обучението е да подготви квалифицирани, креативни и мотивирани магистър фармацевти, със задълбочени познания, относно фармакологичните групи лекарствени вещества, международни непатентни наименования, структурни формули, химични наименования, връзки между химична структура, физични и химични свойства и фармакологично действие, механизъм на действие, терапевтични индикации, метаболизъм, елиминиране, стабилност, синтеза.

Фармацевтичен анализ.

Дисциплината “Фармацевтичен анализ” е есенциална за обучението по Фармация и по нея се полага държавен изпит. Тази специална научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети, представлява пресечна точка на редица други фундаментални научни дисцилпини. Изучавайки Фармацевтичен анализ студентите ще придобият теоретични познания и практически умения, относно съвременните подходи и аналитични процедури, които се използват за осигуряването на качествения контрол на лекарствата във фармацевтичната индустрия. Преподаването на теоретичния материал се осъществява чрез лекции и семинари. Теоретичните познания се допълват с лабораторна работа. Практическите упражнения се провеждат в учебни лаборатории, които са оборудвани със съвременни аналитични инструменти. Студентите ще придобият ключови познания по фармацевтичен анализ като: подход при избор на метод за анализ, прилагане на различни аналитични техники за качествен и количествен контрол на лекарства, оценяване и интерпретация на получените резултати.

Фармакогнозия.

„Фармакогнозия и фитохимия“ е специална интердисциплинарна научна област, характерна само за образованието във Фармацевтичните факултети. Тя има за предмет изучаването на растителните лекарствени суровини, които се използват в медицинската практика, както и на лечебните растения, от които се получават тези суровини.
Изучавалите тази дисциплина усвояват необходимите теоретични познания и практически умения за добиване на растителни лекарствени субстанции за лечебни цели, начините за тяхното окачествяване, химичен състав, действие и приложение, както и за лекарствените продукти на растителна основа, прилагани в практиката при различни заболявания.
Основната цел на обучението по „Фармакогнозия и фитохимия”, което се провежда в катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия ”, включва:

 • Подготвяне на високо квалифицирани специалисти, способни самостоятелно и компетентно да решават теоретични и практически задачи в областта на фармакогнозията и фитохимията.
 • Създаване на висококвалифицирани преподаватели по специалността Фармакогнозия и фитохимия за нуждите на обучението в МУ- Пловдив.
 • Придобиване на теоретични, методични и практически умения за развитие на съвременна научно-изследователска дейност в областта на фармакогнозията и фитохимията.
 • Привличане и подготовка на млади и мотивирани хора (магистър-фармацевти) за работа в областта на фармакогнозията и фитохимията като университетска специализирана научна дисциплина.

Академичен състав

„Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“

Доц. Маг. фарм. Калин Валентинов Иванов, дф – ръководител на катедра

доц. Калин Иванов, дф
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Доц. Маг. фарм. Станислава Иванова, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Велислава Тодорова – Административен асистент

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Станислав Дянков – зам. отговорник по РНИ

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Зоя Джакова – отговорник по РНИ

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Велина Джоглова – Отговорник по учебна дейност

Велина-Джоглова
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Павлина Костова

Павлина-Костова
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Стела Пашова – Отговорник научно изследователска дейност

Стела-Пашова
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. Фарм. Ваня Рангелов Кожухаров

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Гл. Ас. Маг. фарм. Стоян Пъпанов, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

„Фармакогнозия“

Доц. Маг. фарм. Нико Бенбасат, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Доц. Маг. фарм. Диана Карчева – Бахчеванска, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Гл. Ас. Маг. фарм. Паолина Лукова, дф

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Ваня Налбантова – Отговорик по качество и акредитация

Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Ас. Маг. фарм. Борислава Лечкова – отговорник по пожарната безопасност и ЗБУТ

Борислава-Лечкова
Тел: 032/200 766
e-mail: [email protected]

Неакадемичен състав

Йоана Георгиева – специалист биолог

Тел: 032/200 766.
e-mail: [email protected]

Нурай Мюмюнова – специaлист химик

Тел: 032/200 766.
e-mail: [email protected]

Илинка Тодорова – специaлист химик

Тел: 032/200 766.
e-mail: [email protected]

Благовеста Станилова – помощник-фармацевт

Тел: 032/200 766.
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ активно развива своята научноизследователска дейност в различни направления, които отразяват обширните интереси и материално-техническите възможности на катедрата.

Някои от ключовите направления включват:

 • Aналитично охарактеризиранe и проучване на биологичната активност на растителни екстракти, етерични масла и субстанции от ендемични растителни видове;
 • Адаптогени от растителен и синтетичен произход;
 • Охарактеризиране и разработване на методи за аналитичен контрол на природни и синтетични лекарствени продукти, БАВ (биологично активни вещества) и хранителни добавки;
 • Разработване на иновативни аналитични подходи за качествен и количествен анализ на допинг субстанции, субстанции, мониторирани от Световната антидопингова агенция. Скрининг на необявени биологично активни вещества в състава на храни и хранителни добавки;
 • Изолиране и пречистване на първични и вторични метаболити (въглехидрати, фенолни съединения, терпени) в състава на екстракти и етерични масла от растителен произход, както и скрининг за потенциалната им биологична активност.

Източници за подготовка

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ

• доц. Калин Иванов, дф,, Лекционен курс по Фармацевтична химия, наличен в Share point;

• Pharmaceutical chemistry / Ed. Jill Barber, Chris Rostron. – Oxford : Oxford University Press, 2013;

• Essentials of pharmaceutical chemistry / Ed. Donald Cairns. – 4th ed.- London : Publl. By Pharmaceutical Press, 2012;

• Introduction to pharmaceutical chemical analysis / Steen Honore Hansen, Stig Pedersen-Bjergaard, Knut Einar Rasmussen. – Chichester : Wiley, 2012;

• Pharmaceutical chemistry / Ed. David G. Watson. – Edinburgh : Churchill Livingstone & Elsevier, 2011.

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ

• доц. Станислава Иванова, дф, Лекционен курс по Фармацевтичен анализ, наличен в Share point;

• European Pharmacopoeia : In 3 v. + 8 suppl. – 9th ed.- Strasbourg : Council of Europe: V. 1. -2016. – 1615 p.;

• Pharmaceutical analysis : A textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists /David G. Watson. – 4th ed.- Edinburgh : Elsevier, 2017;

• Medical Biochemistry / John W. Baynes, Marek H. Dominiczak . – 4th ed.Edinburgh : Saunders & Elsevier, 2014;

• Drug discovery and development : Technology in transition / Ed. Raymond G. Hill, Humphrey P. Rang. – 2nd ed.- Edinburgh : Churchill Livingstone & Elsevier, 2013.

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ФАРМАКОГНОЗИЯ

• доц. Нико Бенбасат, дф, Лекционен курс по Фармакогнозия I и II част, наличен в Share point;

• Асенов И., С. Николов. Фармакогнозия. Медицина и физкултура, София, 1988;

• Асенов И., Ч. Гусев, Г. Китанов, С. Николов, Т. Петков. Билкосъбиране. Ръководство за бране и първична преработка на лечебни растения. Гео Фар-2003, София, 2019;

• Асенов И., Ст. Николов, Г. Китанов, И. Йонкова, С. Нинов. Ръководство за практически упражнения по фармакогнозия. Медицина и физкултура, София, 1993;

• Китанов Г. Фармакогнозия І (лекции за студенти във Фармацевтичен факултет);

• Китанов Г. Фармакогнозия ІI (лекции за студенти във Фармацевтичен факултет);

• Evans W. Trease and Evans’ Pharmacognosy, 16th Edition, Saunders Ltd., New York, 2009;

• Heinrich M., Barnes J., Gibbons S., Williamson E. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Elsevier, 2012;

• Shah B. Textbook of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2nd Edition, Elsevier, 2013;

• European Pharmacopoeia : In 3 v. + 8 suppl. – 9th ed.- Strasbourg : Council of Europe: V. 1. -2016. – 1615 p.;

• WHO. Monographs on Selected Medicinal Plants. WHO, Geneva: v.1, 1999; v.2, 2002; v. 3, 2007; v.4, 2009.

Публикации

Колективът на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ за периода 2021-2023г. е реализирал над 30 публикации в международни научни списания с импакт фактор. Общият импакт фактор на катедрата за периода 2021-2023г. е над 100.

Цитируемост

Научните трудове на академичния състав на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ за периода 2021-2023г. са цитирани над 400 пъти, като основната част от тези цитати са от чуждестранни автори.

Монографии

 • Калин Иванов, Станислава Иванова, Субстанции в спорта, 2016, издателство Зеница, ISBN 978-954-9674-47-7”

Дисертации

 • Калин Иванов – „Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава на хранителни добавки“– област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия“;
 • Станислава Иванова – “Фармакоаналитичен контрол на хранителните добавки с андрогенно действие” област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия “;
 • Паолина Лукова – „ Изследване пребиотичния потенциал на полизахариди при някои видове от род Plantago L., разпространени в България“- област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“;
 • Диана Карчева-Бахчеванска – „Изследване функционалните свойства на полифенолни екстракти при видове от род Vaccinium L. върху ензими от въглехидратната обмяна“ – област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“;
 • Стефка Иванова – “Регулаторни аспекти на лечението на остеопороза и аналитични характеристики на някои лекарствени продукти със стероидна структура” област на висшето образование 7, професионално направление 7.3 Фармация по научната специалност „Фармацевтична химия “.