Катедра по биоорганична химия

Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефони :
032/200691 – доц.Стела Димитрова, дб – Ръководител катедра
032/200692 – доц. Йорданка Узунова, дб
032/200693 – асистенти
032/200694 – лаборанти


Учебна дейност

Седмични графици


Програми

Kонспекти

Академични стандарти

През 1945/46 учебна година е създадена Катедра по химия и пръв неин временен ръководител е проф. Цв. Кристанов (1945-1946). През 1946г. е основана Катедра по биохимия, една от първите самостоятелни по тази дисциплина в България.

Организатор и дългогодишен ръководител е доц. Ив. Митрев, ученик на проф. Ас. Златаров. През 1975г. с обединение на тези две катедри е създадена Катедра по химия и биохимия. Обединението им позволява консолидиране на две основни предклинични дисциплини при обучение на студенти медици и стоматолози.

След 1975г. ръководители на катедрата са: проф. д-р П. Пейчев (1975-1976г.)-временен ръководител, доц. кхн Хр. Киряков (1977-1979 г.); доц. д-р А. Ангелов, кмн (1980-1990 г.); проф. дтн Н. Иванов (1990-1999 г.); доц. д-р В. Каменов, дм (1999-2010 г.); доц. Людмил Луканов, дх (2011- 2015 г.) и от 2016 г. – проф. Ана Манева, дб, дбн.

През 2003 катедрата преминава към новосъздадения Фармацевтичен факултет като в състава ѝ влизат и секции по Неорганична химия, Аналитична химия, Органична химия и Физикохимия, които през 2015г. се обособяват в катедра Химични науки. От ноември 2018 катедрата отново се разделя на „Биоорганична химия“ и „Биохимия“.

Академичен състав

доц.Стела Димитрова, дб – Ръководител катедра

Тел: 032/200691
e-mail: [email protected]

проф. Румен Младенов, дб

Тел:
e-mail: [email protected]

доц. Йорданка Узунова, дб – Отговорник учебна дейност

Тел: 032/200692
e-mail: [email protected]

доц. Пламен Стоянов, дб – Отговорник международно сътрудничество и проектна дейност

Тел:
e-mail: [email protected]

гл. ас. Мариана Кацарова, дб – Главен административен асистент; Отговорник РНИ

Тел: 032/200693
e-mail: [email protected]

Ас. Мария Влашева – Отговорник по НИД и актуализация на уеб страницата на катедрата

Тел: 032/200693
e-mail: [email protected]

Ас. Миглена Милушева – Отговорник по качество и акредитация

Тел: 032/200693
e-mail: [email protected]

ас. Николай Тошев, дх – Отговорник за електронното обучение

Nikolaj Toshev
Тел:
e-mail: [email protected]

Катерина Георгиева – химик, Отговорник по ЗБУТ и ПБ

Йорданка Алексиева – лаборант

Светла Костадинова – лаборант

Айнур Юсеин – хигиенист

Катя Папалова – хигиенист

Научна дейност

Научно-изследователската работа в катедра „Биоорганична химия“ е свързана със следните тематични направления:
– Проучване на фитохимичния състав и биологичните активности на лечебни растения.
– Биополимерни материали с медицинско приложение.
– Определяне на метаболити в биологични проби.
От декември 2019г. в секция Химия на Катедра по биоорганична химия има реакредитирана докторска програма по “Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивните вещества”.

Учебници

Секция „Химия“

1. Тетрадки за упражнения по Биоорганична химия за студенти по медицина и дентална медицина, М. Аргирова, Й. Узунова, С. Димитрова, М. Кацарова, под редакцията на Л. Луканов, 2015.

2. Labbook for practical classes in Bioorganic chemistry, M. Argirova, Y. Uzunova, ISBN 978-954-9549-28-7, First edition, Plovdiv 2015.

Секция „Ботаника“

1.Младенов, Р., Чешмеджиев, И., Димитрова, И., Белкинова, Д., Тенева, И., Радукова, Ц., Стоянов, П. 2018. Фармацевтична ботаника І част. Второ преработено и допълнено издание. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, ISBN 978-619-202-313-3, Пловдив, 127 стр.

2.Младенов, Р., Чешмеджиев, И., Димитрова, И., Белкинова, Д., Тенева, И., Радукова, Ц., Стоянов, П. 2017. Фармацевтична ботаника ІІ част. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, ISBN 978-619-202-241-9, Пловдив, 388 стр.

3.Пламен Стоянов. 2019. Протоколна тетрадка за упражнения по Фармацевтична ботаника (за студенти специалност Фармация). Пловдив, 74 стр.

Публикации

Избрани публикации:
Секция „Химия“

1. Dimitrova S, Pavlova K, Lukanov L, Savova I. Chemical composition of lipids and other lipophilic compounds from antarctic yeast strains. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2008, 61(4), 481-486. IF 0.152

2. Uzunova Y, Lukanov L, Filipov I, Vladimirov S. High-performance liquid chromatographic determination of unreacted monomers and other residues contained in dental composites. JBBM 2008; 70: 883-888 IF 1.994

3. Sarafian V.S, Uzunova Y, Hayrabedyan S, Ganchevska P, Filipova M, Filipov I, Lukanov L, Vladimirov S. Histo-blood group antigen expression and proliferative acrtivity of fibroblasts treated with dental monomers. Cell Biol Toxicol 2008; 24: 27-37 IF 2.155

4. Dimitrova S, Pavlova K, Lukanov L, Zagorchev P. Synthesis of coenzyme Q10 and β-carotene by yeasts isolated from antarctic soil and lichen in response to ultraviolet and visible radiations. Appl Biochem Biotechnol, 2010, 162, 795-804. IF 1.879

5. Uzunova Y, Lukanov L, Vasileva P, Filipov I. Spectroscopic, chromatographic and morphological study of photopolymerized dental composites. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 2012; 7(4):1825-1832 IF 1.200

6. Dimitrova S, Pavlova K, Lukanov L, Korotkova E, Petrova E, Zagorchev P, Kuncheva M. Production of metabolites with antioxidant and emulsifying properties by antarctic strain Sporobolomyces salmonicolor AL1. Appl Biochem Biotechnol, 2013, 169, 301-311. IF 1.687

7. Rusinova-Videva S, Dimitrova S, Georgieva K, Kacarova M, Pavlova K. Effect of Zn2+, Cu2+ and Fe2+ ions for bioaccumulation of ergosterol, β-carotene and coenzyme Q10 by antarctic yeast strain Sporobolomyces salmonicolor AL1. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2016 IF 0. 233

8. Кatsarova М, Dimitrova S, Lukanov L, Sadakov F Determination of phenolic acids, flavonoids, terpenes and ecdysteroids in medicinal plant extracts and food supplements. Comptes rendus de l’Academie bulgare des sciences, 2017, 70(7), 947-956 IF 0.270

9. Кatsarova М, Dimitrova S, Lukanov L, Sadakov F, Denev P, Plotnikov E, Kandilarov I, Kostadinova I. Antioxidant activity and nontoxicity of extracts from Valeriana officinalis, Melissa officinalis, Crataegus monogyna, Hypericum perforatum, Serratula coronatа and combinations antistress 1 and antistress 2. Bulgarian Chemical Communications, 2017, Vol. 49, Special Issue G, 93-98 IF 0.242

10. Todorova V, Filipov I, Uzunova Y. Penetration of an Infiltrant and an Adhesive into Natural Proximal Noncavitated Caries Lesions – a Comparative In
Vitro Study 2019 SYLWAN., 163(9) 487-505

11. Exner G, Marudova M, Sotirov S, Marinova A, Viraneva A, Pilicheva B, Bodurov I, Vlaeva I, Uzunova Y, Yovcheva T, Multilayered polyelectrolyte structures with potential for intracavity drug delivery systems, Applied Surface ScienceVolume 493, 1 November 2019, Pages 620-627

12. Marudova M, Exner G, Pilicheva B, Marinova A, Viraneva A, Bodurov I, Sotirov S, Vlaeva I, Uzunova Y, Yovcheva T: Effect of assembly pH and ionic strength of chitosan/casein multilayers on benzydamine hydrochloride release, International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, Volume 68, Issue 1-3, 11 February 2019, Pages 90-98

13. Katsarov P, Pilicheva B, Uzunova Y, Gergov G, Kassarova M. Chemical cross-linking: A feasible approach to prolong doxylamine/pyridoxine release from spray-dried chitosan microspheres. Eur J Pharm Sci. 2018 Oct 15;123:387-394.

14. Georgieva Y., Katsarova M, Gercheva K., Bozov P., Dimitrova S. HPLC analysis of flavonoids from Scutellaria altissima. Bulgarian Chemical Communications, 2019, Vol. 51, Special Issue D, 119-123 IF 0.242

Секция „Ботаника“

1.Teneva, I., Stoyanov, P., Mladenov, R., Dzhambazov, B. (2013). In vitro and in vivo toxicity evaluation of the freshwater cyanobacterium Heteroleiblenia kuetzingii. Central European Journal of Biology, 8(12): 1216-1229. IF 0.633

2.Stoyanov, P., Moten, D., Mladenov, R., Dzhambazov, B., Teneva, I. (2014). Phylogenetic relationship of some filamentous cyanoprokaryotic species. Evolutionary Bioinformatics. (10): 39-49. IF 1.452

3.Georgieva, I., Mladenov, R., Bozov, P. (2014). Chemical constituens of Scutellaria altissima. Chemistry of Natural Compounds, 50 (6): 1146-11471. IF 0.509

4.Teneva, I., Gecheva, G., Cheshmedjiev, S., Stoyanov, P., Mladenov, R., Belkinova, D. (2014). Ecological status assessment of Skalenski Lakes (Bulgaria). Biotechnology & Biotechnological Equipment, 28(1): 82-95. IF 0.300

5.Dimitrova-Dyulgerova, I., Merdzhanov, I., Todorov, K., Seymenska, D., Stoyanov, P., Mladenov, R., Stoyanova, A. (2015). Essential oils composition of Betonica officinalis L. and Stachys sylvatica L. (Lamiaceae) from Bulgaria. Comptes rendus de l’Acadėmie bulgare des Sciences, 68(8): 991-998. IF 0.233

6.Apostolova, E., Anachkov, G., Todorov, K., Dimitrova-Dyulgerova, I., Mladenov, R., Stoyanov, P., Yahubyan, G., Naimov, S. (2016). Genetic variability of chosen Mentha species. Comptes rendus de l’Acadėmie bulgare des Sciences, 69(6): 725-730. IF 0.251

7.Denev, I., Todorov, K., Kirilova, I., Mladenov, R., Stoyanov, P., Dimitrova-Dyulgerova, I. (2017). Genetic diversity of Bulgarian representatives of genus Carduus L. (Asteraceae) as revealed by variability in sequences of internal transcribed spacers region. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 32(2): 387-396. IF 1.764

8.Basheva, D., Moten, D., Stoyanov, P., Belkinova. D., Mladenov, R., Teneva, I. (2018). Content of phycoerythrin, phycocyanin, alophycocyanin and phycoerythrocyanin in some cyanobacterial strains: Applications. Engineering in Life Sciences, 18: 861–866. IF 1.936

9.Lukova, P., Karcheva‐Bahchevanska, D., Mollova, D., Nikolova, M., Mladenov, R., Iliev, I. (2018). Study of prebiotic potential and antioxidant activity in Plantago spp. leaves after enzymatic hydrolysis with hemicellulase and xylanase. Engineering in Life Sciences, 18: 831-839. IF 1.936

10.Lukova, P., Karcheva‐Bahchevanska, D., Dimitrova-Dyulgerova, I., Katsarov, P., Mladenov, R., Iliev, I., Nikolova, M. (2018). A comparative pharmacognostic study and assessment of antioxidant capacity of three species from Plantago genus. Farmacia, 66(4), 609-614. IF 1.527

11.Karcheva-Bahchevanska, D., Lukova, P., Nikolova, M., Mladenov, R., Iliev, I. (2019). Inhibition effect of Bulgarian lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) extracts on α-amylase activity. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 72(2): 212-218 IF 0.321

12.Dimitrova-Dyulgerova, I., Marinov, Y., Mladenova, Ts., Stoyanov, P., Stoyanova, A. (2019). Essential Oils Composition of the Endemic Bulgarian Plant Species Micromeria frivaldszkyana (Degen) Velen. (Lamiaceae). Comptes rendus de l‘Acadėmie bulgare des Sciences. 72(11): 1484-1491 IF 0.321

Монографии

Секция „Ботаника“

1.Стоянов, П. (2019). Водорасли и висши спорови растения на Природен парк „Българка“. Издателство „Лакс бук“, ISBN 978-619-189-120-7, Пловдив, 119 стр.

Дисертации

Защитени докторски дисертации в катедрата имат:

1. доц. Й. Узунова, дх – 2013 г – “Определяне на остатъчни мономери след полимеризация на дентални композити”
2. доц. С. Димитрова, дх – 2014 г. – “Идентификация и антиоксидантна активност на изопреноиди от биомаса на психрофилни дрожди”
3. гл. ас. Мариана Кацарова, дх – 2017 – „Химичен състав, антиоксидантен потенциал и биологична активност на растения с анксиолитично действие“
4.Проф. Румен Младенов, дб – 1997 г., „Изменчивост и таксономия на видове от подрод Obliquodesmus Mlad. на род Scenedesmus Meyen (Chlorophyta)“
5.Доц. Пламен Стоянов, дб – 2014 г., Изменчивост, таксономия и екология на някои нишковидни синьозелени водорасли (Cyanoprokaryota)“