Катедра по фармацевтични науки

Колектив на катедра по фармацевтични науки, ФФ, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : pharm.sciences@ff.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/200 768


Катедра „Фармацевтични науки” е създадена с решение на АС на МУ-Пловдив от март 2005 година като основно стуктурно звено на Фармацевтичен факултет.

Целта е да се обезпечи обучението на студентите по Фармация по профилиращите дисциплини – „Фармакогнозия“, „Фармацевтична химия и анализ“, „Технология на лекарствените форми и биофармация“, „Социална фармация и фармацевтично законодателство“. За първи ръководител на катедрата, с решение на Катедрен съвет от март 2008 г., е избрана доц. Маргарита Касърова-Трайкова. През 2014 г., с оглед разрастването на академичния състав и хетерогенния профил на преподаваните дисциплини, направлението „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ се отделя от катедрата като поставя началото на ново звено в структурата на Фармацевтичния факултет.

Понастоящем в катедра „Фармацевтични науки“ са обособени две секции – секция по Технология на лекарствените форми и биофармация и секция по Социална фармация и фармацевтично законодателство. Академичният състав на катедрата наброява 13 души, които участват в преподаването на 8 дисциплини.

Учебна дейност

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Академичният състав на катедрата участва в обучението на студенти от специалностите „Фармация“ към Фармацевтичен факултет и „помощник-фармацевт“ към Медицински колеж на МУ-Пловдив по следните дисциплини:

 • Технология на лекарствените форми – I част;
 • Технология на лекарствените форми – II част;
 • Технология на лечебно-козметичните препарати;
 • Биофармация;
 • История на фармацията;
 • Фармацевтични грижи;
 • Фармакоикономика;
 • Социална фармация и фармацевтично законодателство.

За обучението на студентите по всяка от изучаваните дисциплини катедрата разполага със специализирани, модерно оборудвани лаборатории – Лаборатория по технология на лекарствените форми, Лаборатория за твърди дозирани лекарствени форми, Лаборатория за стерилни форми, Лаборатория по биофармация, компютърна зала. Лабораториите са оборудвани със съвременна апаратура за провеждане на практически упражнения и научни изследвания, което е предпоставка за създаване на високо-образовани и компетентни кадри в областта на Фармацията.

Катедрата е база за следдипломно обучение на магистър-фармацевти по специалностите „Технология на лекарствата с биофармация“ и „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика“ в системата на Министерството на здравеопазването.

В катедрата се обучават докторанти по две акредитирани докторски програми – „Технология на лекарствените форми и биофармация“ и „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“.

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

КОНСПЕКТИ

АКАДЕМИЧНИ СТАНДАРТИ

Академичен състав

Секция по Технология на лекарствените форми и биофармация:

доц. Бисера Асенова Пиличева, дф– Ръководител катедра

Тел: 032/200 768
e-mail: bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg

проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф

Тел: 032/200 768
e-mail: margarita.traykova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Пламен Димитров Кацаров, дф – Отговорник УД

Тел: 032/200 768
e-mail: plamen.katsarov@mu-plovdiv.bg

ас. Николай Станчев Захариев – Отговорник НИД

Тел: 032/200 768
e-mail: nikolay.zahariev@mu-plovdiv.bg

ас. Петя Тодорова Пенева, дф – Отговорник КА

Тел: 032/200 768
e-mail: petya.peneva@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Димитър Георгиев Пенков, дф – Отговорник РНИ и ЗБУТ

Тел: 032/200 768
e-mail: dimitar.penkov@mu-plovdiv.bg

ас. Яна Жекова Гвоздева, дф

Тел: 032/200 768
e-mail: yana.gvozdeva@mu-plovdiv.bg

ас. Станислава Валериева Симеонова – Отговорник Web станица

Тел: 032/200 768
e-mail: stanislava.simeonova@mu-plovdiv.bg

Секция по Социална фармация и фармацевтично законодателство:

доц. Станислав Радославов Георгиев, дф

Тел: 032/200 768
e-mail: stanislav.georgiev@mu-plovdiv.bg

доц. Даниела Димитрова Грекова-Кафалова, дф

Тел: 032/200 768
e-mail: daniela.kafalova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Васил Георгиев Маджаров, дф

Тел: 032/200 768
e-mail: vasil.madzharov@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Радиана Атанасова Стайнова, дф – Отговорник УД

Тел: 032/200 768
e-mail: radiana.staynova@mu-plovdiv.bg

ас. Евелина Здравецова Гавазова

Тел: 032/200 768
e-mail: evelina.gavazova@mu-plovdiv.bg

ас. Радка Петкова Боюклиева

Тел: 032/200 768
e-mail: radka.boyuklieva@phd.mu-plovdiv.bg

Неакадемичен състав

Мариела Костадинова Николова – специалист биолог


mariela.nikolova@mu-plovdiv.bg

Радка Петрова Иванова – помощник фармацевт

radka.ivanova@mu-plovdiv.bg


Иванка Христова Атанасова – помощник фармацевт

ivanka.atanasova@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Секция по Технология на лекарствените форми и биофармация

Фокусът на научноизследователската работа на секцията е върху изследване възможностите за подобряване ефективността на лекарствените вещества чрез включването им в иновативни лекарство-доставящи системи. Технологията на микро- и наноносителите е съвременен подход за преодоляване на биофармацевтичните недостатъци на лекарствените вещества и на физиологичните бариери, съпровождащи потенциалните пътища на въвеждане и мястото на резорбция. Научните интереси на секцията са насочени също и в областта на фитопродуктите. Проучва се влиянието на различни променливи върху ефективността на извличане на биологично-активни вещества и включването им в удобни за прием лекарствени форми. Друго направление в изследователската дейност на секцията е разработването на полутвърди лекарствени форми за приложение върху кожата – хидрогели, органогели, емулгели и бигели с висока стабилност и подобрени биофармацевтични характеристики.

В последните години научно-изследователската дейност на секцията се ориентира и към няколко нови направления. Изследват се различни подходи за прикриване на неприятни органолептични свойства на лекарствени вещества с оглед подобряване възприемането им от определени пациентски популации. Разработват се модели на диспергиращи се в устата таблетки като модерно направление във фармацевтичната индустрия. Проучват се възможности за инкапсулиране на етерични масла в полимерни микроструктури като подход за повишаване на физичната им стабилност. Ново направление в секцията е разработването на иновативни лекарствени носители за постигане на таргетна терапия при онкологични заболявания.

Секция по Социална фармация и фармацевтично законодателство

Актуалните научните направления на секцията са свързани с детското здраве, лекарствената употреба по време на бременност и оценка на познанията на бременните жени за системата за спонтанно съобщаване на нежелани лекарствени реакции. Проучва се ролята на фармацевта в управлението на гестационния захарен диабет, а също така нагласите и бариерите за оказване на фармацевтични грижи при бременни жени. Проследяват се маркетинговите тенденции във фармацевтичния сектор, както и комуникацията на риска при самолечение и ролята на фармацевта.

За провеждане на стойностна научно-изследователска дейност катедра „Фармацевтични науки“ разполага с три научни лаборатории, оборудвани с най-съвременна научно-изследователска апаратура – Научна лаборатория по технология на лекарствата, Лаборатория за стандартизиране на фитопрепарати към Технологичен център за спешна медицина, както и Лаборатория за иновативни лекарствени носители за насочена доставка на лекарства, създадена в рамките на Център за компетентност ПЕРИМЕД.
Колективът на катедрата в последните години е публикувал над 100 статии в международни и национални списания, като 23 от тях са с импакт фактор. Издадени са 5 монографии, а научните трудове са цитирани от чуждестранни автори над 120 пъти. Резултатите от научно-изследователската дейност на катедрата са популяризирани на 121 научни форума, от които 33 са в чужбина. Реализирани са множество научни проекти, 2 от които национални и 1 с европейско финансиране.

Учебници

 • Димитрова З, Петкова В, Георгиев С. (2009) Фармацевтични грижи. Университетско издателство „Кл. Охридски“
 • Петрова Г, Стоименова А, Савова А, Манова М, Андреевска К, Димитрова М, Грекова Д, Георгиева С. (2013) Фармакоикономика. ИНФОФАРМА ЕООД, София, ISBN 978-954-92652-5-5, трето преработено издание
 • Петрова Г, Петкова В, Гетов И, Стефанова М, Димитров Д, Стоименова А, Савова А, Манова М, Димитрова М, Георгиев С, Йорданова С, Камушева М, Андреевска К, Грекова Д, Маджаров В, Тодорова А, Георгиева С, Петкова Е. (2015) Социална фармация и фармацевтично законодателство. Издателство Централна Медицинска Библиотека, МУ-София, ISBN 97-954-9318-37-1
 • Петкова В, Петрова Г, Димитрова М, Манова М, Савова А, Димитрова М, Камушева М, Андреевска К, Грекова Д, Маджаров В. (2015) Практическо ръководство по фармацевтични грижи. София, ISBN 978-619-183-032-9
 • Димитрова З, Петкова В, Георгиев С, Андреевска К, Стайнова Р, Маджаров В, Грекова Д. (2016) Фармацевтични грижи. ТЕА Дизайн ООД, София, ISBN 978-619-90647-1-9, трето преработено и допълнено издание
 • Димитрова З, Георгиев С, Андреевска К, Маджаров В, Грекова Д, Кискинова Р. (2016) История на фармацията. ТЕА Дизайн ООД, София, ISBN 978-954-91660-9-5, четвърто издание
 • Караиванова М, Пейчев Л, Делев Д, Георгиев С. (2018) Лекарствени взаимодействия. ТЕА Дизайн ООД, София
 • Ламбов Н, Рачев Д, Димитров М, Йончева К, Момекова Д, Костова Б, Цанков Б. (2019) Технология на лекарствата. Софпринт Груп АД
 • Петрова Г, Петкова В, Данчев Н, Савов А, Манова М, Гетов И, Митов К, Димитрова М, Камушева М, Донева М, Грекова Д, Георгиева С, Цветкова А, Митова З, Андреевска К, Ташков К. (2020) Фармакоикономика. ИНФОФАРМА ЕООД

Публикации

Секция по Технология на лекарствените форми и биофармация

 • Pilicheva B, Zagorchev P, Uzunova Y, Kassarova M. (2013) Development and in vitro evaluation of mucoadhesive microsphere carriers for intranasal delivery of betahistine dihydrochloride. Int J Drug Deliv, 5(4):389-401
 • Pilicheva B, Kassarova M, Zagorchev P, Uzunova Y. (2014) Formulation and performance evaluation of betahistine dihydrochloride microspheres as sustained release systems. Fol Med, 56(3):187-193
 • Peneva P. (2015) Non-steroidal anti-inflammatory drugs for topical ophthalmic administration: Contemporary trends. Int J Pharm Pharm Sci, 7(9): 13-19
 • Viraneva A, Marudova M, Sotirov S, Bodurov I, Pilicheva B, Uzunova Y, Exner G, Grancharova T, Vlaeva I, Yovcheva T. (2016) Deposition of polyelectrolyte multilayer films made from chitosan and xanthan on biodegradable substrate: Effect of pH and ionic strength. AIP Conf Proc, 1722, 220025; doi: 10.1063/1.4944257
 • Pilicheva B, Draganova-Filipova M, Zagorchev P, Kassarova M. (2016) Investigation of betahistine dihydrochloride biocompatibility and nasal permeability in vitro. J Appl Biomed, 14(4):299-305. doi: 10.1016/j.jab.2016.06.001
 • Marudova M, Bodurov I, Sotirov S, Uzunova Y, Pilicheva B, Avramova I, Viraneva A, Vlaeva I, Exner G, Yovcheva T. (2016) Nanostructured polyelectrolyte multilayer drug delivery systems for buccal administration. Bulg Chem Communic, 48 (Special Issue C):468-474
 • Katsarov P, Pilicheva B, Uzunova Y, Gergov G, Kassarova M. (2017) Doxylamine/pyridoxine loaded chitosan microspheres as potential nasal drug delivery systems. Bulg Chem Communic, 49 (Special Edition B), pp. 96-102
 • Katsarov P, Pilicheva B, Manev H, Lukova P, Kassarova M. (2017) Optimization of chitosan microspheres spray drying via 32 full factorial design. Fol med, 59(2), 95-101
 • Andonova V, Peneva P, Apostolova E, Dimcheva T, Peychev Z, Kassarova M. (2017) Carbopol hydrogel/sorbitan monostearate-almond oil based organogel biphasic formulations: Preparation and characterization of the bigels. Trop J Pharm Res, 16 (7): 1455-1463
 • Andonova V, Peneva P, Georgiev G, Toncheva V, Apostolova E, Peychev Z, Dimitrova S, Katsarova M, Petrova N, Kassarova M. (2017) Ketoprofen-loaded polymer carriers in bigel formulation: an approach to enhancing drug photostability in topical application forms. Int J Nanomed, 12:6221-6238
 • Andonova V, Peneva P. (2017) Characterization methods for solid lipid nanoparticles (SLN) and nanostructured lipid carriers (NLC). Curr Pharm Design,14(23), doi: 10.2174/1381612823666171115105721
 • Katsarov P, Pilicheva B, Uzunova Y, Gergov G, Kassarova M. (2018) Chemical cross-linking: A feasible approach to prolong doxylamine/pyridoxine release from spray-dried chitosan microspheres. Eur J Pharm Sci, 123; 387-394
 • Katsarov P, Gergov G, Alin A, Pilicheva B, Al-Degs Y, Simeonov V, Kassarova M. (2018) Advanced spectrophotometric chemometric methods for resolving the binary mixture of doxylamine succinate and pyridoxine hydrochloride. Acta Pharm, 68; 61–73
 • Penkov D, Andonova V, Delev D, Kostadinov I, Kassarova M. (2018) Antioxidant activity of dry Birch (Betula pendula) leaves extract. Fol Med, 60(4):571-9
 • Peneva P, Andonova V, Dimcheva T, Kassarova M. (2018) Technological and biopharmaceutical characterization of carbopol-based ketoprofen emulgels. Ind J Pharm Edu Res, 52(2):212-217
 • Marudova M, Exner G, Pilicheva B, Marinova A, Viraneva A, Bodurov I, Sotirov S, Vlaeva I, Uzunova Y, Yovcheva T. (2019) Effect of assembly pH and ionic strength of chitosan/casein multilayers on benzydamine hydrochloride release. Int J Polym Mater Polym Biomater, 68, 1-3, pp. 90-98, DOI: 10.1080/00914037.2018.1525727
 • Exner G, Marudova M, Sotirov S, Marinova A, Viraneva A, Pilicheva B, Bodurov I, Vlaeva I, Uzunova Y, Yovcheva T. (2019) Multilayered polyelectrolyte structures with potential for intracavity drug delivery systems. Appl Surf Sci, 493, pp. 620-627
 • Georgieva Y, Pilicheva B, Kokova V, Apostolova E, Kassarova M. (2019) Taste masking of enalapril maleate by the precipitation method. Fol Med, 61(3): 426-434
 • Georgieva Y, Kassarova M, Kokova V, Apostolova E, Pilicheva B. (2020) Taste masking of enalapril maleate by microencapsulation in Eudragit EPO® microparticles. Pharmazie, 75(2):61-69. doi: 10.1691/ph.2020.9123.

Секция по Социална фармация и фармацевтично законодателство

 • Grekova D, Dimitrova M, Andreevska K, Petkova V, Madzharov V, Gueorguiev S, Petrova G. (2014) Cost-effectivness of real life asthma pharmacotherapy. J Int Soc Pharmacoecon Outcomes Res, 17, 7, ISSN 1098-3015, A596
 • Petkova E, Ivanov K, Ivanova S, Gueorguiev S, Staynova R. (2017) Most sold categories food supplements in Bulgarian pharmacies – research. Ind J Med Res Pharm Sci, 4(5):15-18
 • Staynova R, Gueorguiev S, Petkova-Gueorguieva E, Madzharov V, Ivanova St, Ivanov K. (2017) Importance of self-monitoring of blood glucose in gestational diabetes: pharmacists’ role in improving patient’s compliance – pilot study. IOSR J Pharm, 7(11):15-18
 • Ivanova S, Ivanov K, Staynova R, Rangelov V, Stoilova L. (2017) Nutritional management of gestational diabetes melitus. Int J Sci Eng Appl Sci, 3(11):47-53
 • Staynova R, Gueorguiev S, Petkova-Gueorguieva E, Vasileva E, Stoimenova A, Ianatchkova V, Madzharov V. (2018) Written health education materials for women with gestational diabetes mellitus – evaluation of usefulness and patients’ satisfaction. Fol Med, 61(1):127-133. doi: 10.2478/folmed-2018-0041
 • Staynova R, Gueorguiev S, Gueorguieva-Petkova E, Petleshkova P. (2018) A comparative study on diabetes self-management in pregnant women with gestational diabetes and pre-existing diabetes. Biom Res, 29(18):3526-3531
 • Getova V, Georgiev S, Stoimenova A, Petkova-Georgieva E. (2018) Bulgarian experience with adverse drug reaction reports from patients and consumers-retrospective data-base study. Fol Med, 60(3):447-53
 • Staynova R, Gueorguiev S, Petkova-Gueorguieva E, Vasileva E, Stoimenova A, Yanatchkova V, Madzharov V. (2019) Written health education materials for women with gestational diabetes mellitus-evaluation of usefulness and patients’ satisfaction. Fol Med, 61(1):127-33
 • Stoilova L, Stoilov B, Staynova R. (2019) Food suplements during pregnancy benefits and risks: a literature review. Eur Sci J, 15(24):13-31
 • Petkova-Gueorguieva E, Getov I, Ivanov K, Ivanova S, Gueorguiev S, Getova V, Mihaylova A, Madzharov V, Staynova R. (2019) Regulatory requirements for food supplements in the European Union and Bulgaria. Fol Med, 61(1):41-8

Монографии

 • Георгиев С. (2012) Лекарствена информация при аптечното обслужване. ТЕА Дизайн, София, ISBN: 978-954-91660-5-7
 • Касърова М, Андонова В, Пиличева Б, Пенков Д, Пенева П, Кацаров П, Найденов Т, Стоименова А. (2015) Иновативни лекарствени носители. ТЕА Дизайн, София, ISBN: 978-954-916-608
 • Пиличева Б, Драганова М. (2017) Лекарствени носители във фокуса на таргетната терапия. 2 по 2 ЕООД, Пловдив, ISBN: 978-619-186-365-5
 • Георгиев С. (2018) Селф-мениджмънт – ключов елемент от фармацевтичната грижа за пациента. Теа Дизайн ООД, София, второ преработено и допълнено издание, ISBN: 978-619-90647-7-1
 • Грекова Д. (2018) Клинична фармация в педиатрията: Основни концепции и умения на клиничния фармацевт. Лакс бук ЕООД, Пловдив, ISBN: 978-619-189-094-1

Дисертации за ОНС „Доктор

Докторска програма „Технология на лекарствените форми и биофармация“

 • Андонова В. (2014) Наночастици с индометацин – лекарствоосвобождаващи системи за приложение в очите.
 • Пиличева Б. (2015) Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин.
 • Кацаров П. (2017) Полимерни микросфери с доксиламин и пиридоксин за назално приложение.

Докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“

 • Грекова Д. (2014) Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с Бронхиална астма.
 • Маджаров В. (2014) Анализ на законодателните и пазарни механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас.
 • Найденов Т. (2015) Проучване влиянието на някои фактори върху маркетинговата политика на фармацевтичната индустри.
 • Огнянов С. (2016) Позициониране на някои сартани на антихипертензивния пазар в България.
 • Михайлова А. (2018) Епидемиологично и фармакоикономическо проучване на кортикостероидната профилактика на хиалинно-мембранна болест при преждевременно родени деца.
 • Петкова-Георгиева Е. (2018) Оценка на риска при употреба на хранителни добавки, съдържащи необявени съставки.
 • Гетова В. (2018) Регулаторни и практически аспекти на участието на пациентите в проследяването на лекарствената безопасност.
 • Стайнова Р. (2019) Медико-социални аспекти и роля на фармацевта в мениджмънта на гестационния захарен диабет.