Катедра Химични науки

Колектив на катедра Химични науки, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : chemical.sciences@ff.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032 200 767


Учебна дейност

Уведомление за изпити по “Аналитична химия”
Уведомление за изпити по “Обща и неорганична химия”
Уведомление за изпит по “Физикохимия с колоидна хими

Aкадемични стандарти

Катедра „Химични науки“ към Фармацевтичен факултет при Медицински университет – Пловдив е една от най-новите катедри във Фармацевтичен факултет – oснована през месец май 2015 г. Дълги години катедрата е била част от катедра „Химия и биохимия“.

Обучението на студенти магистър-фармацевти и на докторанти се осъществява в катедрата, която се намира на бул. „Братя Бъкстон” 120. Учебните занятия на катедрата се провеждат в шест учебни и една научна лаборатория.

В катедрата се изучават пет дисциплини:

Академичен състав

Доц. К. Гавазов, дх – Ръководител катедра

Тел:
e-mail: kiril.gavazov@mu-plovdiv.bg

Проф. М. Аргирова, дхн

Тел:
e-mail: mariyana.argirova@mu-plovdiv.bg

Доц. З. Велкова, дт – Председател на ОС на ФФ

Тел:
e-mail: zdravka.velkova@mu-plovdiv.bg

Гл.ас. П. Рачева, дх – Административен асистент

Тел:
e-mail: petya.racheva@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Н. Милчева, дх

Тел:
e-mail: nikolina.milcheva@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Г. Кирова, дх -Отговорник по качеството

Тел:
e-mail: gergana.kirova@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. В. Диварова, дх – Отговорник по учебната дейност

Тел:
e-mail: vidka.divarova@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Д. Кираджийска,дх – Отговорник по научната дейност

Тел:
e-mail: denitsa.kiradzhiyska@mu-plovdiv.bg

Гл.ас. И. Славова, дх, отговорник за актуализация на Web страницата на катедрата.

Тел:
e-mail: iva.slavova@mu-plovdiv.bg

Ас. Теодора Томова

Тел:
e-mail: teodora.tomova@mu-plovdiv.bg

Данаил Христов – докторант

Тел:
e-mail: danail.hristov@mu-plovdiv.bg

Миглена Рузманова – химик специалист

Тел:
e-mail: miglena.ruzmanova@mu-plovdiv.bg

Мария Чапанска – химик специалист

Тел:
e-mail: mariya.chapanska@mu-plovdiv.bg

Антоанета Сараванска – химик специалист

Тел:
e-mail: antoaneta.saravanska@mu-plovdiv.bg

Светлана Колева – лаборант

Тел:
e-mail: svetlana.koleva@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Основни научни направления:

 • Получаването на биосъвместими метални покрития за медицински цели;
 • Биосорбционно концентриране на метални йони от водни разтвори от биосорбенти с различен произход;
 • Изследвания върху свойствата и състава на тройни мултикомпонентни комплекси на метали с участие на азосъединения или тетразолиеви соли (моно-, ди-тетразолиеви соли) с полифеноли;
 • Екстракционно-спектрофотометрични методи за определяне на метали в различни обекти;
 • Биологични ефекти на реакцията на Майяр;

Учебници и помагала

 1. „Протоколна тетрадка за упражнения и семинари по учебната дисциплина Обща и неорганична химия, Специалност Фармация“ доц. К. Гавазов,дх гл.ас. П. Рачева, дх, гл.ас. Н. Милчева, дх, Пловдив, 2016г.
 2. „Практически упражнения по Физикохимия с колоидна химия“ Проф. Р. Манчева, дх, Пловдив, 2016;
 3. „Тетрадка за лабораторни упражнения по аналитична химия“ − 1 част и 2 част, доц. З. Велкова, дт;
 4. „Тетрадка за практически упражения по органична химия“ доц. д-р М. Аргирова, дхн;
 5. “General and Inorganic Chemistry Laboratory Practice Notebook” – K. Gavazov, N. Milcheva, P. Racheva, Plovdiv, 2016;
 6. “Physical and Colloidal Chemistry Laboratory Manual” – D. Kiradzhiyska;
 7. “Organic Chemistry Laboratory Manual” – M. Argirova.
 8. “Тестове по обща и неорганична химия”, К. Гавазов, Н. Милчева, П. Рачева, МУ-Пловдив, 2018, ISBN 987-619-237-011-4
 9. “Физикохимия и колоидна химия”, Р. Манчева, К. Гергинов, МУ-Пловдив, 2018, ISBN 987-619-7085-98-3
 10. “Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърските специалности в МУ-Пловдив”, Редактор: Проф. Марияна Аргирова, дхн, МУ-Пловдив, 2018, ISBN 978-619-237-001-5
 11. G. Kirova, Z. Velkova, Analytical Chemistry, Lab Manual, Part I, 2018, 142 p, ISBN 978-619-202-352-2
 12. G. Kirova, M. Stoytcheva, Z. Velkova, Analytical Chemistry, Lab Manual, Part II, 2019, 132 p, ISBN 978-619-202-402-4

Публикации

Катедра „Химични науки“ е най-младата катедра във Фармацевтичния факултет, създадена през 2015г.
В периода 2015 – 2016 г. са публикувани 23 научни статии, 13 от които в чуждестранни издания с импакт фактор.
Участията в наши и международни форуми са 16. Научните трудове, публикувани за тези две години, са цитирани 123 пъти от чуждестранни автори.

Монографии

Дисертации