Катедра по орална хирургия

Колектив на катедра по орална хирургия, ФДМ, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по орална хирургия, ФДМ, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 200 859


Учебна дейност

Академични стандарти

Конспекти

В катедра „Орална хирургия“ се преподават две дисциплини:

 • Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина
 • Орална и лицево-челюстна хирургия

В Дисциплината „Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина“ се дават възможности за придобиване на знания и умения по основните хирургични манипулации, средства и методи на обезболяване. Обучението по дисциплината има за цел да даде познания и да осигури практически умения на обучаваните в специалност дентална медицина.

През V и VI семестри ,студентите се обучават по дисциплината „Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина“ с хорариум 60 ч лекции и 120 ч упражнения. Лекционният курс по „Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина“ се провежда от доц. д-р Деян Нейчев, дм; проф. д-р Петя Печалова, дм; доц. д-р Иван Ченчев, дм; доц. д-р Христо Даскалов, дм и проф. д-р Димитър Атанасов, дм. Теоретичното и практическо обучение на студентите по тази дисциплина завършва със провеждане на семестриален изпит.

През VII, VIII, IX и X семестри се провежда обучението е по дисциплината „Орална и лицево-челюстна хирургия“ с хорариум 60 часа лекции и 270 ч упражнения. Част от преподаването се осъществява в катедрата по „Лицево-челюстна хирургия“. Провеждането на лекционният курс е от по-горе цитираните хабилитирани преподаватели. Теоретичното и практическо обучение на студентите и по тази дисциплина завършва със провеждане на семестриален изпит.

В Катедрата се провежда специализация по „Орална хирургия“, като през периода 2001 – 2021 специализиращите са:

Специализанти, асистенти в катедрата: 16
д-р Христо Даскалов (2008 – 2011)
д-р Атанаска Динкова (2008 – 2011)
д-р Таня Сбиркова (2008 – 2011)
д-р Илия Будев (2008 – 2011)
д-р Цветан Цветанов (2009 – 2012)
д-р Бистра Благова (2013 – 2016)
д-р Йордан Бурмов (2013 – 2016)
д-р Василена Иванова (2016 – 2019)
д-р Станимир Киселов (2018 – 2021)
д-р Ташо Гавраилов (2018 – 2021)
д-р Руси Аргиров (2018 – 2021)
д-р Константин Трифонов (2018 – 2021)
д-р Крикор Гирагосян (2019 – 2022)
д-р Божидар Пиличев (2020 – 2023)
д-р Явор Дандаров (2021 – 2024)
д-р Любомир Ченчев (2021 – 2024)
Специализанти, външни за катедрата: 11
д-р Дмитри Малев (2001 – 2004)
д-р Димитриос Михалакудис (2003 – 2006)
д-р Георгиос Абелиотис (2004 – 2007)
д-р Сузана Яневска (2004 – 2007)
д-р Теодорос Пецос (2004 – 2007)
д-р Костадин Стефанов (2008 – 2011)
д-р Радостин Узунов (2013 – 2016)
д-р Шакер Асибай (2014 – 2017)
д-р Ангел Георгиев (2015 – 2018)
д-р Гергана Дойкова (2016 – 2019)
д-р Добромир Джелебов (2016 – 2019)

Академичен състав

проф. д-р Петя Печалова, дм – Ръководител катедра

P. Pechalova
Тел: 032/ 200-862
e-mail: [email protected]

доц. д-р Деян Нейчев, дм

Тел: 032/ 200-857
e-mail: [email protected]

доц. д-р Иван Ченчев, дм

Тел: 032/ 200-953
e-mail: [email protected]

доц. д-р Христо Даскалов, дм

Тел: 032/ 200-866
e-mail: [email protected]

д-р Цветан Цветанов, дм – Главен асистент, Отговорник РНИ

Тел: 032/ 200-874
e-mail: [email protected]

д-р Атанаска Динкова, дм – Главен асистент, отговорник МСПД и програма „Еразъм+“

Тел: 032/ 200-954
e-mail: [email protected]

д-р Николай Каназирски, дм – Асистент, Административен асистент

Тел: 032/ 200-873
e-mail: [email protected]

д-р Мартин Дрънгов – Асистент, Отговорник СДО

Тел: 032/ 200-873
e-mail: [email protected]

д-р Димитър Господинов, дм – Асистент, Отговорник ЗБУТ

Тел: 032/ 200-874
e-mail: [email protected]

д-р Радка Чолакова, дм – Асистент

Тел: 032/ 200-954
e-mail: [email protected]

д-р Галина Гавазова – Асистент, Отговорник ПБ

Тел: 032/ 200-954
e-mail: [email protected]

д-р Таня Сбиркова, дм – Главен асистент, отговорник УД и качество на обучението

Тел: 032/ 200-954
e-mail: [email protected]

д-р Василена Иванова, дм – Главен асистент

Тел: 032/ 200-860
e-mail: [email protected]

д-р Ташо Гавраилов – Асистент, дм -Главен асистент, отговорник Качество и акредитация, ВО и качество на обучението

Тел: 032/ 200-860
e-mail: [email protected]

д-р Крикор Гирагосян, дм – Асистент

Тел: 032/ 200-873
e-mail: [email protected]

д-р Божидар Пиличев – Асистент, отговорник РНИ

Тел: 032/ 200-860
e-mail: [email protected]

д-р Любомир Ченчев – Асистент, отговорник НИД, отговорник дистанционно обучение и актуалност на web-страница

Тел: 032/ 200-954
e-mail: [email protected]

д-р Явор Дандаров – Асистент

Тел: 032/ 200-874
e-mail: [email protected]

д-р Ангел Сапунджиев – Асистент

A.-Sapundzhiev
Тел: 032/ 200-873
e-mail: [email protected]

д-р Митьо Кафадаров – Асистент

M.-Kafadarov
Тел: 032/ 200-873
e-mail: [email protected]

д-р Йордан Тодоров – Асистент

Y.-Todorov
Тел: 032/ 200-874
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Научноизследователската дейност на Катедра “Орална хирургия” е насочена в следните направления:

 • Предпротетична хирургия;
 • Хирургично лечение на пародонталните заболявания;
 • Кисти на челюстите;
 • Възпалителни процеси в лицево-челюстната област;
 • Физиология на костната тъкан;
 • Дентална имплантология;
 • Свръхбройни зъби;
 • Преемптивна аналгезия в оралната хирургия.

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ (2016-2020):

Национални научноизследователски проекти:

Проект към МОН – № КП-06-М23/2 към Фонд „Научни изследвания“, МОН на тема: “Буферирани локални анестетици и приложение на нови лекарствени средства след локална анестезия при оперативни интервенции в оралната хирургия”. Ръководител на проекта: д-р Цветан Цветанов, дм

Вътреуниверситетски научноизследователски проекти:

 • Участие в научно-изследователски проект № СДП – 03/2017 на тема: „Съвременни и алтернативни методи и средства за постигане локална анестезия в детска възраст“. Ръководител на проекта: доц. д-р Ани Белчева – Криворова, дм; Водещ изследовател: д-р Елица Венева; Участващ изследовател в проекта: д-р Радка Чолакова
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследователски проект № № СДП-10/2017 на тема: “Обективизиране на контрола на постоперативната болка след екстракция на импактирани трети долночелюстни молари“: Ръководител на проекта: проф. д-р Димитър Атанасов, дм; Водещ изследовател: д-р Таня Сбиркова
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследователски проект № НО/ДПДП-14/2019г. на тема: „Съвременни аспекти в генезата и овладяването на остър алвеолит. Приложение на антибактериална фотодинамична и нискоенергийна лазерна терапия“ Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Нейчев, дм; Водещ изследовател: д-р Станимир Киселов
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследване по проект № НО – 09/2018г. на тема: Влияние на 0.2% хлорхексидин диглюконат (вода за уста) върху постекс-тракционната бактериемия. Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Печалова, дм; Водещ изследовател: д-р Галина Гавазова
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследвателски проект № НО – 04/2018г. на тема: „Хистологична и триизмерна оценка на измененията в костта при презервация на постекстракционни алвеоли с последващо възстановяване чрез имплант.“ Ръководител на проекта: доц. д-р Иван Ченчев, дм; Водещ изследовател: д-р Василена Иванова
 • Участие в научно-изследователски проект ДПДП – 14/ 2018 на тема: “Сравнителен анализ на различни видове CAD/CAM изработени единични кирони с носители импланти”. Ръководител на проекта: доц. д-р Иван Ченчев, дм; Водещ изследовател: д-р Стефан Златев
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследвателски проект № НО – 04/2019г. на тема: „Клинична и рентгенологична оценка на измененията в размерите на прикрепената гингива след вестибулопластика на обеззъбени алвеоларни гребени на долна челюст.“ Ръководител на проекта: проф. д-р Димитър Атанасов, дм; Водещ изследовател: д-р Ташо Гавраилов
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследване по проект № ДПДП-16/2019 г. на тема: „Влияние на употребата на обикновени цигари и заместителите им върху секреторен имуноглубулин а (siga) в нестимулирана слюнка и заздравяването на рани в устната“ Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Печалова, дм; Водещ изследовател: д-р Константин Трифонов
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследване по проект ДПДТ-12/2019г. на тема: „Влияние на серотонин и кинуренин върху постоперативната болка, невровъзпаление и тревожност след оперативно отстраняване на трети долночелюстни молари“ Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Нейчев, дм; Водещ изследовател: доц. д-р Деян Нейчев, дм

Учебници

Учебници и издания на членове от катедрата, свързани с учебна дейност:

 1. Пародонтална хирургия. Атанасов Д., Quintessense, София, 1995.
 2. Тумори в устната кухина и лицево-челюстната област. Атанасов Д., З. Запрянов, Пловдив, 1997
 3. Лекарствени средства при неотложни и спешни състояния в стоматологичната практика, Атанасов Д., Ormed Press, София, 2002.
 4. Неотложна и спешна стоматология. Атанасов Д., Ormed Press, София, 2003.
 5. Орална хирургия, Учебник за студенти по специалността „Дентална медицина”, под редакцията на Д. Атанасов, Медицински Университет, Пловдив, 2011.
 6. Атанасов и кол. Сборник тестове и въпроси за самоподготовка по специална хирургия (орална и лицево-челюстна хирургия) за студенти по дентална медицина. Медицински Университет, Факултет по Дентална медицина. Пловдив 2013.
 7. Atanasov et al. Collection self-training tests and questions in oral surgery for students of dental medicine – third year. Medical University – Plovdiv (2014)
 8. Atanasov et al. Collection self-training tests and questions in oral and maxillofacial surgery for students of dental medicine – fourth year. (2015) Medical University – Plovdiv. ISBN: 978-6197085-55-6
 9. Atanasov et al. Self-training tests and questions in oral and maxillofacial surgery for students of dental medicine – fifth year. Medical University – Plovdiv.(2016)
 10. Pechalova P. Introduction to oral surgery: а textbook for the third year students of dental medicine. Medical university, Plovdiv, Bulgaria 2016, 400pp, ISBN 978-619-7085-77-8
 11. Atanassov D., Pechalova P., et al. Collection of self-training tests and questions in oral surgery for students of dental medicine – fofth year. Medical university, Plovdiv, Bulgaria 2016, 92 pp, ISBN 978-619-7085-66-2
 12. Аtanasov D., Pechalova P., Tsvetanov TS. A Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Plovdiv, 2018 Publisher: Medical University – Plovdiv, Bulgaria ISBN 978-619-237-002-2.

Публикации

ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ (ЗА ПЕРИОДА 2015-2020):

Публикации в реферирани списания в Scopus и Web of Science: 48
Публикации в нереферирани списания и сборници (брой публикации): 88
Участия в научни форуми у нас и в чужбина: 51 (35 в страната; 16 в чужбина)
Цитирания (брой цитирания на статия): 603

Монографии

 1. Атанасов, Д., З. Запрянов. Тумори в устната кухина и челюстно-лицевата област, ЕФ “Тафков”, Пловдив, 1997.
 2. Атанасов, Д. Лекарствени средства при неотложни и спешни състояния в стоматологичната практика, Ormed Press, София, 2002.
 3. Панчовска-Манчева М., Паскалева-Пейчева В., Лалабонова Хр., Даскалов Хр. Дентална медицина и вътрешни болести. Компендиум. Изд „ЛАКС БУК“, Пловдив, 2015.
 4. Pechalova P, Pavlov N. Coronectomy of Impacted Mandibular Third Molars – Method for Prevention of Inferior Alveolar Nerve Injury. Oral & Maxillofacial Diseases 2015, ISBN: 978-0-9962745-6-2, SMGroup.
 5. Tsvetanov Ts, Pechalova P. Tooth Impaction. Edition: First, Publisher: LAMBERT Academic Publishing, 2016, Editor: Professor Angel Bakardjiev, DDM, DDS, PhD, EACMFS.
 6. Tsvetanov Ts. Dental management of the medically compromised patients. Edition: First, Publisher: LAMBERT Academic Publishing, 2016, Editor: Professor Angel Bakardjiev, DDM, DDS, PhD, EACMFS.
 7. Cholakova R, Pechalova P. Neychev D. Renal Failure& Diagnosis, Management and Potential Complications (Chapter 4, Sagliker Syndrome) 2016, ISBN: 978-1-53610-284-0, Nova Science Publishers, Inc (USA)
 8. Ченчев И. Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (PRF) в оралната хирургия. Лак бук, Пловдив, 2017.
 9. Даскалов Хр, Владимирова-Китова Л. Хипертония и местно обезболяване в денталната практика. Изд „ЛАКС БУК“, Пловдив, 2017.
 10. Цветанов Цв. Под редакцията на проф. Ангел Бакърджиев, дм, Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти, EACMFS. Превод на български език. Коала Прес, Пловдив 2017.
 11. Печалова П. Мандибуларни фрактури, Макрос 2000, Пловдив 2018.
 12. Нейчев Д. Интерлевкин-6 – регулатор на постоперативната болка и реактивния възпалителен процес в оралната хирургия. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив 2018
 13. Даскалов Хр, Владимирова-Китова Л. Хипертония и местно обезболяване в денталната практика-второ преработено и допълнено издание. Изд „Лакс бук“ ЕООД, Пловдив, 2019, 125c. ISBN 978-619-189-132-0

Дисертации

Защитени дисертационни трудове за придобиване на ОНС “Доктор” след 2000 г.:

 • д-р Христина Лалабонова – „Приложение на ултразвука в диагностиката и комплексното лечение на абсцесите и флегмоните в лицево-челюстната област“ (2004);
 • д-р Стефан Пеев – “Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати” (2008);
 • д-р Донка Кирова – „Психологични аспекти на стреса от дентално лечение” (2010);
 • д-р Христо Даскалов – „Влияние на коригентите в съвременните локални анестетици върху лица със сърдечносъдови заболявания“ (2012);
 • д-р Цветан Цветанов – „Ретенция на зъбите на челюстите – епидемиологични, клинични, рентгенологични и лечебни проучвания“ (2013);
 • д-р Иван Ченчев – „Сравнителна оценка на методите за лечение на гингивални рецесии със субепителни съединително-тъканни присадки и богата на тромбоцити фибринова мембрана“ (2016)
 • д-р Деян Нейчев – „Преемтивна аналгезия при екстракция на ретенирани трети долночелюстни молари” (2016)
 • д-р Атанаска Динкова – „Съвременни аспекти при екстракцията на зъби при пациенти приемащи перорални антикоагуланти и антиагреганти“ (2019)
 • д-р Димитър Господинов – „Апикална остеотомия – сравнително проучване между конвенционална методика и ултразвукова техника, съчетана с ретроградна заплънка с минерал-триоксиден агрегант“ (2020)
 • д-р Радка Чолакова – „Свръхбройни зъби – епидемиологични, клинични и рентгенологични проучвания”(2020)
 • д-р Василена Иванова – „Предимплантно запазване на постекстрационната алвеола – клинични, рентгенологични и хистоморфологични изследвания” (2020)
 • д-р Таня Сбиркова – „Контрол на постоперативната болка – психологични, фЯМР и имунологични изследвания” (2021)
 • д-р Галина Гавазова-Христозова – „Клинични и микробиологични проучвания на ефекта от приложението на 0.2% хлорхексидин диглюконат върху постекстрационната бактериемия, халитозата и цвета на зъбите“ (2022)
 • д-р Ташо Гавраилов – „Сравнителна оценка на резултатите при използване на различни присадки след вестибулопластика на долна челюст” (2023)
 • д-р Крикор Гирагосян – „Съвременни аспекти на вертикална и хоризонтална аугментация на алвеоларния гребен“ (2023)
 • д-р Николай Каназирски – „Подготовка на имплантатната ложа с Er: Yag лазер при поставяне на винтови дентални имплантати: клинични, хистологични и морфологични проучвания“ (2023)