Конкурси за учебната 2016/2017 г. за редовни док­торанти в МУ – Пловдив

Медицинският университет – Пловдив, във връзка с Решение № 328 от 3.05.2016 г. на Министерския съвет и на основание чл. 9. ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за учебната 2016/2017 г. за редовни док­торанти по следните научни специалности.

№ по ред Област на висше образование, професионално направление и докторски програми Редов­но 7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина 1.1. Обща хирургия 2 1.2. Онкология 1 1.3. Урология 1

4. Природни науки, математика и информатика,

4.3. Биологически науки

2.1. Имунология 1 2.2. Клетъчна биология 1 2.3. Генетика 1 7. Здравеопазване и спорт, 7.2. Дентална медицина 3.1. Терапевтична стоматология 1 7. Здравеопазване и спорт, 7.3 фармация 4.1 Технология на лекарствените форми и биофармация 1

За участие в конкурса се подават следните документи съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС № 202 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм., бр. 19 от 2011 г.):

 заявление до ръководителя на научната организация;  автобиография;  диплом за придобита образователно-квалифика­ционна стспсн „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;  други доку­менти, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;  квитанция за внесена административна такса – 100 лв.

Таксите се внасят в клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Плов­див. Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага се пис­мен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански). Докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнарод­ването в „Държавен вестник“. Адрес за справки, контакти и подаване на документи: Пловдив, бул. В. Априлов 15А, Научен отдел, тел. 602-224. 7118

 Държавен Вестник бр. 69 02.09.2016 г.