Катедра по неврология

Контакти

e-mail : neurology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност

Учебна програма по Нервни болести


Регламент за провеждане на изпита по Неврология за студенти по медицина 4 курс


Академичен стандарт за учебна дисциплина Неврология


Конспект за изпит по Нервни болести за студенти по медицина

За 68-те години от създаването си Катедрата по неврология се утвърди като учебен център с традиции при обучението на студенти по:

 • медицина и стоматология (от 2011 г. и с преподаване на английски език);
 • бакалаври – медицински сестри и акушерки;
 • рехабилитатори;
 • за професионална следдипломна квалификация на лекари по неврология и обща медицина;
 • за тясна специализация на невролози в областта на клиничната ЕЕГ и ЕМГ.

Преподаването в Катедрата по неврология е модерно, традиционно богато онагледено с клинични случаи, аудио-визуална техника, филми и други.

От 2009 г. в Катедрата се провежда и обучение на медици по програма „Еразъм“ на английски език от Полша, Чехия, Словакия и Италия.

През последните 5 години в Катедрата се обучават по ОНС „доктор“ 6 аспиранти – 5 на редовна и 1 на самостоятелна форма на обучение.


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ IV КУРС – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ IV КУРС – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ И ПСИХИАТРИЯ ЗА СТУДЕНТИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА V КУРС – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ АКУШЕРКИ III КУРС


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ МЕД.СЕСТРИ II КУРС


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЗА СТУДЕНТИ РЕХАБИЛИТАТОРИ I КУРС – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ СТУДЕНТИ РЕХАБИЛИТАТОРИ II КУРС – ПЪРВИ СЕМЕСТЪР


Академичен състав

Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дм, дмн – Ръководител катедра

Тел: 032/602 212
e-mail: Penka.Atanasova@mu-plovdiv.bg

Публикации

Проф. д-р Aнастасия Георгиева Тренова, дм, дмн

Тел: 032/645 997 вътр. 901
e-mail: Anastasiya.Ttrenova@mu-plovdiv.bg

Доц. д-р Екатерина Иванова Витева-Велкова, дм, дмн

Тел: 032/602 282
e-mail: Ekaterina.Viteva@mu-plovdiv.bg

Доц. д-р Георги Светославов Славов ,дм

Тел: 032 602 278
e-mail: Georgi.Slavov@mu-plovdiv.bg

Доц. д-р Стефка Георгиева Мантарова-Вълкова,дм – главен асистент

width=
Тел: 032/609 855
e-mail: Stefka.Mantarova@mu-plovdiv.bg

Д-р Карамфил Митков Бахчеванов,дм –главен асистент

Тел: 032/602 497
e-mail: Karamfil.Bahchevanov@mu-plovdiv.bg

Д-р Костадин Ангелов Чомпалов,дм –главен асистент

Тел: 032/602 497
e-mail: Kostadin.Chompalov@mu-plovdiv.bg

Д-р Мариета Валериева Пейчева –главен асистент

Тел: 032/602282
e-mail: Marieta.Peycheva@mu-plovdiv.bg

Д-р Веселина Стоянова Дошева –асистент

Тел: 032/602 282
e-mail: Veselina.Dosheva@mu-plovdiv.bg

Д-р Красимир Григоров Шукерски –асистент

Тел: 032/519023
e-mail: Krasimir.Shukerski@mu-plovdiv.bg

Д-р Вълчо Илиев Найденов–асистент

Тел: 032/645 997 вътр. 901
e-mail: Valcho.Naydenbov@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Основните тематични направления, по които работи Катедрата, са:

 • Съдови заболявания на мозъка
 • Множествена склероза и други имунни заболявания на нервната система
 • Епилепсия и други пароксизмални състояния
 • Паркинсонова болест
 • деменции и други невродегенеративни заболявания.

За същия период са издадени 10 учебника и ръководства (8 на български и 2 на английски език):

 • „Неврология за общопрактикуващи лекари“ (2009 г.);
 • „Актуални аспекти на общомедицинската практика“ (2009 г.);
 • „Основни клинични процедури“ (2009 г.);
 • „Неврология“ (2011 г., под ред. П. Шотеков);
 • „Неврология“ (2012 г., под ред. Ив. Миланов);
 • „Ръководство за упражнения по мануално мускулно тестуване“ (2013 г.);
 • „Кинезитерапия при някои неврологични заболявания“ (2013 г.);
 • „Медицински текстове за презентации“ (2013 г.);
 • „Neurology“ (2014 г.);
 • „Fundamentals of neurosurgery. A handbook for medical students“ (2014 г.).

Сътрудници от Катедрата са участвали в написването на 5 монографии, 4 от които на английски език:

 • „Artificial neural networks“ (2011 г.);
 • „Venons thrombosis. Principles and practice“ (2011 г.);
 • „Computational intelligence in electromyography analysis“ (2012 г.);
 • „Somme aspects of the hormonal and cytokine secretion in women with MS“ (2014 г.);
 • „Резистентни епилепсии – клинични особености и социални измерения“ (2014 г.).

Защитени са 3 дисертации за придобиване на ОНС „доктор“:

 • д-р Е. Витева – „Клинична, медико-психосоциална характеристика и качество на живот на пациенти с фармакорезистентна епилепсия“ (2010 г.);
 • д-р А. Тренова – „Клиниколабораторно проучване на хормонална и цитокинна секреция при жени с пристъпно-ремитентна множествена склероза“ (2011 г.);
 • д-р Ст. Мантарова – „Кардиоваскуларни автономни нарушения при паркинсонова болест“ (2013 г.).

Учебници

 • Учебник по неврология (1957, 1982, 2004, 2010);
 • Терапия по нервни болести (1958,1967);
 • Диагноза и диференциална диагноза на неврохирургичните заболявания (1980);
 • Клинична електромиография (1987, 1992);
 • Синтетична неврология (1967, 1969,1981);
 • Спешна неврология (1968, 1975,1982,1990);
 • Соматосензорни евокирани потенциали (1989);
 • Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармакология (2012);
 • Сборник за свободно избираем курс на студенти от медицински специалности (2013);
 • Ръководство за упражнения по мануално мускулно тестуване (2013);
 • Кинезитерапия при някои неврологични заболявания (2013);
 • Fundamentals of neurosurgery. Spondylogenic myelopathy and radiculopathy (2014);
 • Фармакотерапия и проблеми на научната фармация (2014);
 • Неврология за общопрактикуващи лекари (2012);
 • Неврология (2007, 2012);
 • Текстолингвистика (2007);
 • Текстови структури и езикови употреби в медицината (2007, 2008);
 • Неврология за ОПЛ (2009);
 • Основни неврологични аспекти на общата лекарска практика (2009);
 • Основни клинични процедури (2009);
 • Атлас по електроенцефалография при възрастни от норма към патология (2015);
 • Neurology (2015) ;
 • Учебно помагало по клинична фармакология за студенти и медици пети курс (2015);
 • Въведение в психологията (2014).

Публикации

Общият брой публикации на сътрудници от Катедрата в специализирани медицински издания през последните 5 години е 41 – 28 в България и 13 в чужбина, 7 от които в списания с IF.

Монографии

1. Шийни и поясни вертеброгенни радикулопатии. Н. Чалъкова, 1994 г.

2. Лаймска болест Т. Маркова (1994 г.)

3. Епилепсия. 3. Захариев, Л. Хранов, 1999 год. ISBN 954-90504-1-6

4. Jennum P., J.Santamaria Cano, C.Basseti, P.Clarenbach, B.Hogl, I.Arnulf, R.Poirrier, K.Sonka, E.Svanborg, L.Dolenc Graosels, D.Kaynack, M.Kruger, A.Papavasiliou, P.Reading, Z.Zahariev. Sleep disorders in neurologic disease. European : Acute Stroke Parkinson’s Disease, Alzheimer’s Disease, Sleep Disorders. Reprinted from European Handbook of Neurological Management. Edited by R.Hughes, M.Brainin, N.E.Gilhus. Lundbeck Institute,Denmark, 2007, 173-198.

5. Катамнестични проучвания при болни с трихинелоза. Научни трудове ”Кърлежопреносимиинфекциозни болести Втора национална конференция по инфекциозни болести. Боев, И, П. Атанасова, Б. Братванова, Ч. Венчев, М. Стойчева. Пловдив, 14-16 Октомври 2006 год., 215-218, ISBN-10: 9549549-14-3

6. Antiphospholipid syndrome and vascular ischaemic diseases”. Atanassova P.A. IMN, Plovdiv, 2007; ISBN 978-954-317-132-3, Plovdiv, Bulgaria, 2007

7. Recent advances and challenges in the application of artificial neural networks (ANN) in neurological sciences: an overview. In: Artificial Neural Networks (Seoyun Kwon, eds). Nova Science Publishers, Mathematics Research Developments, Inc. New York. Atanassova, P.A. and Dimitrov B. 2011, 61-99; ISBN 978-1-61761-553—5

8. Cerebral venous sinus thrombosis diagnostic strategies and prognostic models: A Review. In: Venous Thrombosis. Principles and practice. Eds: Ertugrul Okuyan. InTech, Chroatia. Atanassova, P.A., Massaldjieva, R.I., Chalakova, N.T., Dimitrov, B.D. 2011, 129-158; ISBN 978-953-307-885-4.

9. Modelling of transcranial magnetic stimulation in one-year follow-up study of patients with minor ischaemic stroke. In: Computational intelligence in electromyography analysis. A perspective on current applications and future challenges. (Ganesh R. Naik, eds). InTech, Chroatia. Atanassova, P.A., Chalakova, N.T., Dimitrov, B.D. 2012, 37-52; ISBN 978953-51-0805-4

10. Резистентни епилепсии клинични особености и социални измерения. Витева Е, Захариев 3. МУ Пловдив, 2014 г, ISBN978-619-7085-35-8.

11. Some aspects of the hormonal and cytokine secretion in women with MS. Edited by N. Tutelea. Lambert Academic Publishing, Germany 2014, 105 pages. Trenova A. ISSN 978-3-659-22586-4.

12. Множествена склероза-имуномодулиращ потенциал на витамин Д. Манова М., Абагар, В. Търново, 2015. ISBN 978-619-168-120-4.

Дисертации

Дисертации за ОНС доктор:

1. В. Митков „Върху клиниката и диагностиката на някои мозъчни поражения при ревматизма”, 1960.

2. М. Вантов „Невроваскуларна адренергична реактивност на кожата при норма и някои неврологични заболявания”, 1962.

3. Д. Китов „Върху някои страни на проблема за лумбалната дискова херния”, 1963.

4. Р. Ченков „Стомашно-секреторните хлорхидрични смущения при болни от неврастения”, 1964.

5. Н. Килимов „Проучвания върху лечебните възможности на нивалина”, 1964.

6. Ст. Стефанов „Субклавийната и вертебралната артериография в неврологичната и неврохирургичната диагностика”, 1966.

7. Ст. Байкушев „Електромиографско проучване върху медикаментозния тест с простигмин и хлорпромазин при болни със спастични парализи”, 1967.

8. В. Иванчев „Въздействието на професионалните вредности при камерната ферментация на тютюна върху нервната система”, 1971.

9. П. Починкова „Ултразвуковата фонофореза с пчелна отрова при лечението на дегенеративните заболявания на гръбначния стълб”, 1972.

10. А. Стоянов „Ехоенцефалографски проучвания при туморни, инсултни и травмени увреди на главния мозък”, 1972.

11. П. Молдованска „Върху някои ефекти на малките дози алкохол /Клинични, електрофизиологични и психологични проучвания/”, 1977.

12. Н. Чалъкова „Неврологично и електрофизиологично проучване на хроничната травматична невропатия на ръцете”, 1978.

13. Д. Минчев „ЕЕГ проучвания при травмени увреждания на главния мозък с оглед ранна диагноза и профилактика на травмената епилепсия”, 1979.

14. Е. Хаджипетрова „Влияние на тютюнопушенето върху мозъчната хемодинамика /по реоенцефалографски данни/”, 1980.

15. 3. Захариев „Клинико-електроенцефалографско проучване при заболявания, причинени от ентеровирус 71″,1980.

16. 3. Белоев „Значение на еднокамерната ехоенцефалография при диференциалната диагностика на мозъчния инсулт”, 1981.

17. С. Петков „Диагностични стойности на рентгено-позитивната вентрикулография при експанзивните патологични процеси във вътречерепното пространство”, 1981.

18. Г. Нешев „Предни декомпресивно стабилизиращи операции при шийната гръбначно-мозъчна травма”, 1981.

19. Т. Василева „Съчетано въздействие на тютюнопушене, алкохол, вазоактивни и метаболизиращи медикаменти върху мозъчната хемодинамик”а, 1983.

20. Б. Китов „Клиника и диагностика на Мегасака”, 1983.

21. Т. Маркова „Клинико-електроенцефалографски комплекс за избора на монотерапия при някои форми на епилепсия”, 1986.

22. В. Теменлиева „Клинико-електрофизиологично изследване на нервната система при болни на периодична хемодиализа”, 1989. .

23. Я. Кумчев „Съвременни аспекти на диагностиката при травматични вътречерепни хематоми и хигроми”, 1989.

24. П. Атанасова „Клинико-електрофизиологично проучване на пациента с мозъчен инфаркт с пълно клинично възстановяване”, 1998.

25. М. Манова „Клинично проучване на лечебна тактика с метилпреднизолон и циклофосфамид при болни с пристъп от множествена склероза”, 2003.

26. П. Балабанов „Фармакоикономическо проучване на монотерапия с Карбамазепин /финлепсин, тегретол/, Валпроат /Депакин хроно/ и окскарбазепин /трилептал/ при пациента с епилепсия”, 2007.

27. Д. Христова „Епидемиология, клинична и медико-социална характеристика на Паркинсоновата болест”, 2007.

28. Е. Витева — „Клинична, медико-психо-социална характеристика и качество на живот на пациенти с фармакорезистентна епилепсия, 2010 г.

29. А. Тренова „Клинико-лабораторно проучване на хормонална и цитокинна секреция при жени с пристъпно-ремитентна множествена склероза”, 2011

30. Г. Славов „Клинично проучване на серумни нива на витамин Д и цитокини при пациенти с пристъпно ремитентна множествена склероза” 2016 г.

31. д-р Костадин Чомпалов, “Неврологично и невропсихологично изследвне на риска от мозъчносъдова болест във възрастта от 45 до 55 години”, 2017 год.

32. д-р Карамфил Бахчеванов, “Ранни неврологични и когнитивни нарушения при метаболитен синдром”, 2017 год.


Дисертации за доктор на науките:

1. Ст. Байкушев „Ролята на синергиите и надстроените над тях обратни връзки в процесите на възстановяване на движенията след мозъчен инсулт”, 1977.

2. В. Митков „Мозъчни форми на ревматизма /Клинични, диагностични и терапевтични аспекти/”, 1978.

3. П. Рашков „Приложение на диференциалните рео-енцефалограми и каротидограми за оценка на мозъчната хемодинамика”, 1985.

4. Д. Минчев „Профилактика на травмената епилепсия: клинични и неврофизиологични изследвания”, 1989.

5. З. Захариев „Клинико-електрофизиологично проучване на някои заболявания на съня и бодърстването”, 1997.

6. П. Атанасова „Клинични, невроепидемиологични и прогностични аспекти на малките исхемични мозъчносъдови инциденти в рискова възраст», 2015