Конкурс за учебната 2021/2022 г. за редовни докторанти

Във връзка с Решение № 437 от 02 юни 2021 г. на Министерски съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2021/2022 г. за редовни докторанти по следните научни специалности :

№ по ред

Област на висше образование,
професионално направление и докторски програми

Редовно

1.

7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина

1.1.

Сърдечна и съдова хирургия

1

1.2.

Обща медицина

1

1.3.

Онкология

1

1.4.

Гастроентерология

2

1.5.

Медицина на бедствените ситуации

1

1.6.

Хигиена

1

2.

7. Здравеопазване и спорт, 7.2. Дентална медицина

2.1.

Пародонтология и ЗОЛ

2

За участие в конкурса се подават следните документи, съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, изменение и допълнение в ДВ бр. 15 от 19 февруари 2019 г. във връзка със ЗРАСРБ (изм. ДВ. бр.17 от 25 февруари 2020 г.) и вътрешни за МУ-Пловдив нормативни актове.
1. Заявление до ръководителя на научната организация.
2. Автобиография в европейски формат, подписана от кандидата.
3. Нотариално заверено копие от дипломата за ОКС „Магистър“ и приложението към нея или нотариално заверено копие на академична справка.
4. Списък на публикации (ако има такива).
5. Квитанция за внесена административна такса – 100.00 лева. Таксите се внасят в клона на банка Уникредит Булбанк.
Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,т.1-13 и задължения, съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.
Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански).
На основание Решение № 373 от 22 април 2021 г. на Министерски съвет, Приложение № 19 към т. 1, докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер на 900.00 лева.
Срок за подаване на документи – два месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник

Адрес за справки, контакти и подаване на документи:
Гр. Пловдив, бул. В. Априлов № 15 А
Научен отдел: Д. Русев, тел. 032/ 200 544.

Обява ДВ бр.12 от 11.02.2022г.