Галерия „Перимед“ 04.06.2020 г.

Работна среща на представители на Научния съвет, ръководители на научни екипи по работни пакети, членове на научни екипи на партньорите, представители на Екипа за организация и управление по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД)“