Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2020/2021 г. за редовни докторанти

Във връзка с Решение № 332 от 14 май 2020 г. на Министерски съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2020/2021 г. за редовни докторанти по следните научни специалности :

№ по ред Област на висше образование, професионално направление и докторски програми Редовно
1. 7. Здравеопазване и спорт , 7.1. Медицина
1.1. Хигиена 2
1.2. Педиатрия 1
1.3. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 2
2 7. Здравеопазване и спорт , 7.2. Дентална медицина
2.1. Пародонтология и ЗОЛ 1
3. 7. Здравеопазване и спорт, 7.3. Фармация
3.2. Фармацевтична химия 1
3.3. Токсикология 2
4. 4. Природни науки, математика и информатика 4.3. Биологически науки
4.1. Микробиология 1
4.2. Имунология 1

За участие в конкурса се подават следните документи, съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, изменение и допълнение в ДВ бр. 15 от 19 февруари 2019 г. във връзка със ЗРАСРБ (изм. и доп. ДВ бр.17 от 26 февруари 2019 г.) и вътрешни за МУ-Пловдив нормативни актове.

  1. Заявление по образец до Ректор на МУ-Пловдив.
  2. Автобиография в европейски формат.
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование за ОКС „Магистър“ и приложението към нея или нотариално заверено копие на академична справка.
  4. 5. Документи, удостоверяващи владеене на чужд език и други придобити компетенции (ако има такива).
  5. Квитанция за внесена административна такса – 100.00 лева. Таксите се внасят в клона на банка УниКредит Булбанк -Пловдив.

Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,т.1-13 и задължения, съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.

Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански).

На основание Решение № 275 от 23 април 2020 г. на Министерски съвет, Приложение № 19 към чл. 1, докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер на 900.00 лева.

Срок за подаване на документи – два месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник

Адрес за справки, контакти и подаване на документи:
Гр. Пловдив, бул. В. Априлов № 15 А
Научен отдел: Ю. Маринова, тел. 032-200 542
ДВ. брой 29 от 09.04.2021г.