Увеличението на таксите за платено обучение на български студенти в медицинските университети е законно

Във връзка с твърдения, публикувани в някои медии, за „колосално“ увеличение на таксите на студентите платена форма на обучение в Медицински университет – Пловдив, ръководството на Университета заявява категорично, че е спазило напълно съответните законови изисквания.

Увеличението на таксите е базирано на Закона за висшето образование и измененията на същия, влезли в сила от 25.02.2020 г., както и на Решение на Министерски съвет № 275 от 23.04.2020 г. във връзка с Постановление на МС № 328 от 30.11.2015 г., което дава диференцираните нормативи за издръжка на обучението на студенти по професионални направления.

Таксите за обучение на студентите, платена форма на обучение се изчисляват като към средствата за издръжка, формирани чрез базов норматив, диференциран коефициент по професионално направление и коефициент за комплексна оценка на качество (въведен от 2020 година въз основа на индикатори от Рейтинговата система, включващи акредитационна оценка, наукометрични показатели и реализация на дипломираните) се прибавя годишната такса за обучение, определена с Решение на МС.

За постигане на по-точна и пълна информираност Ръководството на Университета проведе поредица от срещи със студентите и Студентски съвет – орган за защита на общите интереси на обучаващите се в МУ-Пловдив, на които беше разяснено основанието за това увеличение. В официалния сайт и фейсбук страницата на Университета още през м. май беше публикувана информация за начина на формиране на таксите за платена форма на обучение на студентите. Тази информация беше изпратена и към всички медии.

Ръководството на МУ – Пловдив направи запитване към МОН за определения размер на увеличените такси за платена форма на обучение и полученият отговор потвърди задължението на МУ-Пловдив да приложи така нормативно определените такси. В срещата на ръководството с представители на студентите на платено обучение бяха представени отговорите на министерството в подкрепа на спазване на закона. Възможността Университетът сам да определи такси в намален размер не касае платената форма на обучение на студентите, а само годишните такси, определяни с акт на МС.
Очаква се студентите да споделят информация за срещата си вчера в МОН по темата.