Обява за конкурси за академични длъжности към Медицински университет – Пловдив, ДВ бр. 15/14.02.2023г.

Доценти по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Урология“ към катедра „Урология и обща медицина“ за преподаването на български и английски език – един на непълно работно време (4ч.); научна специалност „Спешна медицина“ към катедра „Урология и обща медицина“ за преподаването на български и английски език – един на непълно работно време (4ч.); всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

ДВ брой 15 от 14.02.2023

Справки и документи в Ректорат:
Научен отдел
бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив
тел. 0877124007 и 0882512598;
e-mail: [email protected]