Катедра Химични науки

Колектив на катедра Химични науки, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 200 767


Учебна дейност

График за провеждане на зимна изпитна сесия

Aкадемични стандарти

Катедра „Химични науки“ към Фармацевтичен факултет при Медицински университет – Пловдив е една от най-новите катедри във Фармацевтичен факултет – oснована през месец май 2015 г. Дълги години катедрата е била част от катедра „Химия и биохимия“.

Обучението на студенти магистър-фармацевти и на докторанти се осъществява в катедрата, която се намира на бул. „Братя Бъкстон“ 120. Учебните занятия на катедрата се провеждат в шест учебни и една научна лаборатория.

В катедрата се изучават пет дисциплини:

Академичен състав

проф. К. Гавазов, дх – Ръководител катедра

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Проф. М. Аргирова, дхн

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Доц. З. Велкова, дт – Председател на ОС на ФФ

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

доц. Н. Милчева, дх – отговорник по международно сътрудничество и проектна дейност (МСПД)

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Гл.ас. П. Рачева, дх – Административен асистент

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Гл. ас. Г. Кирова, дх -Отговорник по качеството

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Гл. ас. В. Диварова, дх – Отговорник по учебната дейност

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Гл. ас. Д. Кираджийска,дх – Отговорник по научната дейност

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Гл.ас. И. Славова, дх, отговорник за актуализация на Web страницата на катедрата.

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Гл.ас. Теодора Томова – отговорник за РНИ (средства за наблюдение и измерване) и временно изпълняващ длъжността отговорник по качеството

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Неакадемичен състав

Миглена Рузманова – химик специалист

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Мария Чапанска – химик специалист

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Антоанета Сараванска – химик специалист

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Светлана Колева – лаборант

Тел: 032 200 767
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Научно-изследователската работа в катедра „Химични науки“ е съсредоточена в следните научни направления:

• екстракционно-хромогенни системи за биогенни и редки метали;
• биосорбционно концентриране на метални йони с помощта на биосорбенти с различен произход;
• получаването на биосъвместими метални покрития за медицински цели;
• фитохимични проучвания на неизследвани растителни видове.

Учебници и помагала

 • Б. Донкова, К. Гавазов, Н. Бурджиев, Химия и опазване на околната среда, 12. клас. Подготовка за ДЗИ – ПП. София: „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2022, ISBN: 978-954-344-682-7.
 • М. Аргирова, И. Славова, Т. Томова, Тестове и задачи по Органична химия, МУ-ПЛОВДИВ, 2021, ISBN 978-619-237-088-6.
 • М. Аргирова, Тетрадка за практически упражнения по Органична химия, Пловдив, 2021.
 • M. Argirova, Organic Chemistry Laboratory Manual, Plovdiv, 2021.
 • D. Kiradzhiyska, Physical and Colloidal Chemistry Laboratory Manual, Plovdiv, 2021.
 • K. Гавазов, П. Рачева, Н. Милчева, Обща и неорганична химия. Протоколна тетрадка за фармацевти Пловдив, МАКРОС, 2020, ISBN 978-954-561-506-1.
 • K. Гавазов, Н. Милчева, П. Рачева. Тестове по Обща и неорганична химия, Второ преработено и допълнено издание, МУ-ПЛОВДИВ, 2020, ISBN 978-619-237-056-5.
 • З. Велкова, В. Диварова, Г. Кирова, Протоколна тетрадка за лабораторни упражнения Аналитична химия-първа част, МАКРОС, 2020, ISBN 978-954-908-066-7.
 • З. Велкова, В. Диварова, Г. Кирова, Протоколна тетрадка за лабораторни упражнения Аналитична химия-втора част, МАКРОС, 2020, ISBN 978-954-561-508-5.
 • К. Гавазов, П. Рачева, Й. Стефанова, Г. Шуманова, Т. Гюзелева, Химия и опазване на околната среда за 11. клас. Модул 2. Химия на неорганичните вещества, София, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2020, ISBN 978-954-34-4620-9.
 • K. Гавазов, Периодична система на химичните елементи (А5; трето преработено издание), София, Датамап-Европа ООД, 2019, ISBN 978-954-519-041-4.
 • Р. Манчева, Н. Милчева, Д. Кираджийска, Лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия, МАКРОС, 2019, ISBN 978-954-561-486-6.
 • Задачи и тестове по Аналитична химия-част 1, З. Велкова, Г. Кирова, В. Диварова, М. Стойчева, МУ-ПЛОВДИВ, 2019, ISBN 978-619-237-038-1.
 • G. Kirova, M. Stoytcheva, Z. Velkova, Analytical Chemistry, Lab Manual, Part II, 2019, 132 p, ISBN 978-619-202-402-4.
 • G. Kirova, M. Stoytcheva, Z. Velkova, Analytical Chemistry, Lab Manual, Part I, 2018, 142 p, ISBN 978-619-202-352-2.
 • М. Аргирова, Й. Узунова, Ст. Димитрова, П. Рачева, Г. Кирова, В. Диварова, М. Кацарова, Т. Томова, Л. Йоаниду, Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърските специалности в МУ-Пловдив, Редактор: Проф. Марияна Аргирова, дхн, МУ-Пловдив, 2018, ISBN 978-619-237-001-5.
 • Р. Манчева, К. Гергинов, Физикохимия и колоидна химия, МУ-ПЛОВДИВ, 2018, ISBN 987-619-7085-98-3.
 • К. Гавазов, Н. Милчева, П. Рачева, Тестове по Обща и неорганична химия, МУ-ПЛОВДИВ, 2018, ISBN 987-619-237-011-4.
 • M. Argirova, Organic Chemistry Laboratory Manual, Plovdiv, 2016.
 • М. Аргирова, Тетрадка за практически упражения по Органична химия, Пловдив, 2016.
 • K. Gavazov, N. Milcheva, P. Racheva, General and Inorganic Chemistry Laboratory Practice Notebook, Plovdiv, 2016.
 • К. Гавазов, П. Рачева, Н. Милчева, Протоколна тетрадка за упражнения и семинари по учебната дисциплина Обща и неорганична химия, Специалност Фармация, Пловдив, 2016.
 • Р. Манчева, Практически упражнения по Физикохимия с колоидна химия, Пловдив, 2016.
 • З. Велкова, Тетрадка за лабораторни упражнения по Аналитична химия − 1 част и 2 част, Пловдив, 2016.

Публикации

Избрани публикации с участие на академичния състав на катедра „Химични науки“ за периода 2015-2021г.

2015

 • Gavazov, K. B., & Toncheva, G. K. (2015). Ion-association between some ditetrazolium cations and anions originated from 4-(2-thiazolylazo) resorcinol or 4-(2-pyridylazo) resorcinol. Russian Journal of General Chemistry, 85(1), 192-197.
 • Gavazov, K. B., Delchev, V. B., Toncheva, G. K., & Georgieva, Z. G. (2015). Extraction-spectrophotometric and theoretical (Hartree-Fock) investigations of a ternary complex of iron (II) with 4-nitrocatechol and 2, 3, 5-triphenyl-2 H-tetrazolium. Russian Journal of General Chemistry, 85(8), 1945-1951.
 • Gavazov, K. B., Toncheva, G. K., Stefanova, T. S., & Simitchiev, K. K. (2015). Extraction-chromogenic systems containing iron (III), 4-(2-thiazolylazo) resorcinol and ditetrazolium salts. Oriental J. Chem, 31, 981-986.
 • Stefanova, T. S., Simitchiev, K. K., & Gavazov, K. B. (2015). Liquid-liquid extraction and cloud point extraction for spectrophotometric determination of vanadium using 4-(2-pyridylazo) resorcinol. Chemical Papers, 69(4), 495-503.
 • Toncheva, G. K., Stefanova, T. S., & Gavazov, K. B. (2015). Liquid-Liquid Extraction-Chromogenic Systems Containing Iron (III), 4-Nitrocatechol and Tetrazolium Salts. Orient. J. Chem, 31(1), 327-332.
 • Zalov, A. Z., & Gavazov, K. B. (2015). Extraction-spectrophotometric study of ternary complexes of Nbv and Tav. Chemistry Journal, 1(2), 15-19.
 • Dimitrov, I., Kamenov, V., Argirova, M., Bivolarska, A., & Angelova, P. (2015). Changed C-reactive protein and serum amyloid-A levels in blood serum, adipose tissue and liver of obesity induced rats. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 2(3), 01-11.
 • Димитров, Ил., Каменов, В., Аргирова, М., Ангелова, П. (2015). Променени концентрации на серумен амилоиден А в кръвен серум, черен дроб и мастна тъкан при затлъстяване. MedPost, 5, 8-11.
 • Divarova, V. V., Stojnova, K. T., Racheva, P. V., Lekova, V. D., & Dimitrov, A. N. (2015). Liquid-liquid extraction of ion-association complexes of cobalt (II)-4-(2-pyridylazo) resorcinol with ditetrazolium salts. Journal of the Serbian Chemical Society, 80(2), 179-186.
 • Stojnova, K. T., Divarova, V. V., Racheva, P. V., Daskalov, G. D., & Lekova, V. D. (2015). Complex formation and liquid–liquid extraction of anionic chelate of cobalt (II)-4-(2-thiazolylazo) resorcinol with 1, 4-diphenyl-3-(phenylamino)-1H-1, 2, 4-triazole. Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly, 146(6), 867-873.
 • Divarova, V., Stojnova, K., Racheva, P., & Lekova, V. (2015). Study on the complex formation of anionic chelates of Co (II)–4-(2-thiazolylazo) resorcinol with ditetrazolium cations. Журнал Неорганическои Химии, 60(11), 1500–1505.
 • Stojnova, K. T., Divarova, V. V., Racheva, P. V., & Lekova, V. D. (2015). Extraction-Spectrophotometric Method for Determination of Gallium (III) in the Form of Ion Associate with a Monotetrazolium Salt. Journal of Applied Spectroscopy, 82(5), 853-856.
 • Kiradzhiyska, D., Mantcheva, R., Mileva, D., Yovcheva, T., Viraneva, A. (2015). On the influence of some factors on the functional properties of electrogalvanic coatings promising for medical applications. Bulgarian Chemical Communications, 47(Special Issue B), 480-486.

2016

 • Gavazov, K. B., Delchev, V. B., Mileva, K. T., Stefanova, T. S., & Toncheva, G. K. (2016). A 2: 2: 2 complex of vanadium (V) with 4-(2-thiazolylazo) orcinol and 2, 3, 5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride. Acta Chimica Slovenica, 63(2), 392-398.
 • Gavazov, K. B., Delchev, V. B., Stefanova, T. S., Toncheva, G. K., & Simitchiev, K. K. (2016). Specific features of tetranitrotetrazolium blue chloride as an extraction reagent for iron (III). Russian Journal of General Chemistry, 86(5), 1167-1176.
 • Gavazov, K. B., Toncheva, G. K., & Delchev, V. B. (2016). An extraction-chromogenic system for vanadium (IV, V) based on 2, 3-dihydroxynaphtahlene. Open Chemistry, 14(1), 197-205.
 • Toncheva, G. K., Gavazov, K. B., Georgieva, Z. G., Dospatliev, L. K., Peltekov, A. B., & Boyanov, B. S. (2016). Application of 4-(2-pyridylazo) resorcinol for flotation-spectrophotometric determination of iron. Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 30(3), 325-332.
 • Bivolarska, A., Gatseva, P., Nikolova, J., Argirova, M., Atanasova, V. (2016). Effect of Thiocyanate on Iodine Status of Pregnant Women. Biological Trace Element Research, 172, 101-107.
 • Ругия, А., Дечев, Ив., Аргирова, М. (2016). Варикоцеле – доказани факти. Урология, 22 (3), 75-78.
 • Савова, М., Аргирова, М. (2016). Сравнение на методите на екстракция на биологично активни вещества от корени на брей (Tamus communis L.). „Наука и младост” – сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2016 год. Издателство на МУ – Пловдив, 415-418. ISBN 1314-9229.
 • Divarova, V., Stojnova, K., Racheva, P., & Lekova, V. (2016). Complex formation in a liquid-liquid extraction system containing Co (II), 4-(2-Thiazolylazo) resorcinol and monotetrazolium salt. Acta Chimica Slovenica, 63(1), 97-103.
 • Stojnova, K., Racheva, P., Divarova, V., Bozhinova, K., & Lekova, V. (2016). Study on the Complex Equilibria of Molybdenum (VI) with 3, 5-Dinitrocatehol and Ditetrazolium Salt. Acta Chimica Slovenica, 63(3), 654-660.
 • Kiradzhiyska, D., Feodorova, Y., Draganov, M., Girginov, C., Viraneva, A., Yovcheva, T., Mantcheva, R. (2016). Influence of surface treatment on the biocompatibility of aluminum substrates promising for medical application. In AIP Conference Proceedings, 1722(1), 300003-1–300003-4.
 • Mancheva, R., Kiradzhiyska, D., Viraneva, A., Yovcheva, T., Galikhanov, M. (2016). Electret behaviour of Polypropylene/KNO3 composite films. In AIP Conference Proceedings, 1722 (1), 220018-1–220018-4.

2017

 • Stefanova-Bahchevanska, T., Milcheva, N., Zaruba, S., Andruch, V., Delchev, V., Simitchiev, K., & Gavazov, K. (2017). A green cloud-point extraction-chromogenic system for vanadium determination. Journal of Molecular Liquids, 248, 135-142.
 • Zaruba, S., Bozóová, V., Vishnikin, A. B., Bazeľ, Y. R., Šandrejová, J., Gavazov, K., & Andruch, V. (2017). Vortex-assisted liquid-liquid microextraction procedure for iodine speciation in water samples. Microchemical Journal, 132, 59-68.
 • Zaruba, S., Vishnikin, A. B., Škrlíková, J., Diuzheva, A., Ozimaničová, I., Gavazov, K., & Andruch, V. (2017). A two-in-one device for online monitoring of direct immersion single-drop microextraction: an optical probe as both microdrop holder and measuring cell. RSC advances, 7(47), 29421-29427.
 • Tzanova, M., Argirova, M., & Atanasov, V. (2017). HPLC Quantification of astaxanthin and canthaxanthin in Salmonidae eggs. Biomedical Chromatography, 31(4), e3852.
 • Ardasheva, R. G., Argirova, M. D., Turiiski, V. I., & Krustev, A. D. (2017). Biochemical changes in experimental rat model of abdominal compartment syndrome. Folia medica, 59(4), 430-436.
 • Савова, М., Папагияни, Е., Василева, Л., Сарачева, К., Димитрова, Д., & Аргирова, М. (2018). ANTI-INFLAMMATORY ACTION FROM TAMUS COMMUNIS L. EXTRACT IN TOPICAL APPLICATION. Научни трудове на Съюза на учените-Пловдив. Серия Г: Медицина, фармация и дентална медицина, 22, 81-85.
 • Мърмъров, П., Биволарска, А., Димов, И., Дееничин, Г., Аргирова, М. (2017). Биохимични маркери за вътрекоремна хипертензия. Сборник доклади от научна сесия за студенти и млади учени „ХИРУРГИЯ, НО НЕ САМО”, Издателство на МУ – Пловдив, ISSN 1314-9229, 35-37.
 • Stojnova, K., Racheva, P., Divarova, V., Bozhinova, K., & Lekova, V. (2017). Study on the equilibria of the complex formation of molybdenum (VI) with 3, 5-dinitrocatehol and 3-(2-naphthyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 62(2), 249-256.
 • Divarova, V. V., Stojnova, K. T., Racheva, P. V., & Lekova, V. D. (2017). Spectrophotometric Study of the Complex Formation of Anionic Chelates of Cobalt (II) with Monotetrazolium Cations. Journal of Applied Spectroscopy, 84(2), 231-236.
 • Racheva, P., Stojnova, K., Divarova, V., & Lekova, V. (2017). Study on the Equilibria of the Complex Formation of the Ion-pair of Germanium (IV) with 4-Nitrocatechol and 1, 4-Diphenyl-3-(phenylamino)-1H-1, 2, 4-triazole. Acta Chimica Slovenica, 64(2), 365-372.
 • Mantcheva, R., Kiradzhiyska, D., Feodorova, Y., Draganova, K. (2017). Biocompatibility of aluminium alloys and anodic Al2O3. Bulgarian Chemical Communications, 49(2), 371-376.
 • Slavova, I. A., Christoskova, St. G., & Stoyanova, M. K. (2017). Catalytic oxidation of Rhodamine B in aqueous solutions with sulphate radicals over Co3O4/MgO and CoFe2O4/MgO. Bulgarian Chemical Communications, 49(4), 761-767.
 • Panova, M., Kmetov, V., Davcheva, D., Tomova, T., & Tomov, D. (2017). Optimizing the determination of mercury in human urine by ICP-MS with a collision cell mode. Bulgarian Chemical Communications, 49, 88-92.
 • Peycheva, S., Apostolova, Е., Peychev, Zh., Pavlov, P. , Deneva, Т., Tomova, T., Peychev, L. (2017). Changes in some haematological parameters of experimental animals under the influence of homeopathic arnica montana, homeopathic ledum palustre and bulgarian propolis. Scientific researches from the Jubilee Conference „Audacity and youth in pharmacology,“ dedicated to the 70th anniversary of the Department of Pharmacology at the Medical University of Plovdiv and 100 years since the birth of prof. Peycho Peychev – fondateur of pharmacology at MU Plovdiv. Zigov chark, October 7 to 9, 2016. Medical university Plovdiv, ISBN 978-619-7085-83-9. Pages 120 – 123

2018

 • Dospatliev, L., Ivanova, M., & Gavazov, K. (2018). Correlation between Cambisols soil characteristics and lead content in wild edible mushrooms (Cantharellus cibarius, Tricholoma equestre, Craterellus cornucopioides). Bulg Chem Commun, 50, 32.
 • Stefanova-Bahchevanska, T., Ahmedov, R. S., Zaruba, S., Andruch, V., Delchev, V. B., Dospatliev, L. K., & Gavazov, K. B. (2018). A cloud-point extraction-chromogenic system for copper (II) based on 1-(2-thiazolylazo)-2-naphthol. Bulg Chem Commun, 50, 38-43.
 • Toncheva, G. K., Milcheva, N. P., & Gavazov, K. B. (2018). Liquid-Liquid Extraction-Chromogenic System for Vanadium (V) Based on 4-(2-thiazolylazo) orcinol (TAO) and Aliquat 336. Acta Chimica Slovenica, 65(4), 847-852.
 • Toncheva, G. K., Zhelev, Z. T., Delchev, V. B., & Gavazov, K. B. (2018). Complex Formation in a Liquid-Liquid Extraction System Containing Vanadium (IV/V), 2, 3-Dihydroxynaphtahlene and Thiazolyl Blue. Acta Chimica Slovenica, 65(2), 462-469.
 • Tzanova, M.T., Grozeva, N.H., Gerdzhikova, M.A., Argirova, M.D., Pavlov, D.H., Terzieva, S.R., (2018). Flavonoid content and antioxidant potential of Betonica bulgarica Degen et Neič. Bulgarian Chemical Communications, 50, 90 – 97.
 • Савова, М., Димитрова, Д., Аргирова, М. (2018). Фитохимичен състав и биологична активност на Tamus Communis L Rhizome. Сборник съобщения от Национална научна конференция „15 фармация в МУ – Пловдив години, Издателство на МУ – Пловдив, 227-233.
 • Tomova, T., Argirova, M. (2018). Ginkgo Biloba kernels in pharmacological perspective with reference to extraction method. Сборник съобщения от Национална научна конференция „15 години фармация в МУ – Пловдив, Издателство на МУ – Пловдив, 288-292.
 • Stojnova, K., Divarova, V., Racheva, P., Bozhinova, K., & Lekova, V. (2018). Study on the Chelate Formation and the Ion-association of Anionic Chelate of Molybdenum (VI) with 3, 5-Dinitrocatechol and Monotetrazolium Cation. Acta Chimica Slovenica, 65(1), 213-220.
 • Divarova, V., Stojnova, K., Racheva, P., & Lekova, V. (2018). Determination of Cobalt in the Form of an Ion Associate in Vitamin B 12. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 63(7), 974-977.
 • Slavova, I., Kiradzhiyska, D., Mancheva, R. (2018). Аntibacterial activity of metals with medical application, Rad. Applic., 3(2), 71-87.
 • Girginov, C., Kozhukharov, S., Kiradzhiyska, D., Мancheva, R. (2018). Characterization of porous anodic alumina with AC-incorporated silver. Electrochimica Acta, 292, 614-627.
 • Kiradzhiyska, D., Mantcheva, R., Girginov, C., Kozhukharov, S. (2018). Optical and color characteristics of porous alumina with electrochemically incorporated silver. Journal of Chemical Technology & Metallurgy, 53(4), 745-748.

2019

 • K.B. Gavazov, Liquid-liquid extraction of ion-association complexes, in: J.C. Taylor (Ed.), Advances in Chemistry Research, Nova Science Publishers, New York, 2019, pp. 203-238.
 • Gavazov, K. B., Delchev, V. B., Milcheva, N. P., & Toncheva, G. K. (2019). Complex formation in a liquid-liquid extraction-chromogenic system for vanadium (IV). Open Chemistry, 17(1), 599-608.
 • Gavazov, K. B., Hagarová, I., Halko, R., & Andruch, V. (2019). Recent advances in the application of nanoparticles in cloud point extraction. Journal of Molecular Liquids, 281, 93-99.
 • Hristov, D. G., Milcheva, N. P., & Gavazov, K. B. (2019). Extraction-chromogenic systems for vanadium (V) based on azo dyes and xylometazoline hydrochloride. Acta Chimica Slovenica, 66(4), 987-994.
 • Дечев, И., Аргирова, М. (2019). Роля на оксидативния стрес при свързания с варикоцеле мъжки инфертилитет. Сексуална медицина. Актуални проблеми. Под редакцията на Славов Ч, Георгиев Б, Каменов З. Изд. Арбилис.
 • Hristov, D. G., Divarova, V. V., Mancheva, R. D., & Gavazov, K. B. (2019). Extraction-Chromogenic System for Silver (I) Based on Tetrazolium Violet and Semicarbazide Hydrochloride. Russian Journal of General Chemistry, 89(10), 2136-2142.
 • Stojnova, K. T., Divarova, V. V., Racheva, P. V., Bozhinova, K. G., & Lekova, V. D. (2019). Complex formation and liquid-liquid extraction of the ion-pair of molybdenum (VI) with 3, 5-dinitrocatechol and 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide. Bulgarian Chemical Communications, 51 (D), 3-7.
 • Miettinen, J., Visuri, V. V., Fabritius, T., Milcheva, N., & Vassilev, G. (2019). Thermodynamic description of ternary Fe-B-X systems. Part 4: Fe-B-V. Archives of Metallurgy and Materials, 64(2), 451-456.
 • Miettinen, J., Visuri, V. V., Fabritius, T., Milcheva, N., & Vassilev, G. (2019). Thermodynamic Description of Ternary Fe-B-X Systems. Part 5: Fe-B-Si. Archives of Metallurgy and Materials, 64(4), 1239-1248.
 • Miettinen, J., Visuri, V. V., Fabritius, T., Milcheva, N., & Vassilev, G. (2019). Thermodynamic Description of Ternary Fe-B-X Systems. Part 6: Fe-B-Ti. Archives of Metallurgy and Materials, 64(4), 1249-1255.
 • Kiradzhiyska, D., Mantcheva, R. (2019). Overview of biocompatible materials and their use in medicine. Folia Medica, 61(1), 34-40.

2020

 • Campillo, N., Gavazov, K., Viñas, P., Hagarova, I., & Andruch, V. (2020). Liquid-phase microextraction: update May 2016 to December 2018. Applied Spectroscopy Reviews, 55(4), 307-326.
 • Genç, F., Milcheva, N. P., Hristov, D. G., & Gavazov, K. B. (2020). A simple cloud point extraction-spectrophotometric method for total vanadium determination using 4-(2-thiazolylazo) resorcinol and H2O2. Chemical Papers, 74(6), 1891-1901.
 • Racheva, P. V., Hristov, D. G., & Gavazov, K. B. (2020). Extraction-Chromogenic Systems for Gallium (III) Based on Azo Dyes and Xylometazoline Hydrochloride. Russian Journal of General Chemistry, 90(7), 1351-1356.
 • Racheva, P. V., Milcheva, N. P., Saravanska, A. D., & Gavazov, K. B. (2020). Extraction of Gallium (III) with a New Azo Dye in The Presence or Absence of Xylometazoline Hydrochloride. Croatica Chemica Acta, 93(3), 1-7.
 • Toncheva, G. K., Hristov, D. G., Milcheva, N. P., & Gavazov, K. B. (2020). Extraction-Chromogenic System for Nickel (II) Based on 5-methyl-4-(2-thiazolylazo) resorcinol and Aliquat 336. Acta Chimica Slovenica, 67(1), 151-158.
 • Lekova, V., Stojnova, K., Racheva, P., Divarova, V., & Yanev, P. (2020). Study on the Complex Formation and the Ion-Association of Anionic Chelate of Molybdenum (VI) with Bidentate Ligand and the Cation of 2, 3, 5-Triphenyl-2Н-tetrazolium chloride. Acta Chimica Slovenica, 67(2), 594-601.
 • Tomova, T., Petkov, V., Slavova, I., Stoyanov, P., Argirova, M. (2020). Naturally present metal ions in plants could interfere with common antioxidant assays. MethodsX, 7, 100995.
 • Feodorova, Y., Tomova, T., Minchev, D., Turiiski, V., Draganov, M., Argirova, M. (2020). Cytotoxic effect of Ginkgo biloba kernel extract on HCT116 and A2058 cancer cell lines. Heliyon, 6, e04941.
 • Kiradzhiyska, D., Batsalova, T., Dzhambazov, B., Mancheva, R. (2020). In vitro Biocompatibility Evaluation of Anodic Alumina Substrates with Electrochemically Embedded Silver. Rev. Chim., 71(10), 81-88.
 • Kozhukharov, S. V., Girginov, C., Kiradzhiyska, D., Tsanev, A., & Avdeev, G. (2020). Evaluation of the electrochemical performance of Ag containing AAO layers after extended exposure to a model corrosive medium. Journal of Electrochemical Science and Engineering, 10(4), 317-334.

2021

 • Hristov, D. G., Racheva, P. V., Toncheva, G. K., & Gavazov, K. B. (2021). Extraction-Chromogenic System for Cobalt Based on 5-Methyl-4-(2-thiazolylazo) resorcinol and Benzalkonium Chloride. Acta Chimica Slovenica, 68(1), 37-43.
 • Milcheva, N. P., Genç, F., Racheva, P. V., Delchev, V. B., Andruch, V., & Gavazov, K. B. (2021). An environmentally friendly cloud point extraction–spectrophotometric determination of trace vanadium using a novel reagent. Journal of Molecular Liquids, 334, 116086.
 • Racheva, P. V., Milcheva, N. P., Genc, F., & Gavazov, K. B. (2021). A centrifuge-less cloud point extraction-spectrophotometric determination of copper (II) using 6-hexyl-4-(2-thiazolylazo) resorcinol. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 262, 120106.
 • Tomova, T., Doncheva, N., Mihaylova, A., Kostadinov, I., Peychev, L., Argirova, M. (2021). Experimental study on the phytochemical composition and memory enhancing effect of Ginkgo biloba seed extract. Folia Medica, 63(2), 203-212.
 • Petkov, V. H., Ardasheva, R.G., Prissadova. N.A., Kristev, A.D., Stoyanov, P.S., Argirova, M.D. (2021). Receptor-mediated biological effects of extracts obtained from three Asplenium species. Zeitschrift fur Naturforshung – C.
 • Petkov, V., Slavova, I., Teneva, D., Mladenova, T., Stoyanov, P., Argirova, M.D. (2021). Phytochemical Study and Biological Activity of Three Fern Species of the Asplenium Genus Growing in Bulgaria. Natural Products Journal, 11.
 • Petkov, V., Batsalova, T., Stoyanov, P., Mladenova, T., Kolchakova, D., Argirova, M., Raycheva, T., Dzhambazov, B. (2021). Selective Anticancer Properties, Proapoptotic and Antibacterial Potential of Three Asplenium Species. Plants, 10, 1053.
 • Tomova, T., Slavova, I., Tomov, D., Kirova, G., Argirova, M.D. (2021). Ginkgo biloba seeds – an environmental pollutant or a functional food. Horticulturae,7, 218.
 • Tomov, D. G., Bocheva, G., Divarova, V., Kasabova, L., & Svinarov, D. (2021). Phase separation liquid-liquid extraction for the quantification of 8-iso-Prostaglandin F2 Alpha in human plasma by LC-MS/MS. Journal of Medical Biochemistry, 40(1), 10.

Монографии

Дисертации