Свободноизбираем курс за студенти по медицина от 1-ви до 6-ти курс

Лого Български Клъстер за дигитални решения иновации в здравеопазването

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:
Български Клъстер за дигитални решения иновации в здравеопазването реализира първия по рода си курс, който обхваща обучение по дигитализация, предприемачество и иновации в медицински специалности.

Курсът стартира в края на 2019 г. съвместно с Джуниър Ачийвмънт България като свободно-избираем и има за цел да повиши знанията на студентите по теми свързани с #лидерство, #предприемчивост и инициативност, като в същото време представи възможности за създаване на дигитални #иновации в медицината. В рамките на лекциите са включени иновативни световни практики за развитие на иновации в медицината, както и добри практики от България.

Курсът разглежда теми, касаещи тенденциите и подходите в новите технологии и иновациите в здравеопазването и медицината, възможностите за дигитализация, оптимизация и автоматизация на процесии в сектора, създаването на условия за развиване на предприемаческо и критично мислене, както и решения, които улесняват лекарите в работния им процес на ежедневна база.

ТЕМИТЕ, които ще разгледаме в рамките 2022/2023 учебна година са свързани с навлизането на дигитализацията в медицината, дигитално здравеопазване, създаване на иновации в медицината, развитие на предприемчивост и инициативност като начин на мислене при работа в големи болници, екипи и институции, развитие на ефективна комуникация с клиенти, иновативни болнични системи и други. Ще разгледаме всички аспекти на дигитализационния процес – пациентска, лекарски и бизнес аспект. Всички лекции, ще бъдат отворени за въпроси и поставяне на теми от интерес на студентите, като по различните теми имаме готовност да поканим лектори от бизнеса и от практиката, които да споделят своя опит и знания.

Успешно завършилите курса студенти развиват следните КОМПЕТЕНТНОСТИ1:
ЗНАЯТ (ЗНАНИЯ):
– основни термини и елементи на дигитално здравеопазване;
– общи принципи на работа на дигиталното здравеопазване;
– предприемачески понятия и термини;
– видове отворена иновация и бизнес модели в здравеопазването;
– елементи на дигиталната трансформация;
– елементи на медицината, базирана на данни и технологии.

МОГАТ (УМЕНИЯ):
– да прилагат предприемачески начин на мислене;
– да развиват технологии и иновации;
– да четат клинични проучвания;
– да анализират критично медицинска информация;
– да разработват и работят с иновативни здравни технологии и решения;

ИМАТ (НАГЛАСИ):
– да анализират и синтезират медицинска информация;
– да разбират значението на дигиталното здравеопазване за развитието на медицината;
– да прилагат наученото в своята медицинска практика.

DHI project proposal V2

2022 Curriculum Digitalisation Course

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN