Конкурси за академични длъжности – ДВ 30 от 03.04.2018г.

Медицински университет – Пловдив обявява конкурси за :
Доценти по:
Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за: Професионално направление 3.6. Право: научна специалност Административно право и административен процес (Обучение на медицински специалисти) за преподаването на специалисти по Здравни грижи към катедра „Управление на здравните грижи“ – един;

Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за преподаването по Управление на здравните грижи на специалисти по Здравни грижи към катедра „Управление на здравните грижи“ – един;

Професори по:
Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за: Професионално направление 3.2. Психология: научна специалност Клинична психология (Обучение на медицински специалисти) за преподаването по Клинична и Управленска психология на специалисти по Здравни грижи към катедра „Управление на здравните грижи“ – един;

всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com

Държавен вестник бр. 30 от 03.04.2018г.