Катедра по орална хирургия

Колектив на катедра по орална хирургия, ФДМ, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по орална хирургия, ФДМ, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : oral.surgery@fdm.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032 602 626


Учебна дейност

В катедра „Орална хирургия“ се преподават две дисциплини:

 • Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина
 • Орална и лицево-челюстна хирургия

В Дисциплината „Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина“ се дават възможности за придобиване на знания и умения по основните хирургични манипулации, средства и методи на обезболяване. Обучението по дисциплината има за цел да даде познания и да осигури практически умения на обучаваните в специалност дентална медицина.

През V и VI семестри ,студентите се обучават по дисциплината „Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина“ с хорариум 60 ч лекции и 120 ч упражнения. Лекционният курс по „Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина“ се провежда от доц. д-р Деян Нейчев, дм; проф. д-р Петя Печалова, дм; доц. д-р Иван Ченчев, дм; доц. д-р Христо Даскалов, дм и проф. д-р Димитър Атанасов, дм. Теоретичното и практическо обучение на студентите по тази дисциплина завършва със провеждане на семестриален изпит.

През VII, VIII, IX и X семестри се провежда обучението е по дисциплината „Орална и лицево-челюстна хирургия“ с хорариум 60 часа лекции и 270 ч упражнения. Част от преподаването се осъществява в катедрата по „Лицево-челюстна хирургия“. Провеждането на лекционният курс е от по-горе цитираните хабилитирани преподаватели. Теоретичното и практическо обучение на студентите и по тази дисциплина завършва със провеждане на семестриален изпит.

В Катедрата се провежда специализация по „Орална хирургия“, като през периода 2001 – 2020 специализиращите са:

Специализанти: 14

Специализанти, асистенти в катедрата: 12
д-р Христо Даскалов (2008 – 2011)
д-р Атанаска Динкова (2008 – 2011)
д-р Таня Сбиркова (2008 – 2011)
д-р Илия Будев (2008 – 2011)
д-р Бистра Благова (2013 – 2016)
д-р Йордан Бурмов (2013 – 2016)
д-р Василена Иванова (2016 – 2019)
д-р Станимир Киселов (2018 – 2021)
д-р Ташо Гавраилов (2018 – 2021)
д-р Руси Аргиров (2018 – 2021)
д-р Константин Трифонов (2018 – 2021)
д-р Крикор Гирагосян (2019 – 2022)
Специализанти, външни за катедрата: 13
д-р Дмитри Малев (2001 – 2004)
д-р Димитриос Михалакудис (2003 – 2006)
д-р Георгиос Абелиотис (2004 – 2007)
д-р Сузана Яневска (2004 – 2007)
д-р Теодорос Пецос (2004 – 2007)
д-р Костадин Стефанов (2008 – 2011)
д-р Радостин Узунов (2013 – 2016)
д-р Шакер Асибай (2014 – 2017)
д-р Ангел Георгиев (2015 – 2018)
д-р Гергана Дойкова (2016 – 2019)
д-р Добромир Джелебов (2016 – 2019)
д-р Петър Соколов (2018 – 2021)
д-р Евгения Ценкина (2019 – 2021)

Академичен състав

Към 2020 г. академичният състав на катедрата включва 21 преподаватели – 5 хабилитирани и 16 нехабилитирани, от които професори – 2, доценти – 3, главни асистенти – 2, асистенти – 14

Име Длъжност Служебен телефон/e-mail
доц. д-р Деян Нейчев

доц. д-р Деян Нейчев, дм

Ръководител катедра 032/ 602-630
deyan.neychev@mu-plovdiv.bg
проф. д-р Димитър Атанасов, дм Професор dimitar.atanasov@mu-plovdiv.bg
проф. д-р Петя Печалова, дм Професор 032/ 602-631
petya.pechalova@mu-plovdiv.bg
доц. д-р Иван Ченчев, дм Доцент 032/ 602-630
ivan.chenchev@mu-plovdiv.bg
доц. д-р Христо Даскалов, дм  Доцент 032/ 602-636
hristo.daskalov@mu-plovdiv.bg
д-р Цветан Цветанов, дм Главен асистент 032/ 602-645
tsvetan.tsvetanov@mu-plovdiv.bg
д-р Атанаска Динкова, дм Главен асистент,
Отговорник НИД
Отговорник програма „Еразъм+“

032/ 602-643
atanaska.dinkova@mu-plovdiv.bg
д-р Николай Каназирски Административен асистент 032/ 602-644
nikolay.kanazirski@mu-plovdiv.bg
д-р Мартин Дрънгов Асистент, Отговорник СДО 032/ 602-644
martin.drangov@mu-plovdiv.bg
д-р Христо Кузманов Асистент 032/ 602-645
hristo.kuzmanov@mu-plovdiv.bg
д-р Добринка Добрева Асистент 032/ 602-629
dobrinka.dobreva@mu-plovdiv.bg
д-р Димитър Господинов Асистент, Отговорник ЗБУТ 032/ 602-645
dimitar.gospodinov@mu-plovdiv.bg
д-р Радка Чолакова Асистент,
Отговорник Учебна дейност,
Отговорник КО и СУК
032/ 602-643
radka.cholakova@mu-plovdiv.bg
д-р Галина Гавазова-Христозова Асистент, Отговорник ПБ 032/ 602-643
galina.gavazova@mu-plovdiv.bg
д-р Таня Сбиркова Асистент 032/ 602-643
tanya.sbirkova@mu-plovdiv.bg
д-р Йордан Бурмов Асистент 032/ 602-629
yordan.burmov@mu-plovdiv.bg
д-р Василена Иванова Асистент 032/ 602-643
vasilena.ivanova@mu-plovdiv.bg
д-р Станимир Киселов Асистент, Администратор ЛД 032/ 602-629
stanimir.kiselov@mu-plovdiv.bg
д-р Ташо Гавраилов Асистент,
Отговорник електронно обучение и актуалност на web-страница
032/ 602-629
tasho.gavrailov@mu-plovdiv.bg
д-р Руси Аргиров Асистент 032/ 602-644
rusi.argirov@mu-plovdiv.bg
д-р Константин Трифонов Асистент 032/ 602-645
konstantin.trifonov@mu-plovdiv.bg
д-р Крикор Гирагосян Асистент 032/ 602-644
krikor.giragosyan@ mu-plovdiv.bg
д-р Божидар Пиличев Асистент 032/ 602-643
bozhidar.pilichev@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Научноизследователската дейност на Катедра “Орална хирургия” е насочена в следните направления:

 • Предпротетична хирургия;
 • Хирургично лечение на пародонталните заболявания;
 • Кисти на челюстите;
 • Възпалителни процеси в лицево-челюстната област;
 • Физиология на костната тъкан;
 • Дентална имплантология;
 • Свръхбройни зъби;
 • Преемптивна аналгезия в оралната хирургия.

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ (2016-2020):

Национални научноизследователски проекти:

Проект към МОН – № КП-06-М23/2 към Фонд „Научни изследвания“, МОН на тема: “Буферирани локални анестетици и приложение на нови лекарствени средства след локална анестезия при оперативни интервенции в оралната хирургия”. Ръководител на проекта: д-р Цветан Цветанов, дм

Вътреуниверситетски научноизследователски проекти:

 • Участие в научно-изследователски проект № СДП – 03/2017 на тема: „Съвременни и алтернативни методи и средства за постигане локална анестезия в детска възраст“. Ръководител на проекта: доц. д-р Ани Белчева – Криворова, дм; Водещ изследовател: д-р Елица Венева; Участващ изследовател в проекта: д-р Радка Чолакова
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследователски проект № № СДП-10/2017 на тема: “Обективизиране на контрола на постоперативната болка след екстракция на импактирани трети долночелюстни молари“: Ръководител на проекта: проф. д-р Димитър Атанасов, дм; Водещ изследовател: д-р Таня Сбиркова
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследователски проект № НО/ДПДП-14/2019г. на тема: „Съвременни аспекти в генезата и овладяването на остър алвеолит. Приложение на антибактериална фотодинамична и нискоенергийна лазерна терапия“ Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Нейчев, дм; Водещ изследовател: д-р Станимир Киселов
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследване по проект № НО – 09/2018г. на тема: Влияние на 0.2% хлорхексидин диглюконат (вода за уста) върху постекс-тракционната бактериемия. Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Печалова, дм; Водещ изследовател: д-р Галина Гавазова
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследвателски проект № НО – 04/2018г. на тема: „Хистологична и триизмерна оценка на измененията в костта при презервация на постекстракционни алвеоли с последващо възстановяване чрез имплант.“ Ръководител на проекта: доц. д-р Иван Ченчев, дм; Водещ изследовател: д-р Василена Иванова
 • Участие в научно-изследователски проект ДПДП – 14/ 2018 на тема: “Сравнителен анализ на различни видове CAD/CAM изработени единични кирони с носители импланти”. Ръководител на проекта: доц. д-р Иван Ченчев, дм; Водещ изследовател: д-р Стефан Златев
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследвателски проект № НО – 04/2019г. на тема: „Клинична и рентгенологична оценка на измененията в размерите на прикрепената гингива след вестибулопластика на обеззъбени алвеоларни гребени на долна челюст.“ Ръководител на проекта: проф. д-р Димитър Атанасов, дм; Водещ изследовател: д-р Ташо Гавраилов
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследване по проект № ДПДП-16/2019 г. на тема: „Влияние на употребата на обикновени цигари и заместителите им върху секреторен имуноглубулин а (siga) в нестимулирана слюнка и заздравяването на рани в устната“ Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Печалова, дм; Водещ изследовател: д-р Константин Трифонов
 • Участие във вътреуниверситетски научно-изследване по проект ДПДТ-12/2019г. на тема: „Влияние на серотонин и кинуренин върху постоперативната болка, невровъзпаление и тревожност след оперативно отстраняване на трети долночелюстни молари“ Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Нейчев, дм; Водещ изследовател: доц. д-р Деян Нейчев, дм

Учебници

Учебници и издания на членове от катедрата, свързани с учебна дейност:

 1. Пародонтална хирургия. Атанасов Д., Quintessense, София, 1995.
 2. Тумори в устната кухина и лицево-челюстната област. Атанасов Д., З. Запрянов, Пловдив, 1997
 3. Лекарствени средства при неотложни и спешни състояния в стоматологичната практика, Атанасов Д., Ormed Press, София, 2002.
 4. Неотложна и спешна стоматология. Атанасов Д., Ormed Press, София, 2003.
 5. Орална хирургия, Учебник за студенти по специалността „Дентална медицина”, под редакцията на Д. Атанасов, Медицински Университет, Пловдив, 2011.
 6. Атанасов и кол. Сборник тестове и въпроси за самоподготовка по специална хирургия (орална и лицево-челюстна хирургия) за студенти по дентална медицина. Медицински Университет, Факултет по Дентална медицина. Пловдив 2013.
 7. Atanasov et al. Collection self-training tests and questions in oral surgery for students of dental medicine – third year. Medical University – Plovdiv (2014)
 8. Atanasov et al. Collection self-training tests and questions in oral and maxillofacial surgery for students of dental medicine – fourth year. (2015) Medical University – Plovdiv. ISBN: 978-6197085-55-6
 9. Atanasov et al. Self-training tests and questions in oral and maxillofacial surgery for students of dental medicine – fifth year. Medical University – Plovdiv.(2016)
 10. Pechalova P. Introduction to oral surgery: а textbook for the third year students of dental medicine. Medical university, Plovdiv, Bulgaria 2016, 400pp, ISBN 978-619-7085-77-8
 11. Atanassov D., Pechalova P., et al. Collection of self-training tests and questions in oral surgery for students of dental medicine – fofth year. Medical university, Plovdiv, Bulgaria 2016, 92 pp, ISBN 978-619-7085-66-2
 12. Аtanasov D., Pechalova P., Tsvetanov TS. A Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Plovdiv, 2018 Publisher: Medical University – Plovdiv, Bulgaria ISBN 978-619-237-002-2.

Публикации

ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ (ЗА ПЕРИОДА 2015-2020):

Публикации в реферирани списания в Scopus и Web of Science: 48
Публикации в нереферирани списания и сборници (брой публикации): 88
Участия в научни форуми у нас и в чужбина: 51 (35 в страната; 16 в чужбина)
Цитирания (брой цитирания на статия): 603

Монографии

 1. Атанасов, Д., З. Запрянов. Тумори в устната кухина и челюстно-лицевата област, ЕФ “Тафков”, Пловдив, 1997.
 2. Атанасов, Д. Лекарствени средства при неотложни и спешни състояния в стоматологичната практика, Ormed Press, София, 2002.
 3. Панчовска-Манчева М., Паскалева-Пейчева В., Лалабонова Хр., Даскалов Хр. Дентална медицина и вътрешни болести. Компендиум. Изд „ЛАКС БУК“, Пловдив, 2015.
 4. Pechalova P, Pavlov N. Coronectomy of Impacted Mandibular Third Molars – Method for Prevention of Inferior Alveolar Nerve Injury. Oral & Maxillofacial Diseases 2015, ISBN: 978-0-9962745-6-2, SMGroup.
 5. Tsvetanov Ts, Pechalova P. Tooth Impaction. Edition: First, Publisher: LAMBERT Academic Publishing, 2016, Editor: Professor Angel Bakardjiev, DDM, DDS, PhD, EACMFS.
 6. Tsvetanov Ts. Dental management of the medically compromised patients. Edition: First, Publisher: LAMBERT Academic Publishing, 2016, Editor: Professor Angel Bakardjiev, DDM, DDS, PhD, EACMFS.
 7. Cholakova R, Pechalova P. Neychev D. Renal Failure& Diagnosis, Management and Potential Complications (Chapter 4, Sagliker Syndrome) 2016, ISBN: 978-1-53610-284-0, Nova Science Publishers, Inc (USA)
 8. Ченчев И. Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (PRF) в оралната хирургия. Лак бук, Пловдив, 2017.
 9. Даскалов Хр, Владимирова-Китова Л. Хипертония и местно обезболяване в денталната практика. Изд „ЛАКС БУК“, Пловдив, 2017.
 10. Цветанов Цв. Под редакцията на проф. Ангел Бакърджиев, дм, Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти, EACMFS. Превод на български език. Коала Прес, Пловдив 2017.
 11. Печалова П. Мандибуларни фрактури, Макрос 2000, Пловдив 2018.
 12. Нейчев Д. Интерлевкин-6 – регулатор на постоперативната болка и реактивния възпалителен процес в оралната хирургия. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив 2018
 13. Даскалов Хр, Владимирова-Китова Л. Хипертония и местно обезболяване в денталната практика-второ преработено и допълнено издание. Изд „Лакс бук“ ЕООД, Пловдив, 2019, 125c. ISBN 978-619-189-132-0

Дисертации

Защитени дисертации за ОНС “Доктор” за периода 2001-2020:

 • д-р Христина Лалабонова – „Приложение на ултразвука в диагностиката и комплексното лечение на абсцесите и флегмоните в лицево-челюстната област“ (2004);
 • д-р Стефан Пеев – “Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати” (2008);
 • д-р Донка Кирова – „Психологични аспекти на стреса от дентално лечение” (2010);
 • д-р Христо Даскалов – „Влияние на коригентите в съвременните локални анестетици върху лица със сърдечносъдови заболявания“ (2012);
 • д-р Цветан Цветанов – „Ретенция на зъбите на челюстите – епидемиологични, клинични, рентгенологични и лечебни проучвания“ (2013);
 • д-р Иван Ченчев – „Сравнителна оценка на методите за лечение на гингивални рецесии със субепителни съединително-тъканни присадки и богата на тромбоцити фибринова мембрана“ (2016);
 • д-р Деян Нейчев – „Преемтивна аналгезия при екстракция на ретенирани трети долночелюстни молари” (2016);
 • д-р Атанаска Динкова – „Съвременни аспекти при екстракцията на зъби при пациенти приемащи перорални антикоагуланти и антиагреганти“ (2019);
 • д-р Христина Костадинова Лалабонова „Приложение на ултразвука в диагностиката и комплексното лечение на абсцесите и флегмоните в лицево-челюстната област”, 2004 г.
 • д-р Стефан Василев Пеев „ Имедиатно фурнкционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантатни „, 2008г.
 • д-р Донка Георгиева Кирова – „ Психологични аспекти на стреса от дентално лечение”, 2010г.
 • д-р Хр. Даскалов – „Влияние на коригентите в съвременните локални анестетици върху лица със сърдечносъдови заболявания“ (2012);
 • д-р Цв. Цветанов – „Ретенция на зъбите на челюстите – епидемиологични, клинични, рентгенологични и лечебни проучвания“ (2013).

Защитени дисертации след 2012г.

 • д-р Христо Даскалов – „Влияние на коригентите в съвременните локални анестетици върху лица със сърдечносъдови заболявания“ (2012);
 • д-р Цветан Цветанов – „Ретенция на зъбите на челюстите – епидемиологични, клинични, рентгенологични и лечебни проучвания“ (2013);
 • д-р Иван Ченчев – „Сравнителна оценка на методите за лечение на гингивални рецесии със субепителни съединително-тъканни присадки и богата на тромбоцити фибринова мембрана“
 • д-р Деян Нейчев – „Преемтивна аналгезия при екстракция на ретенирани трети долночелюстни молари”
 • д-р Атанаска Динкова – „Съвременни аспекти при екстракцията на зъби при пациенти приемащи перорални антикоагуланти и антиагреганти“