Катедра „Хигиена“

Колектив на катедра "Хигиена", Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра „Хигиена“, Медицински университет – Пловдив

75 години катедра „Хигиена“

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :032 200656 и 032 200657 и Лаборатория – 032 200655


Учебна дейност

Специалност „Медицина“

Специалност „Дентална медицина“

Специалност „Фармация“

Специалности, обучавани във Факултет по обществено здраве

Академичен състав

Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм – Ръководител катедра – Отговорник СДО.

д-р Станислава Николаева Харизанова
Тел: 032 200656
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Публикации

Проф. д-р Пенка Димитрова Гацева, дм

Тел: 032 200654
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Публикации

доц. д-р Виктория Константинова Атанасова, дм – отговорник УД

Виктория Атанасова
Тел: 032 200654
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Публикации

Доц. д-р Ангел М. Джамбов,дм, дмн – отговорник НИД и МСПД

Тел: 032 200658
е-mail:[email protected]
e-mail:а[email protected]
e-mail:[email protected]
Публикации

Д-р Елка Илиева Тосева, дм – гл. администр. асистент и отговорник КА

Тел: – 032 200657
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Публикации

Д-р Михаела Хубенова – асистент

Тел: 032 200657
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Маргарита Тодорова , редовен докторант

Тел: 032 200657
e-mail: [email protected]

Д-р Мария Горнакова – асистент

Тел: 032 200657
e-mail: [email protected]

Д-р Ренета Атанасова – асистент, редовен докторант, отговорник за Web – страницата на катедрата

Тел: 032 200657
e-mail: [email protected]

Д-р Паолина Яворова – асистент

Тел: 032 200655
e-mail: [email protected]

Д-р Антония Кирилова – асистент, отговорник електронно – обучение

Тел: 032 200 657
e-mail: [email protected]

Д-р Теодора Маврева Василева – Сертова – асистент – отговорник Противопожарна безопасност

Тел: 032 200 657
e-mail: [email protected]

Неакадемичен състав

Иванка Павлова – химик, технически секретар

Тел: 032 200655
e-mail: [email protected]

Даниела Костадинова – медицински лаборант

Даниела-Костадинова-
Тел: 032 200655
e-mail: [email protected]

Венислава Терзиева – химик

Тел: 032 200655
e-mail: [email protected]

Даниела Енева – медицински лаборант

Тел: 032 200655
e-mail: [email protected]

Албена Петрова – хигиенист

Тел: 032 200655
e-mail: [email protected]

Научна дейност

НАУЧНА ДЕЙНОСТ НА КАТЕДРА „ХИГИЕНА И ЕКОМЕДИЦИНА“
Научно-изследователската дейност на катедрата е разнообразна по характер и включва проучвания в областта на първичната профилактика. Голяма част от изследванията са реализирани в сътрудничество с други катедри и институти. За периода 2010-2018 г. са издадени 5 самостоятелни монографии и са регистрирани повече от 10 участия в монографии с отделни глави; публикувани са над 90 публикации в авторитетни наши и чужди списания, в т.ч. 18 в списания с IF, направени са над 60 научни съобщения на престижни научни форуми в България и чужбина, установени са над 250 цитирания в наши и чужди списания.
Основни направления в научната тематика са:
1. Проучвания в областта на връзката между факторите на околната среда и здравето:
Влияние на атмосферното замърсяване върху здравето в различни аспекти – заболеваемост на населението, анализ на дихателните функции, физически капацитет, клинико-биохимични промени при деца и подрастващи и др.;
Значение на качествата на питейната вода за здравето;
Влияние на някои замърсители в околната среда (нитрати, тиоцианати, перхлорати и др.) върху йодния статус на деца, подрастващи и бременни жени;
Влияние на шумовото замърсяване в селищната среда върху здравето на различни контингенти от населението.
2. Хигиенни проблеми в професионалната среда:
Оценка и здравно значение на физичните (микроклимат, шум, вибрации, осветление) и химичните фактори при работещи в системата за добив на питейна вода и пречистване на отпадъчни води; анализ на професионалния риск при работа с биологични агенти в същата област;
Психология на труда, оценка на умората и стреса, вкл. бърнаут синдром при някои групи работещи и др.
3. Хигиенни проблеми на храненето и диететиката – хранителна епидемиология: хранене при различни популационни групи от населението – студенти, бременни и кърмачки, деца и възрастни, при работещи в различни браншове и в контакт с вредности; хранителна профилактика на някои социално-значими заболявания; функционални храни, здравна оценка на микробиологично и химично замърсяване на храни и др.
4. Хигиенни проблеми на детската и юношеска възраст – оценка на физическото развитие на деца и подрастващи; анализ на заболеваемостта и хоспитализацията при деца от екологично-рискови райони в страната; проучвания върху честотата на някои социално-значими заболявания при деца и подрастващи (свръхтегло и затлъстяване, микронутриентни дефицити) и др.
След успешно представяне в конкурси са повишени в академични длъжности:
2012 г. – доц. д-р Таня Христова Търновска, дм, дмн е избрана за Професор;
2015 г. – доц. д-р Пенка Димитрова Гацева, дм е избрана за Професор;
2017 г. – гл. асистент д-р Виктория Атанасова, дм – е избрана за Доцент.
2018 г. – гл. асистент д-р Станислава Харизанова, дм е избрана за Доцент.
2017 г. – асистент д-р Елка Тосева, дм е избрана за Главен асистент.

Учебници

УЧЕБНИЦИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В К-РА „ХИГИЕНА И ЕКОМЕДИЦИНА ЗА ПЕРИОДА 2010-2017 г.

  • Гацева П. (ред.), Хигиена и екология – учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация, Мед.изд. ВАП-Пловдив, 2010, ISBN 978-954-8326-12- 4;
  • Търновска Т. (ред.), Практическо ръководство по хигиена на заведенията за здравно обслужване, Мед. изд. “Райков”, Пловдив, 2010, ISBN 978-954-9666-51-9;
  • Gatseva P. (ed.), Hygiene and ecology – Handbook for practical exercises for medical students-edited by Med. Publ House VAP, Plovdiv, 2011, ISBN 978-954-8326-47-6;
  • Гацева П. (ред.), Хигиена и екология – учебник за студенти, обучавани в медицински колеж, изд. Лаксбук, Пловдив , 2015, ISBN 978-9-189-018.
  • Търновска Т. (ред.). Хигиена. Учебник за студенти по дентална медицина и други медицински специалности. Издателство „Лакс бук“ ЕООД, Пловдив, 2021. ISBN 978-691-189-160-3.

Публикации

Монографии

САМОСТОЯТЕЛНИ МОНОГРАФИИ И ЧАСТИ ОТ МОНОГРАФИИ ЗА ПЕРИОДА 2010-2017 г.
Гацева П. За някои актуални здравни проблеми в детската и юношеска възраст и тяхната профилактикал Мед. изд. ВАП, Пловдив, 2011, 163 стр., ISBN 978 954 8326 469;
Търновска Т. Качество на въздуха – качество на живота, изд. Астарта, Пловдив, 2012;
Атанасова V. Върху честотния прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен, изд. Лакс бук, Пловдив 2016;
Харизанова Ст. Психология на здравето на работното място – развитие и бъдеще. Професионален стрес, Пловдив, 2017;
Харизанова Ст., Р. Стоянова. Бърнаут синдром – практическо ръководство за диагностика, оценка и превенция, Пловдив, 2017;
Bivolarska A, P. Gatseva, M. Argirova. Study on urinary iodine and thiocyanate concentrations in Bulgarian schoolchildren and students. In: Iodine-characteristics, sources and health implications, eds. A.H.Martinez, E.J.Perez, Nova Science Inc,NY.,2012, pp.109-119, ISBN 978-1-61942-708-2.
Търновска Т., Р. Димова, Б. Тилов, Д. Бакова. Програма за превенция на бърн аут синдром при рискови групи медицински специалисти. В: Стоянов Д. (ред.). Личност, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване. Ръководство за диагностика и превенция на Бърн аут синдрома при здравни професионалисти, ISBN 978-619-152-152-4, Изд. „Изток-Запад”, 2012, 226-235.
Bivolarska A, P. Gatseva, T. Vlaykova. Environmental factors stimulating the manifestation of iodine deficiency disorders: A study on pregnant women. In Book Series: Advances in Medicine and Biology, vol.80, eds. L.Berhardt, Nova Science Inc,NY.,2014,pp.129-144, ISSN 2157-5398, ISBN 978-1-63321-871-0 (eBook).
Тurnovska T., R. Dimova, B. Tilov, D. Bakova, St. Harizanova. Coping Strategies and Burn Out Syndrome Prevention. In: Stoyanov D. (Ed.) New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. River Publishers, Denmark, 2014, 161-169.
Harizanova St., N. Mateva, Т. Тurnovska. Study of Burn Out Among Employees in Penitentiary System. In: Stoyanov D. (Ed.) New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. River Publishers, Denmark, 2014, 147-159.
Atanasova V, S. Dagnon, D. Christeva, P. Gatseva. Effect of black chokeberry juice on generation of diethylnitrosamine from precursors in in vitro experiments. In: Book Series: Advances in Chemistry Research, Nova Science Publishers Inc, NY, 26, 185-199, 2015. Editor: JC Taylor.
Atanasova V, P. Gatseva. Natural food products, rich in lycopene and beta-carotene, or dietary supplements for cancer prevention. In: E-book: Frontiers in Anti-Cancer Drug Discovery, Bentham Science Publ., 5, 2015, 29-63, eISSN 1879-6656, eISBN 978-1-68108, Editors: Atta-ur-Rahman, FRS, M. Iqbal Choudhary.
Dzhambov AM, Dimitrova DD. Road traffic noise-related hypertension and ethnicity as an effect modifier. In: Łucjan C, Gérard D (Editors), Traffic Noise: Exposure, Health Effects and Mitigation. New York 2017;
Dzhambov AM. More residential greenspace is associated with lower noise annoyance: Results from a quantitative synthesis of the literature. In: Łucjan C, Gérard D (Editors), Traffic Noise: Exposure, Health Effects and Mitigation. New York 2017, etc.

Дисертации

УСПЕШНО ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ ОТ СЪТРУДНИЦИ НА КАТЕДРАТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОНС ДОКТОР В ПЕРИОДА 2010-2017 г. :

2013 г. – доц. д-р Виктория Атанасова, дм – дисертация на тема: “Проучвания върху ролята на някои функционални храни в профилактиката на онкологичните заболявания“;
2014 г. – доц. д-р Станислава Харизанова, дм – дисертация на тема: „Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода”;
2014 г. – гл. ас. д-р Райна Василева, дм – дисертация на тема: „Хигиенна характеристика на хранителни модели при студенти в условията на обществени промени”;
2016 г. – ас. д-р Елка ИлиеваТосева, дм – дисертация на тема: „Здравен риск при експозиция на биологични агенти сред работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води“;
2017 г. – ас. д-р Ангел Джамбов, дм – дисертация на тема: „Шумовото замърсяване от автомобилен трафик – рисков фактор за някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания сред пълнолетното население“.