Катедра по неврология

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 602 212


Учебна дейност

Конспекти

Програми

За 68-те години от създаването си Катедрата по неврология се утвърди като учебен център с традиции при обучението на студенти по:

 • медицина и стоматология (от 2011 г. и с преподаване на английски език);
 • бакалаври – медицински сестри и акушерки;
 • рехабилитатори;
 • за професионална следдипломна квалификация на лекари по неврология и обща медицина;
 • за тясна специализация на невролози в областта на клиничната ЕЕГ и ЕМГ.

Преподаването в Катедрата по неврология е модерно, традиционно богато онагледено с клинични случаи, аудио-визуална техника, филми и други.

От 2009 г. в Катедрата се провежда и обучение на медици по програма „Еразъм“ на английски език от Полша, Чехия, Словакия и Италия.

През последните 5 години в Катедрата се обучават по ОНС „доктор“ 6 аспиранти – 5 на редовна и 1 на самостоятелна форма на обучение.


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ IV КУРС – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ IV КУРС – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ И ПСИХИАТРИЯ ЗА СТУДЕНТИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА V КУРС – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ АКУШЕРКИ III КУРС


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ МЕД.СЕСТРИ II КУРС


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ РЕХАБИЛИТАТОРИ I КУРС – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ СТУДЕНТИ РЕХАБИЛИТАТОРИ II КУРС – ПЪРВИ СЕМЕСТЪР


Академичен състав

Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дм, дмн – Ръководител катедра

Prof. d-r Penka Atanasova Atanasova
Тел: 032/602 212
e-mail: [email protected]g

Публикации

Проф. д-р Aнастасия Георгиева Тренова, дм, дмн

Тел: 032/645 997 вътр. 901
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Екатерина Иванова Витева-Велкова, дм, дмн

Тел: 032/602 282
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Георги Светославов Славов ,дм

Тел: 032 602 278
e-mail: [email protected]

Д-р Костадин Ангелов Чомпалов,дм -главен асистент, отговорник по качество

Тел: 032/602 477
e-mail: [email protected]

Д-р Мариета Валериева Пейчева –главен асистент

Тел: 032/602282
e-mail: [email protected]

Д-р Красимир Григоров Шукерски –асистент

Тел: 032/519023
e-mail: [email protected]

Д-р Вълчо Илиев Найденов–асистент

Тел: 032/645 997 вътр. 901
e-mail: [email protected]

Д-р Ерай Халил – асистент

Тел: 032 602 477
e-mail: [email protected]

Д-р Мирослава Георгиева Христова – асистент

Тел: 032 602 497
e-mail: [email protected]

Д-р Борислава Атанасова Атанасова- асистент

Тел: 032 602 497
e-mail: [email protected]

Д-р Иван Ситников –асистент

Тел:
e-mail:

Д-р Виктор Валентинов Гарабитов –асистент

Тел:
e-mail:

Д-р Петър Василев –асистент

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Основните тематични направления, по които работи Катедрата, са:

 • Съдови заболявания на мозъка
 • Деменции и дементни синдроми
 • Множествена склероза и други имуномедиирани заболявания на нервната система
 • Епилепсия и други пароксизмални състояния
 • Паркинсонова болест и други невродегенеративни заболявания
 • Разстройства на съня

Научни проекти, разработвани от 2010 до 2020г:

 1. „Клиничен и невропсихологичен целеви скрининг за ранна диагностика на асимптомна мозъчносъдова болест при клинично здрави лица в зряла възраст”
 2. “Магнитнорезонансна томография на главен мозък и кортизолови нива в асоциация с ранни когнитивни нарушения при пациенти с метаболитен синдром”
 3. „Функционални генни полиморфизми на цитокини и когнитивни дисфункции при пациенти с Множествена склероза“
 4. „Изследване на ефекта на единични нуклеотидни полиморфизми в гените за IL-12 и IL-18 цитокини в развитието на Тh1 лимфоцитен отговор медииращ имунопатологични механизми”
 5. „Season- and latitude-dependent regulation of the vitamin D – klotho / FGF23 – system in healthy persons”
 6. „Мозъчно съдова болест – нови методи на диагностика и превенция.”
 7. „Маркери на възпалението, свързани с характера и нестабилността на плаките при каротидна атеросклероза“
 8. „Ефекти на Levetiracetam върху съня и дневната бодрост при пациенти с епилепсия”
 9. “Проучване на серумни концентрации на мелатонин при пациенти с епилепсия”

Учебници

 • Сборник за свободно избираем курс на студенти от медицински специалности (2013);
 • Ръководство за упражнения по мануално мускулно тестуване (2013);
 • Кинезитерапия при някои неврологични заболявания (2013);
 • Неврология за общопрактикуващи лекари (2012);
 • Неврология (2007, 2012);
 • Неврология за ОПЛ (2009);
 • Основни неврологични аспекти на общата лекарска практика (2009);
 • Основни клинични процедури (2009);
 • Атлас по електроенцефалография при възрастни от норма към патология (2015);
 • Neurology (2015) ;
 • Неврология – учебник за студенти от медицински колеж (2019)

Публикации

Монографии

1. Клинична електромиография. Ст. Байкушев, Н. Чалъкова. Пловдив, 1992

2. Шийни и поясни вертеброгенни радикулопатии. Н. Чалъкова, 1994 г.

3. Лаймска болест Т. Маркова (1994 г.)

4. Епилепсия. 3. Захариев, Л. Хранов, 1999 год. ISBN 954-90504-1-6

5. Jennum P., J.Santamaria Cano, C.Basseti, P.Clarenbach, B.Hogl, I.Arnulf, R.Poirrier, K.Sonka, E.Svanborg, L.Dolenc Graosels, D.Kaynack, M.Kruger, A.Papavasiliou, P.Reading, Z.Zahariev. Sleep disorders in neurologic disease. European : Acute Stroke Parkinson’s Disease, Alzheimer’s Disease, Sleep Disorders. Reprinted from European Handbook of Neurological Management. Edited by R.Hughes, M.Brainin, N.E.Gilhus. Lundbeck Institute,Denmark, 2007, 173-198.

6. Катамнестични проучвания при болни с трихинелоза. Научни трудове”Кьрлежопреносими инфекциозни болести”. Боев, И, П. Атанасова, Б. Братванова, Ч. Венчев, М. Стойчева. Втора национална конференция по инфекциозни болести, Пловдив, 14-16 Окт. 2006 год., 215-218, ISBN-10: 954-9549-14-3; ISBN-13: 978-954-9549-14-0

7. Antiphospholipid syndrome and vascular ischaemic diseases”, Atanassova, P. IMN, Plovdiv, 2007; ISBN 978-954-317-132-3

8. Recent advances and challenges in the application of artificial neural networks (ANN) in neurological sciences: an overview. In: Artificial Neural Networks (Seoyun Kwon, eds). Nova Science Publishers, Mathematics Research Developments, Inc. New York. Atanassova, P. and Dimitrov B. 2011, 61-99; ISBN 978-1-61761-553—5

9. Cerebral venous sinus thrombosis diagnostic strategies and prognostic models: A Review. In: Venous Thrombosis. Principles and practice. Eds: Ertugrul Okuyan. InTech, Chroatia. Atanassova, P., Massaldjieva, R.I., Chalakova, N., Dimitrov, B.D. 2011, 129-158; ISBN 978-953-307-885-4.

10. Modelling of transcranial magnetic stimulation in one-year follow-up study of patients with minor ischaemic stroke. In: Computational intelligence in electromyography analysis. A perspective on current applications and future challenges. (Ganesh R. Naik, eds). InTech, Chroatia. Atanassova, P., Chalakova, N.T., Dimitrov, B.D. 2012, 37-52; ISBN 978953-51-0805-4

11. Биологичен подход в психологията (Биопсихология). В: Въведение в психологията. Даскалова, Е., Масалджиева, Р., Атанасова, П. Миртани инвестмънт, Пловдив, 2014, 23-37, ISBN 978-619-90245-1-5

12. Резистентни епилепсии клинични особености и социални измерения. Витева Е, Захариев 3. МУ Пловдив, 2014 г, ISBN978-619-7085-35-8.

13. Some aspects of the hormonal and cytokine secretion in women with MS. Trenova A. Lambert Academic Publishing, Germany 2014.. ISSN 978-3-659-22586-4.

14. Множествена склероза-имуномодулиращ потенциал на витамин Д. Манова М., Славов Г. Абагар, В. Търново, 2015. ISBN 978-619-168-120-4.

15. Невостоматологични синдроми – диференциална диагноза на орофациалната болка. Мантарова С., Василева Т. Емайви Консулт ЕООД, 2016. ISBN 978-954-2987-19-2.

16. Sex hormones and multiple sclerosis. Trenova A. In: González-Quevedo A ed. Trending topics in multiple sclerosis. InTech 2016, Rijeka, Croatia ISBN 978-953-51-2656-0

17. Environmental factors and Multiple sclerosis. Slavov G. In: Sofi NY, Mandal A, Amiri W eds. Vitamin D Deficiency: Causes & Treatment. www.openaccessebooks.com/vitamin-D-deficiency.html 2018, USA ISBN: 978-93-87500-17-4

18. Миастения и миастеноподобни синдроми. Тренова А. Медиински университет-Пловдив 2019 ISBN 978-619-237-029-9

19. Съвременно медикаментозно лечение на епилепсиите. Витева Е. 2020 ВТУ Каблешков, София. ISBN 978-619-7472-1.

20. Невростоматологични синдроми – диференциална диагноза на орофациалната болка. Мантарова С, Василева Т. 2020, Майнд принт, София, България ISBN 978-619-188-404-9

21. Sex and Age Characteristics of Cerebrovascular Risk Factors. pp. 57-84. Chapter 3. In: Hill ES ed. New Research on Atrial Fibrillation and Ischemic Heart Disease. Chompalov KA, Dzhambov AM, Bahchevanov KM, Tokmakova M, Atanassova PA. 2020, New York Nova Science Publishers; ISBN: 978-1-53616-825-9 (978-1-53616-826-6 eBook).

Дисертации

Дисертации за ОНС доктор:

1. д-р Екатерина Витева — „Клинична, медико-психо-социална характеристика и качество на живот на пациенти с фармакорезистентна епилепсия, 2010 г.

2. д-р Анастасия Тренова „Клинико-лабораторно проучване на хормонална и цитокинна секреция при жени с пристъпно-ремитентна множествена склероза”, 2011г.

3. д-р Георгиева Славов „Клинично проучване на серумни нива на витамин Д и цитокини при пациенти с пристъпно ремитентна множествена склероза” 2016 г.

4. д-р Костадин Чомпалов, “Неврологично и невропсихологично изследвне на риска от мозъчносъдова болест във възрастта от 45 до 55 години”, 2017 г.

5. д-р Карамфил Бахчеванов, “Ранни неврологични и когнитивни нарушения при метаболитен синдром”, 2017 г.

6. Д-р Мериета Пейчева. “Образни и лабораторни аспекти на каротидната атеросклероза и ролята им при исхемичен мозъчен инсулт“ 2020г.

7. Д-р Десислава Янчева. Когнитивни функции при множествена склероза- невропсихологични, структурни и функционални магнитно резонансни корелации. 2020г.

Дисертации за НС „Доктор на науките“

1.П. Атанасова „Клинични, невроепидемиологични и прогностични аспекти на малките исхемични мозъчносъдови инциденти в рискова възраст“, 2015г.

2.А. Тренова „Множествена склероза – генетични, имунологични и клинико-невропсихологични корелации“ 2018г.

3.Е. Витева „Клинична и ЕЕГ ефективност на новите антиепилептични медикаменти при лечение на пациенти с медикаментозно-резистентна епилепсия“ 2019г.