КОНКУРС за редовни докторанти за учебната 2015/2016 г.

Медицинският университет – Пловдив, във връзка с Решение № 288 от 10 май 2013 г. на Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за учебната 2015/2016 г. за редовни док­торанти по следните научни специалности:

№ по ред Област на висше образование, професионално направление и докторски програми Ре­довно   7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина   1.1. Офталмология 1 1.2. Психиатрия 1 1.3. Хематология и преливане на кръв 1

За участие в конкурса се подават следните документи съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет е ПМС № 202 от 10.09.2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм., бр. 19 от 2011 г.):

 1. заявление до ръководителя на научната организация;

 2. автобиография;

 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложени­ето или нотариално заверено копие от нея;

4. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;

5. квитанция за внесена административна так­са – 100 лв.

; таксите се внасят в клона на банка „УниКредит Булбанк“-Пловдив.

Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че док­торантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от канди­дата чужд език (английски, немски, френски и испански). Докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за подаване на документи – 2 месеца от об­народването в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив, бул. В. Априлов 15А, Научен отдел: г-жа Ем. Месробович, г-жа Ю. Маринова, тел.: 602 224, 644 001.